• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  25.07.2021

Rozdział 4 Szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją gruntów i budynków oraz zakres informacji objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości

Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi gruntów położonych w granicach obrębu są:
1)
nazwa obrębu i jego numer stanowiący część składową identyfikatora obrębu;
2)
numeryczny opis granic obrębu, uwzględniający granice jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa;
3)
dane dotyczące działek ewidencyjnych wchodzących w skład obrębu;
4)
dane dotyczące budynków stanowiących część składową gruntu;
5)
dane o usytuowaniu budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności;
6)
dane dotyczące użytków gruntowych i klas bonitacyjnych;
7)
(uchylony).
1.
Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są:
1)
identyfikator działki ewidencyjnej, o którym mowa w ust. 6-8 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
2)
numeryczny opis granic działki ewidencyjnej;
3)
pole powierzchni działki ewidencyjnej;
4)
informacje określające pola powierzchni konturów użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach działki ewidencyjnej;
5)
wartość gruntu, jeżeli została ustalona, oraz data ustalenia tej wartości;
6)
numer jednostki rejestrowej gruntów, do której przyporządkowana została działka ewidencyjna, stanowiący część składową identyfikatora tej jednostki rejestrowej;
7)
oznaczenie księgi wieczystej, a w przypadku gdy księga wieczysta nie jest założona - oznaczenie dokumentów określających własność;
8)
oznaczenie dokumentów określających inne prawa do działki ewidencyjnej niż własność i prawo użytkowania wieczystego;
9)
numer rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury;
10)
identyfikator rejonu statystycznego, do którego należy działka ewidencyjna;
11)
adres działki, na który składają się:
a) miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości,
b) dzielnica,
c) ulica i identyfikator TERYT ulicy.
2.
Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej oprócz danych, o których mowa w ust. 1, są:
1)
(uchylony);
2)
dla działek ewidencyjnych stanowiących drogi publiczne - numery tych dróg nadane na podstawie przepisów o drogach publicznych i dodatkowo nazwa ulicy, jeżeli droga publiczna pełni tę funkcję;
3)
dla działek ewidencyjnych stanowiących obiekty fizjograficzne, takie jak: cieki, zbiorniki wodne, parki, uroczyska leśne - nazwy tych obiektów.
3.
W przypadku gdy w granicach obrębu wyróżniane są zwyczajowo zespoły urbanistyczne, przysiółki, niwy, uroczyska - dane ewidencyjne działek ewidencyjnych mogą być uzupełniane nazwami tych obszarów.
1.
Numerycznego opisu granic jednostek ewidencyjnych, obrębów oraz działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą odpowiednich zbiorów punktów granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m, w sposób zapewniający odwzorowanie położenia i kształtu tych obiektów przestrzennych oraz wzajemnego powiązania między nimi.
2.
Położenie punktów granicznych użytych do numerycznego opisu obiektów, o których mowa w ust. 1, a także położenie innych punktów sytuacyjnych użytych w szczególności do numerycznego opisu budynków, konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych określa się w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 osnowy geodezyjne ust. 5 ustawy, zwanym dalej "układem 2000".

1.
Pole powierzchni działek ewidencyjnych oblicza się za pomocą współrzędnych prostokątnych płaskich, o których mowa w § 61, i koryguje o wartość powierzchniowej poprawki odwzorowawczej wynikającej ze zniekształcenia obiektów powierzchniowych prezentowanych na płaszczyźnie odwzorowania w stosunku do tych samych obiektów prezentowanych na powierzchni elipsoidy stanowiącej geodezyjny system odniesienia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 osnowy geodezyjne ust. 5 ustawy.
2.
Sposób obliczenia pola powierzchni działek ewidencyjnych z uwzględnieniem powierzchniowej poprawki odwzorowawczej jest określony w załączniku nr 5a do rozporządzenia.
3.
Pole powierzchni działek ewidencyjnych określa się w hektarach z precyzją zapisu do 0,0001 ha.
1.
Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku są:
1)
identyfikator budynku o którym mowa w ust. 16-22 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
2)
status budynku określający, że:
a) budowa budynku została zakończona w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub rozpoczęte zostało jego faktyczne użytkowanie,
b) budynek jest w trakcie budowy,
c) budynek do rozbiórki,
d) budynek jest przedmiotem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ale jego budowa nie została rozpoczęta;
3)
numeryczny opis konturu budynku;
4)
rodzaj budynku według KŚT;
5)
klasa budynku według PKOB;
6)
główna funkcja budynku oraz inne funkcje budynku;
7)
wartość budynku, jeżeli zostanie ustalona;
8)
data zakończenia budowy, a w przypadku przebudowy budynku - również data tej przebudowy;
9)
stopień pewności ustalenia dat, o których mowa w pkt 8;
10)
informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku;
11)
informacja o zakresie przebudowy budynku;
12)
liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku;
13)
pole powierzchni zabudowy budynku;
14)
pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie:
a) obmiarów,
b) informacji zawartych w projekcie budowlanym;
15)
łączne pole powierzchni użytkowej:
a) lokali stanowiących odrębne nieruchomości,
b) lokali niewyodrębnionych,
c) pomieszczeń przynależnych do lokali;
16)
liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali;
17)
numer w rejestrze zabytków, jeżeli budynek jest wpisany do tego rejestru;
18)
adres budynku, na który składają się:
a) miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości,
b) dzielnica,
c) ulica i identyfikator TERYT ulicy,
d) numer porządkowy, jeżeli został nadany budynkowi;
19)
identyfikatory działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek;
20)
informacja, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części;
21)
oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania;
22)
data oddania do użytkowania budynku lub części budynku;
23)
liczba mieszkań według dokumentacji budowy w budynku mieszkalnym:
a) 1-izbowych,
b) 2-izbowych,
c) 3-izbowych,
d) 4-izbowych,
e) 5-izbowych,
f) 6-izbowych,
g) 7-izbowych,
h) 8-izbowych,
i) 9-izbowych,
j) 10-izbowych,
k) składających się z więcej niż 10 izb;
24)
łączna liczba izb w budynku mieszkalnym;
25)
data rozbiórki:
a) całego budynku,
b) części budynku;
26)
przyczyna rozbiórki budynku lub jego części;
27)
informacja o wyposażeniu w wewnątrzbudynkową infrastrukturę techniczną przystosowaną do szybkich łączy (budynek gotowy na szybki Internet).
1a.
Przez kontur budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, rozumie się linię zamkniętą wyznaczoną przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą linii przecięcia się zewnętrznych ścian budynku z powierzchnią terenu.
1b.
W przypadku gdy z powierzchnią terenu przecina się ściana fundamentowa budynku lub gdy budynek albo jego część posadowiona jest na filarach, konturem budynku lub częścią tego konturu jest odpowiednio linia wyznaczona przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą najniższych zewnętrznych krawędzi ścian kondygnacji budynku, które są oparte na tych ścianach fundamentowych lub na filarach, a w przypadku gdy na filarach oparty jest dach budynku – zewnętrznych krawędzi dachu.
1c.
W przypadku budynków posiadających tylko kondygnacje podziemne konturem budynku jest linia zamknięta wyznaczona przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych krawędzi tego budynku.
1d.
W przypadku gdy w budynku wielokondygnacyjnym prostokątne rzuty na płaszczyznę poziomą niektórych jego kondygnacji nie pokrywają się z konturem budynku albo gdy sąsiadujące budynki połączone są łącznikami nadziemnymi lub podziemnymi, te części kondygnacji budynku, które wystają poza kontur budynku lub stanowią jego część albo są łącznikami, wyróżnia się w bazie danych ewidencyjnych za pomocą numerycznego opisu jako bloki budynku.
1e.
Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być uzupełniane:
1)
cyfrowymi zdjęciami budynków;
2)
danymi określającymi w układzie 2000 położenie środka geometrycznego budynku.
1f.
W przypadku braku pełnego zbioru danych, o których mowa w ust. 1, do czasu ich uzupełnienia budynek może być ujawniony w ewidencji za pomocą niepełnego zbioru danych, zawierającego co najmniej:
1)
identyfikator budynku;
2)
status budynku;
3)
geometryczny opis konturu budynku lub - w razie braku danych niezbędnych do sporządzenia tego opisu - dane określające w układzie 2000 położenie środka geometrycznego budynku;
4)
rodzaj budynku według KŚT;
5)
klasę budynku według PKOB;
6)
główną funkcję budynku.
2.
Przez pole powierzchni zabudowy rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku, o którym mowa w ust. 1a oraz 1b.
3.
Pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pomieszczeń przynależnych do lokalu ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 i 1496) i wyraża się w metrach kwadratowych z precyzją zapisu do dwóch miejsc po przecinku.
4.
W ewidencji wykazuje się następujące materiały budowlane, o których mowa w ust. 1 pkt 10:
1)
mur;
2)
drewno;
3)
inne materiały.
