• AKT ARCHIWALNY - Rozporz...
  28.02.2024

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2015.0.2004 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2023-12-31
Dz.U. uchylający akt: 2022.0.2180

   Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
sposób pobierania podatku przez płatników, w tym czynności związane z poborem podatku, zakres pouczeń udzielanych podatnikom oraz treść rejestru podatku;
2)
zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku;
3)
zakres oraz sposób przekazywania przez płatników informacji zawierającej dane dotyczące czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
organie podatkowym – rozumie się przez to naczelnika urzędu skarbowego;
2)
podatku – rozumie się przez to podatek od spadków i darowizn.
Płatnicy określają w treści sporządzanych aktów notarialnych podstawę prawną pobrania podatku i sposób jego obliczenia bądź podstawę prawną niepobrania podatku oraz w przypadku:
1)
darowizny – określają przedmiot darowizny, jej wartość, grupę podatkową wynikającą z osobistego stosunku łączącego obdarowanego z darczyńcą;
2)
nieodpłatnego zniesienia współwłasności – określają przedmiot czynności, wartość rzeczy lub prawa majątkowego w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności przysługującego nabywcy przed jej zniesieniem, grupę podatkową wynikającą z osobistego stosunku łączącego nabywcę ze zbywcą;
3)
nieodpłatnego ustanowienia służebności oraz użytkowania – określają przedmiot czynności, wartość rzeczy obciążonej służebnością lub użytkowaniem oraz wartość służebności lub użytkowania, grupę podatkową wynikającą z osobistego stosunku łączącego nabywcę ze zbywcą.
Płatnicy ustnie pouczają podatników o:
1)
skutkach przewidzianych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) w razie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, przez co podatek narażony jest na uszczuplenie;
2)
przysługującym organowi podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności prawnej;
3)
ciążącym na podatniku obowiązku zapłaty podatku w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności przez organ podatkowy.
1.
Rejestr podatku zawiera następujące rubryki:
1)
liczbę porządkową;
2)
datę sporządzenia aktu notarialnego;
3)
numer repertorium A;
4)
datę wpisania do rejestru aktu notarialnego;
5)
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania podatnika;
6)
identyfikator podatkowy NIP lub identyfikator podatkowy numer PESEL (jeżeli podatnik go posiada);
7)
zwięzłe określenie treści czynności;
8)
wartość przedmiotu czynności;
9)
miejsce położenia nieruchomości stanowiącej przedmiot tej czynności (miejscowość, gmina, powiat, województwo);
10)
grupę podatkową wynikającą z osobistego stosunku łączącego nabywcę ze zbywcą;
11)
kwotę pobranego podatku albo podstawę prawną jego niepobrania;
12)
uwagi.
2.
Płatnicy w rejestrze podatku:
1)
dokonują podsumowania kwot podatku pobranego w każdym miesiącu, za jaki dokonywane jest rozliczenie podatku z organem podatkowym;
2)
odnotowują w rubryce „uwagi” kwoty podatku przekazanego na rachunek bankowy organu podatkowego, datę wpłaty i okres, którego wpłata dotyczy.
3.
Rejestr podatku może być zastąpiony przez repertorium A, przewidziane przepisami o prowadzeniu ksiąg notarialnych oraz przekazywaniu na przechowanie dokumentów. Przepisy dotyczące rejestru stosuje się odpowiednio do repertorium zastępującego rejestr.
Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku zawiera następujące dane:
1)
okres, za który składana jest deklaracja;
2)
miejsce i cel składania deklaracji (nazwa i adres siedziby organu podatkowego, złożenie deklaracji/korekta deklaracji);
3)
dane płatnika;
4)
identyfikator podatkowy płatnika;
5)
adres siedziby kancelarii notarialnej;
6)
dane dotyczące należności:
a) łączną kwotę podatku pobranego w danym miesiącu w zł (po zaokrągleniu do pełnych zł),
b) kwotę potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podatku w zł (po zaokrągleniu do pełnych zł),
c) kwotę podatku wpłaconego na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego w zł;
7)
informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom, sporządzoną z uwzględnieniem zasad przekazywania wpływów z tego podatku określonych w art. 15 wpływy z podatku od spadków i darowizn ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.), zawierającą:
a) dane identyfikujące gminę (nazwę gminy, jej identyfikator rejestru TERYT, nazwę województwa i powiatu,
w których gmina jest położona),
b) łączną kwotę podatku należnego poszczególnym gminom,
c) numery repertorium A, pod którymi wpisane są czynności prawne, z tytułu których podatek jest należny poszczególnym gminom;
8)
oświadczenie płatnika o zgodności podanej kwoty pobranego podatku z kwotami wykazanymi w prowadzonym rejestrze;
9)
podpis płatnika.
Przekazanie przez płatników organowi podatkowemu informacji zawierającej treść aktów notarialnych dotyczących czynności, z tytułu których są płatnikami podatku, następuje przez przekazanie odpisów aktów przez nich sporządzonych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...