• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  25.07.2021

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Stan prawny aktualny na dzień: 25.07.2021

Dz.U.2019.0.393 t.j. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Rozdział 2. Zakładanie ewidencji gruntów i budynków

1.
Założenie ewidencji polega na wykonaniu czynności technicznych i administracyjnych mających na celu:
1)
utworzenie operatu ewidencyjnego, o którym mowa w art. 24 aktualizacja i udostępnianie danych z ewidencji gruntów ust. 1 ustawy;
2)
wykonanie operatu opisowo-kartograficznego, na który składają się raporty obrazujące dane ewidencyjne w momencie zakładania ewidencji.
2.
Specyfikację pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków zawiera załącznik nr 1a do rozporządzenia.
Na podstawie bazy danych ewidencyjnych za pomocą systemu teleinformatycznego tworzy się następujące podstawowe raporty obrazujące dane ewidencyjne:
1)
rejestr gruntów;
2)
rejestr budynków;
3)
rejestr lokali;
4)
kartotekę budynków;
5)
kartotekę lokali;
6)
mapę ewidencyjną.
1.
Rejestr gruntów jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych wymienionych w § 60 ust. 1 pkt 1, 3-11 oraz ust. 2, dotyczących wszystkich działek ewidencyjnych w granicach obrębu, zestawionych według przynależności tych działek do poszczególnych jednostek rejestrowych gruntów.
2.
Rejestr gruntów zawiera ponadto informacje określające:
1)
właścicieli gruntów oraz ich udziały w prawie własności;
2)
władających na zasadach samoistnego posiadania gruntami o nieustalonym właścicielu;
3)
użytkowników wieczystych, użytkowników, zarządców oraz trwałych zarządców gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały odpowiednio w użytkowaniu wieczystym, użytkowaniu, zarządzie lub trwałym zarządzie;
4)
organy, które gospodarują zasobem nieruchomości Skarbu Państwa albo gminnym, powiatowym lub wojewódzkim zasobem nieruchomości, oraz ich udziały w tym gospodarowaniu;
5)
osoby prawne, które wykonują prawo własności i inne prawa rzeczowe do gruntów Skarbu Państwa, oraz ich udziały w tych uprawnieniach;
6)
nazwy spółek wspólnot gruntowych, składy zarządów tych spółek oraz osoby uprawnione do korzystania ze wspólnot gruntowych i przysługujące im udziały w tych wspólnotach;
7)
dzierżawców gruntów oraz ich udziały w dzierżawie.
1.
Rejestr budynków jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych wymienionych w § 63 ust. 1 pkt 1, 2, 4-26 i § 64, dotyczących budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, zestawionych według przynależności tych budynków do poszczególnych jednostek rejestrowych budynków.
2.
Rejestr budynków zawiera ponadto:
1)
informacje określające:
a) właścicieli budynków oraz ich udziały w prawie własności,
b) trwałych zarządców budynków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały w trwałym zarządzie;
2)
oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów związanych z poszczególnymi budynkami.
1.
Rejestr lokali jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych, wymienionych w § 70, ust. 1 i 2, dotyczących lokali stanowiących odrębne nieruchomości, zgrupowanych według ich przynależności do poszczególnych jednostek rejestrowych lokali.
2.
Rejestr lokali zawiera ponadto:
1)
dane określające:
a) właścicieli lokali oraz ich udziały w prawie własności,
b) trwałych zarządców lokali Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały w trwałym zarządzie;
2)
udziały właścicieli lokali w nieruchomościach wspólnych związanych z lokalami;
3)
identyfikatory działek ewidencyjnych, które wchodzą w skład nieruchomości wspólnych związanych z lokalami;
4)
identyfikatory budynków, których części wspólne wchodzą w skład nieruchomości wspólnych związanych z lokalami.
1.
