• Rozporządzenie Rady Minis...
  26.09.2023

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Stan prawny aktualny na dzień: 26.09.2023

Dz.U.1998.157.1031 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej

Obserwuj akt

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, zwany dalej "rejestrem terytorialnym", obejmujący systemy:
1)
identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego,
2)
identyfikatorów i nazw miejscowości,
3)
rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
4)
identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań
- jest prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w systemie teleinformatycznym i nosi skróconą nazwę TERYT
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
system - skoordynowany układ elementów, zbiór tworzący całość uwarunkowaną stałym, logicznym uporządkowaniem części rejestru terytorialnego, o których mowa w § 1,
2)
identyfikator - symbol numeryczny lub alfanumeryczny jednoznacznie identyfikujący każdy element systemu,
3)
obwód spisowy - jednostkę przestrzenną wyodrębnioną dla spisów powszechnych i innych badań statystycznych według liczby mieszkań i mieszkańców,
4)
rejon statystyczny - jednostkę przestrzenną agregacji danych statystycznych, złożoną z kilku, nie więcej niż dziewięciu, obwodów spisowych,
5)
podział terytorialny - podział na jednostki zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa i wchodzące w ich skład miasta, obszary wiejskie, dzielnice i delegatury,
6)
gmina miejska - gminę o statusie miasta,
7)
gmina wiejska - gminę, na terenie której znajdują się wyłącznie wsie,
8)
gmina miejsko-wiejska - gminę, na terenie której jedna z miejscowości ma status miasta, a pozostały teren tej gminy stanowi jej obszar wiejski.
1.
System identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego obejmuje kody i nazwy podziału terytorialnego i jest zbudowany według hierarchicznej numeracji nadanej województwom, powiatom i gminom, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Odrębne identyfikatory nadawane są miastom na prawach powiatu; w przypadku gmin odrębnymi identyfikatorami wyróżnia się gminy miejskie, gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, a także miasta i obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich oraz dzielnice i delegatury w gminach miejskich.
3.
Identyfikator jednostek podziału terytorialnego jest trzyczłonowy. Poszczególne człony identyfikatora są symbolami numerycznymi i oznaczają:
1)
pierwszy człon - dwucyfrowy symbol województwa nadany województwom ułożonym w kolejności alfabetycznej z liczb parzystych w przedziale liczb 02-98,
2)
drugi człon - dwucyfrowy symbol powiatu nadany powiatom danego województwa ułożonym w kolejności alfabetycznej, a następnie miastom na prawach powiatu odpowiednio:
a) z liczb 01-60 - symbol powiatu,
b) z liczb 61-99 - symbol miasta na prawach powiatu,
3)
trzeci człon - trzycyfrowy symbol gminy, w którym:
a) dwie pierwsze cyfry stanowią kolejne liczby w przedziale liczb 01-99, nadane gminom (dzielnicom, delegaturom) po ich ułożeniu w kolejności alfabetycznej w powiatach, począwszy od gmin miejskich (dzielnic, delegatur w kolejności alfabetycznej po gminie miejskiej, do której należą), po nich w kolejności gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie,
b) trzecia cyfra stanowi symbol rodzaju jednostki i oznacza:
1 - gmina miejska,
2 - gmina wiejska,
3 - gmina miejsko-wiejska,
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej,
5 - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej,
8 - dzielnice m.st. Warszawy,
9 - delegatury i dzielnice innych gmin miejskich.
1.
Jednostkom zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, wprowadzonego ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652), z dniem 1 stycznia 1999 r. ustala się identyfikatory określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.
System identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego jest aktualizowany po każdej zmianie w podziale terytorialnym według następujących zasad:
1)
nowo utworzonym jednostkom podziału terytorialnego nadaje się symbol w kolejności po ostatnim w ramach liczb przewidzianych dla danego szczebla podziału i rodzaju jednostki,
2)
identyfikatory jednostek likwidowanych wyłącza się z systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego i nie mogą być one powtórnie użyte,
3)
zmiana nazwy i granic jednostki podziału terytorialnego nie powoduje zmiany identyfikatora,
4)
przeniesienie miasta lub gminy do innego powiatu oraz przeniesienie powiatu lub miasta na prawach powiatu do innego województwa wymaga zmiany identyfikatora,
5)
zmiana rodzaju gminy powoduje zmianę identyfikatora w ostatniej cyfrze trzeciego członu.
1.
System identyfikatorów i nazw miejscowości obejmuje:
1)
urzędową nazwę miejscowości,
2)
identyfikator miejscowości nadany zgodnie z ust. 2,
3)
rodzaj miejscowości,
4)
województwo, powiat i gminę, na terenie których jest położona miejscowość.
2.
Identyfikator miejscowości jest stały, niepowtarzalny i składa się z siedmiu cyfr.
3.
System identyfikatorów i nazw miejscowości jest aktualizowany po wprowadzeniu zmian urzędowych nazw miejscowości oraz zmian w podziale terytorialnym.
4.
Zmiany w podziale terytorialnym, o których mowa w ust. 3, są wprowadzane na podstawie przekazywanych przez gminy urzędom statystycznym załączników do protokołów zdawczo-odbiorczych - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1.
System rejonów statystycznych i obwodów spisowych obejmuje identyfikatory podziału dokonanego dla celów statystycznych według następujących zasad:
1)
obszar każdej jednostki podziału terytorialnego jest podzielony na rejony statystyczne i obwody spisowe,
2)
granice rejonów statystycznych i obwodów spisowych są zawsze dostosowane do granic jednostek podziału terytorialnego oraz spójne z granicami obrębów, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków, a na wsi - z granicami miejscowości,
3)
kryterium wielkości obwodu spisowego i rejonu statystycznego jest liczba mieszkań i ludności odpowiednio dla rejonu statystycznego nie więcej niż 2.700 osób i 999 mieszkań, a dla obwodu spisowego 500 osób i 200 mieszkań,
4)
każdy budynek mieszkalny lub budynek, w którym znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie, wchodzi w całości do jednego obwodu spisowego bądź jest dzielony na dwa (lub więcej) obwody spisowe; budynek, o którym mowa wyżej, nie może być dzielony między dwa lub więcej rejony statystyczne i w całości wchodzi do jednego rejonu statystycznego, niezależnie od tego, czy w nim mieszka więcej niż 2.700 osób lub znajduje się więcej niż 999 mieszkań,
5)
w skład jednego obwodu spisowego lub rejonu statystycznego może wchodzić jedna lub więcej całych miejscowości lub część miejscowości, natomiast zarówno obwód spisowy, jak i rejon statystyczny nie może stanowić połączenia całej (całych) miejscowości z częścią (częściami) innej (innych) miejscowości,
6)
przy określaniu granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych dodatkowo uwzględnia się miejscowe warunki ukształtowania terenu (np. jeziora, bagna, nierówności, charakter zabudowy, warunki dojścia i dojazdu do poszczególnych zabudowań mieszkalnych).
2.
Każdy rejon statystyczny otrzymuje niepowtarzalny sześciocyfrowy identyfikator nadany przy tworzeniu rejonu statystycznego.
3.
Identyfikatory obwodów spisowych są jednocyfrowe w przedziale liczb od 1 do 9 w ramach jednego rejonu statystycznego; przekroczenie maksymalnej liczby obwodów powoduje konieczność dokonania nowego podziału.
4.
W skład systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych wchodzą identyfikatory rejonów statystycznych i obwodów spisowych wraz z liczbą zamieszkałych osób i mieszkań oraz następująca dokumentacja:
1)
mapy i szkice sytuacyjne określające granice każdego rejonu statystycznego i obwodu spisowego,
2)
arkusze aktualizacyjne zmian wniesionych do systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych.
5.
Aktualizacja systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych następuje co najmniej raz w roku i obejmuje zmiany w:
1)
podziale terytorialnym,
2)
zabudowie i szacunkowym zaludnieniu poszczególnych terenów,
3)
podziale kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe,
4)
podziale na obręby, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków.
1.
System identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań obejmuje:
1)
budynki mieszkalne,
2)
inne budynki, w których znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie,
3)
mieszkania wraz z ich danymi adresowymi oraz numerem obrębu ewidencyjnego i numerem działki ewidencyjnej, przyporządkowanymi do rejonów statystycznych i obwodów spisowych.
2.
W systemie, o którym mowa w ust. 1, nadawany jest pięciocyfrowy niepowtarzalny identyfikator nazwom ulic oraz wprowadzane są dane adresowe, które stanowią identyfikację budynków i mieszkań, o których mowa w ust. 1.
3.
W ramach systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań prowadzony jest centralny katalog ulic obejmujący nazwy ulic zgodne z brzmieniem uchwał o ich nadaniu, utworzony przez alfabetyczne ułożenie nazw ulic; ulicom o takiej samej nazwie, występującym w różnych miejscowościach, nadawany jest jeden, ten sam identyfikator wraz z określeniem jednostek podziału terytorialnego, w których dana nazwa występuje.
4.
Zmiany do systemu, o którym mowa w ust. 1, są wprowadzane każdorazowo po zmianie nazw ulic lub zmianie numeracji porządkowej nieruchomości i budynków, na podstawie informacji przekazywanych przez gminy.
5.
Aktualizacja systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań w powiązaniu z aktualizacją systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych, o której mowa w § 6, ust. 5, jest dokonywana co najmniej raz w roku.
Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy:
1)
przygotowywanie zasad metodologicznych i organizacyjnych prowadzenia rejestru terytorialnego,
2)
opracowywanie zasad budowy identyfikatorów stanowiących standard identyfikacji terytorialnej,
3)
prowadzenie i aktualizacja systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego oraz wydawanie wykazu identyfikatorów jednostek podziału terytorialnego,
4)
prowadzenie i aktualizacja systemu identyfikatorów i nazw miejscowości, w tym nadawanie identyfikatorów miejscowościom,
5)
analizowanie załączników do protokołów zdawczo-odbiorczych - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym,
6)
współdziałanie z Komisją Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działającą przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej,
7)
nadzór merytoryczny i kontrola prac aktualizacyjnych wykonywanych w urzędach statystycznych,
8)
współpraca z naczelnymi i centralnymi organami administracji publicznej prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie aktualizacji i stosowania rejestru terytorialnego,
9)
udostępnianie danych objętych rejestrem terytorialnym obejmujących zbiory o zasięgu ponadwojewódzkim.
Do zadań urzędów statystycznych należy:
1)
prowadzenie i aktualizacja systemów: rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań, a w szczególności:
a) kompletowanie, symbolizacja i tworzenie zbiorów danych dotyczących przyrostów i ubytków mieszkaniowych oraz aktualizacja systemów,
b) aktualizacja bazy danych systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań, obejmująca zmiany w podziale kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe oraz inne zmiany wynikające z wprowadzonych zmian w podziale terytorialnym, w podziale na obręby, zmian w nazewnictwie miejscowości i ulic oraz zmian w numeracji porządkowej budynków i mieszkań,
c) aktualizacja map i szkiców sytuacyjnych,
d) analiza zmian w nazewnictwie ulic i placów oraz sporządzanie zbiorów korekt do aktualizacji centralnego katalogu ulic,
2)
sporządzanie, wspólnie z gminami, załączników do protokołów zdawczo-odbiorczych - zestawień danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym,
3)
udostępnianie danych objętych rejestrem terytorialnym na obszarze województwa.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej współdziała z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego w prowadzeniu i aktualizacji rejestru terytorialnego, a w szczególności:
1)
zapewnia przekazywanie Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego informacji o ustaleniu bądź zmianie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych,
2)
udostępnia informacje o liczbie ludności z systemu ewidencji ludności PESEL w układzie mieszkań dla jednostek podziału terytorialnego.
1.
Gminy na potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 udostępnianie zgromadzonych danych administracyjnych, ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668), zwanej dalej "ustawą":
1)
sporządzone, z udziałem urzędu statystycznego, załączniki do protokołu zdawczo-odbiorczego - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym, o którym mowa w § 5, ust. 4 - w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie zmiany w podziale terytorialnym,
2)
informacje o nadaniu i zmianie nazw ulic - w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały,
3)
informacje o zmianach numeracji porządkowej nieruchomości i budynków - raz w miesiącu,
4)
kopie planów ogólnych i szczegółowych nowych osiedli oraz kopie map zawierających nazwy ulic i placów oraz numerację porządkową nieruchomości i budynków - w ciągu 7 dni po opracowaniu lub wniesieniu zmian.
2.
Gminy uzgadniają z urzędem statystycznym poprawność wprowadzonych do rejestru terytorialnego informacji, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy zwróci się o to urząd statystyczny.
1.
Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie na potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 udostępnianie zgromadzonych danych administracyjnych, ustawy:
1)
sporządzone na podstawie prowadzonej ewidencji gruntów i budynków elektroniczne wykazy oddanych do użytku w każdym kwartale budynków i mieszkań oraz ich ubytków - w terminie 14 dni po każdym kwartale; zakres informacji, które powinny zawierać elektroniczne wykazy, jest określony w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia,
2)
kopie aktualnych map zawierających granice jednostek podziału terytorialnego, granice i oznaczenie obrębów, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków, przebieg ulic z nazwami oraz usytuowanie budynków z ich numeracją porządkową,
3)
powiatowe bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w zakresie objętym systemami rejestru terytorialnego.
1a.
W powiatach, w których ewidencja gruntów i budynków nie zawiera odpowiednich danych lub nie została zmodernizowana zgodnie z § 173_80, rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), do czasu jej zmodernizowania, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 udostępnianie zgromadzonych danych administracyjnych, ustawy, elektroniczne wykazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządzone na podstawie prowadzonej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych oraz ewidencji decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i zgłoszeń rozbiórki obiektu budowlanego.
2.
Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej uwzględniają podział na rejony statystyczne i obwody spisowe, o którym mowa w § 6, na etapie projektowania lub zmian przebiegu granic obrębów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
Główny Geodeta Kraju udostępnia Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego dane objęte prowadzonym państwowym rejestrem granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz granic administracyjnych województw.
Marszałek województwa udostępnia, stosownie do art. 13 udostępnianie zgromadzonych danych administracyjnych, ustawy, urzędowi statystycznemu dane z baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w zakresie objętym systemami rejestru terytorialnego.
1.
Organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej stosują identyfikatory rejestru terytorialnego, jako obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej.
2.
Organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej są obowiązane do wprowadzania zmian w identyfikatorach po ich każdorazowej aktualizacji w rejestrze terytorialnym.
Organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej stosują identyfikatory zawarte w rejestrze terytorialnym w zakresie pełnym lub częściowym w zależności od potrzeb danego rejestru lub systemu.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i urzędy statystyczne udostępniają dane z rejestru terytorialnego w formie:
1)
wyciągów ze zbiorów informatycznych:
a) systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego,
b) systemu identyfikatorów i nazw miejscowości,
c) systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
d) systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań,
e) centralnego katalogu ulic,
2)
odrysów z map przebiegu granic podziału na rejony statystyczne i obwody spisowe.
Nadane w prowadzonym według dotychczasowych zasad przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego rejestrze terytorialnym identyfikatory miejscowości stają się identyfikatorami, o których mowa w § 5.
1.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przeprowadzi aktualizację systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych rejestru terytorialnego w ramach prac przygotowawczych do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań i zakończy prace w tym zakresie w ciągu sześciu miesięcy po przeprowadzeniu spisu.
2.
W ramach prac, o których mowa w ust. 1, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dokona aktualizacji systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.


ZAŁĄCZNIK Nr 1
IDENTYFIKATORY I NAZWY JEDNOSTEK PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU

 

Nazwa jednostki Identyfikator
1 2
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE 02
Powiat bolesławiecki 0201
Gmina miejska:  
Bolesławiec 020101 1
Gminy:  
Bolesławiec 020102 2
Gromadka 020103 2
Nowogrodziec 020104 3
Nowogrodziec - miasto 020104 4
Nowogrodziec - obszar wiejski 020104 5
Osiecznica 020105 2
Warta Bolesławiecka 020106 2
Powiat dzierżoniowski 0202
Gminy miejskie:  
Bielawa 020201 1
Dzierżoniów 020202 1
skreślone  
Piława Górna 020204 1
Gminy:  
Dzierżoniów 020205 2
Łagiewniki 020206 2
Niemcza 020207 3
Niemcza - miasto 020207 4
Niemcza - obszar wiejski 020207 5
Pieszyce 020203 3
Pieszyce - miasto

