• Rozporządzenie Ministra G...
  24.02.2024

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego

Stan prawny aktualny na dzień: 24.02.2024

Dz.U.2018.0.2031 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego

Obserwuj akt
 Na podstawie art. 174 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.) zarządza się,
co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego;
2)
skalę map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, w tym skalę wizualizacji tych map.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
obszarze zagrożenia powodziowego – rozumie się przez to obszary, o których mowa w art. 169 mapy zagrożenia powodziowego ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
2)
klasach użytkowania terenu – rozumie się przez to formy gospodarczego wykorzystania powierzchni terenu, wyznaczone na potrzeby opracowania map ryzyka powodziowego w celu ustalenia rodzaju działalności gospodarczej wykonywanej na obszarze zagrożenia powodziowego oraz określenia wartości potencjalnych strat powodziowych.
1.
Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego opracowuje się w postaci elektronicznej obejmującej bazę danych przestrzennych oraz wersje kartograficzne.
2.
Bazę danych przestrzennych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego opracowuje się w postaci warstw wektorowych.
3.
Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego opracowuje się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 osnowy geodezyjne ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669), zwanym dalej „układem współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992”.
4.
Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w podziale arkuszowym map topograficznych w skali 1:10 000 w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.
5.
Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w postaci plików w formacie PDF, zawierających treść tych map wraz z elementami pozaramkowymi.
6.
Podkład topograficzny dla map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej stanowią mapy topograficzne w skali 1:10 000 lub ortofotomapy o terenowej wartości piksela nie większej niż 0,5 m.
1.
Wizualizacje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, o których mowa w art. 173 opracowywanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, opracowuje się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.
2.
Wizualizacje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, o których mowa w art. 173 opracowywanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, opracowuje się oddzielnie dla każdego z obszarów dorzeczy w następujących skalach:
1)
1:3 000 000 oraz 1:1 500 000 – dla obszaru dorzecza Wisły i obszaru dorzecza Odry;
2)
1:250 000 – dla obszarów dorzeczy Dniestru, Banówki i Świeżej;
3)
1:500 000 – dla obszaru dorzecza Dunaju, dla regionów wodnych Czadeczki i Czarnej Orawy;
4)
1:25 000 – dla obszaru dorzecza Dunaju, dla regionu wodnego Morawy;
5)
1:750 000 – dla obszaru dorzecza Łaby;
6)
1:1 000 000 – dla obszarów dorzeczy Niemna i Pregoły.
3.
Wizualizacje map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, o których mowa w art. 173 opracowywanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, opracowuje się w formacie PDF w rozmiarze arkusza 297 × 210 mm.
1.
Mapy zagrożenia powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w dwóch zestawach tematycznych:
1)
mapę zagrożenia powodziowego przedstawiającą głębokość wody;
2)
mapę zagrożenia powodziowego przedstawiającą prędkość przepływu wody.
2.
Mapy zagrożenia powodziowego, o których mowa w ust. 1, opracowuje się oddzielnie dla każdego z obszarów zagrożenia powodziowego.
3.
Mapę zagrożenia powodziowego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, opracowuje się dla miast będących siedzibą władz samorządu województwa lub wojewody, miast na prawach powiatu i innych miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000 osób, położonych na obszarach, o których mowa w art. 169 mapy zagrożenia powodziowego ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, dla powodzi od strony rzek.
1.
Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:
1)
głębokości wody;
2)
obszaru zagrożenia powodziowego;
3)
maksymalnych rzędnych zwierciadła wody wynikających z matematycznego modelowania hydraulicznego;
4)
rzędnych korony wałów przeciwpowodziowych w przekrojach poprzecznych, które zostaną wykorzystane do obliczeń modelowych;
5)
cieków naturalnych i kanałów;
6)
nazw cieków naturalnych i kanałów;
7)
kilometrażu rzeki oznaczonego co 0,5 km;
8)
zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa oraz granicy państwa;
9)
nazw miejscowości.
2.
Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:
1)
prędkości przepływu wody;
2)
kierunków przepływu wody;
3)
elementów wymienionych w ust. 1 pkt 2–9.
Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, dla powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:
1)
kilometrażu brzegu morskiego oznaczonego co 0,5 km;
2)
granic pasa technicznego brzegu morskiego;
3)
granic pasa ochronnego brzegu morskiego;
4)
granic portów i przystani morskich;
5)
elementów wymienionych w § 6 ust. 1.
Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1, można uwzględnić oznaczenie na tych mapach także elementów innych niż wymienione w § 6 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 7 pkt 1–4, jeżeli wynika to ze specyfiki obszaru zagrożenia powodziowego lub powodzi.
1.
Obszar zagrożenia powodziowego wyznacza się na podstawie rzędnych zwierciadła wody, uzyskanych w wyniku matematycznego modelowania hydraulicznego.
2.
Matematyczne modelowanie hydrauliczne wykonuje się jako:
1)
modelowanie jednowymiarowe – za pomocą jednowymiarowego modelu przepływu (1D), w którym wektor prędkości ma jedną niezerową składową;
2)
modelowanie dwuwymiarowe – za pomocą dwuwymiarowego modelu przepływu (2D), w którym wektor prędkości ma dwie niezerowe składowe.
3.
Modelowanie dwuwymiarowe wykonuje się dla miast określonych w § 5 ust. 3.
4.
Dla terenów innych niż miasta określone w § 5 ust. 3 wykonuje się modelowanie jednowymiarowe, z tym że zamiast modelowania jednowymiarowego można wykonać modelowanie dwuwymiarowe.
5.
W przypadkach przewidzianych do modelowania dwuwymiarowego zamiast modelowania dwuwymiarowego można wykonać modele hybrydowe (1D/2D), składające się z jednowymiarowego modelu przepływu (1D) dla koryt cieków oraz dwuwymiarowego modelu przepływu (2D) dla obszarów zalewowych od strony cieków naturalnych i kanałów oraz od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.
Przy wyznaczaniu obszarów, o których mowa w art. 169 mapy zagrożenia powodziowego ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne:
1)
przyjmuje się przepływ lub poziom wody o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%, czyli raz na 100 lat;
2)
uwzględnia się całkowite zniszczenie wału przeciwpowodziowego lub wału przeciwsztormowego.
1.
Na mapach zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, głębokość wody oznacza się w następujących przedziałach:
1)
głębokość wody mniejsza lub równa 0,5 m – wskazująca na niskie zagrożenie dla ludzi i obiektów budowlanych;
2)
głębokość wody większa niż 0,5 m, a mniejsza lub równa 2 m – wskazująca na średnie zagrożenie dla ludzi ze względu na możliwość ewakuacji na wyższe piętra budynków, ale wysokie ze względu na straty materialne;
3)
głębokość wody większa niż 2 m, a mniejsza lub równa 4 m – wskazująca na wysokie zagrożenie dla ludzi i bardzo wysokie ze względu na straty materialne; zalaniu mogą podlegać nie tylko partery, ale również pierwsze piętra budynków;
4)
głębokość wody większa niż 4 m – wskazująca na bardzo wysokie zagrożenie dla ludzi i bardzo wysokie zagrożenie wystąpienia całkowitych strat materialnych.
2.
Na mapach zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, prędkość przepływu wody oznacza się w następujących przedziałach:
1)
prędkość przepływu wody mniejsza lub równa 0,5 m/s – prędkość mała; woda ma niewielką zdolność oddziaływania na obiekty;
2)
prędkość przepływu wody większa niż 0,5 m/s, a mniejsza lub równa 1 m/s – prędkość średnia; woda ma umiarkowaną zdolność oddziaływania na obiekty, jest w stanie przemieszczać obiekty o niewielkich rozmiarach i masie oraz stanowi zagrożenie dla ludzi;
3)
prędkość przepływu wody większa niż 1 m/s, a mniejsza lub równa 2 m/s – prędkość duża; woda ma silną zdolność oddziaływania na obiekty, jest w stanie przemieszczać obiekty o dużych rozmiarach i masie oraz stanowi poważne zagrożenie dla ludzi;
4)
prędkość przepływu wody większa niż 2 m/s – prędkość bardzo duża; woda ma bardzo silną zdolność oddziaływania na obiekty, jest w stanie przemieszczać obiekty o bardzo dużych rozmiarach i masie oraz naruszać strukturę obiektów statycznych, a także stanowi bardzo poważne zagrożenie dla ludzi.