W przypadku gdy właściciel lub władający, o których mowa w § 23 ust. 2 pkt 1 lub 2, nie są ustaleni, rejestr gruntów zawiera odpowiednio wpis o treści: "właściciel nieustalony" lub "władający nieustalony".
2.
W przypadku gdy własność, inne niż własność prawo rzeczowe lub trwały zarząd przysługuje wspólnie małżeństwu lub łącznie kilku innym podmiotom, zwanym dalej "podmiotem grupowym", a udziały we wspólności nie są oznaczone, w rejestrze gruntów, w rejestrze budynków oraz w rejestrze lokali zamiast informacji o wielkości udziałów w tych prawach lub w trwałym zarządzie wykazuje się informację o rodzaju wspólności.
3.
W przypadku gdy wspólność małżonków lub podmiotu grupowego obejmuje udział we współwłasności, wielkość tego udziału przypisuje się w całości małżeństwu lub podmiotowi grupowemu.
1.
Kartoteka budynków jest raportem zawierającym informacje opisowe o budynkach, wymienione w § 63 ust. 1 pkt 1, 2 , 4-26.
2.
Informacje o budynkach zawarte w kartotece budynków są segregowane w pozycjach kartoteki budynków odpowiadających jednostkom rejestrowym gruntów, na których położone są te budynki.
3.
W przypadku gdy budynki położone są na gruntach wchodzących w skład więcej niż jednej jednostki rejestrowej gruntów, informacje dotyczące tych budynków wykazuje się we wszystkich pozycjach kartoteki budynków odpowiadających tym jednostkom rejestrowym gruntów.
4.
W przypadku budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności w kartotece budynków zamieszcza się informację o identyfikatorze odpowiedniej jednostki rejestrowej budynków.
5.
Przepis ust. 3 nie dotyczy przypadków przekroczenia przy wznoszeniu budynków granicy nieruchomości o odległość nie większą niż 0,60 m.

1.
Kartoteka lokali jest raportem zawierającym informacje o lokalach wymienione w § 70 ust. 1.
2.
Informacje o lokalach zawarte w kartotece lokali są segregowane w pozycjach kartoteki lokali odpowiadających poszczególnym budynkom.
1.
Treść mapy ewidencyjnej stanowią następujące elementy:
1)
granice: państwa, jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, jednostek ewidencyjnych, obrębów, działek ewidencyjnych;
2)
oznaczenia punktów granicznych, z wyróżnieniem punktów, których położenie określone zostało w odpowiednim trybie i z wymaganą dokładnością, a spośród nich - punktów trwale stabilizowanych w terenie;
3)
kontury użytków gruntowych i ich oznaczenia;
4)
kontury klas bonitacyjnych, ustalone w wyniku gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zwane dalej "konturami klasyfikacyjnymi", i ich oznaczenia;
5)
kontury budynków i bloki budynków;
6)
numery działek ewidencyjnych;
7)
(uchylony);
8)
dane opisowo-informacyjne, a w szczególności:
a) nazwy jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
b) oznaczenia jednostki ewidencyjnej i obrębu,
c) nazwy ulic, placów, uroczysk, cieków, zbiorników wodnych i innych obiektów fizjograficznych,
d) numery dróg publicznych nadane na podstawie przepisów o drogach publicznych,
e) numery porządkowe i ewidencyjne budynków,
f) literowe oznaczenia funkcji budynków odpowiadających ich klasom według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, zwanej dalej "PKOB", wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),
g) numery najwyższych kondygnacji budynków naziemnych albo najniższych kondygnacji budynków podziemnych,
h) numery najwyższych kondygnacji bloków budynków nadziemnych lub numery najniższych kondygnacji bloków budynków podziemnych, jeżeli takie bloki zostały wyodrębnione.
2.
Treścią mapy ewidencyjnej mogą być również nazwy zespołów urbanistycznych, przysiółków i niw.
3.
Mapę ewidencyjną, w zależności od stopnia zurbanizowania terenu i struktury władania gruntów, sporządza się w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000 lub 1:5 000. Jej edycję stanowią mapy obrębowe.