020203 4

Pieszyce - obszar wiejski

020203 5

Powiat głogowski 0203


Gmina miejska:  
Głogów 020301 1
Gminy:  
Głogów 020302 2
Jerzmanowa 020303 2
Kotla 020304 2
Pęcław 020305 2
Żukowice 020306 2
Powiat górowski 0204
Gminy:  
Góra 020401 3
Góra - miasto 020401 4
Góra - obszar wiejski 020401 5
Jemielno 020402 2
Niechlów 020403 2
Wąsosz 020404 3
Wąsosz - miasto 020404 4
Wąsosz - obszar wiejski 020404 5
Powiat jaworski 0205
Gmina miejska:  
Jawor 020501 1
Gminy:  
Bolków 020502 3
Bolków - miasto 020502 4
Bolków - obszar wiejski 020502 5
Męcinka 020503 2
Mściwojów 020504 2
Paszowice 020505 2
Wądroże Wielkie 020506 2
Powiat jeleniogórski 0206
Gminy miejskie:  
Karpacz 020601 1
Kowary 020602 1
Piechowice 020603 1
Szklarska Poręba 020604 1
Gminy:  
Janowice Wielkie 020605 2
Jeżów Sudecki 020606 2
Mysłakowice 020607 2
Podgórzyn 020608 2
Stara Kamienica 020609 2
Powiat kamiennogórski 0207
Gmina miejska:  
Kamienna Góra 020701 1
Gminy:  
Kamienna Góra 020702 2
Lubawka 020703 3
Lubawka - miasto 020703 4
Lubawka - obszar wiejski 020703 5
Marciszów 020704 2
Powiat kłodzki 0208
Gminy miejskie:  
Duszniki-Zdrój 020801 1
Kłodzko 020802 1
Kudowa-Zdrój 020803 1
Nowa Ruda 020804 1
Polanica-Zdrój 020805 1
Gminy:  
Bystrzyca Kłodzka 020806 3
Bystrzyca Kłodzka - miasto 020806 4
Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5
Kłodzko 020807 2
Lądek-Zdrój 020808 3
Lądek-Zdrój - miasto 020808 4
Lądek-Zdrój - obszar wiejski 020808 5
Lewin Kłodzki 020809 2
Międzylesie 020810 3
Międzylesie - miasto 020810 4
Międzylesie - obszar wiejski 020810 5
Nowa Ruda 020811 2
Radków 020812 3
Radków - miasto 020812 4
Radków - obszar wiejski 020812 5
Stronie Śląskie 020813 3
Stronie Śląskie - miasto 020813 4
Stronie Śląskie - obszar wiejski 020813 5
Szczytna 020814 3
Szczytna - miasto 020814 4
Szczytna - obszar wiejski 020814 5
Powiat legnicki 0209
Gmina miejska:  
Chojnów 020901 1
Gminy:  
Chojnów 020902 2
Krotoszyce 020903 2
Kunice 020904 2
Legnickie Pole 020905 2
Miłkowice 020906 2
Prochowice 020907 3
Prochowice - miasto 020907 4
Prochowice - obszar wiejski 020907 5
Ruja 020908 2
Powiat lubański 0210
Gminy miejskie:  
Lubań 021001 1
Świeradów-Zdrój 021002 1
Gminy:  
Leśna 021003 3
Leśna - miasto 021003 4
Leśna - obszar wiejski 021003 5
Lubań 021004 2
Olszyna 021005 3
Olszyna - miasto 021005 4
Olszyna - obszar wiejski 021005 5
Platerówka 021006 2
Siekierczyn 021007 2
Powiat lubiński 0211
Gmina miejska:  
Lubin 021101 1
Gminy:  
Lubin 021102 2
Rudna 021103 2
Ścinawa 021104 3
Ścinawa - miasto 021104 4
Ścinawa - obszar wiejski 021104 5
Powiat lwówecki 0212
Gminy:  
Gryfów Śląski 021201 3
Gryfów Śląski - miasto 021201 4
Gryfów Śląski - obszar wiejski 021201 5
Lubomierz 021202 3
Lubomierz - miasto 021202 4
Lubomierz - obszar wiejski 021202 5
Lwówek Śląski 021203 3
Lwówek Śląski - miasto 021203 4
Lwówek Śląski - obszar wiejski 021203 5
Mirsk 021204 3
Mirsk - miasto 021204 4
Mirsk - obszar wiejski 021204 5
Wleń 021205 3
Wleń - miasto 021205 4
Wleń - obszar wiejski 021205 5
Powiat milicki 0213
Gminy:  
Cieszków 021301 2
Krośnice 021302 2
Milicz 021303 3
Milicz - miasto 021303 4
Milicz - obszar wiejski 021303 5
Powiat oleśnicki 0214
Gmina miejska:  
Oleśnica 021401 1
Gminy:  
Bierutów 021402 3
Bierutów - miasto 021402 4
Bierutów - obszar wiejski 021402 5
Dobroszyce 021403 2
Dziadowa Kłoda 021404 2
Międzybórz 021405 3
Międzybórz - miasto 021405 4
Międzybórz - obszar wiejski 021405 5
Oleśnica 021406 2
Syców 021407 3
Syców - miasto 021407 4
Syców - obszar wiejski 021407 5
Twardogóra 021408 3
Twardogóra - miasto 021408 4
Twardogóra - obszar wiejski 021408 5
Powiat oławski 0215
Gmina miejska:  
Oława 021501 1
Gminy:  
Domaniów 021502 2
Jelcz-Laskowice 021503 3
Jelcz-Laskowice - miasto 021503 4
Jelcz-Laskowice - obszar wiejski 021503 5
Oława 021504 2
Powiat polkowicki 0216
Gminy:  
Chocianów 021601 3
Chocianów - miasto 021601 4
Chocianów - obszar wiejski 021601 5
Gaworzyce 021602 2
Grębocice 021603 2
Polkowice 021604 3
Polkowice - miasto 021604 4
Polkowice - obszar wiejski 021604 5
Przemków 021605 3
Przemków - miasto 021605 4
Przemków - obszar wiejski 021605 5
Radwanice 021606 2
Powiat strzeliński 0217
Gminy:  
Borów 021701 2
Kondratowice 021702 2
Przeworno 021703 2
Strzelin 021704 3
Strzelin - miasto 021704 4
Strzelin - obszar wiejski 021704 5
Wiązów 021705 3
Wiązów - miasto 021705 4
Wiązów - obszar wiejski 021705 5
Powiat średzki 0218
Gminy:  
Kostomłoty 021801 2
Malczyce 021802 2
Miękinia 021803 2
Środa Śląska 021804 3
Środa Śląska - miasto 021804 4
Środa Śląska - obszar wiejski 021804 5
Udanin 021805 2
Powiat świdnicki 0219
Gminy miejskie:  
Świdnica 0219011
Świebodzice 021902 1
Gminy:  
Dobromierz 021903 2
Jaworzyna Śląska 021904 3
Jaworzyna Śląska - miasto 021904 4
Jaworzyna Śląska - obszar wiejski 021904 5
Marcinowice 021905 2
Strzegom 021906 3
Strzegom - miasto 021906 4
Strzegom - obszar wiejski 021906 5
Świdnica 021907 2
Żarów 021908 3
Żarów - miasto 021908 4
Żarów - obszar wiejski 021908 5
Powiat trzebnicki 0220
Gminy:  
Oborniki Śląskie 022001 3
Oborniki Śląskie - miasto 022001 4
Oborniki Śląskie - obszar wiejski 022001 5
Prusice 022002 3
Prusice - miasto 022002 4
Prusice - obszar wiejski 022002 5
Trzebnica 022003 3
Trzebnica - miasto 022003 4
Trzebnica - obszar wiejski 022003 5
Wisznia Mała 022004 2
Zawonia 022005 2
Żmigród 022006 3
Żmigród - miasto 022006 4
Żmigród - obszar wiejski 022006 5
Powiat wałbrzyski 0221
Gminy miejskie:  
Boguszów-Gorce 022101 1
Jedlina-Zdrój 022102 1
Szczawno-Zdrój 022103 1
(uchylona)  
Gminy:  
Czarny Bór 022104 2
Głuszyca 022105 3
Głuszyca - miasto 022105 4
Głuszyca - obszar wiejski 022105 5
Mieroszów 022106 3
Mieroszów - miasto 022106 4
Mieroszów - obszar wiejski 022106 5
Stare Bogaczowice 022107 2
Walim 022108 2
Powiat wołowski 0222
Gminy:  
Brzeg Dolny 022201 3
Brzeg Dolny - miasto 022201 4
Brzeg Dolny - obszar wiejski 022201 5
Wińsko 022202 2
Wołów 022203 3
Wołów - miasto 022203 4
Wołów - obszar wiejski 022203 5
Powiat wrocławski 0223
Gminy:  
Czernica 022301 2
Długołęka 022302 2
Jordanów Śląski 022303 2
Kąty Wrocławskie 022304 3
Kąty Wrocławskie - miasto 022304 4
Kąty Wrocławskie - obszar wiejski 022304 5
Kobierzyce 022305 2
Mietków 022306 2
Siechnice 022308 3
Siechnice - miasto 022308 4
Siechnice - obszar wiejski 022308 5
Sobótka 022307 3
Sobótka - miasto 022307 4
Sobótka - obszar wiejski 022307 5
Żórawina 022309 2
Powiat ząbkowicki 0224
Gminy:  
Bardo 022401 3
Bardo - miasto 022401 4
Bardo - obszar wiejski 022401 5
Ciepłowody 022402 2
Kamieniec Ząbkowicki 022403 2
Stoszowice 022404 2
Ząbkowice Śląskie 022405 3
Ząbkowice Śląskie - miasto 022405 4
Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski 022405 5
Ziębice 022406 3
Ziębice - miasto 022406 4
Ziębice - obszar wiejski 022406 5
Złoty Stok 022407 3
Złoty Stok - miasto 022407 4
Złoty Stok - obszar wiejski 022407 5
Powiat zgorzelecki 0225
Gminy miejskie:  
Zawidów 022501 1
Zgorzelec 022502 1
Gminy:  
Bogatynia 022503 3
Bogatynia - miasto 022503 4
Bogatynia - obszar wiejski 022503 5
Pieńsk 022504 3
Pieńsk - miasto 022504 4
Pieńsk - obszar wiejski 022504 5
Sulików 022505 2
Węgliniec 022506 3
Węgliniec - miasto 022506 4
Węgliniec - obszar wiejski 022506 5
Zgorzelec 022507 2
Powiat złotoryjski 0226
Gminy miejskie:  
Wojcieszów 022601 1
Złotoryja 022602 1
Gminy:  
Pielgrzymka 022603 2
Świerzawa 022604 3
Świerzawa - miasto 022604 4
Świerzawa - obszar wiejski 022604 5
Zagrodno 022605 2
Złotoryja 022606 2
Miasta na prawach powiatu:  
Powiat m. Jelenia Góra 0261
M. Jelenia Góra 026101 1
Powiat m. Legnica 0262
M. Legnica 026201 1
Powiat m. Wałbrzych 0265
M. Wałbrzych 026501 1
Powiat m. Wrocław 0264
M. Wrocław 026401 1
Delegatury:  
Wrocław-Fabryczna 026402 9
Wrocław-Krzyki 026403 9
Wrocław-Psie Pole 026404 9
Wrocław-Stare Miasto 026405 9
Wrocław-Śródmieście 026406 9
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE 04
Powiat aleksandrowski 0401
Gminy miejskie:  
Aleksandrów Kujawski 040101 1
Ciechocinek 040102 1
Nieszawa 040103 1
Gminy:  
Aleksandrów Kujawski 040104 2
Bądkowo 040105 2
Koneck 040106 2
Raciążek 040107 2
Waganiec 040108 2
Zakrzewo 040109 2
Powiat brodnicki 0402
Gmina miejska:  
Brodnica 040201 1
Gminy:  
Bartniczka 040206 2
Bobrowo 040202 2
Brodnica 040203 2
Brzozie 040204 2
Górzno 040205 3
Górzno - miasto 040205 4
Górzno - obszar wiejski 040205 5
Jabłonowo Pomorskie 040207 3
Jabłonowo Pomorskie - miasto 040207 4
Jabłonowo Pomorskie - obszar wiejski 040207 5
Osiek 040208 2
Świedziebnia 040209 2
Zbiczno 040210 2
Powiat bydgoski 0403
Gminy:  
Białe Błota 040301 2
Dąbrowa Chełmińska 040302 2
Dobrcz 040303 2
Koronowo 040304 3
Koronowo - miasto 040304 4
Koronowo - obszar wiejski 040304 5
Nowa Wieś Wielka 040305 2
Osielsko 040306 2
Sicienko 040307 2
Solec Kujawski 040308 3
Solec Kujawski - miasto 040308 4
Solec Kujawski - obszar wiejski 040308 5
Powiat chełmiński 0404
Gmina miejska:  
Chełmno 040401 1
Gminy:  
Chełmno 040402 2
Kijewo Królewskie 040403 2
Lisewo 040404 2
Papowo Biskupie 040405 2
Stolno 040406 2
Unisław 040407 2
Powiat golubsko-dobrzyński 0405
Gmina miejska:  
Golub-Dobrzyń 040501 1
Gminy:  
Ciechocin 040502 2
Golub-Dobrzyń 040503 2
Kowalewo Pomorskie 040504 3
Kowalewo Pomorskie - miasto 040504 4
Kowalewo Pomorskie - obszar wiejski 040504 5
Radomin 040505 2
Zbójno 040506 2
Powiat grudziądzki 0406
Gminy:  
Grudziądz 040601 2
Gruta 040602 2
Łasin 040603 3
Łasin - miasto 040603 4
Łasin - obszar wiejski 040603 5
Radzyń Chełmiński 040604 3
Radzyń Chełmiński - miasto 040604 4
Radzyń Chełmiński - obszar wiejski 040604 5
Rogóźno 040605 2
Świecie nad Osą 040606 2
Powiat inowrocławski 0407
Gmina miejska:  
Inowrocław 040701 1
Gminy:  
Dąbrowa Biskupia 040702 2
Gniewkowo 040703 3
Gniewkowo - miasto 040703 4
Gniewkowo - obszar wiejski 040703 5
Inowrocław 040704 2
Janikowo 040705 3
Janikowo - miasto 040705 4
Janikowo - obszar wiejski 040705 5
Kruszwica 040706 3
Kruszwica - miasto 040706 4
Kruszwica - obszar wiejski 040706 5
Pakość 040707 3
Pakość - miasto 040707 4
Pakość - obszar wiejski 040707 5
Rojewo 040708 2
Złotniki Kujawskie 040709 2
Powiat lipnowski 0408
Gmina miejska:  
Lipno 040801 1
Gminy:  
Bobrowniki 040802 2
Chrostkowo 040803 2
Dobrzyń nad Wisłą 040804 3
Dobrzyń nad Wisłą - miasto 040804 4
Dobrzyń nad Wisłą - obszar wiejski 040804 5
Kikół 040805 2
Lipno 040806 2
Skępe 040807 3
Skępe - miasto 040807 4
Skępe - obszar wiejski 040807 5
Tłuchowo 040808 2
Wielgie 040809 2
Powiat mogileński 0409
Gminy:  
Dąbrowa 040901 2
Jeziora Wielkie 040902 2
Mogilno 040903 3
Mogilno - miasto 040903 4
Mogilno - obszar wiejski 040903 5
Strzelno 040904 3
Strzelno - miasto 040904 4
Strzelno - obszar wiejski 040904 5
Powiat nakielski 0410
Gminy:  
Kcynia 041001 3
Kcynia - miasto 041001 4
Kcynia - obszar wiejski 041001 5
Mrocza 041002 3
Mrocza - miasto 041002 4
Mrocza - obszar wiejski 041002 5
Nakło nad Notecią 041003 3
Nakło nad Notecią - miasto 041003 4
Nakło nad Notecią - obszar wiejski 041003 5
Sadki 041004 2
Szubin 041005 3
Szubin - miasto 041005 4
Szubin - obszar wiejski 041005 5
Powiat radziejowski 0411
Gmina miejska:  
Radziejów 041101 1
Gminy:  
Bytoń 041102 2
Dobre 041103 2
Osięciny 041104 2
Piotrków Kujawski 041105 3
Piotrków Kujawski - miasto 041105 4
Piotrków Kujawski - obszar wiejski 041105 5
Radziejów 041106 2
Topólka 041107 2
Powiat rypiński 0412
Gmina miejska:  
Rypin 041201 1
Gminy:  
Brzuze 041202 2
Rogowo 041203 2
Rypin 041204 2
Skrwilno 041205 2
Wąpielsk 041206 2
Powiat sępoleński 0413
Gminy:  
Kamień Krajeński 041301 3
Kamień Krajeński - miasto 041301 4
Kamień Krajeński - obszar wiejski 041301 5
Sępólno Krajeńskie 041302 3
Sępólno Krajeńskie - miasto 041302 4
Sępólno Krajeńskie - obszar wiejski 041302 5
Sośno 041303 2
Więcbork 041304 3
Więcbork - miasto 041304 4
Więcbork - obszar wiejski 041304 5
Powiat świecki 0414
Gminy:  
Bukowiec 041401 2
Dragacz 041402 2
Drzycim 041403 2
Jeżewo 041404 2
Lniano 041405 2
Nowe 041406 3
Nowe - miasto 041406 4
Nowe - obszar wiejski 041406 5
Osie 041407 2
Pruszcz 041408 2
Świecie 041409 3
Świecie - miasto 041409 4
Świecie - obszar wiejski 041409 5
Świekatowo 041410 2
Warlubie 041411 2
Powiat toruński 0415
Gmina miejska:  
Chełmża 041501 1
Gminy:  
Chełmża 041502 2
Czernikowo 041503 2
Lubicz 041504 2
Łubianka 041505 2
Łysomice 041506 2
Obrowo 041507 2
Wielka Nieszawka 041508 2
Zławieś Wielka 041509 2
Powiat tucholski 0416
Gminy:  
Cekcyn 041601 2
Gostycyn 041602 2
Kęsowo 041603 2
Lubiewo 041604 2
Śliwice 041605 2
Tuchola 041606 3
Tuchola - miasto 041606 4
Tuchola - obszar wiejski 041606 5
Powiat wąbrzeski 0417
Gmina miejska:  
Wąbrzeźno 041701 1
Gminy:  
Dębowa Łąka 041702 2
Książki 041703 2
Płużnica 041704 2
Ryńsk

041705 2

Powiat włocławski 0418
Gmina miejska:  
Kowal 041801 1
Gminy:  
Baruchowo 041802 2
Boniewo 041803 2
Brześć Kujawski 041804 3
Brześć Kujawski - miasto 041804 4
Brześć Kujawski - obszar wiejski 041804 5
Choceń 041805 2
Chodecz 041806 3
Chodecz - miasto 041806 4
Chodecz - obszar wiejski 041806 5
Fabianki 041807 2
Izbica Kujawska 041808 3
Izbica Kujawska - miasto 041808 4
Izbica Kujawska - obszar wiejski 041808 5
Kowal 041809 2
Lubanie 041810 2
Lubień Kujawski 041811 3
Lubień Kujawski - miasto 041811 4
Lubień Kujawski - obszar wiejski 041811 5
Lubraniec 041812 3
Lubraniec - miasto 041812 4
Lubraniec - obszar wiejski 041812 5
Włocławek 041813 2
Powiat żniński 0419
Gminy:  
Barcin 041901 3
Barcin - miasto 041901 4
Barcin - obszar wiejski 041901 5
Gąsawa 041902 2
Janowiec Wielkopolski 041903 3
Janowiec Wielkopolski - miasto 041903 4
Janowiec Wielkopolski - obszar wiejski 041903 5
Łabiszyn 041904 3
Łabiszyn - miasto 041904 4
Łabiszyn - obszar wiejski 041904 5
Rogowo 041905 2
Żnin 041906 3
Żnin - miasto 041906 4
Żnin - obszar wiejski 041906 5
Miasta na prawach powiatu:  
Powiat m. Bydgoszcz 0461
M. Bydgoszcz 046101 1
Powiat m. Grudziądz 0462
M. Grudziądz 046201 1
Powiat m. Toruń 0463
M. Toruń 046301 1
Powiat m. Włocławek 0464
M. Włocławek 046401 1
WOJ. LUBELSKIE 06
Powiat bialski 0601
Gminy miejskie:  
Międzyrzec Podlaski 060101 1
Terespol 060102 1
Gminy:  
Biała Podlaska 060103 2
Drelów 060104 2
Janów Podlaski 060105 2
Kodeń 060106 2
Konstantynów 060107 2
Leśna Podlaska 060108 2
Łomazy 060109 2
Międzyrzec Podlaski 060110 2
Piszczac 060111 2
Rokitno 060112 2
Rossosz 060113 2
Sławatycze 060114 2
Sosnówka 060115 2
Terespol 060116 2
Tuczna 060117 2
Wisznice 060118 2
Zalesie 060119 2
Powiat biłgorajski 0602
Gmina miejska:  
Biłgoraj 060201 1
Gminy:  
Aleksandrów 060202 2
Biłgoraj 060203 2
Biszcza 060204 2
Frampol 060205 3
Frampol - miasto 060205 4
Frampol - obszar wiejski 060205 5
Goraj 060206 2
Józefów 060207 3
Józefów - miasto 060207 4
Józefów - obszar wiejski 060207 5
Księżpol 060208 2
Łukowa 060209 2
Obsza 060210 2
Potok Górny 060211 2
Tarnogród 060212 3
Tarnogród - miasto 060212 4
Tarnogród - obszar wiejski 060212 5
Tereszpol 060213 2
Turobin 060214 2
Powiat chełmski 0603
Gmina miejska:  
Rejowiec Fabryczny 060301 1
Gminy:  
Białopole 060302 2
Chełm 060303 2
Dorohusk 060304 2
Dubienka 060305 2
Kamień 060306 2
Leśniowice 060307 2
Rejowiec 060315 2
Rejowiec - miasto 060315 4
Rejowiec - obszar wiejski 060315 5
Rejowiec Fabryczny 060308 2
Ruda-Huta 060309 2
Sawin 060310 2
Siedliszcze 060311 3

Siedliszcze - miasto

060311 4

Siedliszcze - obszar wiejski

060311 5
Wierzbica 060312 2
Wojsławice 060313 2
Żmudź 060314 2
Powiat hrubieszowski 0604
Gmina miejska:  
Hrubieszów 060401 1
Gminy:  
Dołhobyczów 060402 2
Horodło 060403 2
Hrubieszów 060404 2
Mircze 060405 2
Trzeszczany 060406 2
Uchanie 060407 2
Werbkowice 060408 2
Powiat janowski 0605
Gminy:  
Batorz 060501 2
Chrzanów 060502 2
Dzwola 060503 2
Godziszów 060504 2
Janów Lubelski 060505 3
Janów Lubelski - miasto 060505 4
Janów Lubelski - obszar wiejski 060505 5
Modliborzyce 060506 3
Modliborzyce - miasto 060506 4
Modliborzyce - obszar wiejski 060506 5
Potok Wielki 060507 2
Powiat krasnostawski 0606
Gmina miejska:  
Krasnystaw 060601 1
Gminy:  
Fajsławice 060602 2
Gorzków 060603 2
Izbica 060604 2
Krasnystaw 060605 2
Kraśniczyn 060606 2
Łopiennik Górny 060607 2
Rudnik 060609 2
Siennica Różana 060610 2
Żółkiewka 060611 2
Powiat kraśnicki 0607
Gmina miejska:  
Kraśnik 060701 1
Gminy:  
Annopol 060702 3
Annopol - miasto 060702 4
Annopol - obszar wiejski 060702 5
Dzierzkowice 060703 2
Gościeradów 060704 2
Kraśnik 060705 2
Szastarka 060706 2
Trzydnik Duży 060707 2
Urzędów 060708 3
Urzędów - miasto 060708 4
Urzędów - obszar wiejski 060708 5
   
Wilkołaz 060709 2
Zakrzówek 060710 2
Powiat lubartowski 0608
Gmina miejska:  
Lubartów 060801 1
Gminy:  
Abramów 060802 2
Firlej 060803 2
Jeziorzany 060804 2
Kamionka 060805 2
Kock 060806 3
Kock - miasto 060806 4
Kock - obszar wiejski 060806 5
Lubartów 060807 2
Michów 060808 2
Niedźwiada 060809 2
Ostrów Lubelski 060810 3
Ostrów Lubelski - miasto 060810 4
Ostrów Lubelski - obszar wiejski 060810 5
Ostrówek 060811 2
Serniki 060812 2
Uścimów 060813 2
Powiat lubelski 0609
Gminy:  
Bełżyce 060901 3
Bełżyce - miasto 060901 4
Bełżyce - obszar wiejski 060901 5
Borzechów 060902 2
Bychawa 060903 3
Bychawa - miasto 060903 4
Bychawa - obszar wiejski 060903 5
Garbów 060904 2
Głusk 060905 2
Jabłonna 060906 2
Jastków 060907 2
Konopnica 060908 2
Krzczonów 060909 2
Niedrzwica Duża 060910 2
Niemce 060911 2
Strzyżewice 060912 2
Wojciechów 060913 2
Wólka 060914 2
Wysokie 060915 2
Zakrzew 060916 2
Powiat łęczyński 0610
Gminy:  
Cyców 061001 2
Ludwin 061002 2
Łęczna 061003 3
Łęczna - miasto 061003 4
Łęczna - obszar wiejski 061003 5
Milejów 061004 2
Puchaczów 061005 2
Spiczyn 061006 2
Powiat łukowski 0611
Gminy miejskie:  
Łuków 061101 1
Stoczek Łukowski 061102 1
Gminy:  
Adamów 061103 2
Krzywda 061104 2
Łuków 061105 2
Serokomla 061106 2
Stanin 061107 2
Stoczek Łukowski 061108 2
Trzebieszów 061109 2
Wojcieszków 061110 2
Wola Mysłowska 061111 2
Powiat opolski 0612
Gminy:  
Chodel 061201 2