3.
Głębokość wody uzyskuje się w wyniku modelowania jednowymiarowego albo modelowania dwuwymiarowego.
4.
Prędkość przepływu wody i kierunki przepływu wody uzyskuje się w wyniku modelowania dwuwymiarowego.
1.
Mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w dwóch zestawach tematycznych:
1)
mapę ryzyka powodziowego przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi oraz wartości potencjalnych strat powodziowych;
2)
mapę ryzyka powodziowego przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej.
2.
Mapy ryzyka powodziowego, o których mowa w ust. 1, opracowuje się oddzielnie dla każdego z obszarów zagrożenia powodziowego.
1.
Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:
1)
szacunkowej liczby mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią;
2)
budynków mieszkalnych;
3)
obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym, w tym:
a) szpitali,
b) szkół,
c) przedszkoli,
d) żłobków,
e) hoteli,
f) centrów handlowo-usługowych,
g) jednostek Policji,
h) jednostek ochrony przeciwpożarowej,
i) jednostek Straży Granicznej,
j) domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i hospicjów,
k) zakładów karnych, zakładów poprawczych i aresztów śledczych;
4)
wartości potencjalnych strat powodziowych;
5)
elementów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5–9.
2.
Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:
1)
następujących klas użytkowania terenu:
a) terenów zabudowy mieszkaniowej,
b) terenów przemysłowych,
c) terenów komunikacyjnych,
d) lasów,
e) terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
f) gruntów ornych i upraw trwałych,
g) użytków zielonych,
h) wód powierzchniowych,
i) pozostałych terenów;
2)
ujęć wód powierzchniowych i wód podziemnych;
3)
stref ochronnych ujęć wody;
4)
kąpielisk;
5)
obszarów Natura 2000, parków narodowych oraz rezerwatów przyrody;
6)
ogrodów zoologicznych;
7)
zabytków nieruchomych, w szczególności objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 formy ochrony zabytków pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10 i 1669);
8)
zabytków wpisanych na Listę dziedzictwa światowego, o której mowa w art. 11 ust. 2 Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz. U. z 1976 r. poz. 190);
9)
pomników zagłady, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120);
10)
skansenów i muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, o którym mowa w art. 13 Państwowy Rejestr Muzeów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669);
11)
bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, o którym mowa w art. 6 Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 i 1669);
12)
archiwów, których zbiory tworzą narodowy zasób archiwalny, o którym mowa w art. 2 podział narodowego zasobu archiwalnego ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650);
13)
instalacji mogących w razie wystąpienia powodzi spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, na których prowadzenie jest wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 181 pozwolenia udzielane przez organ ochrony środowiska ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), w następujących kategoriach działalności przemysłowej:
a) przemysł energetyczny,
b) produkcja i obróbka metali,
c) przemysł mineralny,
d) przemysł chemiczny,
e) gospodarka odpadami,
f) inne rodzaje działalności, obejmujące:
– produkcję i przetwórstwo papieru oraz drewna,
– intensywny chów lub hodowlę drobiu i świń,
– produkcję i przetwarzanie surowców roślinnych i zwierzęcych;
14)
zakładów przemysłowych, których instalacje nie wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 181 pozwolenia udzielane przez organ ochrony środowiska ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, a które mogą stwarzać zagrożenie, tym zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć pkt 48a tej ustawy;
15)
potencjalnych ognisk zanieczyszczeń wód, w szczególności:
a) oczyszczalni ścieków,
b) przepompowni ścieków,
c) składowisk odpadów,
d) cmentarzy;
16)
elementów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5–9.
1.
Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, dla powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach elementów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5–9, § 7 pkt 1–4 i § 13 ust. 1 pkt 1–4.
2.
Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, dla powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach elementów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5–9, § 7 pkt 1–4 i § 13 ust. 2 pkt 1–15.
Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1, można uwzględnić oznaczenie na tych mapach również elementów innych niż wymienione w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5–9, § 7 pkt 1–4 i § 13 ust. 1 pkt 1–4 oraz ust. 2 pkt 1–15, jeżeli wynika to ze specyfiki obszaru zagrożenia powodziowego lub powodzi.
1.