4.
Do opracowania mapy ewidencyjnej stosuje się odpowiednie standardy techniczne dla mapy zasadniczej, ustalone odrębnymi przepisami.
5.
Przy edycji mapy, szczególnie w skali 1:2 000 lub 1:5 000, jej dane opisowo-informacyjne dotyczące budynków oraz numery punktów granicznych nie muszą być wykazywane.
6.
Treścią mapy ewidencyjnej w postaci nieelektronicznej oprócz elementów, o których mowa w ust. 1 i 2, są:
1)
oznaczenie punktów przecięcia się linii siatki kilometrowej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 osnowy geodezyjne ust. 5 ustawy;
2)
współrzędne prostokątne płaskie co najmniej dwóch skrajnych punktów, o których mowa w pkt 1;
3)
opis zawierający:
a) nazwę: "Mapa ewidencyjna",
b) skalę mapy,
c) numer arkusza ewidencyjnego,
d) nazwę województwa, powiatu i gminy,
e) nazwę jednostki ewidencyjnej i jej identyfikator,
f) nazwę obrębu ewidencyjnego i jego identyfikator lub tylko identyfikator - w przypadku gdy obręb nie ma nazwy,
4)
schemat podziału obrębu ewidencyjnego na arkusze ewidencyjne.
Pomocniczymi raportami tworzonymi na podstawie bazy danych ewidencyjnych są:
1)
zestawienie gruntów;
2)
wykaz gruntów;
3)
wykaz budynków;
4)
wykaz lokali;
5)
wykaz działek ewidencyjnych;
6)
wykazy:
a) podmiotów ewidencyjnych,
b) osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1,
c) dzierżawców gruntów.
1.
Zestawienie gruntów jest spisem danych o ogólnej powierzchni i wartości gruntów wchodzących w skład poszczególnych jednostek rejestrowych z podziałem na użytki gruntowe i klasy bonitacyjne.
2.
Zestawienie gruntów sporządza się dla obrębu lub jednostki ewidencyjnej.
1.
Wykaz gruntów jest spisem danych o ogólnej powierzchni i wartości gruntów położonych w granicach jednostki ewidencyjnej, zestawionych według ich przynależności do poszczególnych grup i podgrup rejestrowych z jednoczesnym podziałem na użytki gruntowe.
2.
Wykaz budynków jest spisem danych o liczbie i wartości budynków wybudowanych na gruntach położonych w granicach jednostki ewidencyjnej, zestawionych według przynależności budynków do poszczególnych grup i podgrup rejestrowych, z jednoczesnym podziałem na rodzaje budynków według Klasyfikacji Środków Trwałych, zwanej dalej "KŚT", wprowadzonej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 standardowe klasyfikacje i nomenklatury ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669), oraz z wyróżnieniem budynków, które stanowią części składowe gruntów, oraz budynków, które stanowią odrębne od gruntu nieruchomości.
3.
Wykaz lokali jest spisem danych o liczbie i wartości lokali, stanowiących odrębne nieruchomości, znajdujących się w granicach jednostki ewidencyjnej, zestawionych według przynależności lokali do poszczególnych grup i podgrup rejestrowych z jednoczesnym podziałem na lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami niemieszkalnymi”.
4.
Zaliczanie gruntów, budynków i lokali do grup i podgrup rejestrowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1.
Wykaz działek ewidencyjnych jest spisem działek ewidencyjnych położonych w granicach jednego obrębu, zawierającym numery tych działek w kolejności wzrastającej oraz numery jednostek rejestrowych gruntów, do których działki ewidencyjne zostały przyporządkowane.
2.
Wykazy, o których mowa w § 29 pkt 6, są alfabetycznymi spisami osób, jednostek organizacyjnych i organów, zawierającymi, oprócz danych określających te osoby, jednostki i organy, oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów, jednostek rejestrowych budynków, jednostek rejestrowych lokali oraz pozycji kartoteki budynków i kartoteki lokali, związanych z poszczególnymi osobami, jednostkami organizacyjnymi i organami.