Józefów nad Wisłą

Józefów nad Wisłą – miasto

Józefów nad Wisłą – obszar wiejski

061202 3

061202 4

061202 5

Karczmiska 061203 2
Łaziska 061204 2
Opole Lubelskie 061205 3
Opole Lubelskie - miasto 061205 4
Opole Lubelskie - obszar wiejski 061205 5
Poniatowa 061206 3
Poniatowa - miasto 061206 4
Poniatowa - obszar wiejski 061206 5
Wilków 061207 2
Powiat parczewski 0613
Gminy:  
Dębowa Kłoda 061301 2
Jabłoń 061302 2
Milanów 061303 2
Parczew 061304 3
Parczew - miasto 061304 4
Parczew - obszar wiejski 061304 5
Podedwórze 061305 2
Siemień 061306 2
Sosnowica 061307 2
Powiat puławski 0614
Gmina miejska:  
Puławy 061401 1
Gminy:  
Baranów 061402 2
Janowiec 061403 2
Kazimierz Dolny 061404 3
Kazimierz Dolny - miasto 061404 4
Kazimierz Dolny - obszar wiejski 061404 5
Końskowola 061405 2
Kurów 061406 2
Markuszów 061407 2
Nałęczów 061408 3
Nałęczów - miasto 061408 4
Nałęczów - obszar wiejski 061408 5
Puławy 061409 2
Wąwolnica 061410 2
Żyrzyn 061411 2
Powiat radzyński 0615
Gmina miejska:  
Radzyń Podlaski 061501 1
Gminy:  
Borki 061502 2
Czemierniki 061503 2
Kąkolewnica 061504 2
Komarówka Podlaska 061505 2
Radzyń Podlaski 061506 2
Ulan-Majorat 061507 2
Wohyń 061508 2
Powiat rycki 0616
Gmina miejska:  
Dęblin 061601 1
Gminy:  
Kłoczew 061602 2
Nowodwór 061603 2
Ryki 061604 3
Ryki - miasto 061604 4
Ryki - obszar wiejski 061604 5
Stężyca 061605 2
Ułęż 061606 2
Powiat świdnicki 0617
Gmina miejska:  
Świdnik 061701 1
Gminy:  
Mełgiew 061702 2
Piaski 061703 3
Piaski - miasto 061703 4
Piaski - obszar wiejski 061703 5
Rybczewice 061704 2
Trawniki 061705 2
Powiat tomaszowski 0618
Gmina miejska:  
Tomaszów Lubelski 061801 1
Gminy:  
Bełżec 061802 2
Jarczów 061803 2
Krynice 061804 2
Lubycza Królewska 061805 3
Lubycza Królewska - miasto 061805 4
Lubycza Królewska - obszar wiejski 061805 5
Łaszczów 061806 3
Łaszczów - miasto 061806 4
Łaszczów - obszar wiejski 061806 5
Rachanie 061807 2
Susiec 061808 2
Tarnawatka 061809 2
Telatyn 061810 2
Tomaszów Lubelski 061811 2
Tyszowce 061812 3
Tyszowce - miasto 061812 4
Tyszowce - obszar wiejski 061812 5
Ulhówek 061813 2
Powiat włodawski 0619
Gmina miejska:  
Włodawa 061901 1
Gminy:  
Hanna 061902 2
Hańsk 061903 2
Stary Brus 061904 2
Urszulin 061905 2
Włodawa 061906 2
Wola Uhruska 061907 2
Wyryki 061908 2
Powiat zamojski 0620
Gminy:  
Adamów 062001 2
Grabowiec 062002 2
Komarów-Osada 062003 2
Krasnobród 062004 3
Krasnobród - miasto 062004 4
Krasnobród - obszar wiejski 062004 5
Łabunie 062005 2
Miączyn 062006 2
Nielisz 062007 2
Radecznica 062008 2
Sitno 062009 2
Skierbieszów 062010 2
Stary Zamość 062011 2
Sułów 062012 2
Szczebrzeszyn 062013 3
Szczebrzeszyn - miasto 062013 4
Szczebrzeszyn - obszar wiejski 062013 5
Zamość 062014 2
Zwierzyniec 062015 3
Zwierzyniec - miasto 062015 4
Zwierzyniec - obszar wiejski 062015 5
Miasta na prawach powiatu:  
Powiat m. Biała Podlaska 0661
M. Biała Podlaska 066101 1
Powiat m. Chełm 0662
M. Chełm 066201 1
Powiat m. Lublin 0663
M. Lublin 066301 1
Powiat m. Zamość 0664
M. Zamość 066401 1
WOJ. LUBUSKIE 08
Powiat gorzowski 0801
Gmina miejska:  
Kostrzyn nad Odrą 080101 1
Gminy:  
Bogdaniec 080102 2
Deszczno 080103 2
Kłodawa 080104 2
Lubiszyn 080105 2
Santok 080106 2
Witnica 080107 3
Witnica - miasto 080107 4
Witnica - obszar wiejski 080107 5
Powiat krośnieński 0802
Gmina miejska:  
Gubin 080201 1
Gminy:  
Bobrowice 080202 2
Bytnica 080203 2
Dąbie 080204 2
Gubin 080205 2
Krosno Odrzańskie 080206 3
Krosno Odrzańskie - miasto 080206 4
Krosno Odrzańskie - obszar wiejski 080206 5
Maszewo 080207 2
Powiat międzyrzecki 0803
Gminy:  
Bledzew 080301 2
Międzyrzecz 080302 3
Międzyrzecz - miasto 080302 4
Międzyrzecz - obszar wiejski 080302 5
Przytoczna 080303 2
Pszczew 080304 2
Skwierzyna 080305 3
Skwierzyna - miasto 080305 4
Skwierzyna - obszar wiejski 080305 5
Trzciel 080306 3
Trzciel - miasto 080306 4
Trzciel - obszar wiejski 080306 5
Powiat nowosolski 0804
Gmina miejska:  
Nowa Sól 080401 1
Gminy:  
Bytom Odrzański 080402 3
Bytom Odrzański - miasto 080402 4
Bytom Odrzański - obszar wiejski 080402 5
Kolsko 080403 2
Kożuchów 080404 3
Kożuchów - miasto 080404 4
Kożuchów - obszar wiejski 080404 5
Nowa Sól 080405 2
Nowe Miasteczko 080406 3
Nowe Miasteczko - miasto 080406 4
Nowe Miasteczko - obszar wiejski 080406 5

Otyń

Otyń – miasto

Otyń – obszar wiejski

080407 3

080407 4

080407 5

Siedlisko 080408 2
Powiat słubicki 0805
Gminy:  
Cybinka 080501 3
Cybinka - miasto 080501 4
Cybinka - obszar wiejski 080501 5
Górzyca 080502 2
Ośno Lubuskie 080503 3
Ośno Lubuskie - miasto 080503 4
Ośo Lubuskie - obszar wiejski 080503 5
Rzepin 080504 3
Rzepin - miasto 080504 4
Rzepin - obszar wiejski 080504 5
Słubice 080505 3
Słubice - miasto 080505 4
Słubice - obszar wiejski 080505 5
Powiat strzelecko-drezdenecki 0806
Gminy:  
Dobiegniew 080601 3
Dobiegniew - miasto 080601 4
Dobiegniew - obszar wiejski 080601 5
Drezdenko 080602 3
Drezdenko - miasto 080602 4
Drezdenko - obszar wiejski 080602 5
Stare Kurowo 080603 2
Strzelce Krajeńskie 080604 3
Strzelce Krajeńskie - miasto 080604 4
Strzelce Krajeńskie - obszar wiejski 080604 5
Zwierzyn 080605 2
Powiat sulęciński 0807
Gminy:  
Krzeszyce 080701 2
Lubniewice 080702 3
Lubniewice - miasto 080702 4
Lubniewice - obszar wiejski 080702 5
Słońsk 080703 2
Sulęcin 080704 3
Sulęcin - miasto 080704 4
Sulęcin - obszar wiejski 080704 5
Torzym 080705 3
Torzym - miasto 080705 4
Torzym - obszar wiejski 080705 5
Powiat świebodziński 0808
Gminy:  
Lubrza 080801 2
Łagów 080802 2
Skąpe 080803 2
Szczaniec 080804 2
Świebodzin 080805 3
Świebodzin - miasto 080805 4
Świebodzin - obszar wiejski 080805 5
Zbąszynek 080806 3
Zbąszynek - miasto 080806 4
Zbąszynek - obszar wiejski 080806 5
Powiat wschowski 0812
Gminy:  
Sława 081201 3
Sława - miasto 081201 4
Sława - obszar wiejski 081201 5
Szlichtyngowa 081202 3
Szlichtyngowa - miasto 081202 4
Szlichtyngowa - obszar wiejski 081202 5
Wschowa 081203 3
Wschowa - miasto 081203 4
Wschowa - obszar wiejski 081203 5
Powiat zielonogórski 0809
Gminy:  
Babimost 080901 3
Babimost - miasto 080901 4
Babimost - obszar wiejski 080901 5
Bojadła 080902 2
Czerwieńsk 080903 3
Czerwieńsk - miasto 080903 4
Czerwieńsk - obszar wiejski 080903 5
Kargowa 080904 3
Kargowa - miasto 080904 4
Kargowa - obszar wiejski 080904 5
Nowogród Bobrzański 080905 3
Nowogród Bobrzański - miasto 080905 4
Nowogród Bobrzański - obszar wiejski 080905 5
Sulechów 080906 3
Sulechów - miasto 080906 4
Sulechów - obszar wiejski 080906 5
Świdnica 080907 2
Trzebiechów 080908 2
Zabór 080909 2
(skreślony)  
Powiat żagański 0810
Gminy miejskie:  
Gozdnica 081001 1
Żagań 081002 1
Gminy:  
Brzeźnica 081003 2
Iłowa 081004 3
Iłowa - miasto 081004 4
Iłowa - obszar wiejski 081004 5
Małomice 081005 3
Małomice - miasto 081005 4
Małomice - obszar wiejski 081005 5
Niegosławice 081006 2
Szprotawa 081007 3
Szprotawa - miasto 081007 4
Szprotawa - obszar wiejski 081007 5
Wymiarki 081008 2
Żagań 081009 2
Powiat żarski 0811
Gminy miejskie:  
Łęknica 081101 1
Żary 081102 1
Gminy:  
Brody 081103 2
Jasień 081104 3
Jasień - miasto 081104 4
Jasień - obszar wiejski 081104 5
Lipinki Łużyckie 081105 2
Lubsko 081106 3
Lubsko - miasto 081106 4
Lubsko - obszar wiejski 081106 5
Przewóz 081107 2
Trzebiel 081108 2
Tuplice 081109 2
Żary 081110 2
Miasta na prawach powiatu:  
Powiat m. Gorzów Wielkopolski 0861
M. Gorzów Wielkopolski 086101 1
Powiat m. Zielona Góra 0862
M. Zielona Góra 086201 1
WOJ. ŁÓDZKIE 10
Powiat bełchatowski 1001
Gmina miejska:  
Bełchatów 100101 1
Gminy:  
Bełchatów 100102 2
Drużbice 100103 2
Kleszczów 100104 2
Kluki 100105 2
Rusiec 100106 2
Szczerców 100107 2
Zelów 100108 3
Zelów - miasto 100108 4
Zelów - obszar wiejski 100108 5
Powiat brzeziński 1021
Gmina miejska:  
Brzeziny 102101 1
Gminy:  
Brzeziny 102102 2
Dmosin 102103 2
Jeżów 102104 2
Rogów 102105 2
Powiat kutnowski 1002
Gmina miejska:  
Kutno 100201 1
Gminy:  
Bedlno 100202 2
Dąbrowice 100203 2
Krośniewice 100204 3
Krośniewice - miasto 100204 4
Krośniewice - obszar wiejski 100204 5
Krzyżanów 100205 2
Kutno 100206 2
Łanięta 100207 2
Nowe Ostrowy 100208 2
Oporów 100209 2
Strzelce 100210 2
Żychlin 100211 3
Żychlin - miasto 100211 4
Żychlin - obszar wiejski 100211 5
Powiat łaski 1003
Gminy:  
Buczek 100301 2
Łask 100302 3
Łask - miasto 100302 4
Łask - obszar wiejski 100302 5
Sędziejowice 100303 2
Widawa 100304 2
Wodzierady 100305 2
Powiat łęczycki 1004
Gmina miejska:  
Łęczyca 100401 1
Gminy:  
Daszyna 100402 2
Góra Świętej Małgorzaty 100403 2
Grabów 100404 2
Łęczyca 100405 2
Piątek 100406 2
Świnice Warckie 100407 2
Witonia 100408 2
Powiat łowicki 1005
Gmina miejska:  
Łowicz 100501 1
Gminy:  
Bielawy 100502 2
Chąśno 100503 2
Domaniewice 100504 2
Kiernozia 100505 2
Kocierzew Południowy 100506 2
Łowicz 100507 2
Łyszkowice 100508 2
Nieborów 100509 2
Zduny 100510 2
Powiat łódzki wschodni 1006
Gminy:  
Andrespol 100602 2
Brójce 100603 2
Koluszki 100607 3
Koluszki - miasto 100607 4
Koluszki - obszar wiejski 100607 5
Nowosolna 100608 2
Rzgów 100610 3
Rzgów - miasto 100610 4
Rzgów - obszar wiejski 100610 5
Tuszyn 100611 3
Tuszyn - miasto 100611 4
Tuszyn - obszar wiejski 100611 5
Powiat opoczyński 1007
Gminy:  
Białaczów 100701 2
Drzewica 100702 3
Drzewica - miasto 100702 4
Drzewica - obszar wiejski 100702 5
Mniszków 100703 2
Opoczno 100704 3
Opoczno - miasto 100704 4
Opoczno - obszar wiejski 100704 5
Paradyż 100705 2
Poświętne 100706 2
Sławno 100707 2
Żarnów 100708 2
Powiat pabianicki 1008
Gminy miejskie:  
Konstantynów Łódzki 100801 1
Pabianice 100802 1
Gminy:  
Dłutów 100803 2
Dobroń 100804 2
Ksawerów 100805 2
Lutomiersk 100806 2
Pabianice 100807 2
Powiat pajęczański 1009
Gminy:  
Działoszyn 100901 3
Działoszyn - miasto 100901 4
Działoszyn - obszar wiejski 100901 5
Kiełczygłów 100902 2
Nowa Brzeźnica 100903 2
Pajęczno 100904 3
Pajęczno - miasto 100904 4
Pajęczno - obszar wiejski 100904 5
Rząśnia 100905 2
Siemkowice 100906 2
Strzelce Wielkie 100907 2
Sulmierzyce 100908 2
Powiat piotrkowski 1010
Gminy:  
Aleksandrów 101001 2
Czarnocin 101002 2
Gorzkowice 101003 2
Grabica 101004 2
Łęki Szlacheckie 101005 2
Moszczenica 101006 2
Ręczno 101007 2
Rozprza 101008 2
Sulejów 101009 3
Sulejów - miasto 101009 4
Sulejów - obszar wiejski 101009 5
Wola Krzysztoporska 101010 2
Wolbórz 101011 3
Wolbórz - miasto 101011 4
Wolbórz - obszar wiejski 101011 5
Powiat poddębicki 1011
Gminy:  
Dalików 101101 2
Pęczniew 101102 2
Poddębice 101103 3
Poddębice - miasto 101103 4
Poddębice - obszar wiejski 101103 5
Uniejów 101104 3
Uniejów - miasto 101104 4
Uniejów - obszar wiejski 101104 5
Wartkowice 101105 2
Zadzim 101106 2
Powiat radomszczański 1012
Gmina miejska:  
Radomsko 101201 1
Gminy:  
Dobryszyce 101202 2
Gidle 101203 2
Gomunice 101204 2
Kamieńsk 101205 3
Kamieńsk - miasto 101205 4
Kamieńsk - obszar wiejski 101205 5
Kobiele Wielkie 101206 2
Kodrąb 101207 2
Lgota Wielka 101208 2
Ładzice 101209 2
Masłowice 101210 2
Przedbórz 101211 3
Przedbórz - miasto 101211 4
Przedbórz - obszar wiejski 101211 5
Radomsko 101212 2
Wielgomłyny 101213 2
Żytno 101214 2
Powiat rawski 1013
Gmina miejska:  
Rawa Mazowiecka 101301 1
Gminy:  
Biała Rawska 101302 3
Biała Rawska - miasto 101302 4
Biała Rawska - obszar wiejski 101302 5
Cielądz 101303 2
Rawa Mazowiecka 101304 2
Regnów 101305 2
Sadkowice 101306 2
Powiat sieradzki 1014
Gmina miejska:  
Sieradz 101401 1
Gminy:  
Błaszki 101402 3
Błaszki - miasto 101402 4
Błaszki - obszar wiejski 101402 5
Brąszewice 101403 2
Brzeźnio 101404 2
Burzenin 101405 2
Goszczanów 101406 2
Klonowa 101407 2
Sieradz 101408 2
Warta 101409 3
Warta - miasto 101409 4
Warta - obszar wiejski 101409 5
Wróblew 101410 2
Złoczew 101411 3
Złoczew - miasto 101411 4
Złoczew - obszar wiejski 101411 5
Powiat skierniewicki 1015
Gminy:  
Bolimów 101501 2
Głuchów 101502 2
Godzianów 101503 2
Kowiesy 101504 2
Lipce Reymontowskie 101505 2
Maków 101506 2
Nowy Kawęczyn 101507 2
Skierniewice 101508 2
Słupia 101509 2
Powiat tomaszowski 1016
Gmina miejska:  
Tomaszów Mazowiecki 101601 1
Gminy:  
Będków 101602 2
Budziszewice 101603 2
Czerniewice 101604 2
Inowłódz 101605 2
Lubochnia 101606 2
Rokiciny 101607 2
Rzeczyca 101608 2
Tomaszów Mazowiecki 101609 2
Ujazd 101610 2
Żelechlinek 101611 2
Powiat wieluński 1017
Gminy:  
Biała 101701 2
Czarnożyły 101702 2
Konopnica 101703 2
Mokrsko 101704 2
Osjaków 101705 2
Ostrówek 101706 2
Pątnów 101707 2
Skomlin 101708 2
Wieluń 101709 3
Wieluń - miasto 101709 4
Wieluń - obszar wiejski 101709 5
Wierzchlas 101710 2
Powiat wieruszowski 1018
Gminy:  
Bolesławiec 101801 2
Czastary 101802 2
Galewice 101803 2
Lututów 101804 2
Łubnice 101805 2
Sokolniki 101806 2
Wieruszów 101807 3
Wieruszów - miasto 101807 4
Wieruszów - obszar wiejski 101807 5
Powiat zduńskowolski 1019
Gmina miejska:  
Zduńska Wola 101901 1
Gminy:  
Szadek 101902 3
Szadek - miasto 101902 4
Szadek - obszar wiejski 101902 5
Zapolice 101903 2
Zduńska Wola 101904 2
Powiat zgierski 1020
Gminy miejskie:  
Głowno 102001 1
Ozorków 102002 1
Zgierz 102003 1
Gminy:  
Aleksandrów Łódzki 102004 3
Aleksandrów Łódzki - miasto 102004 4
Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski 102004 5
Głowno 102005 2
Ozorków 102006 2
Parzęczew 102007 2
Stryków 102008 3
Stryków - miasto 102008 4
Stryków - obszar wiejski 102008 5
Zgierz 102009 2
Miasta na prawach powiatu:  
Powiat m. Łódź 1061
M. Łódź 106101 1
Delegatury:  
Łódź-Bałuty 106102 9
Łódź-Górna 106103 9
Łódź-Polesie 106104 9
Łódź-Śródmieście 106105 9
Łódź-Widzew 106106 9
Powiat m. Piotrków Trybunalski 1062
M. Piotrków Trybunalski 106201 1
Powiat m. Skierniewice 1063
M. Skierniewice 106301 1
WOJ. MAŁOPOLSKIE 12
Powiat bocheński 1201
Gmina miejska:  
Bochnia 120101 1
Gminy:  
Bochnia 120102 2
Drwinia 120103 2
Lipnica Murowana 120104 2
Łapanów 120105 2
Nowy Wiśnicz 120106 3
Nowy Wiśnicz - miasto 120106 4
Nowy Wiśnicz - obszar wiejski 120106 5
Rzezawa 120107 2
Trzciana 120108 2
Żegocina 120109 2
Powiat brzeski 1202
Gminy:  
Borzęcin 120201 2
Brzesko 120202 3
Brzesko - miasto 120202 4
Brzesko - obszar wiejski 120202 5
Czchów 120203 3
Czchów - miasto 120203 4
Czchów - obszar wiejski 120203 5
Dębno 120204 2
Gnojnik 120205 2
Iwkowa 120206 2
Szczurowa 120207 2
Powiat chrzanowski 1203
Gminy:  
Alwernia 120301 3
Alwernia - miasto 120301 4
Alwernia - obszar wiejski 120301 5
Babice 120302 2
Chrzanów 120303 3
Chrzanów - miasto 120303 4
Chrzanów - obszar wiejski 120303 5
Libiąż 120304 3
Libiąż - miasto 120304 4
Libiąż - obszar wiejski 120304 5
Trzebinia 120305 3
Trzebinia - miasto 120305 4
Trzebinia - obszar wiejski 120305 5
Powiat dąbrowski 1204
Gminy:  
Bolesław 120401 2
Dąbrowa Tarnowska 120402 3
Dąbrowa Tarnowska - miasto 120402 4
Dąbrowa Tarnowska - obszar wiejski 120402 5
Gręboszów 120403 2
Mędrzechów 120404 2
Olesno 120405 2
Radgoszcz 120406 2
Szczucin 120407 3
Szczucin - miasto 120407 4
Szczucin - obszar wiejski 120407 5
Powiat gorlicki 1205
Gmina miejska:  
Gorlice 120501 1
Gminy:  
Biecz 120502 3
Biecz - miasto 120502 4
Biecz - obszar wiejski 120502 5
Bobowa 120503 3
Bobowa - miasto 120503 4
Bobowa - obszar wiejski 120503 5
Gorlice 120504 2
Lipinki 120505 2
Łużna 120506 2
Moszczenica 120507 2
Ropa 120508 2
Sękowa 120509 2
Uście Gorlickie 120510 2
Powiat krakowski 1206
Gminy:  
Czernichów 120601 2
Igołomia-Wawrzeńczyce 120602 2
Iwanowice 120603 2
Jerzmanowice-Przeginia 120604 2
Kocmyrzów-Luborzyca 120605 2
Krzeszowice 120606 3
Krzeszowice - miasto 120606 4
Krzeszowice - obszar wiejski 120606 5
Liszki 120607 2
Michałowice 120608 2
Mogilany 120609 2
Skała 120610 3
Skała - miasto 120610 4
Skała - obszar wiejski 120610 5
Skawina 120611 3
Skawina - miasto 120611 4
Skawina - obszar wiejski 120611 5
Słomniki 120612 3
Słomniki - miasto 120612 4
Słomniki - obszar wiejski 120612 5
Sułoszowa 120613 2
Świątniki Górne 120614 3
Świątniki Górne - miasto 120614 4
Świątniki Górne - obszar wiejski 120614 5
Wielka Wieś 120615 2
Zabierzów 120616 2
Zielonki 120617 2
Powiat limanowski 1207
Gminy miejskie:  
Limanowa 120701 1
Mszana Dolna 120702 1
Gminy:  
Dobra 120703 2
Jodłownik 120704 2
Kamienica 120705 2
Laskowa 120706 2
Limanowa 120707 2
Łukowica 120708 2
Mszana Dolna 120709 2
Niedźwiedź 120710 2
Słopnice 120711 2
Tymbark 120712 2
Powiat miechowski 1208
Gminy:  
Charsznica 120801 2
Gołcza 120802 2
Kozłów 120803 2
Książ Wielki 120804 2
Miechów 120805 3
Miechów - miasto 120805 4
Miechów - obszar wiejski 120805 5
Racławice 120806 2
Słaboszów 120807 2
Powiat myślenicki 1209
Gminy:  
Dobczyce 120901 3
Dobczyce - miasto 120901 4
Dobczyce - obszar wiejski 120901 5
Lubień 120902 2
Myślenice 120903 3
Myślenice - miasto 120903 4
Myślenice - obszar wiejski 120903 5
Pcim 120904 2
Raciechowice 120905 2
Siepraw 120906 2
Sułkowice 120907 3
Sułkowice - miasto 120907 4
Sułkowice - obszar wiejski 120907 5
Tokarnia 120908 2
Wiśniowa 120909 2
Powiat nowosądecki 1210
Gmina miejska:  
Grybów 121001 1
Gminy:  