5.
Dane ewidencyjne określające rok zakończenia budowy poszczególnych budynków przyjmuje się z ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, prowadzonej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego na podstawie przepisów prawa budowlanego lub, jeżeli ewidencja ta nie zawiera odpowiednich danych, przyjmuje się przybliżoną datę zakończenia budowy ustaloną na podstawie innych miarodajnych informacji.
W bazie danych ewidencyjnych oprócz konturu budynku oraz jego bloków mogą być ujawniane obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, takie jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, oprócz danych wymienionych w § 63 ust. 1, są:
1)
oznaczenie księgi wieczystej lub innych dokumentów określających własność budynku;
2)
oznaczenie dokumentów określających inne prawa do budynku niż własność;
3)
identyfikator jednostki rejestrowej budynków, do której przyporządkowany został budynek.
1.
Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi użytków gruntowych i klas bonitacyjnych są:
1)
numeryczne opisy konturów tych użytków i klas bonitacyjnych;
2)
oznaczenia użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach poszczególnych konturów oraz numery tych konturów.
2.
Przebieg konturów klasyfikacyjnych przyjmuje się w ewidencji na podstawie mapy klasyfikacji, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246), i zamyka się w granicach konturów gruntów rolnych lub gruntów leśnych.
Użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:
1)
grunty rolne;
2)
grunty leśne;
3)
grunty zabudowane i zurbanizowane;
4)
użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R;
5)
(uchylony);
6)
grunty pod wodami;
7)
tereny różne oznaczone symbolem -Tr.
1.
Grunty rolne dzielą się na:
1)
użytki rolne, do których zalicza się:
a) grunty orne, oznaczone symbolem - R,
b) sady, oznaczone symbolem - S,
c) łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
d) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br,
f) grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,
g) grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W,
h) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem - Lzr;
2)
nieużytki, oznaczone symbolem - N.
2.
Grunty leśne dzielą się na:
1)
lasy, oznaczone symbolem - Ls;
2)
grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem - Lz.
3.
Grunty zabudowane i zurbanizowane dzielą się na:
1)
tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem - B;
2)
tereny przemysłowe, oznaczone symbolem - Ba;
3)
inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem - Bi;
4)
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone symbolem - Bp;
5)
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem - Bz;
6)
użytki kopalne, oznaczone symbolem - K;
7)
tereny komunikacyjne, w tym:
a) drogi, oznaczone symbolem - dr,
b) tereny kolejowe, oznaczone symbolem - Tk,
c) inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem - Ti,
d) grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, oznaczone symbolem - Tp.
4.
Grunty pod wodami dzielą się na:
1)
grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, oznaczone symbolem - Wm;
2)
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, oznaczone symbolem - Wp;
3)
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem - Ws.
5.
Sadów o powierzchni mniejszej od 0,1000 ha oraz innych użytków gruntowych o powierzchni mniejszej od 0,0100 ha nie wykazuje się w ewidencji.
6.
Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
1.
Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi lokalu są:
1)
identyfikator lokalu, o którym mowa w ust. 23-24b załącznika nr 1 do rozporządzenia;
2)
numer porządkowy lokalu w budynku;
3)
rodzaj lokalu, z wyróżnieniem lokali mieszkalnych oraz lokali niemieszkalnych;
4)
liczba izb wchodzących w skład lokalu;
5)
liczba i rodzaje pomieszczeń przynależnych do lokalu;
6)
numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu;
7)
pole powierzchni użytkowej lokalu;
8)
pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu;
9)
adres lokalu, na który składają się:
a) miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości,
b) dzielnica,
c) ulica i identyfikator TERYT ulicy,
d) numer porządkowy budynku, z którym to numerem związany jest lokal,
e) numer lokalu;
10)
dane dotyczące pomieszczeń przynależnych do lokalu, określające:
a) rodzaj pomieszczenia i jego powierzchnię użytkową,
b) budynek, w którym znajduje się pomieszczenie przynależne.
2.
Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oprócz danych wymienionych w ust. 1 są:
1)
oznaczenie księgi wieczystej;
2)
wartość lokalu, jeżeli została ustalona, oraz data ustalenia tej wartości.
3.
(uchylony).
1.
