• Rozporządzenie Ministra F...
  28.11.2021

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Stan prawny aktualny na dzień: 28.11.2021

Dz.U.2021.0.1696 t.j. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, zwanego dalej „podatkiem”, do wysokości 0%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki;
4)
towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podmiotach, rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne.

Rozdział 2. (uchylony)

Rozdział 3. (uchylony)

Rozdział 4. Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki

1.
Stawkę podatku wymienioną w art. 41 stawki podatku ust. 1 i 2 ustawy obniża się do wysokości 0% przy świadczeniu usług przez podatników podatku od towarów i usług, zwanych dalej „podatnikami”, zarejestrowanych na podstawie art. 96 zgłoszenie rejestracyjne, art. 97 zgłoszenie rozpoczęcia wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia lub art. 157 podatnicy zarejestrowani ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, oraz imporcie usług, nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, pod warunkiem że:
1)
zawarta została pisemna umowa o świadczenie tych usług;
2)
umowa, o której mowa w pkt 1, została zarejestrowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
2.
W przypadku świadczenia i importu usług, których nabycie finansowane jest w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej i w części z innych środków finansowych, przepis ust. 1 stosuje się wyłącznie do tej części wartości usługi, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
3.
Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:
1)
Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu (CPF), a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów realizowanych przez te jednostki w ramach programów ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;
2)
kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).
4.
Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:
1)
umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy
– z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
5.
Do usług, o których mowa w ust. 2, stosuje się obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku, pod warunkiem że:
1)
w wystawionej fakturze określona została odrębnie część wartości usług finansowanych: a) ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, b) z innych środków finansowych;
2)
w umowie, o której mowa w ust. 1, określono procentowy udział środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
6.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku nabycia za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku nie została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
1.
Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do:
1)
usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
2)
wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
3)
usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a wyjaśnienie pojęć na potrzeby rozdziału ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju:
a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub
b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
4)
usług transportu towarów przewożonych przez osoby podróżujące, takich jak bagaż lub pojazdy samochodowe, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem według stawki w wysokości 0%;
5)
usług świadczonych osobom w środkach transportu morskiego, lotniczego i kolejowego, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem według stawki w wysokości 0%;
6)
usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, polegających na obsłudze pasażerów w tych portach;
7)
usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, jeżeli pośredniczą oni w transakcjach dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej.
2.
Przepisy ust. 1 pkt 1–3 stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 83 zakres przedmiotowy stosowania stawki podatku 0 % ust. 5 pkt 1 ustawy.
3.
Przez wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się transport towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich.
1.
Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów nabywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług na rzeczowym majątku ruchomym na terytorium kraju, a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podatnik dokonujący dostawy towarów:
1)
składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE;
2)
przekaże, nabyte przez podatnika podatku od wartości dodanej, towary podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym;
3)
wykaże w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej za okres, w którym wystawił fakturę stwierdzającą dokonanie dostawy towarów, tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;
4)
otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego;
5)
posiada dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju.
1.
Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz:
1)
instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 864/4, z późn. zm.), zwanych dalej „instytucjami lub organami Unii Europejskiej”, posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju – do celów służbowych tych instytucji lub organów;
2)
organizacji międzynarodowych posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo:
a) na terytorium innego niż terytorium kraju państwa członkowskiego,
b) na terytorium państwa trzeciego
– uznanych za takie przez państwo siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib – do celów służbowych tych organizacji;
3)
sił zbrojnych, o których mowa w art. 0 _I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 oraz z 2008 r. poz. 1052), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju – do celów służbowych takich sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych;
3)
posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członków ich personelu, a także innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych;
4)
sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, o których mowa w art. 2 lit. a Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 422), zwanej dalej „Umową o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, przebywających na terytorium kraju, gdy towary lub usługi nabywane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz przeznaczone są do wyłącznego użytku służbowego tych sił zbrojnych lub też do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej, o której mowa w 0_23 tej umowy, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed
upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada:
1)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–4 – wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „świadectwem”, dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty wskazane w ust. 1 pkt 1–4 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;
2)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 – wypełnione odpowiednio świadectwo zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku do Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 817 i 818), dla tych towarów i usług;
3)
zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone odpowiednio w pkt 1 i 2.
3.
Świadectwo, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wypełniają siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, o których mowa w art. 2 lit. a Umowy o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że pole 4 tego świadectwa wypełnia Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony przedstawiciel. Niewykorzystane pola świadectwa przekreśla się.
4.
Wypełnienie pola 4 świadectwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie jest wymagane, w przypadku gdy Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony przedstawiciel wyda pojedyncze poświadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 lit. b Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kopię pojedynczego poświadczenia dołącza się do wypełnionego świadectwa i przekazuje dostawcy towarów lub usługodawcy wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 2 pkt 3.
6.
W przypadku gdy towary lub usługi nabywane przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4, przeznaczone są do celów służbowych, świadectwo nie musi być potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.
7.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, podmioty określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4 przekazują dostawcy towarów lub usługodawcy dokumenty wskazane w ust. 2 oraz kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7 świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.
1.
Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy:
1)
towarów w składzie celnym, wprowadzonych do składu celnego z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju;
2)
towarów objętych procedurą składowania celnego.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że:
1)
dostawy towarów dokonuje się dla podatnika, o którym mowa w art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej ustawy;
2)
towary znajdują się pod dozorem celnym i są ujęte w ewidencji towarowej prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami;
3)
towary, inne niż objęte procedurą składowania celnego, nie są w wyniku tej dostawy lub po dokonaniu tej dostawy wyprowadzane ze składu celnego.