Chełmiec

121002 2

Gródek nad Dunajcem 121003 2
Grybów 121004 2
Kamionka Wielka 121005 2
Korzenna 121006 2
Krynica-Zdrój 121007 3
Krynica-Zdrój - miasto 121007 4
Krynica-Zdrój - obszar wiejski 121007 5
Łabowa 121008 2
Łącko 121009 2
Łososina Dolna 121010 2
Muszyna 121011 3
Muszyna - miasto 121011 4
Muszyna - obszar wiejski 121011 5
Nawojowa 121012 2
Piwniczna-Zdrój 121013 3
Piwniczna-Zdrój - miasto 121013 4
Piwniczna-Zdrój - obszar wiejski 121013 5
Podegrodzie 121014 2
Rytro 121015 2
Stary Sącz 121016 3
Stary Sącz - miasto 121016 4
Stary Sącz - obszar wiejski 121016 5
Powiat nowotarski 1211
Gminy miejskie:  
Nowy Targ 121101 1
Szczawnica 121102 3
Szczawnica - miasto 121102 4
Szczawnica - obszar wiejski 121102 5
Gminy:  
Czarny Dunajec 121103 2
Czorsztyn 121104 2
Jabłonka 121105 2
Krościenko nad Dunajcem 121106 2
Lipnica Wielka 121107 2
Łapsze Niżne 121108 2
Nowy Targ 121109 2
Ochotnica Dolna 121110 2
Raba Wyżna 121111 2
Rabka-Zdrój 121112 3
Rabka-Zdrój - miasto 121112 4
Rabka-Zdrój - obszar wiejski 121112 5
Spytkowice 121113 2
Szaflary 121114 2
Powiat olkuski 1212
Gmina miejska:  
Bukowno 121201 1
Gminy:  
Bolesław 121203 2
Klucze 121204 2
Olkusz 121205 3
Olkusz - miasto 121205 4
Olkusz - obszar wiejski 121205 5
Trzyciąż 121206 2
Wolbrom 121207 3
Wolbrom - miasto 121207 4
Wolbrom - obszar wiejski 121207 5
Powiat oświęcimski 1213
Gmina miejska:  
Oświęcim 121301 1
Gminy:  
Brzeszcze 121302 3
Brzeszcze - miasto 121302 4
Brzeszcze - obszar wiejski 121302 5
Chełmek 121303 3
Chełmek - miasto 121303 4
Chełmek - obszar wiejski 121303 5
Kęty 121304 3
Kęty - miasto 121304 4
Kęty - obszar wiejski 121304 5
Osiek 121305 2
Oświęcim 121306 2
Polanka Wielka 121307 2
Przeciszów 121308 2
Zator 121309 3
Zator - miasto 121309 4
Zator - obszar wiejski 121309 5
Powiat proszowicki 1214
Gminy:  
Koniusza 121401 2

Koszyce

Koszyce - miasto

Koszyce - obszar wiejski

121402 3

121402 4

121402 5

Nowe Brzesko 121403 3
Nowe Brzesko - miasto 121403 4
Nowe Brzesko - obszar wiejski 121403 5
Pałecznica 121404 2
Proszowice 121405 3
Proszowice - miasto 121405 4
Proszowice - obszar wiejski 121405 5
Radziemice 121406 2
Powiat suski 1215
Gminy miejskie:  
Jordanów 121501 1
Sucha Beskidzka 121502 1
Gminy:  
Budzów 121503 2
Bystra-Sidzina 121504 2
Jordanów 121505 2
Maków Podhalański 121506 3
Maków Podhalański - miasto 121506 4
Maków Podhalański - obszar wiejski 121506 5
Stryszawa 121507 2
Zawoja 121508 2
Zembrzyce 121509 2
Powiat tarnowski 1216
Gminy:  
Ciężkowice 121601 3
Ciężkowice - miasto 121601 4
Ciężkowice - obszar wiejski 121601 5
Gromnik 121602 2
Lisia Góra 121603 2
Pleśna 121604 2
Radłów 121605 3
Radłów - miasto 121605 4
Radłów - obszar wiejski 121605 5
Ryglice 121606 3
Ryglice - miasto 121606 4
Ryglice - obszar wiejski 121606 5
Rzepiennik Strzyżewski 121607 2
Skrzyszów 121608 2
Szerzyny 121616 2
Tarnów 121609 2
Tuchów 121610 3
Tuchów - miasto 121610 4
Tuchów - obszar wiejski 121610 5
Wierzchosławice 121611 2
Wietrzychowice 121612 2
Wojnicz 121613 3
Wojnicz - miasto 121613 4
Wojnicz - obszar wiejski 121613 5
Zakliczyn 121614 3
Zakliczyn - miasto 121614 4
Zakliczyn - obszar wiejski 121614 5
Żabno 121615 3
Żabno - miasto 121615 4
Żabno - obszar wiejski 121615 5
Powiat tatrzański 1217
Gmina miejska:  
Zakopane 121701 1
Gminy:  
Biały Dunajec 121702 2
Bukowina Tatrzańska 121703 2
Kościelisko 121704 2
Poronin 121705 2
Powiat wadowicki 1218
Gminy:  
Andrychów 121801 3
Andrychów - miasto 121801 4
Andrychów - obszar wiejski 121801 5
Brzeźnica 121802 2
Kalwaria Zebrzydowska 121803 3
Kalwaria Zebrzydowska - miasto 121803 4
Kalwaria Zebrzydowska - obszar wiejski 121803 5
Lanckorona 121804 2
Mucharz 121805 2
Spytkowice 121806 2
Stryszów 121807 2
Tomice 121808 2
Wadowice 121809 3
Wadowice - miasto 121809 4
Wadowice - obszar wiejski 121809 5
Wieprz 121810 2
Powiat wielicki 1219
Gminy:  
Biskupice 121901 2
Gdów 121902 2
Kłaj 121903 2
Niepołomice 121904 3
Niepołomice - miasto 121904 4
Niepołomice - obszar wiejski 121904 5
Wieliczka 121905 3
Wieliczka - miasto 121905 4
Wieliczka - obszar wiejski 121905 5
Miasta na prawach powiatu:  
Powiat m. Kraków 1261
M. Kraków 126101 1
Delegatury:  
Kraków-Krowodrza 126102 9
Kraków-Nowa Huta 126103 9
Kraków-Podgórze 126104 9
Kraków-Śródmieście 126105 9
Powiat m. Nowy Sącz 1262
M. Nowy Sącz 126201 1
Powiat m. Tarnów 1263
M. Tarnów 126301 1
WOJ. MAZOWIECKIE 14
Powiat białobrzeski 1401
Gminy:  
Białobrzegi 140101 3
Białobrzegi - miasto 140101 4
Białobrzegi - obszar wiejski 140101 5
Promna 140102 2
Radzanów 140103 2
Stara Błotnica 140104 2
Stromiec 140105 2
Wyśmierzyce 140106 3
Wyśmierzyce - miasto 140106 4
Wyśmierzyce - obszar wiejski 140106 5
Powiat ciechanowski 1402
Gmina miejska:  
Ciechanów 140201 1
Gminy:  
Ciechanów 140202 2
Glinojeck 140203 3
Glinojeck - miasto 140203 4
Glinojeck - obszar wiejski 140203 5
Gołymin-Ośrodek 140204 2
Grudusk 140205 2
Ojrzeń 140206 2
Opinogóra Górna 140207 2
Regimin 140208 2
Sońsk 140209 2
Powiat garwoliński 1403
Gminy miejskie:  
Garwolin 140301 1
Łaskarzew 140302 1
Gminy:  
Borowie 140303 2
Garwolin 140304 2
Górzno 140305 2
Łaskarzew 140306 2
Maciejowice 140307 2
Miastków Kościelny 140308 2
Parysów 140309 2
Pilawa 140310 3
Pilawa - miasto 140310 4
Pilawa - obszar wiejski 140310 5
Sobolew 140311 2
Trojanów 140312 2
Wilga 140313 2
Żelechów 140314 3
Żelechów - miasto 140314 4
Żelechów - obszar wiejski 140314 5
Powiat gostyniński 1404
Gmina miejska:  
Gostynin 140401 1
Gminy:  
Gostynin 140402 2
Pacyna 140403 2

Sanniki

Sanniki – miasto

Sanniki – obszar wiejski

140404 3

140404 4

140404 5

Szczawin Kościelny 140405 2
Powiat grodziski 1405
Gminy miejskie:  
Milanówek 140501 1
Podkowa Leśna 140502 1
Gminy:  
Baranów 140503 2
Grodzisk Mazowiecki 140504 3
Grodzisk Mazowiecki - miasto 140504 4
Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski 140504 5
Jaktorów 140505 2
Żabia Wola 140506 2
Powiat grójecki 1406
Gminy:  
Belsk Duży 140601 2
Błędów 140602 2
Chynów 140603 2
Goszczyn 140604 2
Grójec 140605 3
Grójec - miasto 140605 4
Grójec - obszar wiejski 140605 5
Jasieniec 140606 2
Mogielnica 140607 3
Mogielnica - miasto 140607 4
Mogielnica - obszar wiejski 140607 5
Nowe Miasto nad Pilicą 140608 3
Nowe Miasto nad Pilicą - miasto 140608 4
Nowe Miasto nad Pilicą - obszar wiejski 140608 5
Pniewy 140609 2
Warka 140611 3
Warka - miasto 140611 4
Warka - obszar wiejski 140611 5
Powiat kozienicki 1407
Gminy:  
Garbatka-Letnisko 140701 2
Głowaczów 140702 2
Gniewoszów 140703 2
Grabów nad Pilicą 140704 2
Kozienice 140705 3
Kozienice - miasto 140705 4
Kozienice - obszar wiejski 140705 5
Magnuszew 140706 2
Sieciechów 140707 2
Powiat legionowski 1408
Gmina miejska:  
Legionowo 140801 1
Gminy:  
Jabłonna 140802 2
Nieporęt 140803 2
Serock 140804 3
Serock - miasto 140804 4
Serock - obszar wiejski 140804 5
Wieliszew 140805 2
Powiat lipski 1409
Gminy:  
Chotcza 140901 2
Ciepielów 140902 2
Lipsko 140903 3
Lipsko - miasto 140903 4
Lipsko - obszar wiejski 140903 5
Rzeczniów 140904 2
Sienno 140905 2
Solec nad Wisłą 140906 2
Powiat łosicki 1410
Gminy:  
Huszlew 141001 2
Łosice 141002 3
Łosice - miasto 141002 4
Łosice - obszar wiejski 141002 5
Olszanka 141003 2
Platerów 141004 2
Sarnaki 141005 2
Stara Kornica 141006 2
Powiat makowski 1411
Gmina miejska:  
Maków Mazowiecki 141101 1
Gminy:  
Czerwonka 141102 2
Karniewo 141103 2
Krasnosielc 141104 2
Młynarze 141105 2
Płoniawy-Bramura 141106 2
Różan 141107 3
Różan - miasto 141107 4
Różan - obszar wiejski 141107 5
Rzewnie 141108 2
Sypniewo 141109 2
Szelków 141110 2
Powiat miński 1412
Gminy miejskie:  
Mińsk Mazowiecki 141201 1
Sulejówek 141215 1
Gminy:  
Cegłów 141204 2
Dębe Wielkie 141205 2
Dobre 141206 2
Halinów 141207 3
Halinów - miasto 141207 4
Halinów - obszar wiejski 141207 5
Jakubów 141208 2
Kałuszyn 141209 3
Kałuszyn - miasto 141209 4
Kałuszyn - obszar wiejski 141209 5
Latowicz 141210 2
Mińsk Mazowiecki 141211 2
Mrozy 141212 3
Mrozy - miasto 141212 4
Mrozy - obszar wiejski 141212 5
Siennica 141213 2
Stanisławów 141214 2
Powiat mławski 1413
Gmina miejska:  
Mława 141301 1
Gminy:  
Dzierzgowo 141302 2
Lipowiec Kościelny 141303 2
Radzanów 141304 2
Strzegowo 141305 2
Stupsk 141306 2
Szreńsk 141307 2
Szydłowo 141308 2
Wieczfnia Kościelna 141309 2
Wiśniewo 141310 2
Powiat nowodworski 1414
Gmina miejska:  
Nowy Dwór Mazowiecki 141401 1
Gminy:  
Czosnów 141402 2
Leoncin 141403 2
Nasielsk 141404 3
Nasielsk - miasto 141404 4
Nasielsk - obszar wiejski 141404 5
Pomiechówek 141405 2
Zakroczym 141406 3
Zakroczym - miasto 141406 4
Zakroczym - obszar wiejski 141406 5
Powiat ostrołęcki 1415
Gminy:  
Baranowo 141501 2
Czarnia 141502 2
Czerwin 141503 2
Goworowo 141504 2
Kadzidło 141505 2
Lelis 141506 2
Łyse 141507 2
Myszyniec 141508 3
Myszyniec - miasto 141508 4
Myszyniec - obszar wiejski 141508 5
Olszewo-Borki 141509 2
Rzekuń 141510 2
Troszyn 141511 2
Powiat ostrowski 1416
Gmina miejska:  
Ostrów Mazowiecka 141601 1
Gminy:  
Andrzejewo 141602 2
Boguty-Pianki 141603 2
Brok 141604 3
Brok - miasto 141604 4
Brok - obszar wiejski 141604 5
Małkinia Górna 141605 2
Nur 141606 2
Ostrów Mazowiecka 141607 2
Stary Lubotyń 141608 2
Szulborze Wielkie 141609 2
Wąsewo 141610 2
Zaręby Kościelne 141611 2
Powiat otwocki 1417
Gminy miejskie:  
Józefów 141701 1
Otwock 141702 1
Gminy:  
Celestynów 141703 2
Karczew 141704 3
Karczew - miasto 141704 4
Karczew - obszar wiejski 141704 5
Kołbiel 141705 2
Osieck 141706 2
Sobienie-Jeziory 141707 2
Wiązowna 141708 2
Powiat piaseczyński 1418
Gminy:  
Góra Kalwaria 141801 3
Góra Kalwaria - miasto 141801 4
Góra Kalwaria - obszar wiejski 141801 5
Konstancin-Jeziorna 141802 3
Konstancin-Jeziorna - miasto 141802 4
Konstancin-Jeziorna - obszar wiejski 141802 5
Lesznowola 141803 2
Piaseczno 141804 3
Piaseczno - miasto 141804 4
Piaseczno - obszar wiejski 141804 5
Prażmów 141805 2
Tarczyn 141806 3
Tarczyn - miasto 141806 4
Tarczyn - obszar wiejski 141806 5
Powiat płocki 1419
Gminy:  
Bielsk 141901 2
Bodzanów 141902 2
Brudzeń Duży 141903 2
Bulkowo 141904 2
Drobin 141905 3
Drobin - miasto 141905 4
Drobin - obszar wiejski 141905 5
Gąbin 141906 3
Gąbin - miasto 141906 4
Gąbin - obszar wiejski 141906 5
Łąck 141907 2
Mała Wieś 141908 2
Nowy Duninów 141909 2
Radzanowo 141910 2
Słubice 141911 2
Słupno 141912 2
Stara Biała 141913 2
Staroźreby 141914 2
Wyszogród 141915 3
Wyszogród - miasto 141915 4
Wyszogród - obszar wiejski 141915 5
Powiat płoński 1420
Gminy miejskie:  
Płońsk 142001 1
Raciąż 142002 1
Gminy:  
Baboszewo 142003 2
Czerwińsk nad Wisłą 142004 2
Dzierzążnia 142005 2
Joniec 142006 2
Naruszewo 142007 2
Nowe Miasto 142008 2
Płońsk 142009 2
Raciąż 142010 2
Sochocin 142011 2
Załuski 142012 2
Powiat pruszkowski 1421
Gminy miejskie:  
Piastów 142101 1
Pruszków 142102 1
Gminy:  
Brwinów 142103 3
Brwinów - miasto 142103 4
Brwinów - obszar wiejski 142103 5
Michałowice 142104 2
Nadarzyn 142105 2
Raszyn 142106 2
Powiat przasnyski 1422
Gmina miejska:  
Przasnysz 142201 1
Gminy:  
Chorzele 142202 3
Chorzele - miasto 142202 4
Chorzele - obszar wiejski 142202 5
Czernice Borowe 142203 2
Jednorożec 142204 2
Krasne 142205 2
Krzynowłoga Mała 142206 2
Przasnysz 142207 2
Powiat przysuski 1423
Gminy:  
Borkowice 142301 2
Gielniów 142302 2
Klwów 142303 2
Odrzywół 142304 2
Potworów 142305 2
Przysucha 142306 3
Przysucha - miasto 142306 4
Przysucha - obszar wiejski 142306 5
Rusinów 142307 2
Wieniawa 142308 2
Powiat pułtuski 1424
Gminy:  
Gzy 142401 2
Obryte 142402 2
Pokrzywnica 142403 2
Pułtusk 142404 3
Pułtusk - miasto 142404 4
Pułtusk - obszar wiejski 142404 5
Świercze 142405 2
Winnica 142406 2
Zatory 142407 2
Powiat radomski 1425
Gmina miejska:  
Pionki 142501 1
Gminy:  
Gózd 142502 2
Iłża 142503 3
Iłża - miasto 142503 4
Iłża - obszar wiejski 142503 5
Jastrzębia 142504 2
Jedlińsk 142505 2
Jedlnia-Letnisko 142506 2
Kowala 142507 2
Pionki 142508 2
Przytyk 142509 2
Skaryszew 142510 3
Skaryszew - miasto 142510 4
Skaryszew - obszar wiejski 142510 5
Wierzbica 142511 2
Wolanów 142512 2
Zakrzew 142513 2
Powiat siedlecki 1426
Gminy:  
Domanice 142601 2
Korczew 142602 2
Kotuń 142603 2
Mokobody 142604 2
Mordy 142605 3
Mordy - miasto 142605 4
Mordy - obszar wiejski 142605 5
Paprotnia 142606 2
Przesmyki 142607 2
Siedlce 142608 2
Skórzec 142609 2
Suchożebry 142610 2
Wiśniew 142611 2
Wodynie 142612 2
Zbuczyn 142613 2
Powiat sierpecki 1427
Gmina miejska:  
Sierpc 142701 1
Gminy:  
Gozdowo 142702 2
Mochowo 142703 2
Rościszewo 142704 2
Sierpc 142705 2
Szczutowo 142706 2
Zawidz 142707 2
Powiat sochaczewski 1428
Gmina miejska:  
Sochaczew 142801 1
Gminy:  
Brochów 142802 2
Iłów 142803 2
Młodzieszyn 142804 2
Nowa Sucha 142805 2
Rybno 142806 2
Sochaczew 142807 2
Teresin 142808 2
Powiat sokołowski 1429
Gmina miejska:  
Sokołów Podlaski 142901 1
Gminy:  
Bielany 142902 2
Ceranów 142903 2
Jabłonna Lacka 142904 2
Kosów Lacki 142905 3
Kosów Lacki - miasto 142905 4
Kosów Lacki - obszar wiejski 142905 5
Repki 142906 2
Sabnie 142907 2
Sokołów Podlaski 142908 2
Sterdyń 142909 2
Powiat szydłowiecki 1430
Gminy:  
Chlewiska 143001 2
Jastrząb 143002 2
Mirów 143003 2
Orońsko 143004 2
Szydłowiec 143005 3
Szydłowiec - miasto 143005 4
Szydłowiec - obszar wiejski 143005 5
Powiat warszawski zachodni 1432
Gminy:  
Błonie 143201 3
Błonie - miasto 143201 4
Błonie - obszar wiejski 143201 5
Izabelin 143202 2
Kampinos 143203 2
Leszno 143204 2
Łomianki 143205 3
Łomianki - miasto 143205 4
Łomianki - obszar wiejski 143205 5
Ożarów Mazowiecki 143206 3
Ożarów Mazowiecki - miasto 143206 4
Ożarów Mazowiecki - obszar wiejski 143206 5
Stare Babice 143207 2
Powiat węgrowski 1433
Gmina miejska:  
Węgrów 143301 1
Gminy:  
Grębków 143302 2
Korytnica 143303 2
Liw 143304 2
Łochów 143305 3
Łochów - miasto 143305 4
Łochów - obszar wiejski 143305 5
Miedzna 143306 2
Sadowne 143307 2
Stoczek 143308 2
Wierzbno 143309 2
Powiat wołomiński 1434
Gminy miejskie:  
Kobyłka 143401 1
Marki 143402 1
Ząbki 143403 1
Zielonka 143404 1
Gminy:  
Dąbrówka 143405 2
Jadów 143406 2
Klembów 143407 2
Poświętne 143408 2
Radzymin 143409 3
Radzymin - miasto 143409 4
Radzymin - obszar wiejski 143409 5
Strachówka 143410 2
Tłuszcz 143411 3
Tłuszcz - miasto 143411 4
Tłuszcz - obszar wiejski 143411 5
Wołomin 143412 3
Wołomin - miasto 143412 4
Wołomin - obszar wiejski 143412 5
Powiat wyszkowski 1435
Gminy:  
Brańszczyk 143501 2
Długosiodło 143502 2
Rząśnik 143503 2
Somianka 143504 2
Wyszków 143505 3
Wyszków - miasto 143505 4
Wyszków - obszar wiejski 143505 5
Zabrodzie 143506 2
Powiat zwoleński 1436
Gminy:  
Kazanów 143601 2
Policzna 143602 2
Przyłęk 143603 2
Tczów 143604 2
Zwoleń 143605 3
Zwoleń - miasto 143605 4
Zwoleń - obszar wiejski 143605 5
Powiat żuromiński 1437
Gminy:  
Bieżuń 143701 3
Bieżuń - miasto 143701 4
Bieżuń - obszar wiejski 143701 5
Kuczbork-Osada 143702 2