Dane ewidencyjne, dotyczące budynków, o których mowa w § 63 ust. 1 pkt 14 lit. a i pkt 15, oraz dane ewidencyjne dotyczące lokali, o których mowa w § 70 ust. 1, ujawnia się w ewidencji:
1)
z urzędu – jeżeli taka informacja jest zawarta w doręczonych organowi dokumentach, o których mowa w art. 23 przekazywanie dokumentów o zmianach danych objętych ewidencją gruntów i budynków ust. 1–4 ustawy;
2)
na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych lub osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, na podstawie doręczonego zaświadczenia, o którym mowa w art. 2 samodzielny lokal mieszkalny ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716, 1496 i 1506), i dokumentów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 samodzielny lokal mieszkalny ust. 5 i 6 tej ustawy.
2.
Dane ewidencyjne, o których mowa w § 63 ust. 1 pkt 14 lit. b, ujawnia się w ewidencji, jeżeli brak jest danych, o których mowa w § 63 ust. 1 pkt 14 lit. a.
3.
Informację o wyposażeniu budynku w wewnątrzbudynkową infrastrukturę techniczną przystosowaną do szybkich łączy ujawnia się w ewidencji:
1)
z urzędu – jeżeli taka informacja jest zawarta w doręczonych organowi dokumentach, o których mowa w art. 23 przekazywanie dokumentów o zmianach danych objętych ewidencją gruntów i budynków ust. 1–4 ustawy;
2)
na wniosek właściciela budynku, trwałego zarządcy lub zarządcy nieruchomości – jeżeli do wniosku dołączone
zostanie oświadczenie operatora telekomunikacyjnego potwierdzające takie wyposażenie.
1.
Numeryczne opisy konturów budynków, konturów bloków budynków oraz konturów użytków gruntowych sporządza się na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.
2.
(uchylony).
3.
Do sporządzenia numerycznych opisów konturów budynków posiadających tylko kondygnacje podziemne wykorzystuje się dokumentację budowy, jeżeli brak jest wyników geodezyjnych pomiarów terenowych, wykonanych przed zakryciem tych budynków.
Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi podmiotów ewidencyjnych oraz osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 i 2, są:
1)
dla osób fizycznych:
a) nazwisko i imiona oraz imiona rodziców,
b) adres miejsca pobytu stałego,
c) informacja, czy osoba fizyczna jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278),
d) numer PESEL, jeżeli jest znany,
e) informacja, że osoba nie żyje, jeżeli wynika to z dokumentu doręczonego organowi;
2)
dla Skarbu Państwa - nazwa "Skarb Państwa",
3)
dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków:
a) nazwa jednostki lub związku,
b) siedziba ich organów;
4)
dla organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych:
a) nazwa organu lub jednostki organizacyjnej,
b) siedziba organu lub jednostki organizacyjnej;
5)
dla osób prawnych niewymienionych w pkt 2 i 3:
a) nazwa osoby prawnej - pełna i skrócona,
b) siedziba,
c) informacja, czy osoba prawna jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
d) numer identyfikacyjny REGON.
1.
Starosta prowadzi rejestr cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych, oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi przekazywane są do ewidencji gruntów i budynków na mocy odrębnych przepisów.
2.
Rejestracji podlegają ceny oraz wartości, o których mowa w ust. 1, a także:
1)
adres położenia nieruchomości;
2)
numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości;
3)
rodzaj nieruchomości, z wyróżnieniem:
a) niezabudowanych nieruchomości rolnych składających się z jednego użytku gruntowego,
b) niezabudowanych nieruchomości rolnych składających się z więcej niż jednego użytku gruntowego,
c) niezabudowanych nieruchomości leśnych,
d) zabudowanych nieruchomości rolnych,
e) niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną niż zagrodowa,
f) nieruchomości zabudowanych budynkiem lub budynkami mieszkalnymi,
g) nieruchomości zabudowanych budynkiem lub budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa,
h) nieruchomości budynkowych,
i) nieruchomości lokalowych,
j) zabudowanych nieruchomości leśnych,
k) innych nieruchomości niż wymienione w lit. a-j.
4)
pole powierzchni nieruchomości gruntowej;
5)
data zawarcia aktu notarialnego lub określenia wartości;
6)
inne dostępne dane o nieruchomościach i ich częściach składowych.
2a.
Specyfikację pojęciowego modelu danych rejestru cen i wartości nieruchomości zawiera załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2b.
Wymiana danych między bazami danych rejestru cen i wartości oraz udostępnianie danych z tego rejestru innym systemom informatycznym lub teleinformatycznym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w postaci elektronicznej w formacie GML zgodnie ze schematem GML zawartym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
3.
(uchylony).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...