• Rozporządzenie Ministra F...
  23.02.2024

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Stan prawny aktualny na dzień: 23.02.2024

Dz.U.2022.0.1856 t.j. - Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 26 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 41) zarządza się, co następuje:

Do dnia 30 września 2021 r. może być stosowany wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Określa się wzór:
1)
tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
kolejnego tytułu wykonawczego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Wzory tytułów wykonawczych stanowiące załączniki do rozporządzenia, o którym mowa w § 3, mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r..
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 968).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 28.01.2021 r. - Dz. U. z 2021 r. poz. 176 ]


Załączniki do rozporządzenia
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 12 stycznia 2021 r. (poz. 176)

 

 

 

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...