Lubowidz

Lubowidz - miasto

Lubowidz - obszar wiejski

143703 3

143703 4

143703 5

Lutocin 143704 2
Siemiątkowo 143705 2
Żuromin 143706 3
Żuromin - miasto 143706 4
Żuromin - obszar wiejski 143706 5
Powiat żyrardowski 1438
Gmina miejska:  
Żyrardów 143801 1
Gminy:  
Mszczonów 143802 3
Mszczonów - miasto 143802 4
Mszczonów - obszar wiejski 143802 5
Puszcza Mariańska 143803 2
Radziejowice 143804 2
Wiskitki 143805 2
Miasta na prawach powiatu:  
Powiat m . Ostrołęka 1461
M. Ostrołęka 146101 1
Powiat m. Płock 1462
M. Płock 146201 1
Powiat m.Radom 1463
M.Radom 146301 1
Powiat m. Siedlce 1464
M. Siedlce 146401 1
Powiat m.st. Warszawa 1465
M.st. Warszawa 146501 1
Dzielnice:  
Bemowo 146502 8
Białołęka 146503 8
Bielany 146504 8
Mokotów 146505 8
Ochota 146506 8
Praga Południe 146507 8
Praga Północ 146508 8
Rembertów 146509 8
Śródmieście 146510 8
Targówek 146511 8
Ursus 146512 8
Ursynów 146513 8
Wawer 146514 8
Wesoła 146515 8
Wilanów 146516 8
Włochy 146517 8
Wola 146518 8
Żoliborz 146519 8
WOJ. OPOLSKIE 16
Powiat brzeski 1601
Gmina miejska:  
Brzeg 160101 1
Gminy:  
Grodków 160103 3
Grodków - miasto 160103 4
Grodków - obszar wiejski 160103 5
Lewin Brzeski 160104 3
Lewin Brzeski - miasto 160104 4
Lewin Brzeski - obszar wiejski 160104 5
Lubsza 160105 2
Olszanka 160106 2
Skarbimierz 160102 2
Powiat głubczycki 1602
Gminy:  
Baborów 160201 3
Baborów - miasto 160201 4
Baborów - obszar wiejski 160201 5
Branice 160202 2
Głubczyce 160203 3
Głubczyce - miasto 160203 4
Głubczyce - obszar wiejski 160203 5
Kietrz 160204 3
Kietrz - miasto 160204 4
Kietrz - obszar wiejski 160204 5
Powiat kędzierzyńsko-kozielski 1603
Gmina miejska:  
Kędzierzyn-Koźle 160301 1
Gminy:  
Bierawa 160302 2
Cisek 160303 2
Pawłowiczki 160304 2
Polska Cerekiew 160305 2
Reńska Wieś 160306 2
Powiat kluczborski 1604
Gminy:  
Byczyna 160401 3
Byczyna - miasto 160401 4
Byczyna - obszar wiejski 160401 5
Kluczbork 160402 3
Kluczbork - miasto 160402 4
Kluczbork - obszar wiejski 160402 5
Lasowice Wielkie 160403 2
Wołczyn 160404 3
Wołczyn - miasto 160404 4
Wołczyn - obszar wiejski 160404 5
Powiat krapkowicki 1605
Gminy:  
Gogolin 160501 3
Gogolin - miasto 160501 4
Gogolin - obszar wiejski 160501 5
Krapkowice 160502 3
Krapkowice - miasto 160502 4
Krapkowice - obszar wiejski 160502 5
Strzeleczki 160503 2
Walce 160504 2
Zdzieszowice 160505 3
Zdzieszowice - miasto 160505 4
Zdzieszowice - obszar wiejski 160505 5
Powiat namysłowski 1606
Gminy:  
Domaszowice 160601 2
Namysłów 160602 3
Namysłów - miasto 160602 4
Namysłów - obszar wiejski 160602 5
Pokój 160603 2
Świerczów 160604 2
Wilków 160605 2
Powiat nyski 1607
Gminy:  
Głuchołazy 160701 3
Głuchołazy - miasto 160701 4
Głuchołazy - obszar wiejski 160701 5
Kamiennik 160702 2
Korfantów 160703 3
Korfantów - miasto 160703 4
Korfantów - obszar wiejski 160703 5
Łambinowice 160704 2
Nysa 160705 3
Nysa - miasto 160705 4
Nysa - obszar wiejski 160705 5
Otmuchów 160706 3
Otmuchów - miasto 160706 4
Otmuchów - obszar wiejski 160706 5
Paczków 160707 3
Paczków - miasto 160707 4
Paczków - obszar wiejski 160707 5
Pakosławice 160708 2
Skoroszyce 160709 2
Powiat oleski 1608
Gminy:  
Dobrodzień 160801 3
Dobrodzień - miasto 160801 4
Dobrodzień - obszar wiejski 160801 5
Gorzów Śląski 160802 3
Gorzów Śląski - miasto 160802 4
Gorzów Śląski - obszar wiejski 160802 5
Olesno 160803 3
Olesno - miasto 160803 4
Olesno - obszar wiejski 160803 5
Praszka 160804 3
Praszka - miasto 160804 4
Praszka - obszar wiejski 160804 5
Radłów 160805 2
Rudniki 160806 2
Zębowice 160807 2
Powiat opolski 1609
Gminy:  
Chrząstowice 160901 2
Dąbrowa 160902 2
Dobrzeń Wielki 160903 2
Komprachcice 160904 2
Łubniany 160905 2
Murów 160906 2
Niemodlin 160907 3
Niemodlin - miasto 160907 4
Niemodlin - obszar wiejski 160907 5
Ozimek 160908 3
Ozimek - miasto 160908 4
Ozimek - obszar wiejski 160908 5
Popielów 160909 2
Prószków 160910 3
Prószków - miasto 160910 4
Prószków - obszar wiejski 160910 5
Tarnów Opolski 160911 2

Tułowice

Tułowice – miasto

Tułowice – obszar wiejski

160912 3

160912 4

160912 5

Turawa 160913 2
Powiat prudnicki 1610
Gminy:  
Biała 161001 3
Biała - miasto 161001 4
Biała - obszar wiejski 161001 5
Głogówek 161002 3
Głogówek - miasto 161002 4
Głogówek - obszar wiejski 161002 5
Lubrza 161003 2
Prudnik 161004 3
Prudnik - miasto 161004 4
Prudnik - obszar wiejski 161004 5
Powiat strzelecki 1611
Gminy:  
Izbicko 161101 2
Jemielnica 161102 2
Kolonowskie 161103 3
Kolonowskie - miasto 161103 4
Kolonowskie - obszar wiejski 161103 5
Leśnica 161104 3
Leśnica - miasto 161104 4
Leśnica - obszar wiejski 161104 5
Strzelce Opolskie 161105 3
Strzelce Opolskie - miasto 161105 4
Strzelce Opolskie - obszar wiejski 161105 5
Ujazd 161106 3
Ujazd - miasto 161106 4
Ujazd - obszar wiejski 161106 5
Zawadzkie 161107 3
Zawadzkie - miasto 161107 4
Zawadzkie - obszar wiejski 161107 5
Miasto na prawach powiatu:  
Powiat m. Opole 1661
M. Opole 166101 1
WOJ. PODKARPACKIE 18
Powiat bieszczadzki 1801
Gminy:  
Czarna 180103 2
Lutowiska 180105 2
Ustrzyki Dolne 180108 3
Ustrzyki Dolne - miasto 180108 4
Ustrzyki Dolne - obszar wiejski 180108 5
Powiat brzozowski 1802
Gminy:  
Brzozów 180201 3
Brzozów - miasto 180201 4
Brzozów - obszar wiejski 180201 5
Domaradz 180202 2
Dydnia 180203 2
Haczów 180204 2
Jasienica Rosielna 180205 2
Nozdrzec 180206 2
Powiatdębicki 1803
Gmina miejska:  
Dębica 180301 1
Gminy:  
Brzostek 180302 3
Brzostek - miasto 180302 4
Brzostek - obszar wiejski 180302 5
Czarna 180303 2
Dębica 180304 2
Jodłowa 180305 2
Pilzno 180306 3
Pilzno - miasto 180306 4
Pilzno - obszar wiejski 180306 5
Żyraków 180307 2
Powiat jarosławski 1804
Gminy miejskie:  
Jarosław 180401 1
Radymno 180402 1
Gminy:  
Chłopice 180403 2
Jarosław 180404 2
Laszki 180405 2
Pawłosiów 180406 2
Pruchnik 180407 3
Pruchnik - miasto 180407 4
Pruchnik - obszar wiejski 180407 5
Radymno 180408 2
Rokietnica 180409 2
Roźwienica 180410 2
Wiązownica 180411 2
Powiat jasielski 1805
Gmina miejska:  
Jasło 180501 1
Gminy:  
Brzyska 180502 2
Dębowiec 180503 2
Jasło 180504 2
Kołaczyce 180505 3
Kołaczyce - miasto 180505 4
Kołaczyce - obszar wiejski 180505 5
Krempna 180506 2
Nowy Żmigród 180507 2
Osiek Jasielski 180508 2
Skołyszyn 180509 2
Tarnowiec 180511 2
Powiat kolbuszowski 1806
Gminy:  
Cmolas 180601 2
Dzikowiec 180606 2
Kolbuszowa 180602 3
Kolbuszowa - miasto 180602 4
Kolbuszowa - obszar wiejski 180602 5
Majdan Królewski 180603 2
Niwiska 180604 2
Raniżów 180605 2
Powiat krośnieński 1807
Gminy:  
Chorkówka 180701 2
Dukla 180702 3
Dukla - miasto 180702 4
Dukla - obszar wiejski 180702 5
Iwonicz-Zdrój 180703 3
Iwonicz-Zdrój - miasto 180703 4
Iwonicz-Zdrój - obszar wiejski 180703 5
Jaśliska 180710 2
Jedlicze 180704 3
Jedlicze - miasto 180704 4
Jedlicze - obszar wiejski 180704 5
Korczyna 180705 2
Krościenko Wyżne 180706 2
Miejsce Piastowe 180707 2
Rymanów 180708 3
Rymanów - miasto 180708 4
Rymanów - obszar wiejski 180708 5
Wojaszówka 180709 2
Powiat leski 1821
Gminy:  
Baligród 182101 2
Cisna 182102 2
Lesko 182103 3
Lesko - miasto 182103 4
Lesko - obszar wiejski 182103 5
Olszanica 182104 2
Solina 182105 2
Powiat leżajski 1808
Gmina miejska:  
Leżajsk 180801 1
Gminy:  
Grodzisko Dolne 180802 2
Kuryłówka 180803 2
Leżajsk 180804 2
Nowa Sarzyna 180805 3
Nowa Sarzyna - miasto 180805 4
Nowa Sarzyna - obszar wiejski 180805 5
Powiat lubaczowski 1809
Gmina miejska:  
Lubaczów 180901 1
Gminy:  
Cieszanów 180902 3
Cieszanów - miasto 180902 4
Cieszanów - obszar wiejski 180902 5
Horyniec Zdrój 180903 2
Lubaczów 180904 2
Narol 180905 3
Narol - miasto 180905 4
Narol - obszar wiejski 180905 5
Oleszyce 180906 3
Oleszyce - miasto 180906 4
Oleszyce - obszar wiejski 180906 5
Stary Dzików 180907 2
Wielkie Oczy 180908 2
Powiat łańcucki 1810
Gmina miejska:  
Łańcut 181001 1
Gminy:  
Białobrzegi 181002 2
Czarna 181003 2
Łańcut 181004 2
Markowa 181005 2
Rakszawa 181006 2
Żołynia 181007 2
Powiat mielecki 1811
Gmina miejska:  
Mielec 181101 1
Gminy:  
Borowa 181102 2
Czermin 181103 2
Gawłuszowice 181104 2
Mielec 181105 2
Padew Narodowa 181106 2
Przecław 181107 3
Przecław - miasto 181107 4
Przecław - obszar wiejski 181107 5
Radomyśl Wielki 181108 3
Radomyśl Wielki - miasto 181108 4
Radomyśl Wielki - obszar wiejski 181108 5
Tuszów Narodowy 181109 2
Wadowice Górne 181110 2
Powiat niżański 1812
Gminy:  
Harasiuki 181201 2
Jarocin 181202 2
Jeżowe 181203 2
Krzeszów 181204 2
Nisko 181205 3
Nisko - miasto 181205 4
Nisko - obszar wiejski 181205 5
Rudnik nad Sanem 181206 3
Rudnik nad Sanem - miasto 181206 4
Rudnik nad Sanem - obszar wiejski 181206 5
Ulanów 181207 3
Ulanów - miasto 181207 4
Ulanów - obszar wiejski 181207 5
Powiat przemyski 1813
Gminy:  
Bircza 181301 2
Dubiecko 181302 2
Fredropol 181303 2
Krasiczyn 181304 2
Krzywcza 181305 2
Medyka 181306 2
Orły 181307 2
Przemyśl 181308 2
Stubno 181309 2
Żurawica 181310 2
Powiat przeworski 1814
Gmina miejska:  
Przeworsk 181401 1
Gminy:  
Adamówka 181402 2
Gać 181403 2
Jawornik Polski 181404 2
Kańczuga 181405 3
Kańczuga - miasto 181405 4
Kańczuga - obszar wiejski 181405 5
Przeworsk 181406 2
Sieniawa 181407 3
Sieniawa - miasto 181407 4
Sieniawa - obszar wiejski 181407 5
Tryńcza 181408 2
Zarzecze 181409 2
Powiat ropczycko-sędziszowski 1815
Gminy:  
Iwierzyce 181501 2
Ostrów 181502 2
Ropczyce 181503 3
Ropczyce - miasto 181503 4
Ropczyce - obszar wiejski 181503 5
Sędziszów Małopolski 181504 3
Sędziszów Małopolski - miasto 181504 4
Sędziszów Małopolski - obszar wiejski 181504 5
Wielopole Skrzyńskie 181505 2
Powiat rzeszowski 1816
Gmina miejska:  
Dynów 181601 1
Gminy:  
Błażowa 181602 3
Błażowa - miasto 181602 4
Błażowa - obszar wiejski 181602 5
Boguchwała 181603 3
Boguchwała - miasto 181603 4
Boguchwała - obszar wiejski 181603 5
Chmielnik 181604 2
Dynów 181605 2
Głogów Małopolski 181606 3
Głogów Małopolski - miasto 181606 4
Głogów Małopolski - obszar wiejski 181606 5
Hyżne 181607 2
Kamień 1816082
Krasne 181609 2
Lubenia 181610 2
Sokołów Małopolski 181611 3
Sokołów Małopolski - miasto 181611 4
Sokołów Małopolski - obszar wiejski 181611 5
Świlcza 181612 2
Trzebownisko 181613 2
Tyczyn 181614 3
Tyczyn - miasto 181614 4
Tyczyn - obszar wiejski 181614 5
Powiat sanocki 1817
Gmina miejska:  
Sanok 181701 1
Gminy:  
Bosko 181702 2
Bukowsko 181703 2
Komańcza 181704 2
Sanok 181705 2
Tyrawa Wołoska 181706 2
Zagórz 181707 3
Zagórz - miasto 181707 4
Zagórz - obszar wiejski 181707 5
Zarszyn 181708 2
Powiat stalowowolski 1818
Gmina miejska:  
Stalowa Wola 181801 1
Gminy:  
Bojanów 181802 2
Pysznica 181803 2
Radomyśl nad Sanem 181804 2
Zaklików 181805 3
Zaklików - miasto 181805 4
Zaklików - obszar wiejski 181805 5
Zaleszany 181806 2
Powiat strzyżowski 1819
Gminy:  
Czudec 181901 2
Frysztak 181902 2
Niebylec 181903 2
Strzyżów 181904 3
Strzyżów - miasto 181904 4
Strzyżów - obszar wiejski 181904 5
Wiśniowa 181905 2
Powiat tarnobrzeski 1820
Gminy:  
Baranów Sandomierski 182001 3
Baranów Sandomierski - miasto 182001 4
Baranów Sandomierski - obszar wiejski 182001 5
Gorzyce 182002 2
Grębów 182003 2
Nowa Dęba 182004 3
Nowa Dęba - miasto 182004 4
NowaDęba- obszar wiejski 182004 5
Miasta na prawach powiatu:  
Powiat m. Krosno 1861
M. Krosno 186101 1
Powiat m. Przemyśl 1862
M. Przemyśl 186201 1
Powiat m. Rzeszów 1863
M. Rzeszów 186301 1
Powiat m.Tarnobrzeg 1864
M. Tarnobrzeg 186401 1
WOJ. PODLASKIE 20
Powiat augustowski 2001
Gmina miejska:  
Augustów 200101 1
Gminy:  
Augustów 200102 2
Bargłów Kościelny 200103 2
Lipsk 200104 3
Lipsk - miasto 200104 4
Lipsk - obszar wiejski 200104 5
Nowinka 200105 2
Płaska 200106 2
Sztabin 200107 2
Powiat białostocki 2002
Gminy:  
Choroszcz 200201 3
Choroszcz - miasto 200201 4
Choroszcz - obszar wiejski 200201 5
Czarna Białostocka 200202 3
Czarna Białostocka - miasto 200202 4
Czarna Białostocka - obszar wiejski 200202 5
Dobrzyniewo Duże 200203 2
Gródek 200204 2
Juchnowiec Kościelny 200205 2
Łapy 200206 3
Łapy - miasto 200206 4
Łapy - obszar wiejski 200206 5
Michałowo 200207 3
Michałowo - miasto 200207 4
Michałowo - obszar wiejski 200207 5
Poświętne 200208 2
Supraśl 200209 3
Supraśl - miasto 200209 4
Supraśl - obszar wiejski 200209 5
Suraż 200210 3
Suraż - miasto 200210 4
Suraż - obszar wiejski 200210 5
Turośń Kościelna 200211 2
Tykocin 200212 3
Tykocin - miasto 200212 4
Tykocin - obszar wiejski 200212 5
Wasilków 200213 3
Wasilków - miasto 200213 4
Wasilków - obszar wiejski 200213 5
Zabłudów 200214 3
Zabłudów - miasto 200214 4
Zabłudów - obszar wiejski 200214 5
Zawady 200215 2
Powiat bielski 2003
Gminy miejskie:  
Bielsk Podlaski 200301 1
Brańsk 200302 1
Gminy:  
Bielsk Podlaski 200303 2
Boćki 200304 2
Brańsk 200305 2
Orla 200306 2
Rudka 200307 2
Wyszki 200308 2
Powiat grajewski 2004
Gmina miejska:  
Grajewo 200401 1
Gminy:  
Grajewo 200402 2
Radziłów 200403 2
Rajgród 200404 3
Rajgród - miasto 200404 4
Rajgród - obszar wiejski 200404 5
Szczuczyn 200405 3
Szczuczyn - miasto 200405 4
Szczuczyn - obszar wiejski 200405 5
Wąsosz 200406 2
Powiat hajnowski 2005
Gmina miejska:  
Hajnówka 200501 1
Gminy:  
Białowieża 200502 2
Czeremcha 200503 2
Czyże 200504 2
Dubicze Cerkiewne 200505 2
Hajnówka 200506 2
Kleszczele 200507 3
Kleszczele - miasto 200507 4
Kleszczele - obszar wiejski 200507 5
Narew 200508 2
Narewka 200509 2
Powiat kolneński 2006
Gmina miejska:  
Kolno 200601 1
Gminy:  
Grabowo 200602 2
Kolno 200603 2
Mały Płock 200604 2
Stawiski 200605 3
Stawiski - miasto 200605 4
Stawiski - obszar wiejski 200605 5
Turośl 200606 2
Powiat łomżyński 2007
Gminy:  
Jedwabne 200701 3
Jedwabne - miasto 200701 4
Jedwabne - obszar wiejski 200701 5
Łomża 200702 2
Miastkowo 200703 2
Nowogród 200704 3
Nowogród - miasto 200704 4
Nowogród - obszar wiejski 200704 5
Piątnica 200705 2
Przytuły 200706 2
Śniadowo 200707 2
Wizna 200708 2
Zbójna 200709 2
Powiat moniecki 2008
Gminy:  
Goniądz 200801 3
Goniądz - miasto 200801 4
Goniądz - obszar wiejski 200801 5
Jasionówka 200802 2
Jaświły 200803 2
Knyszyn 200804 3
Knyszyn - miasto 200804 4
Knyszyn - obszar wiejski 200804 5
Krypno 200805 2
Mońki 200806 3
Mońki - miasto 200806 4
Mońki - obszar wiejski 200806 5
Trzcianne 200807 2
Powiat sejneński 2009
Gmina miejska:  
Sejny 200901 1
Gminy:  
Giby 200902 2
Krasnopol 200903 2
Puńsk 200904 2
Sejny 200905 2
Powiat siemiatycki 2010
Gmina miejska:  
Siemiatycze 201001 1
Gminy:  
Drohiczyn 201002 3
Drohiczyn - miasto 201002 4
Drohiczyn - obszar wiejski 201002 5
Dziadkowice 201003 2
Grodzisk 201004 2
Mielnik 201005 2
Milejczyce 201006 2
Nurzec-Stacja 201007 2
Perlejewo 201008 2
Siemiatycze 201009 2
Powiat sokólski 2011
Gminy:  
Dąbrowa Białostocka 201101 3
Dąbrowa Białostocka - miasto 201101 4
Dąbrowa Białostocka - obszar wiejski 201101 5
Janów 201102 2
Korycin 201103 2
Krynki 201104 3
Krynki - miasto 201104 4
Krynki - obszar wiejski 201104 5
Kuźnica 201105 2
Nowy Dwór 201106 2
Sidra 201107 2
Sokółka 201108 3
Sokółka - miasto 201108 4
Sokółka - obszar wiejski 201108 5
Suchowola 201109 3
Suchowola - miasto 201109 4
Suchowola - obszar wiejski 201109 5
Szudziałowo 201110 2
Powiat suwalski 2012
Gminy:  
Bakałarzewo 201201 2
Filipów 201202 2
Jeleniewo 201203 2
Przerośl 201204 2
Raczki 201205 2
Rutka-Tartak 201206 2
Suwałki 201207 2
Szypliszki 201208 2
Wiżajny 201209 2
Powiat wysokomazowiecki 2013
Gmina miejska:  
Wysokie Mazowieckie 201301 1
Gminy:  
Ciechanowiec 201302 3
Ciechanowiec - miasto 201302 4
Ciechanowiec - obszar wiejski 201302 5
Czyżew 201303 3
Czyżew - miasto 201303 4
Czyżew - obszar wiejski 201303 5
Klukowo 201304 2
Kobylin-Borzymy 201305 2
Kulesze Kościelne 201306 2
Nowe Piekuty 201307 2
Sokoły 201308 2
Szepietowo 201309 3
Szepietowo - miasto 201309 4
Szepietowo - obszar wiejski 201309 5
Wysokie Mazowieckie 201310 2
Powiat zambrowski 2014
Gmina miejska:  
Zambrów 201401 1
Gminy:  
Kołaki Kościelne 201402 2
Rutki 201403 2
Szumowo 201404 2
Zambrów 201405 2
Miasta na prawach powiatu:  
Powiat m.Białystok 2061
M. Białystok 206101 1
Powiat m.Łomża 2062
M. Łomża 206201 1
Powiat m. Suwałki 2063
M. Suwałki 206301 1
WOJ. POMORSKIE 22
Powiat bytowski 2201
Gminy:  
Borzytuchom 220101 2
Bytów 220102 3
Bytów - miasto 220102 4
Bytów - obszar wiejski 220102 5
Czarna Dąbrówka 220103 2
Kołczygłowy 220104 2
Lipnica 220105 2
Miastko 220106 3
Miastko - miasto 220106 4
Miastko - obszar wiejski 220106 5
Parchowo 220107 2
Studzienice 220108 2
Trzebielino 220109 2
Tuchomie 220110 2
Powiat chojnicki 2202
Gmina miejska:  
Chojnice 220201 1
Gminy:  
Brusy 220202 3
Brusy - miasto 220202 4
Brusy - obszar wiejski 220202 5
Chojnice 220203 2
Czersk 220204 3
Czersk - miasto 220204 4
Czersk - obszar wiejski 220204 5
Konarzyny 220205 2
Powiat człuchowski 2203
Gmina miejska:  
Człuchów 220301 1
Gminy:  
Czarne 220302 3
Czarne - miasto 220302 4
Czarne - obszar wiejski 220302 5
Człuchów 220303 2
Debrzno 220304 3
Debrzno - miasto 220304 4
Debrzno - obszar wiejski 220304 5
Koczała 220305 2
Przechlewo 220306 2
Rzeczenica 220307 2
Powiat gdański 2204
Gmina miejska:  
Pruszcz Gdański 220401 1
Gminy:  
Cedry Wielkie 220402 2
Kolbudy 220403 2
PruszczGdański 220404 2
Przywidz 220405 2
Pszczółki 220406 2
Suchy Dąb 220407 2
Trąbki Wielkie 220408 2
Powiat kartuski 2205
Gminy:  
Chmielno 220501 2
Kartuzy 220502 3
Kartuzy - miasto 220502 4
Kartuzy - obszar wiejski 220502 5
Przodkowo 220503 2
Sierakowice 220504 2
Somonino 220505 2
Stężyca 220506 2
Sulęczyno 220507 2
Żukowo 220508 3
Żukowo - miasto 220508 4
Żukowo - obszar wiejski 220508 5
Powiat kościerski 2206
Gmina miejska:  
Kościerzyna 2206011
Gminy:  
Dziemiany 220602 2
Karsin 2206032
Kościerzyna 2206042
Liniewo 2206052
Lipusz 2206062
Nowa Karczma 220607 2
Stara Kiszewa 2206082
Powiat kwidzyński 2207
Gmina miejska:  
Kwidzyn 2207011
Gminy:  
Gardeja 2207022
Kwidzyn 220703 2
Prabuty 220704 3
Prabuty - miasto 220704 4
Prabuty - obszar wiejski 2207045
Ryjewo 2207052
Sadlinki 2207062
Powiat lęborski 2208
Gminy miejskie:  
Lębork 2208011
Łeba 2208021
Gminy:  
Cewice 2208032
Nowa Wieś Lęborska 2208042
Wicko 2208052
Powiat malborski 2208
Gmina miejska:  
Malbork 2209011
Gminy:  
Lichnowy 220903 2
Malbork 220904 2
Miłoradz 220906 2
Nowy Staw 220907 3
Nowy Staw - miasto 220907 4
Nowy Staw - obszar wiejski 220907 5
Stare Pole 220908 2
Powiat nowodworski 2210
Gmina miejska:  
Krynica Morska 221001 1
Gminy:  
Nowy Dwór Gdański 221002 3
Nowy Dwór Gdański - miasto 221002 4
Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski 221002 5
Ostaszewo 221003 2
Stegna 221004 2
Sztutowo 221005 2
Powiat pucki 2211
Gminy miejskie:  
Hel 221101 1
(skreślony)  
Puck 221103 1
(skreślony)  
Gminy:  
Jastarnia
221102 3
Jastarnia - miasto 221102 4
Jastarnia - obszar wiejski 221102 5
Kosakowo 221105 2
Krokowa 221106 2
Puck 221107 2
Władysławowo 221104 3
Władysławowo - miasto 221104 4
Władysławowo - obszar wiejski 221104 5
Powiat słupski 2212
Gmina miejska:  
Ustka 221201 1
Gminy:  
Damnica 221202 2
Dębnica Kaszubska 221203 2
Główczyce 221204 2
Kępice 221205 3
Kępice - miasto 221205 4
Kępice - obszar wiejski 221205 5
Kobylnica 221206 2
Potęgowo 221207 2
Słupsk 221208 2
Smołdzino 221209 2
Ustka 221210 2
Powiat starogardzki 2213
Gminy miejskie:  
Skórcz 221302 1
Starogard Gdański 221303 1
Gminy:  
Bobowo 221304 2
Czarna Woda 2213013
Czarna Woda - miasto 221301 4
Czarna Woda - obszar wiejski 221301 5
Kaliska 221305 2
Lubichowo 221306 2
Osieczna 221307 2
Osiek 221308 2
Skarszewy 221309 3
Skarszewy - miasto 221309 4
Skarszewy - obszar wiejski 221309 5
Skórcz 221310 2
Smętowo Graniczne 221311 2
Starogard Gdański 221312 2
Zblewo 221313 2
Powiat sztumski 2216
Gminy:  
Dzierzgoń 221601 3
Dzierzgoń - miasto 221601 4
Dzierzgoń - obszar wiejski 221601 5
Mikołajki Pomorskie 221602 2
Stary Dzierzgoń 221603 2
Stary Targ 221604 2
Sztum 221605 3
Sztum - miasto 221605 4
Sztum - obszar wiejski 221605 5
Powiat tczewski 2214
Gmina miejska:  
Trzew 221401 1
Gminy:  
Gniew 221402 3
Gniew - miasto 221402 4
Gniew - obszar wiejski 221402 5
Morzeszczyn 221403 2
Pelplin 221404 3
Pelplin - miasto 221404 4
Pelplin - obszar wiejski 221404 5
Subkowy 221405 2
Tczew 221406 2
Powiat wejherowski 2215
Gminymiejskie  
Reda 221501 1
Rumia 221502 1
Wejherowo 221503 1
Gminy  
Choczewo 221504 2
Gniewino 221505 2
Linia 221506 2
Luzino 221507 2
Łęczyce 221508 2
Szemud 221509 2
Wejherowo 221510 2
Miasta na prawach powiatu:  
Powiat m. Gdańsk 2261
M. Gdańsk 226101 1
Powiat m. Gdynia 2262
M. Gdynia 226201 1
Powiatm. Słupsk 2263
M. Słupsk 226301 1
Powiat m.Sopot 2264
M. Sopot 226401 1
WOJ. ŚLĄSKIE 24
Powiat będziński 2401
Gminy miejskie:  
Będzin 240101 1
Czeladź 240102 1
Sławków 240108 1
Wojkowice 240103 1
Gminy:  
Bobrowniki 240104 2
Mierzęcice 240105 2
Psary 240106 2
Siewierz 240107 3
Siewierz - miasto 240107 4
Siewierz - obszar wiejski 240107 5
Powiat bielski 2402
Gmina miejska:  
Szczyrk 240201 1
Gminy:  
Bestwina 240202 2
Buczkowice 240203 2
Czechowice-Dziedzice 240204 3
Czechowice-Dziedzice - miasto 240204 4
Czechowice-Dziedzice - obszar wiejski 240204 5
Jasienica 240205 2
Jaworze 240206 2
Kozy 240207 2
Porąbka 240208 2
Wilamowice 240209 3
Wilamowice - miasto 240209 4
Wilamowice - obszar wiejski 240209 5
Wilkowice 240210 2
Powiat bieruńsko-lędziński 2414
Gminy miejskie:  
Bieruń 241401 1
Imielin 241402 1
Lędziny 241403 1
Gminy:  
Bojszowy 241404 2
Chełm Śląski 241405 2
Powiat cieszyński 2403
Gminy miejskie:  
Cieszyn 240301 1
Ustroń 240302 1
Wisła 240303 1
Gminy:  
Brenna 240304 2
Chybie 240305 2
Dębowiec 240306 2
Goleszów 240307 2
Hażlach 240308 2
Istebna 240309 2
Skoczów 240310 3
Skoczów - miasto 240310 4
Skoczów - obszar wiejski 240310 5
Strumień 240311 3
Strumień - miasto 240311 4
Strumień - obszar wiejski 240311 5
Zebrzydowice 240312 2
Powiat częstochowski 2404
Gminy:  
Blachownia 240401 3
Blachownia - miasto 240401 4
Blachownia - obszar wiejski 240401 5
Dąbrowa Zielona 240402 2
Janów 240403 2
Kamienica Polska 240404 2
Kłomnice 240405 2
Koniecpol 240406 3
Koniecpol - miasto 240406 4
Koniecpol - obszar wiejski 240406 5
Konopiska 240407 2
Kruszyna 240408 2
Lelów 240409 2
Mstów 240410 2
Mykanów 240411 2
Olsztyn 240412 2
Poczesna 240413 2
Przyrów 240414 2
Rędziny 240415 2
Starcza 240416 2
Powiat gliwicki 2405
Gminy miejskie:  
Knurów 240501 1
Pyskowice 240502 1
Gminy:  
Gierałtowice 240503 2
Pilchowice 240504 2
Rudziniec 240505 2
Sośnicowice 240506 3
Sośnicowice - miasto 240506 4
Sośnicowice - obszar wiejski 240506 5
Toszek 240507 3
Toszek - miasto 240507 4
Toszek - obszar wiejski 240507 5
Wielowieś 240508 2
Powiat kłobucki 2406
Gminy:  
Kłobuck 240601 3
Kłobuck - miasto 240601 4
Kłobuck - obszar wiejski 240601 5
Krzepice 240602 3
Krzepice - miasto 240602 4
Krzepice - obszar wiejski 240602 5
Lipie 240603 2
Miedźno 240604 2
Opatów 240605 2
Panki 240606 2
Popów 240607 2
Przystajń 240608 2
Wręczyca Wielka 240609 2
Powiat lubliniecki 2407
Gmina miejska:  
Lubliniec 240701 1
Gminy:  
Boronów 240702 2
Ciasna 240703 2
Herby 240704 2
Kochanowice 240705 2
Koszęcin 240706 2
Pawonków 240707 2
Woźniki 240708 3
Woźniki - miasto 240708 4
Woźniki - obszar wiejski 240708 5
Powiat mikołowski 2408
Gminy miejskie:  
Łaziska Górne 240801 1
Mikołów 240802 1
Orzesze 240803 1
Gminy:  
Ornontowice 240804 2
Wyry 240805 2
Powiat myszkowski 2409
Gmina miejska:  
Myszków 240901 1
Gminy  
Koziegłowy 240902 3
Koziegłowy - miasto 240902 4
Koziegłowy - obszar wiejski 240902 5
Niegowa 240903 2
Poraj 240904 2
Żarki 240905 3
Żarki - miasto 240905 4
Żarki - obszar wiejski 240905 5
Powiat pszczyński 2410
Gminy:  
Goczałkowice-Zdrój 241001 2
Kobiór 241002 2
Miedźna 241003 2
Pawłowice 241004 2
Pszczyna 241005 3
Pszczyna - miasto 241005 4
Pszczyna - obszar wiejski 241005 5
Suszec 241006 2
Powiat raciborski 2411
Gmina miejska:  
Racibórz 241101 1
Gminy:  
Kornowac 241102 2
Krzanowice 241103 3
Krzanowice - miasto 241103 4
Krzanowice - obszar wiejski 241103 5
Krzyżanowice 241104 2
Kuźnia Raciborska 241105 3
Kuźnia Raciborska - miasto 241105 4
Kuźnia Raciborska - obszar wiejski 241105 5
Nędza 241106 2
Pietrowice Wielkie 241107 2
Rudnik 241108 2
Powiat rybnicki 2412
Gminy:  
Czerwionka-Leszczyny 241201 3
Czerwionka-Leszczyny - miasto 241201 4
Czerwionka-Leszczyny - obszar wiejski 241201 5
Gaszowice 241202 2
Jejkowice 241203 2
Lyski 241204 2
Świerklany 241205 2
Powiat tarnogórski 2413
Gminy miejskie:  
Kalety 241301 1
Miasteczko Śląskie 241302 1
Radzionków 241303 1
Tarnowskie Góry 241304 1
Gminy:  
Krupski Młyn 241305 2
Ożarowice 241306 2
Świerklaniec 241307 2
Tworóg 241308 2
Zbrosławice 241309 2
Powiat wodzisławski 2415
Gminy miejskie:  
Pszów 241501 1
Radlin 241502 1
Rydułtowy 241503 1
Wodzisław Śląski 241504 1
Gminy:  
Godów 241505 2
Gorzyce 241506 2
Lubomia 241507 2
Marklowice 241508 2
Mszana 241509 2
Powiat zawierciański 2416
Gminy miejskie:  
Poręba 241601 1
Zawiercie 241602 1
Gminy:  
Irządze 241603 2
Kroczyce 241604 2
Łazy 241605 3
Łazy - miasto 241605 4
Łazy - obszar wiejski 241605 5
Ogrodzieniec 241606 3
Ogrodzieniec - miasto 241606 4
Ogrodzieniec - obszar wiejski 241606 5
Pilica 241607 3
Pilica - miasto 241607 4
Pilica - obszar wiejski 241607 5
Szczekociny 241608 3
Szczekociny - miasto 241608 4
Szczekociny - obszar wiejski 241608 5
Włodowice 241609 2
Żarnowiec 241610 2
Powiat żywiecki 2417
Gmina miejska:  
Żywiec 241701 1
Gminy:  
Czernichów 241702 2
Gilowice 241703 2
Jeleśnia 241704 2
Koszarawa 241705 2
Lipowa 241706 2
Łękawica 241707 2
Łodygowice 241708 2
Milówka 241709 2
Radziechowy-Wieprz 241710 2
Rajcza 241711 2
Ślemień 241712 2
Świnna 241713 2
Ujsoły 241714 2
Węgierska Górka 241715 2
Miasta na prawach powiatu:  
Powiat m. Bielsko-Biała 2461
M. Bielsko-Biała 246101 1
Powiat m. Bytom 2462
M. Bytom 246201 1
Powiat m. Chorzów 2463
M. Chorzów 246301 1
Powiat m. Częstochowa 2464
M. Częstochowa 246401 1
Powiat m. Dąbrowa Górnicza 2465
M. Dąbrowa Górnicza 246501 1
Powiat m. Gliwice 2466
M. Gliwice 246601 1
Powiat m. Jastrzębie-Zdrój 2467
M. Jastrzębie-Zdrój 246701 1
Powiat m. Jaworzno 2468
M. Jaworzno 246801 1
Powiat m. Katowice 2469
M. Katowice 246901 1
Powiat m. Mysłowice 2470
M. Mysłowice 247001 1
Powiat m. Piekary Śląskie 2471
M. Piekary Śląskie 247101 1
Powiat m. Ruda Śląska 2472
M. Ruda Śląska 247201 1
Powiat m. Rybnik 2473
M. Rybnik 247301 1
Powiat m. Siemianowice Śląskie 2474
M. Siemianowice Śląskie 247401 1
Powiat m. Sosnowiec 2475
M. Sosnowiec 247501 1
Powiat m. Świętochłowice 2476
M. Świętochłowice 247601 1
Powiat m. Tychy 2477
M. Tychy 247701 1
Powiat m. Zabrze 2478
M. Zabrze 247801 1
Powiat m. Żory 2479
M. Żory 247901 1.
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE 26
Powiat buski 2601
Gminy:  
Busko-Zdrój 260101 3
Busko-Zdrój - miasto 260101 4
Busko-Zdrój - obszar wiejski 260101 5
Gnojno 260102 2