Na mapach ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, oznacza się budynki mieszkalne, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, i obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 3, znajdujące się na obszarach, dla których głębokość wody jest mniejsza lub równa 2 m oraz dla których głębokość wody jest większa niż 2 m.
2.
Wartości potencjalnych strat powodziowych, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 4, określa się dla klas użytkowania terenu, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. a–g.
Każdy arkusz wersji kartograficznej mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego zawiera w szczególności następujące elementy:
1)
tytuł opracowania;
2)
godło arkusza mapy i nazwę arkusza mapy w skali 1:10 000 w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992;
3)
główną ramkę danych zawierającą treść mapy zgodnie z § 6–8 i § 13–15;
4)
siatkę kartograficzną odnoszącą się do głównej ramki danych w układzie mapy;
5)
siatkę kilometrową odnoszącą się do głównej ramki danych w układzie mapy;
6)
wyloty siatki układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-UTM, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 osnowy geodezyjne ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
7)
skalę i podziałkę liniową;
8)
objaśnienia znaków;
9)
ramkę danych określoną jako „układ arkuszy”, z zaznaczonym zasięgiem głównej ramki danych:
a) podział arkuszowy map topograficznych w skali 1:10 000, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992,
b) zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa oraz granicę państwa,
c) obszar działania jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – regionalnych zarządów gospodarki wodnej i zarządów zlewni;
10)
informację o:
a) układach odniesienia,
b) aktualności podkładu topograficznego,
c) aktualności hydrograficznej opracowania,
d) organach właściwych do sporządzenia i zatwierdzenia mapy,
e) wykonawcy mapy,
f) dacie i numerze wydania mapy.
1.
Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego lub map ryzyka powodziowego wykorzystuje się w szczególności:
1)
bazy danych dotyczące państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, o którym mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2)
bazy danych dotyczące państwowego rejestru nazw geograficznych, o którym mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
3)
bazy danych dotyczące obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4)
ortofotomapy, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, o terenowej wielkości piksela równej 0,5 m;
5)
mapy topograficzne w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1e pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
6)
mapy hydrograficzne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9a rozporządzenie w sprawie opracowań tematycznych i specjalnych ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w skali 1:50 000;
7)
mapy sozologiczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9a rozporządzenie w sprawie opracowań tematycznych i specjalnych ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w skali 1:50 000;
8)
numeryczny model terenu, o którym mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, o interwale siatki równym 1 m i dokładności wysokościowej nie mniejszej niż 0,2 m, wykonany metodą lotniczego skaningu laserowego;
9)
numeryczny model pokrycia terenu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 delegacja ustawowa ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, o interwale siatki punktów wysokościowych 1 m
i dokładności wysokościowej nie mniejszej niż 0,2 m, wykonany metodą lotniczego skaningu laserowego;
10)
krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669);
11)
Mapę Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000;
12)
wykaz kąpielisk, o którym mowa w art. 44 obowiązek przekazywania informacji o kąpieliskach ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
13)
informacje z systemu informacyjnego gospodarowania wodami, o którym mowa w art. 329 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
14)
bazy danych hydrogeologicznych, o których mowa w art. 380 zadania państwowej służby geologicznej pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
15)
mapę obszaru Natura 2000, o której mowa w art. 28 projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614);
16)
centralny rejestr form ochrony przyrody, o którym mowa w art. 113 centralny rejestr form ochrony przyrody ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
17)
rejestr wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń zintegrowanych, o którym mowa w art. 212 rejestr wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń zintegrowanych ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
18)
rejestr zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku, o którym mowa w art. 29 zadania Inspekcji w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 i 1479);
19)
rejestr zabytków, o którym mowa w art. 8 prowadzenie rejestru zabytków ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
20)
gminną ewidencję zabytków, o której mowa w art. 22 forma i treść ewidencji zabytków ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
21)
dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.
2.
W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 8 i 9, lub stwierdzenia w nich zmian w ukształtowaniu terenu, mających istotny wpływ na poziom zagrożenia powodziowego, jest możliwe wykorzystanie innych dostępnych danych.
3.
Dane z rejestrów i ewidencji, o których mowa w ust. 1 pkt 19 i 20, zaznacza się na mapach ryzyka powodziowego w przypadku dostępności danych w postaci warstwy wektorowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 23.10.2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2031]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...