1.
Założenie ewidencji poprzedza opracowanie przez starostę projektu założenia ewidencji i uzgodnienie tego projektu z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
2.
Projekt założenia ewidencji gruntów i budynków określa w szczególności:
1)
charakterystykę obiektu;
2)
zakres przewidywanych prac do wykonania;
3)
źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania;
4)
system, w którym prowadzona będzie ewidencja;
5)
przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac;
6)
przewidywane terminy wykonania poszczególnych etapów prac;
7)
przewidywany koszt przedsięwzięcia oraz sposób jego finansowania.
3.
Niezajęcie przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego stanowiska w sprawie projektu założenia ewidencji w terminie jednego miesiąca od dnia jego otrzymania jest równoznaczne z jego uzgodnieniem.
4.
Spory między starostą a wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego dotyczące projektu założenia ewidencji rozstrzyga Główny Geodeta Kraju.
5.
Uzgodniony projekt założenia ewidencji gruntów i budynków stanowi dla starosty podstawę przystąpienia do czynności związanych z ustaleniem wykonawcy prac przewidzianych w tym projekcie, zwanego dalej "wykonawcą".
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie założenia ewidencji starosta podaje do wiadomości w zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób ogłaszania oraz przez jego wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń właściwego starostwa powiatowego i urzędu gminy oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
Źródłami danych ewidencyjnych niezbędnych do założenia ewidencji są:
1)
materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym;
2)
wyniki pomiarów fotogrametrycznych;
3)
wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych;
4)
dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez: sądy, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne;
5)
dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne;
6)
dane zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej;
7)
wyniki oględzin.
Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej:
1)
w postępowaniu rozgraniczeniowym;
2)
w celu podziału nieruchomości;
3)
w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów;
4)
w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości;
5)
na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej;
6)
przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków;
7)
przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji;
8)
w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych.
1.
Jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.
2.
Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, może nastąpić w oparciu o zobrazowania lotnicze, satelitarne lub ortofotomapę, jeżeli te zobrazowania lub ortofotomapa charakteryzują się rozdzielczością zapewniającą wizualizację szczegółów sytuacyjnych, które mogą mieć znaczenie przy ustaleniu przebiegu tych granic.
1.
O czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca zawiadamia wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych tych działek, a także osoby władające tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania.
2.
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oprócz danych adresowych podmiotu, do którego jest ono kierowane, powinno zawierać następujące informacje:
1)
dzień, godzinę i miejsce rozpoczęcia tych czynności;
2)
oznaczenia i ewentualne dane adresowe działek ewidencyjnych, których będą dotyczyć te czynności, a także numery ksiąg wieczystych, jeżeli księgi takie są prowadzone dla tych działek;
3)
pouczenie o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach oraz o tym, że udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i że nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
3.
Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych doręcza się podmiotom, o których mowa w ust. 1, za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub za pokwitowaniem, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.
4.
W przypadku gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz władający, o których mowa w ust. 1, nie są znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania, na wniosek wykonawcy starosta zamieszcza na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co najmniej 14 dni informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
1.
Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
2.
W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przebieg granic działek ewidencyjnych, w tym położenie wyznaczających je punktów granicznych, ustala wykonawca według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek.
3.
W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o którym mowa w ust. 2, nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty, w tym położenie wyznaczających te granice punktów granicznych, ustala wykonawca po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków.
4.
Ustalane punkty graniczne wykonawca oznacza na gruncie w sposób umożliwiający ich pomiar. Trwała stabilizacja tych punktów może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych i może dotyczyć wyłącznie punktów ustalonych w oparciu o zgodne oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.
5.
Wyniki ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca utrwala w protokole, którego wzór z przykładowymi wpisami zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.
6.