Nowy Korczyn

Nowy Korczyn - Miasto

Nowy Korczyn - obszar wiejski

260103 3

260103 4

260103 5

Pacanów

Pacanów - miasto

Pacanów - obszar wiejski

260104 3

260104 4

Solec-Zdrój 260105 2
Stopnica 260106 3
Stopnica - miasto 260106 4
Stopnica - obszar wiejski 260106 5
Tuczępy 260107 2

Wiślica

Wiślica – miasto

Wiślica – obszar wiejski

260108 3

260108 4

260108 5

Powiat jędrzejowski 2602
Gminy:  
Imielno 260201 2
Jędrzejów 260202 3
Jędrzejów - miasto 260202 4
Jędrzejów - obszar wiejski 260202 5
Małogoszcz 260203 3
Małogoszcz - miasto 260203 4
Małogoszcz - obszar wiejski 260203 5
Nagłowice 260204 2
Oksa 260205 2
Sędziszów 260206 3
Sędziszów - miasto 260206 4
Sędziszów - obszar wiejski 260206 5
Słupia 260207 2
Sobków 260208 2
Wodzisław 260209 2
Powiat kazimierski 2603
Gminy:  
Bejsce 260301 2
Czarnocin 260302 2
Kazimierza Wielka 260303 3
Kazimierza Wielka - miasto 260303 4
Kazimierza Wielka - obszar wiejski 260303 5

Opatowiec

Opatowiec - miasto

Opatowiec - obszar wiejski

260304 3

260304 4

260304 5

Skalbmierz 260305 3
Skalbmierz - miasto 260305 4
Skalbmierz - obszar wiejski 260305 5
Powiat kielecki 2604
Gminy:  
Bieliny 260401 2
Bodzentyn 260402 3
Bodzentyn - miasto 260402 4
Bodzentyn - obszar wiejski 260402 5
Chęciny 260403 3
Chęciny - miasto 260403 4
Chęciny - obszar wiejski 260403 5
Chmielnik 260404 3
Chmielnik - miasto 260404 4
Chmielnik - obszar wiejski 260404 5
Daleszyce 260405 3
Daleszyce - miasto 260405 4
Daleszyce - obszar wiejski 260405 5
Górno 260406 2

Łagów

Łagów – miasto

Łagów – obszar wiejski

260407 3

260407 4

260407 5

Łopuszno 260408 2
Masłów 260409 2
Miedziana Góra 260410 2
Mniów 260411 2
Morawica 260412 3
Morawica - miasto 260412 4
Morawica - obszar wiejski 260412 5

Nowa Słupia

Nowa Słupia - miasto

Nowa Słupia - obszar wiejski

260413 3

260413 4

260413 5

Piekoszów 260414 2

Pierzchnica

Pierzchnica - miasto

Pierzchnica - obszar wiejski

260415 3

260415 4

260415 5

Raków 260416 2
Sitkówka-Nowiny 260417 2
Strawczyn 260418 2
Zagnańsk 260419 2
Powiat konecki 2605
Gminy:  
Fałków 260501 2
Gowarczów 260502 2
Końskie 260503 3
Końskie - miasto 260503 4
Końskie - obszar wiejski 260503 5

Radoszyce

Radoszyce – miasto

Radoszyce – obszar wiejski

260504 3

260504 4

260504 5

Ruda Maleniecka 260505 2
Słupia Konecka 260506 2
Smyków 260507 2
Stąporków 260508 3
Stąporków - miasto 260508 4
Stąporków - obszar wiejski 260508 5
Powiat opatowski 2606
Gminy:  
Baćkowice 260601 2
Iwaniska 260602 2
Lipnik 260603 2
Opatów 260604 3
Opatów - miasto 260604 4
Opatów - obszar wiejski 260604 5
Ożarów 260605 3
Ożarów - miasto 260605 4
Ożarów - obszar wiejski 260605 5
Sadowie 260606 2
Tarłów 260607 2
Wojciechowice 260608 2
Powiat ostrowiecki 2607
Gmina miejska:  
Ostrowiec Świętokrzyski 260701 1
Gminy:  
Bałtów 260702 2
Bodzechów 260703 2
Ćmielów 260704 3
Ćmielów - miasto 260704 4
Ćmielów - obszar wiejski 260704 5
Kunów 260705 3
Kunów - miasto 260705 4
Kunów - obszar wiejski 260705 5
Waśniów 260706 2
Powiat pińczowski 2608
Gminy:  
Działoszyce 260801 3
Działoszyce - miasto 260801 4
Działoszyce - obszar wiejski 260801 5
Kije 260802 2
Michałów 260803 2
Pińczów 260804 3
Pińczów - miasto 260804 4
Pińczów - obszar wiejski 260804 5
Złota 260805 2
Powiat sandomierski 2609
Gmina miejska:  
Sandomierz 260901 1
Gminy:  
Dwikozy 260902 2
Klimontów 260903 2
Koprzywnica 260904 3
Koprzywnica - miasto 260904 4
Koprzywnica - obszar wiejski 260904 5
Łoniów 260905 2
Obrazów 260906 2
Samborzec 260907 2
Wilczyce 260908 2
Zawichost 260909 3
Zawichost - miasto 260909 4
Zawichost - obszar wiejski 260909 5
Powiat skarżyski 2610
Gmina miejska:  
Skarżysko-Kamienna 261001 1
Gminy:  
Bliżyn 261002 2
Łączna 261003 2
Skarżysko Kościelne 261004 2
Suchedniów 261005 3
Suchedniów - miasto 261005 4
Suchedniów - obszar wiejski 261005 5
Powiat starachowicki 2611
Gmina miejska:  
Starachowice 261101 1
Gminy:  
Brody 261102 2
Mirzec 261103 2
Pawłów 261104 2
Wąchock 261105 3
Wąchock - miasto 261105 4
Wąchock - obszar wiejski 261105 5
Powiat staszowski 2612
Gminy:  
Bogoria 261201 2
Łubnice 261202 2

Oleśnica

Oleśnica - miasto

Oleśnica - obszar wiejski

261203 3

261203 4

261203 5

Osiek 261204 3
Osiek - miasto 261204 4
Osiek - obszar wiejski 261204 5
Połaniec 261205 3
Połaniec - miasto 261205 4
Połaniec - obszar wiejski 261205 5
Rytwiany 261206 2
Staszów 261207 3
Staszów - miasto 261207 4
Staszów - obszar wiejski 261207 5