Rozdział 4a. Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%

Stawkę podatku wymienioną w art. 41 stawki podatku ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Rozdział 5. Czasowe obniżenie stawki podatku do wysokości 0% oraz warunki stosowania stawki obniżonej

1.
W okresie do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, której przedmiotem są:
1)
wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.);
2)
szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;
3)
produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne(Dz. U. z 2020 r. poz. 944);
4)
produkty biobójcze w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1, z późn. zm.) - wyłącznie środki dezynfekujące;
5)
specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie;
6)
środki ochrony indywidualnej - wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.
2.
Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie do dostaw towarów przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, na rzecz:
1)
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - na realizację zadań ustawowych;
2)
Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych - na realizację zadań statutowych;
3)
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;
4)
domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803).
3.
Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny między podatnikiem dokonującym dostawy towarów, o której mowa w ust. 1, oraz podmiotem, o którym mowa w ust. 2, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane zgodnie z ust. 2.
4.
(uchylony).
5.
(uchylony).
1.
Do dnia 30 czerwca 2020 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, której przedmiotem są komputery przenośne, wyłącznie laptopy i tablety, na rzecz:
1)
placówek oświatowych;
2)
organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 989) – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym;
3)
organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym.
2.
Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny między podatnikiem dokonującym dostawy towarów, o której mowa w ust. 1, oraz:
1)
placówką oświatową – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
podmiotem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu towarów, o których mowa w ust. 1, przez ten podmiot placówce oświatowej – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
3)
organem prowadzącym szkołę lub placówkę, z której wynika, że towary, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane placówce oświatowej prowadzonej przez ten organ – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
3.
Przez placówkę oświatową rozumie się publiczne i niepubliczne jednostki, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630) oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006).
1.
Do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy towarów, której przedmiotem są produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską, spełniające łącznie następujące warunki:
1)
były uprzednio przedmiotem importu towarów na terytorium kraju lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
2)
ich zakup jest finansowany ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535);
3)
służą terapii, której przeprowadzenie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stało się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione z uwagi na ograniczenia nałożone w wyniku stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
2.
Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, stosuje pod warunkiem, że dokonujący dostawy towarów, o których mowa w ust. 1, posiada potwierdzenie od:
1)
organizacji pożytku publicznego, że zbiórka środków na sfinansowanie zakupu produktów leczniczych, o których mowa w ust. 1, jest przeprowadzana jako zbiórka publiczna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1672);
2)
nabywcy, że towar będzie wykorzystany do terapii przeprowadzonej na terytorium kraju.
1.
Do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, której przedmiotem są:
1)
komputery przenośne, wyłącznie laptopy i tablety;
2)
jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
3)
drukarki;
4)
skanery;
5)
urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
6)
urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).
2.
Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie do dostawy towarów, o której mowa w ust. 1, dokonanej na rzecz:
1)
placówek oświatowych;
2)
organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, ośrodków pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub centrów usług społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) - w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym;
3)
organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym.
3.
Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny między podatnikiem dokonującym dostawy towarów, o której mowa w ust. 1, oraz:
1)
placówką oświatową - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;
2)
podmiotem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, i posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu towarów, o których mowa w ust. 1, przez ten podmiot placówce oświatowej - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;
3)
organem prowadzącym szkołę lub placówkę, z której wynika, że towary, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane placówce oświatowej prowadzonej przez ten organ - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.
4.
Przez placówkę oświatową rozumie się publiczne i niepubliczne jednostki, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 1-4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Do dnia 31 grudnia 2022 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:
1)
testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19, będących wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro w rozumieniu:
a) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, z późn. zm.)
- dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
szczepionek przeciwko COVID-19 będących produktami leczniczymi:
a) dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne,
b) które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.
1.
Do dnia 31 grudnia 2021 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do:
1)
dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, której przedmiotem są towary wymienione w § 10 ust. 1, na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania podmiotom leczniczym niebędącym przedsiębiorcami w rozumieniu art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711);
2)
świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 pojęcie świadczenia usług ust. 2 pkt 2 ustawy, którego przedmiotem są remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa, roboty konserwacyjne lub montażowe, na rzecz organizacji pożytku publicznego – wykonywanego w budynkach będących częścią zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2.
Obniżoną stawkę, o której mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem:
1)
zawarcia pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem dokonującym dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz organizacją pożytku publicznego i posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu tych towarów przez organizację pożytku publicznego podmiotowi leczniczemu – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
zawarcia pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem świadczącym usługę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oraz organizacją pożytku publicznego, z której wynika, że usługa zostanie nieodpłatnie wykonana w budynkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, i posiadania potwierdzenia od podmiotu leczniczego, że usługa została wykonana – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

Rozdział 5a. Czasowe obniżenie stawki podatku do wysokości 8%

W okresie do dnia 30 czerwca 2020 r. obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy środków odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24).
Do dnia 30 kwietnia 2022 r. obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:
1)
środków poprawiających właściwości gleby,
2)
stymulatorów wzrostu,
3)
podłoży do upraw, innych niż wymienione w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy, z wyłączeniem podłoży mineralnych – o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76).

Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe

Warunek zarejestrowania pisemnej umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1, uznaje się również za spełniony w odniesieniu do odpowiednich umów zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2009 r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 25.03.2020 - Dz. U. z 2020 r. poz. 527]


Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 25 marca 2020 r. (poz. 527)

 

 

LISTA TOWARÓW, DLA KTÓRYCH OBNIŻA SIĘ STAWKĘ PODATKU DO WYSOKOŚCI 8%

 

Poz. CN Nazwa towaru
1 ex 0511 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - wyłącz-nie nasienie zwierząt objętych poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy oraz poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy
2 ex 8442 30 00 Maszyny, urządzenia i wyposażenie - wyłącznie maszyny poligraficzne do pisma Braille'a
3 ex 8471 Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych)
4 ex 8472 90 80 Maszyny do pisania dla niewidomych
5 (bez względu na CN) Urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a

 

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...