Integralną częścią protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych są szkice graniczne, sporządzone przez wykonawcę, które zawierają:
1)
adres położenia działek, których granice są ustalane;
2)
usytuowanie punktów granicznych w stosunku do szczegółów terenowych położonych na ustalanych granicach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, takich jak budynki, ogrodzenia, słupy oraz miedze, przedstawione w sposób graficzny i doprecyzowane opisem lub danymi określającymi odległości tych punktów do szczegółów terenowych;
3)
numery działek ewidencyjnych;
4)
podpisy osób biorących udział w czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic lub adnotację wykonawcy o odmowie złożenia podpisu;
5)
podpis osoby, która sporządziła szkic graniczny.
7.
W przypadku gdy ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych odbywa się na podstawie zobrazowań lotniczych, satelitarnych lub ortofotomapy, informacje i podpisy, o których mowa w ust. 6, są treścią kopii tych zobrazowań lub ortofotomapy.
8.
Informacje o spornych odcinkach granic działek ewidencyjnych ujawnia się w bazie danych ewidencyjnych oraz na wyrysach z mapy ewidencyjnej.
1.
Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega wyłożeniu do wglądu zainteresowanych osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz w § 11, przez okres co najmniej 14 dni.
2.
Starosta zawiadamia osoby, organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w § 10 i § 11, o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego. Zawiadomienie to podaje również do wiadomości poprzez jego wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń właściwego starostwa powiatowego i urzędu gminy oraz ogłoszenie w prasie lokalnej.
3.
Zawiadomienie powinno w szczególności zawierać informacje o:
1)
założeniu ewidencji;
2)
miejscu i terminie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego;
3)
możliwości zapoznania się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w opracowanym projekcie operatu opisowo-kartograficznego i zgłoszenia do nich uwag i zastrzeżeń;
4)
dokumentowaniu czynności wyłożenia projektu operatu w formie protokołu
oraz pouczenie, że niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie założenia ewidencji gruntów i budynków.
Protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego powinien zawierać w szczególności:
1)
datę i miejsce jego sporządzenia oraz oznaczenie obrębu i jednostki ewidencyjnej;
2)
wyszczególnienie zainteresowanych osób, które zapoznały się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi projektu operatu opisowo-kartograficznego, numery jednostek rejestrowych i pozycji kartotek, w których te dane były zawarte, oraz stosowne oświadczenia zainteresowanych w sprawie okazanych danych ewidencyjnych, w tym szczegółowy opis zgłoszonych uwag i zastrzeżeń;
3)
imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które w imieniu wykonawcy i organu brały udział w okazaniu projektu, oraz ich podpisy.
1.
Uwagi i zastrzeżenia do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego rozpatruje starosta.
2.
Postępowanie administracyjne w sprawie założenia ewidencji gruntów i budynków kończy decyzja starosty w sprawie zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego, która poza wymogami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego powinna zawierać:
1)
określenie sposobu i zakresu uwzględnionych uwag i zastrzeżeń zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego;
2)
uzasadnienie stanowiska organu w sprawie uwag i zastrzeżeń nieuwzględnionych.
3.
Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 2, starosta zapewnia przeprowadzenie technicznej kontroli całości dokumentacji tworzącej operat ewidencji gruntów i budynków oraz umożliwia wszystkim zainteresowanym zapoznanie się ze sposobem rozpatrzenia zgłoszonych przez nich uwag i zastrzeżeń.
Ostateczna decyzja w sprawie zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego stanowi dla starosty podstawę do:
1)
umieszczenia na dokumentach tego operatu adnotacji o ich zatwierdzeniu;
2)
przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bazy danych ewidencji oraz utworzonych na podstawie tej bazy raportów w postaci mapy ewidencyjnej, rejestrów i kartotek;
3)
uruchomienia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 24 aktualizacja i udostępnianie danych z ewidencji gruntów ust. 1 pkt 1 ustawy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...