Szydłów

Szydłów - miasto

Szydłów - obszar wiejski

261208 3

261208 4

261208 5

Powiat włoszczowski 2613
Gminy:  
Kluczewsko 261301 2
Krasocin 261302 2
Moskorzew 261303 2
Radków 261304 2
Secemin 261305 2
Włoszczowa 261306 3
Włoszczowa - miasto 261306 4
Włoszczowa - obszar wiejski 261306 5
Miasto na prawach powiatu:  
Powiat m. Kielce 2661
M. Kielce 266101 1
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 28
Powiat bartoszycki 2801
Gminy miejskie:  
Bartoszyce 280101 1
Górowo Iławeckie 280102 1
Gminy:  
Bartoszyce 280103 2
Bisztynek 280104 3
Bisztynek - miasto 280104 4
Bisztynek - obszar wiejski 280104 5
Górowo Iławeckie 280105 2
Sępopol 280106 3
Sępopol - miasto 280106 4
Sępopol - obszar wiejski 280106 5
Powiat braniewski 2802
Gmina miejska:  
Braniewo 280201 1
Gminy:  
Braniewo 280202 2
Frombork 280203 3
Frombork - miasto 280203 4
Frombork - obszar wiejski 280203 5
Lelkowo 280204 2
Pieniężno 280205 3
Pieniężno - miasto 280205 4
Pieniężno - obszar wiejski 280205 5
Płoskinia 280206 2
Wilczęta 280207 2
Powiat działdowski 2803
Gmina miejska:  
Działdowo 280301 1
Gminy:  
Działdowo 280302 2
Iłowo-Osada 280303 2
Lidzbark 280304 3
Lidzbark - miasto 280304 4
Lidzbark - obszar wiejski 280304 5
Płośnica 280305 2
Rybno 280306 2
Powiat elbląski 2804
Gminy:  
Elbląg 280401 2
Godkowo 280402 2
Gronowo Elbląskie 280403 2
Markusy 280404 2
Milejewo 280405 2
Młynary 280406 3
Młynary - miasto 280406 4
Młynary - obszar wiejski 280406 5
Pasłęk 280407 3
Pasłęk - miasto 280407 4
Pasłęk - obszar wiejski 280407 5
Rychliki 280408 2
Tolkmicko 280409 3
Tolkmicko - miasto 280409 4
Tolkmicko - obszar wiejski 280409 5
Powiat ełcki 2805
Gmina miejska:  
Ełk 280501 1
Gminy:  
Ełk 280502 2
Kalinowo 280503 2
Prostki 280504 2
Stare Juchy 280505 2
Powiat giżycki 2806
Gmina miejska:  
Giżycko 280601 1
Gminy:  
Giżycko 280604 2
Kruklanki 280605 2
Miłki 280606 2
Ryn 286608 3
Ryn - miasto 280608 4
Ryn - obszar wiejski 280608 5
Wydminy 280610 2
Powiat gołdapski 2818
Gminy:  
Banie Mazurskie 281801 2
Dubeninki 281802 2
Gołdap 281803 3
Gołdap - miasto 281803 4
Gołdap - obszar wiejski 281803 5
Powiat iławski 2807
Gminy miejskie:  
Iława 280701 1
Lubawa 280702 1
Gminy:  
Iława 280703 2
Kisielice 280704 3
Kisielice - miasto 280704 4
Kisielice - obszar wiejski 280704 5
Lubawa 280705 2
Susz 280706 3
Susz - miasto 280706 4
Susz - obszar wiejski 280706 5
Zalewo 280707 3
Zalewo - miasto 280707 4
Zalewo - obszar wiejski 280707 5
Powiat kętrzyński 2808
Gmina miejska:  
Kętrzyn 280801 1
Gminy:  
Barciany 280802 2
Kętrzyn 280803 2
Korsze 280804 3
Korsze - miasto 280804 4
Korsze - obszar wiejski 280804 5
Reszel 280805 3
Reszel - miasto 280805 4
Reszel - obszar wiejski 280805 5
Srokowo 280806 2
Powiat lidzbarski 2809
Gmina miejska:  
Lidzbark Warmiński 280901 1
Gminy:  
Kiwity 280902 2
Lidzbark Warmiński 280903 2
Lubomino 280904 2
Orneta 280905 3
Orneta - miasto 280905 4
Orneta - obszar wiejski 280905 5
Powiat mrągowski 2810
Gmina miejska:  
Mrągowo 281001 1
Gminy:  
Mikołajki 281002 3
Mikołajki - miasto 281002 4
Mikołajki - obszar wiejski 281002 5
Mrągowo 281003 2
Piecki 281004 2
Sorkwity 281005 2
Powiat nidzicki 2811
Gminy:  
Janowiec Kościelny 281101 2
Janowo 281102 2
Kozłowo 281103 2
Nidzica 281104 3
Nidzica - miasto 281104 4
Nidzica - obszar wiejski 281104 5
Powiat nowomiejski 2812
Gmina miejska:  
Nowe Miasto Lubawskie 281201 1
Gminy:  
Biskupiec 281202 2
Grodziczno 281203 2
Kurzętnik 281204 2
Nowe Miasto Lubawskie 281205 2
Powiat olecki 2813
Gminy:  
Kowale Oleckie 281303 2
Olecko 281304 3
Olecko - miasto 281304 4
Olecko - obszar wiejski 281304 5
Świętajno 281305 2
Wieliczki 281306 2
Powiat olsztyński 2814
Gminy:  
Barczewo 281401 3
Barczewo - miasto 281401 4
Barczewo - obszar wiejski 281401 5
Biskupiec 281402 3
Biskupiec - miasto 281402 4
Biskupiec - obszar wiejski 281402 5
Dobre Miasto 281403 3
Dobre Miasto - miasto 281403 4
Dobre Miasto - obszar wiejski 281403 5
Dywity 281404 2
Gietrzwałd 281405 2
Jeziorany 281406 3
Jeziorany - miasto 281406 4
Jeziorany - obszar wiejski 281406 5
Jonkowo 281407 2
Kolno 281408 2
Olsztynek 281409 3
Olsztynek - miasto 281409 4
Olsztynek - obszar wiejski 281409 5
Purda 281410 2
Stawiguda 281411 2
Świątki 281412 2
Powiat ostródzki 2815
Gmina miejska:  
Ostróda 281501 1
Gminy:  
Dąbrówno 281502 2
Grunwald 281503 2
Łukta 281504 2
Małdyty 281505 2
Miłakowo 281506 3
Miłakowo - miasto 281506 4
Miłakowo - obszar wiejski 281506 5
Miłomłyn 281507 3
Miłomłyn - miasto 281507 4
Miłomłyn - obszar wiejski 281507 5
Morąg 281508 3
Morąg - miasto 281508 4
Morąg - obszar wiejski 281508 5
Ostróda 281509 2
Powiat piski 2816
Gminy:  
Biała Piska 281601 3
Biała Piska - miasto 281601 4
Biała Piska - obszar wiejski 281601 5
Orzysz 281602 3
Orzysz - miasto 281602 4
Orzysz - obszar wiejski 281602 5
Pisz 281603 3
Pisz - miasto 281603 4
Pisz - obszar wiejski 281603 5
Ruciane-Nida 281604 3
Ruciane-Nida - miasto 281604 4
Ruciane-Nida - obszar wiejski 281604 5
Powiat szczycieński 2817
Gmina miejska:  
Szczytno 281701 1
Gminy:  
Dźwierzuty 281702 2
Jedwabno 281703 2
Pasym 281704 3
Pasym - miasto 281704 4
Pasym - obszar wiejski 281704 5
Rozogi 281705 2
Szczytno 281706 2
Świętajno 281707 2

Wielbark

Wielbark - miasto

Wielbark - obszar wiejski

281708 3

281708 4

281708 5

Powiat węgorzewski 2819
Gminy:  
Budry 281901 2
Pozezdrze 281902 2
Węgorzewo 281903 3
Węgorzewo - miasto 281903 4
Węgorzewo - obszar wiejski 281903 5
Miasta na prawach powiatu:  
Powiat m. Elbląg 2861
M. Elbląg 286101 1
Powiat m. Olsztyn 2862
M. Olsztyn 286201 1
WOJ. WIELKOPOLSKIE 30
Powiat chodzieski 3001
Gmina miejska:  
Chodzież 300101 1
Gminy:  
Budzyń 300102 2
Chodzież 300103 2
Margonin 300104 3
Margonin - miasto 300104 4
Margonin - obszar wiejski 300104 5
Szamocin 300105 3
Szamocin - miasto 300105 4
Szamocin - obszar wiejski 300105 5
Powiat czarnkowsko-trzcianecki 3002
Gmina miejska:  
Czarnków 300201 1
Gminy:  
Czarnków 300202 2
Drawsko 300203 2
Krzyż Wielkopolski 300204 3
Krzyż Wielkopolski - miasto 300204 4
Krzyż Wielkopolski - obszar wiejski 300204 5
Lubasz 300205 2
Połajewo 300206 2
Trzcianka 300207 3
Trzcianka - miasto 300207 4
Trzcianka - obszar wiejski 300207 5
Wieleń 300208 3
Wieleń - miasto 300208 4
Wieleń - obszar wiejski 300208 5
Powiat gnieźnieński 3003
Gmina miejska:  
Gniezno 300301 1
Gminy:  
Czerniejewo 300302 3
Czerniejewo - miasto 300302 4
Czerniejewo - obszar wiejski 300302 5
Gniezno 300303 2
Kiszkowo 300304 2
Kłecko 300305 3
Kłecko - miasto 300305 4
Kłecko - obszar wiejski 300305 5
Łubowo 300306 2
Mieleszyn 300307 2
Niechanowo 300308 2
Trzemeszno 300309 3
Trzemeszno - miasto 300309 4
Trzemeszno - obszar wiejski 300309 5
Witkowo 300310 3
Witkowo - miasto 300310 4
Witkowo - obszar wiejski 300310 5
Powiat gostyński 3004
Gminy:  
Borek Wielkopolski 300401 3
Borek Wielkopolski - miasto 300401 4
Borek Wielkopolski - obszar wiejski 300401 5
Gostyń 300402 3
Gostyń - miasto 300402 4
Gostyń - obszar wiejski 300402 5
Krobia 300403 3
Krobia - miasto 300403 4
Krobia - obszar wiejski 300403 5
Pępowo 300404 2
Piaski 300405 2
Pogorzela 300406 3
Pogorzela - miasto 300406 4
Pogorzela - obszar wiejski 300406 5
Poniec 300407 3
Poniec - miasto 300407 4
Poniec - obszar wiejski 300407 5
Powiat grodziski 3005
Gminy:  
Granowo 300501 2
Grodzisk Wielkopolski 300502 3
Grodzisk Wielkopolski - miasto 300502 4
Grodzisk Wielkopolski - obszar wiejski 300502 5
Kamieniec 300503 2
Rakoniewice 300504 3
Rakoniewice - miasto 300504 4
Rakoniewice - obszar wiejski 300504 5
Wielichowo 300505 3
Wielichowo - miasto 300505 4
Wielichowo - obszar wiejski 300505 5
Powiat jarociński 3006
Gminy:  
Jaraczewo 300601 3
Jaraczewo - miasto 300601 4
Jaraczewo - obszar wiejski 300601 5
Jarocin 300602 3
Jarocin - miasto 300602 4
Jarocin - obszar wiejski 300602 5
Kotlin 300603 2
Żerków 300604 3
Żerków - miasto 300604 4
Żerków - obszar wiejski 300604 5
Powiat kaliski 3007
Gminy:  
Blizanów 300701 2
Brzeziny 300702 2
Ceków-Kolonia 300703 2
Godziesze Wielkie 300704 2
Koźminek 300705 2
Lisków 300706 2
Mycielin 300707 2
Opatówek 300708 3
Opatówek - miasto 300708 4
Opatówek - obszar wiejski 300708 5
Stawiszyn 300709 3
Stawiszyn - miasto 300709 4
Stawiszyn - obszar wiejski 300709 5
Szczytniki 300710 2
Żelazków 300711 2
Powiat kępiński 3008
Gminy:  
Baranów 300801 2
Bralin 300802 2
Kępno 300803 3
Kępno - miasto 300803 4
Kępno - obszar wiejski 300803 5
Łęka Opatowska 300804 2
Perzów 300805 2
Rychtal 300806 2
Trzcinica 300807 2
Powiat kolski 3009
Gmina miejska:  
Koło 300901 1
Gminy:  
Babiak 300902 2
Chodów 300903 2
Dąbie 300904 3
Dąbie - miasto 300904 4
Dąbie - obszar wiejski 300904 5
Grzegorzew 300905 2
Kłodawa 300906 3
Kłodawa - miasto 300906 4
Kłodawa - obszar wiejski 300906 5
Koło 300907 2
Kościelec 300908 2
Olszówka 300909 2
Osiek Mały 300910 2
Przedecz 300911 3
Przedecz - miasto 300911 4
Przedecz - obszar wiejski 300911 5
Powiat koniński 3010
Gminy:  
Golina 301001 3
Golina - miasto 301001 4
Golina - obszar wiejski 301001 5
Grodziec 301002 2
Kazimierz Biskupi 301003 2
Kleczew 301004 3
Kleczew - miasto 301004 4
Kleczew - obszar wiejski 301004 5
Kramsk 301005 2
Krzymów 301006 2
Rychwał 301007 3
Rychwał - miasto 301007 4
Rychwał - obszar wiejski 301007 5
Rzgów 301008 2
Skulsk 301009 2
Sompolno 301010 3
Sompolno - miasto 301010 4
Sompolno - obszar wiejski 301010 5
Stare Miasto 301011 2
Ślesin 301012 3
Ślesin - miasto 301012 4
Ślesin - obszar wiejski 301012 5
Wierzbinek 301013 2
Wilczyn 301014 2
Powiat kościański 3011
Gmina miejska:  
Kościan 301101 1
Gminy:  
Czempiń 301102 3
Czempiń - miasto 301102 4
Czempiń - obszar wiejski 301102 5
Kościan 301103 2
Krzywiń 301104 3
Krzywiń - miasto 301104 4
Krzywiń - obszar wiejski 301104 5
Śmigiel 301105 3
Śmigiel - miasto 301105 4
Śmigiel - obszar wiejski 301105 5
Powiat krotoszyński 3012
Gmina miejska:  
Sulmierzyce 301201 1
Gminy:  
Kobylin 301202 3
Kobylin - miasto 301202 4
Kobylin - obszar wiejski 301202 5
Koźmin Wielkopolski 301203 3
Koźmin Wielkopolski - miasto 301203 4
Koźmin Wielkopolski - obszar wiejski 301203 5
Krotoszyn 301204 3
Krotoszyn - miasto 301204 4
Krotoszyn - obszar wiejski 301204 5
Rozdrażew 301205 2
Zduny 301206 3
Zduny - miasto 301206 4
Zduny - obszar wiejski 301206 5
Powiat leszczyński 3013
Gminy:  
Krzemieniewo 301301 2
Lipno 301302 2
Osieczna 301303 3
Osieczna - miasto 301303 4
Osieczna - obszar wiejski 301303 5
Rydzyna 301304 3
Rydzyna - miasto 301304 4
Rydzyna - obszar wiejski 301304 5
Święciechowa 301305 2
Wijewo 301306 2
Włoszakowice 301307 2
Powiat międzychodzki 3014
Gminy:  
Chrzypsko Wielkie 301401 2
Kwilcz 301402 2
Międzychód 301403 3
Międzychód - miasto 301403 4
Międzychód - obszar wiejski 301403 5
Sieraków 301404 3
Sieraków - miasto 301404 4
Sieraków - obszar wiejski 301404 5
Powiat nowotomyski 3015
Gminy:  
Kuślin 301501 2
Lwówek 301502 3
Lwówek - miasto 301502 4
Lwówek - obszar wiejski 301502 5
Miedzichowo 301503 2
Nowy Tomyśl 301504 3
Nowy Tomyśl - miasto 301504 4
Nowy Tomyśl - obszar wiejski 301504 5
Opalenica 301505 3
Opalenica - miasto 301505 4
Opalenica - obszar wiejski 301505 5
Zbąszyń 301506 3
Zbąszyń - miasto 301506 4
Zbąszyń - obszar wiejski 301506 5
Powiat obornicki 3016
Gminy:  
Oborniki 301601 3
Oborniki - miasto 301601 4
Oborniki - obszar wiejski 301601 5
Rogoźno 301602 3
Rogoźno - miasto 301602 4
Rogoźno - obszar wiejski 301602 5
Ryczywół 301603 2
Powiat ostrowski 3017
Gmina miejska:  
Ostrów Wielkopolski 301701 1
Gminy:  
Nowe Skalmierzyce 301702 3
Nowe Skalmierzyce - miasto 301702 4
Nowe Skalmierzyce - obszar wiejski 301702 5
Odolanów 301703 3
Odolanów - miasto 301703 4
Odolanów - obszar wiejski 301703 5
Ostrów Wielkopolski 301704 2
Przygodzice 301705 2
Raszków 301706 3
Raszków - miasto 301706 4
Raszków - obszar wiejski 301706 5
Sieroszewice 301707 2
Sośnie 301708 2
Powiat ostrzeszowski 3018
Gminy:  
Czajków 301801 2
Doruchów 301802 2
Grabów nad Prosną 301803 3
Grabów nad Prosną - miasto 301803 4
Grabów nad Prosną - obszar wiejski 301803 5
Kobyla Góra 301804 2
Kraszewice 301805 2
Mikstat 301806 3
Mikstat - miasto 301806 4
Mikstat - obszar wiejski 301806 5
Ostrzeszów 301807 3
Ostrzeszów - miasto 301807 4
Ostrzeszów - obszar wiejski 301807 5
Powiat pilski 3019
Gmina miejska:  
Piła 301901 1
Gminy  
Białośliwie 301902 2
Kaczory 301903 2
Łobżenica 301904 3
Łobżenica - miasto 301904 4
Łobżenica - obszar wiejski 301904 5
Miasteczko Krajeńskie 301905 2
Szydłowo 301906 2
Ujście 301907 3
Ujście - miasto 301907 4
Ujście - obszar wiejski 301907 5
Wyrzysk 301908 3
Wyrzysk - miasto 301908 4
Wyrzysk - obszar wiejski 301908 5
Wysoka 301909 3
Wysoka - miasto 301909 4
Wysoka - obszar wiejski 301909 5
Powiat pleszewski 3020
Gminy:  
Chocz 302001 3
Chocz - miasto 302001 4
Chocz - obszar wiejski 302001 5
Czermin 302002 2
Dobrzyca 302003 3
Dobrzyca - miasto 302003 4
Dobrzyca - obszar wiejski 302003 5
Gizałki 302004 2
Gołuchów 302005 2
Pleszew 302006 3
Pleszew - miasto 302006 4
Pleszew - obszar wiejski 302006 5
Powiat poznański 3021
Gminy miejskie:  
Luboń 302101 1
Puszczykowo 302102 1
Gminy:  
Buk 302103 3
Buk - miasto 302103 4
Buk - obszar wiejski 302103 5
Czerwonak 302104 2
Dopiewo 302105 2
Kleszczewo 302106 2
Komorniki 302107 2
Kostrzyn 302108 3
Kostrzyn - miasto 302108 4
Kostrzyn - obszar wiejski 302108 5
Kórnik 302109 3
Kórnik - miasto 302109 4
Kórnik - obszar wiejski 302109 5
Mosina 302110 3
Mosina - miasto 302110 4
Mosina - obszar wiejski 302110 5
Murowana Goślina 302111 3
Murowana Goślina - miasto 302111 4
Murowana Goślina - obszar wiejski 302111 5
Pobiedziska 302112 3
Pobiedziska - miasto 302112 4
Pobiedziska - obszar wiejski 302112 5
Rokietnica 302113 2
Stęszew 302114 3
Stęszew - miasto 302114 4
Stęszew - obszar wiejski 302114 5
Suchy Las 302115 2
Swarzędz 302116 3
Swarzędz - miasto 302116 4
Swarzędz - obszar wiejski 302116 5
Tarnowo Podgórne 302117 2
Powiat rawicki 3022
Gminy:  
Bojanowo 302201 3
Bojanowo - miasto 302201 4
Bojanowo - obszar wiejski 302201 5
Jutrosin 302202 3
Jutrosin - miasto 302202 4
Jutrosin - obszar wiejski 302202 5
Miejska Górka 302203 3
Miejska Górka - miasto 302203 4
Miejska Górka - obszar wiejski 302203 5
Pakosław 302204 2
Rawicz 302205 3
Rawicz - miasto 302205 4
Rawicz - obszar wiejski 302205 5
Powiat słupecki 3023
Gmina miejska:  
Słupca 302301 1
Gminy:  
Lądek 302302 2
Orchowo 302303 2
Ostrowite 302304 2
Powidz 302305 2
Słupca 302306 2
Strzałkowo 302307 2
Zagórów 302308 3
Zagórów - miasto 302308 4
Zagórów - obszar wiejski 302308 5
Powiat szamotulski 3024
Gmina miejska:  
Obrzycko 302401 1
Gminy:  
Duszniki 302402 2
Kaźmierz 302403 2
Obrzycko 302404 2
Ostroróg 302405 3
Ostroróg - miasto 302405 4
Ostroróg - obszar wiejski 302405 5
Pniewy 302406 3
Pniewy - miasto 302406 4
Pniewy - obszar wiejski 302406 5
Szamotuły 302407 3
Szamotuły - miasto 302407 4
Szamotuły - obszar wiejski 302407 5
Wronki 302408 3
Wronki - miasto 302408 4
Wronki - obszar wiejski 302408 5
Powiat średzki 3025
Gminy:  
Dominowo 302501 2
Krzykosy 302502 2
Nowe Miasto nad Warta 302503 2
Środa Wielkopolska 302504 3
Środa Wielkopolska - miasto 302504 4
Środa Wielkopolska - obszar wiejski 302504 5
Zaniemyśl 302505 2
Powiat śremski 3026
Gminy:  
Brodnica 302601 2
Dolsk 302602 3
Dolsk - miasto 302602 4
Dolsk - obszar wiejski 302602 5
Książ Wielkopolski 302603 3
Książ Wielkopolski - miasto 302603 4
Książ Wielkopolski - obszar wiejski 302603 5
Śrem 302604 3
Śrem - miasto 302604 4
Śrem - obszar wiejski 302604 5
Powiat turecki 3027
Gmina miejska:  
Turek 302701 1
Gminy:  
Brudzew 302702 2
Dobra 302703 3
Dobra - miasto 302703 4
Dobra - obszar wiejski 302703 5
Kawęczyn 302704 2
Malanów 302705 2
Przykona 302706 2
Tuliszków 302707 3
Tuliszków - miasto 302707 4
Tuliszków - obszar wiejski 302707 5
Turek 302708 2
Władysławów 302709 2
Powiat wągrowiecki 3028
Gmina miejska:  
Wągrowiec 302801 1
Gminy:  
Damasławek 302802 2
Gołańcz 302803 3
Gołańcz - miasto 302803 4
Gołańcz - obszar wiejski 302803 5
Mieścisko 302804 2
Skoki 302805 3
Skoki - miasto 302805 4
Skoki - obszar wiejski 302805 5
Wapno 302806 2
Wągrowiec 302807 2
Powiat wolsztyński 3029
Gminy:  
Przemęt 302901 2
Siedlec 302902 2
Wolsztyn 302903 3
Wolsztyn - miasto 302903 4
Wolsztyn - obszar wiejski 302903 5
Powiat wrzesiński 3030
Gminy:  
Kołaczkowo 303001 2
Miłosław 303002 3
Miłosław - miasto 303002 4
Miłosław - obszar wiejski 303002 5
Nekla 303003 3
Nekla - miasto 303003 4
Nekla - obszar wiejski 303003 5
Pyzdry 303004 3
Pyzdry - miasto 303004 4
Pyzdry - obszar wiejski 303004 5
Września 303005 3
Września - miasto 303005 4
Września - obszar wiejski 303005 5
Powiat złotowski 3031
Gmina miejska:  
Złotów 303101 1
Gminy:  
Jastrowie 303102 3
Jastrowie - miasto 303102 4
Jastrowie - obszar wiejski 303102 5
Krajenka 303103 3
Krajenka - miasto 303103 4
Krajenka - obszar wiejski 303103 5
Lipka 303104 2
Okonek 303105 3
Okonek - miasto 303105 4
Okonek - obszar wiejski 303105 5
Tarnówka 303106 2
Zakrzewo 303107 2
Złotów 303108 2
Miasta na prawach powiatu:  
Powiat m. Kalisz 3061
M. Kalisz 306101 1
Powiat m. Konin 3062
M. Konin 306201 1
Powiat m. Leszno 3063
M. Leszno 306301 1
Powiat m. Poznań 3064
M. Poznań 306401 1
Delegatury:  
Poznań-Grunwald 306402 9
Poznań-Jeżyce 306403 9
Poznań-Nowe Miasto 306404 9
Poznań-Stare Miasto 306405 9
Poznań-Wilda 306406 9
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 32
Powiat białogardzki 3201
Gmina miejska:  
Białogard 320101 1
Gminy:  
Białogard 320102 2
Karlino 320103 3
Karlino - miasto 320103 4
Karlino - obszar wiejski 320103 5
Tychowo 320104 3
Tychowo - miasto 320104 4
Tychowo - obszar wiejski 320104 5
Powiat choszczeński 3202
Gminy:  
Bierzwnik 320201 2
Choszczno 320202 3
Choszczno - miasto 320202 4
Choszczno - obszar wiejski 320202 5
Drawno 320203 3
Drawno - miasto 320203 4
Drawno - obszar wiejski 320203 5
Krzęcin 320204 2
Pełczyce 320205 3
Pełczyce - miasto 320205 4
Pełczyce - obszar wiejski 320205 5
Recz 320206 3
Recz - miasto 320206 4
Recz - obszar wiejski 320206 5
Powiat drawski 3203
Gminy:  
Czaplinek 320301 3
Czaplinek - miasto 320301 4
Czaplinek - obszar wiejski 320301 5
Drawsko Pomorskie 320302 3
Drawsko Pomorskie - miasto 320302 4
Drawsko Pomorskie - obszar wiejski 320302 5
Kalisz Pomorski 320303 3
Kalisz Pomorski - miasto 320303 4
Kalisz Pomorski - obszar wiejski 320303 5
   
Wierzchowo 320305 2
Złocieniec 320306 3
Złocieniec - miasto 320306 4
Złocieniec - obszar wiejski 320306 5
Powiat goleniowski 3204
Gminy:  
Goleniów 320402 3
Goleniów - miasto 320402 4
Goleniów - obszar wiejski 320402 5
Maszewo 320403 3
Maszewo - miasto 320403 4
Maszewo - obszar wiejski 320403 5
Nowogard 320404 3
Nowogard - miasto 320404 4
Nowogard - obszar wiejski 320404 5
Osina 320405 2
Przybiernów 320406 2
Stepnica 320407 3
Stepnica - miasto 320407 4
Stepnica - obszar wiejski 320407 5
Powiat gryficki 3205
Gminy:  
Brojce 320501 2
Gryfice 320502 3
Gryfice - miasto 320502 4
Gryfice - obszar wiejski 320502 5
Karnice 320503 2
Płoty 320504 3
Płoty - miasto 320504 4
Płoty - obszar wiejski 320504 5
Rewal 320507 2
Trzebiatów 320508 3
Trzebiatów - miasto 320508 4
Trzebiatów - obszar wiejski 320508 5
Powiat gryfiński 3206
Gminy:  
Banie 320601 2
Cedynia 320602 3
Cedynia - miasto 320602 4
Cedynia - obszar wiejski 320602 5
Chojna 320603 3
Chojna - miasto 320603 4
Chojna - obszar wiejski 320603 5
Gryfino 320604 3
Gryfino - miasto 320604 4
Gryfino - obszar wiejski 320604 5
Mieszkowice 320605 3
Mieszkowice - miasto 320605 4
Mieszkowice - obszar wiejski 320605 5
Moryń 320606 3
Moryń - miasto 320606 4
Moryń - obszar wiejski 320606 5
Stare Czarnowo 320607 2
Trzcińsko-Zdrój 320608 3
Trzcińsko-Zdrój - miasto 320608 4
Trzcińsko-Zdrój - obszar wiejski 320608 5
Widuchowa 320609 2
Powiat kamieński 3207
Gminy:  
Dziwnów 3207013
Dziwnów - miasto 3207014
Dziwnów - obszar wiejski 3207015
Golczewo 320702 3
Golczewo - miasto 320702 4
Golczewo - obszar wiejski 320702 5
Kamień Pomorski 320703 3
Kamień Pomorski - miasto 320703 4
Kamień Pomorski - obszar wiejski 320703 5
Międzyzdroje 320704 3
Międzyzdroje - miasto 320704 4
Międzyzdroje - obszar wiejski 320704 5
Świerzno 320705 2
Wolin 320706 3
Wolin - miasto 320706 4
Wolin - obszar wiejski 320706 5
Powiat kołobrzeski 3208
Gmina miejska:  
Kołobrzeg 320801 1
Gminy:  
Dygowo 320802 2
Gościno 320803 3
Gościno - miasto 320803 4
Gościno - obszar wiejski 320803 5
Kołobrzeg 320804 2
Rymań 320805 2
Siemyśl 320806 2
Ustronie Morskie 320807 2
Powiat koszaliński 3209
Gminy:  
Rędzino 320901 2
Biesiekierz 320902 2
Bobolice 320903 3
Bobolice - miasto 320903 4
Bobolice - obszar wiejski 320903 5
Manowo 320904 2
Mielno 320905 3
Mielno - miasto 320905 4
Mielno - obszar wiejski 320905 5
Polanów 320906 3
Polanów - miasto 320906 4
Polanów - obszar wiejski 320906 5
Sianów 320907 3
Sianów - miasto 320907 4
Sianów - obszar wiejski 320907 5
Świeszyno 320908 2
Powiat łobeski 3218
Gminy:  
Dobra 321801 3
Dobra - miasto 321801 4
Dobra - obszar wiejski 321801 5
Łobez 321802 3
Łobez - miasto 321802 4
Łobez - obszar wiejski 321802 5
Radowo Małe 321803 2
Resko 321804 3
Resko - miasto 321804 4
Resko - obszar wiejski 321804 5
Węgorzyno 321805 3
Węgorzyno - miasto 321805 4
Węgorzyno - obszar wiejski 321805 5
Powiat myśliborski 3210
Gminy:  
Barlinek 321001 3
Barlinek - miasto 321001 4
Barlinek - obszar wiejski 321001 5
Boleszkowice 321002 2
Dębno 321003 3
Dębno - miasto 321003 4
Dębno - obszar wiejski 321003 5
Myślibórz 321004 3
Myślibórz - miasto 321004 4
Myślibórz - obszar wiejski 321004 5
Nowogródek Pomorski 321005 2
Powiat policki 3211
Gminy:  
Dobra (Szczecińska) 321101 2
Kołbaskowo 321102 2
Nowe Warpno 321103 3
Nowe Warpno - miasto 321103 4
Nowe Warpno - obszar wiejski 321103 5
Police 321104 3
Police - miasto 321104 4
Police - obszar wiejski 321104 5
Powiat pyrzycki 3212
Gminy:  
Bielice 321201 2
Kozielice 321202 2
Lipiany 321203 3
Lipiany - miasto 321203 4
Lipiany - obszar wiejski 321203 5
Przelewice 321204 2
Pyrzyce 321205 3
Pyrzyce - miasto 321205 4
Pyrzyce - obszar wiejski 321205 5
Warnice 321206 2
Powiat sławieński 3213
Gminy miejskie:  
Darłowo 321301 1
Sławno 321302 1
Gminy:  
Darłowo 321303 2
Malechowo 321304 2
Postomino 321305 2
Sławno 321306 2
Powiat stargardzki 3214
Gmina miejska:  
Stargard 321401 1
Gminy:  
Chociwel 321402 3
Chociwel - miasto 321402 4
Chociwel - obszar wiejski 321402 5
Dobrzany 321403 3
Dobrzany - miasto 321403 4
Dobrzany - obszar wiejski 321403 5
Dolice 321404 2
Ińsko 321405 3
Ińsko - miasto 321405 4
Ińsko - obszar wiejski 321405 5
Kobylanka 321406 2
Marianowo 321408 2
Stara Dąbrowa 321409 2
Stargard 321410 2
Suchań 321411 3
Suchań - miasto 321411 4
Suchań - obszar wiejski 321411 5
Powiat szczecinecki 3215
Gmina miejska:  
Szczecinek 321501 1
Gminy:  
Barwice 321502 3
Barwice - miasto 321502 4
Barwice - obszar wiejski 321502 5
Biały Bór 321503 3
Biały Bór - miasto 321503 4
Biały Bór - obszar wiejski 321503 5
Borne Sulinowo 321504 3
Borne Sulinowo - miasto 321504 4
Borne Sulinowo - obszar wiejski 321504 5
Grzmiąca 321505 2
Szczecinek 321506 2
Powiat świdwiński 3216
Gmina miejska:  
Świdwin 321601 1
Gminy:  
Brzeżno 321602 2
Połczyn-Zdrój 321603 3
Połczyn-Zdrój - miasto 321603 4
Połczyn-Zdrój - obszar wiejski 321603 5
Rąbino 321604 2
Sławoborze 321605 2
Świdwin 321606 2
Powiat wałecki 3217
Gmina miejska:  
Wałcz 321701 1
Gminy:  
Człopa 321702 3
Człopa - miasto 321702 4
Człopa - obszar wiejski 321702 5
Mirosławiec 321703 3
Mirosławiec - miasto 321703 4
Mirosławiec - obszar wiejski 321703 5
Tuczno 321704 3
Tuczno - miasto 321704 4
Tuczno - obszar wiejski 321704 5
Wałcz 321705 2
Miasta na prawach powiatu:  
Powiat m. Koszalin 3261
M. Koszalin 326101 1
Powiat m. Szczecin 3262
M. Szczecin 326201 1
Powiat m. Świnoujście 3263
M. Świnoujście 326301 1

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

Województwo ................

Powiat .....................

Załącznik do protokółu

zdawczo-odbiorczego

sporządzonego w ..........

w dniu ...................

ZESTAWIENIE

danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym

wchodząca w życie z dniem ..............

Nazwa jednostki administracyjnej: z której wyłącza się obszar

.............................................................

do której włącza się obszar .................................

CZĘŚĆ I. 1) Podstawa prawna .................................

2)   Dane adresowe przekazywanego obszaru

Nazwa i rodzaj miejscowości lub nazwa ulicy Wpisać "cała" lub "część" Numery nieruchomości Nazwa i rodzaj miejscowości lub nazwa ulicy wpisać "cała" lub "część" Numery nieruchomości
3) Aktualny stan ludności w dniu zmiany na
przekazywanych obszarach
OGÓŁEM .......... w tym kobiety .........
Sporządził..................................................
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
............... data.......................
(miejscowość)
CZĘŚĆ II. Dane dotyczące powierzchni przekazywanego obszaru
(w ha)


Numer porządkowy lub nazwa oraz numer porządkowy obrębu   Użytki rolne    
z którego wyłączono obszar do którego włączono obszar lub obrębu nowo utworzonego Powierzchnia ogółem razem w tym grunty orne Lasy Pozostała powierzchnia
Sporządził ...............................................
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
.................., data .......................
(miejscowość)
........................
Wójt gminy, burmistrz
(prezydent miasta)
CZĘŚĆ III. Dane adresowe dotyczące rejonów i obwodów
Nazwa przekazywanego obszaru

Rejon statystyczny

Obwód spisowy

Rolniczy obwód spisowy
 
numer

podać "cały" lub "część"

numer kolejny w rejonie

podać "cały" lub "część"

numer

Podać "cały" lub "część"
             
             
             
             
             
             
             
             
Sporządził ...............................................
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
.................., data .......................
(miejscowość)
........................
Dyrektor Urzędu
Statystycznego
 
OBJAŚNIENIA
Zestawienie składa się z trzech części, z których pierwszą wypełnia urząd miejski miasta i powiatu lub urząd gminy (miasta i gminy) w momencie sporządzania protokółu zdawczo-odbiorczego, część II wypełnia jednostka geodezyjna urzędu miasta lub gminy w ciągu 7 dni od daty wejścia w życie zmiany w podziale terytorialnym, a część III Urząd Statystyczny w ciągu 10 dni od daty wejścia w życie danej zmiany terytorialnej.
W przypadku przekazywania obszarów do kilku jednostek administracyjnych należy dla każdego z tych obszarów sporządzić odrębne zestawienie. Jeżeli przy wypełnieniu zestawienia zabraknie miejsca do wpisania informacji w którejkolwiek pozycji, należy pozostałe informacje wpisać na dodatkowo załączonym zestawieniu.
Zestawienie należy sporządzić w 5 egzemplarzach i po wypełnieniu części I i II przekazać do Urzędu Statystycznego, który po wypełnieniu części III prześle je do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Głównego Urzędu Statystycznego, jednostki przyjmującej obszar, jednostki przekazującej obszar, oraz jeden egzemplarz pozostawi w aktach własnych.
W części I w punkcie 1 należy wymienić nazwę aktu prawnego wprowadzającego daną zmianę oraz numer Dziennika Ustaw, w którym zmiana ta została ogłoszona.
W punkcie 2 należy wyszczególnić nazwę i rodzaj miejscowości, a w przypadku wyłączenia obszarów z miasta - nazwy ulic (placów) oraz zaznaczyć, czy są to całe miejscowości bądź ulice lub ich części przez wpisanie odpowiedniego słowa "cała" lub "część". Numery nieruchomości należy podawać tylko w przypadku wyłączenia części miejscowości lub części ulicy.
W punkcie 3 należy podać, w oparciu o dane z ewidencji ludności, liczbę ludności ogółem z wyodrębnieniem liczby kobiet.
W części II zestawienia należy podać informacje o przynależności do obrębów przekazywanych obszarów i ich powierzchnię według układu podanego w tabeli. Dla każdego obrębu przekazywanego w całości należy wypełnić jeden wiersz. Przy przenoszeniu części obrębów należy wyszczególnić wszystkie nazwy miejscowości lub ich integralnych części występujące na przenoszonym terenie oraz określić co zrobiono z pozostałą częścią obrębu.
Jeżeli powierzchnia przekazywanego obszaru nie została jeszcze ustalona, należy podać dane szacunkowe z odpowiednim ich zaznaczeniem. W przypadku podania danych szacunkowych należy wpisać pod tabelą termin, w którym przekazane zostaną dane ostateczne.
Część I i II zestawienia podpisuje wójt gminy, burmistrz (prezydent miasta) jednostki przekazującej obszar.
W części III należy wyszczególnić na podstawie materiałów z podziału na rejony statystyczne i obwody spisowe każdą miejscowość lub ulicę w odrębnym wierszu oraz podać numer rejonu, obwodu w rejonie i rolniczego obwodu spisowego, informując jednocześnie, czy jest to cały rejon lub obwód względnie jego część. W przypadku przenoszenia części obwodu spisowego należy również podać numery nieruchomości, znajdujących się na przenoszonym obszarze.

    
ZAŁĄCZNIK Nr 3 
ZAKRES INFORMACJI, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ ELEKTRONICZNY WYKAZ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHa) ORAZ OBIEKTÓW ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIAb) PRZEKAZANYCH DO UŻYTKU W DANYM KWARTALE

    
I. Dane dotyczące jednostki sporządzającej wykaz:
1.   Nazwa i adres
2.   Numer identyfikacyjny REGON

    
II. Dane dotyczące budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania:
1.   Województwo
2.   Powiat
3.   Gmina/miasto/dzielnica
4.   Miejscowość
5.   Ulica
6.   Numer domu
7.   Numer obrębu ewidencyjnego
8.   Numer działki ewidencyjnej
9.   Numer budynku na nieruchomości:
1 - jeżeli jest to pierwszy budynek, 2 - budynek jest drugim na tej samej nieruchomości, 3 - trzecim itd.
10.  Wieloadresowość - dla budynków posiadających więcej niż jeden adres/numer porządkowy: T - Tak, N - Nie
11.  Adres dodatkowy - dodatkowa informacja ułatwiająca identyfikację budynku w terenie, np. numer bloku w osiedlu, nazwa drugiej ulicy dla budynków narożnych
12. Nazwa inwestora z wyłączeniem osób fizycznych,
13.  Budynek cały czy część:
-   w przypadku przekazywania budynku etapami podać, która to część: 1 część, 2 część, … 4 część, O - ostatnia część;
-   w przypadku całego budynku wpisać C (cały)
14.  Budownictwo: 1 - nowe, 2 - rozbudowa, nadbudowa, 3 - przebudowa, inne,
15.  Własność:
1 - prywatna, 2 - inna
16.  Rodzaj budynku:
1 - mieszkalny, 2 - niemieszkalny (dla symbolu 2 podać bliższe określenie, jaki to budynek, np. placówka operatora pocztowego, szkoła, żłobek, przedszkole)
17.  Liczba mieszkań według ilości izb
18.  Liczba izb
19.  Obiekt zamkniętyc):
T - Tak, N - Nie
20.  Nazwa obiektu zbiorowego zakwaterowania (jeżeli dotyczy).
______
a)   Budynek niemieszkalny - inny rodzaj budynku niż mieszkalny, tj.: przemysłowy produkcyjny i energetyczny, transportu i łączności, handlowy i usługowy, składowy, biurowy, ochrony zdrowia i opieki społecznej, oświaty, nauki i kultury, produkcyjny i usługowy rolnictwa oraz gospodarczy lub inny, w którym znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie.
b)   Do obiektów zbiorowego zakwaterowania należą: internaty, bursy, domy studenckie i akademickie, hotele pracownicze, asystenckie, komunalne i turystyczne, motele, domy wczasowe i schroniska turystyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady wychowawcze, żłobki i przedszkola tygodniowe, domy rencistów, zakłady (domy) pomocy społecznej, szpitale, sanatoria, klasztory, domy zakonne i tym podobne obiekty.
c)   Za budynek stanowiący obiekt zamknięty należy uważać budynek będący w zarządzie Ministerstw: Obrony Narodowej, Sprawiedliwości oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej, do którego bez specjalnego zezwolenia (przepustki) nie mają wstępu osoby cywilne. Są to również budynki zajmowane przez obce przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw obcych, a także przez osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych.


    

ZAŁĄCZNIK Nr 4 (20)
ZAKRES INFORMACJI, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ ELEKTRONICZNY WYKAZ UBYTKÓWa) ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ OBIEKTÓW ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIAb) W DANYM KWARTALE

    
I. Dane dotyczące jednostki sporządzającej wykaz:
1.   Nazwa i adres
2.   Numer identyfikacyjny REGON

    
II. Dane dotyczące ubytków zasobów mieszkaniowych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania:
1.   Województwo
2.   Powiat
3.   Gmina/miasto/dzielnica
4.   Miejscowość
5.   Ulica
6.   Numer domu
7.   Numer mieszkania
8.   Czy cały budynek:
T - Tak, N - Nie
9.   Przyczyna ubytku:
1 - zły stan techniczny; 2 - zajęcie terenu pod inwestycje, 3 - klęski żywiołowe, 4 - zmiana przeznaczenia, 5 - inne
10.  Adres dodatkowy
11.  Nazwa obiektu zbiorowego zakwaterowania (jeżeli dotyczy).
______
a)   W wykazie należy ująć ubytki mieszkań i obiektów zbiorowego zakwaterowania na podstawie: zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych, zgłoszeń przebudowy, zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wniosków o pozwolenie na rozbiórkę, wniosków o pozwolenie na budowę dotyczących przebudowy, wniosków o pozwolenie na budowę dotyczących zmiany sposobu użytkowania, pozwoleń na rozbiórkę, pozwoleń na budowę dotyczących przebudowy, pozwoleń na budowę dotyczących zmiany sposobu użytkowania, oraz wydanych decyzji nakazujących rozbiórkę w tym wydanych decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych nieużytkowanych lub niewykończonych, nienadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia.
Jeżeli budynek wielomieszkaniowy podlega likwidacji łącznie z wykwaterowaniem lokatorów w dłuższym czasie, to należy wykazać tylko te mieszkania, które w nim ubyły w danym kwartale.
b)   Do obiektów zbiorowego zakwaterowania należą: internaty, bursy, domy studenckie i akademickie, hotele pracownicze, asystenckie, komunalne i turystyczne, motele, domy wczasowe i schroniska turystyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady wychowawcze, żłobki i przedszkola tygodniowe, domy rencistów, zakłady (domy) pomocy społecznej, szpitale, sanatoria, klasztory, domy zakonne i tym podobne obiekty.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...