• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  03.10.2023

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Stan prawny aktualny na dzień: 03.10.2023

Dz.U.2014.0.1513 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności za

Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2023-06-05
Dz.U. uchylający akt: 2022.0.1557

     Na podstawie art. 88a ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
sposób prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, zwanych dalej „centralnymi rejestrami”;
2)
dokumenty dołączane do wniosku o wpis do centralnych rejestrów, stanowiące podstawę dokonania wpisu;
3)
wzory centralnych rejestrów.
1.
Centralne rejestry są prowadzone w postaci zbiorów danych, zapisywanych i gromadzonych w formie elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie wydruków oraz posiadającej zabezpieczenia przed dokonywaniem wpisów, zmian lub uzupełnień przez osoby nieuprawnione.
2.
Wpis do centralnego rejestru polega na wprowadzeniu danych zawartych w ostatecznych decyzjach, o których mowa w § 4, do właściwego zbioru danych w centralnym rejestrze.
3.
Z chwilą zamieszczenia danych we właściwym zbiorze danych w centralnym rejestrze wpis uważa się za dokonany.
4.
Wpisu do właściwego zbioru danych w centralnym rejestrze dokonuje się pod oddzielną pozycją, oznaczoną numerem wynikającym z kolejności oraz datą dokonania wpisu.
1.
Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzi się w formie kart osobowych i kart zawodowych.
2.
Centralny rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie prowadzi się w formie kart osobowych i kart kary.
3.
Układ danych prezentowanych w systemie teleinformatycznym, przyporządkowanych do osoby wpisanej do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, jest zgodny z układem danych przewidzianym dla kart osobowych i kart zawodowych.
4.
Układ danych prezentowanych w systemie teleinformatycznym, przyporządkowanych do osoby wpisanej do centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, jest zgodny z układem danych przewidzianym dla kart osobowych i kart kary.
5.
Wzory karty osobowej, karty zawodowej i karty kary określają odpowiednio załączniki nr 1–3 do rozporządzenia.
Wpisów do centralnych rejestrów dokonuje się na podstawie ostatecznych decyzji o:
1)
nadaniu uprawnień budowlanych;
2)
ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
1.
Do wniosku o wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane dołącza się ostateczną decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych oraz wypełniony formularz osobowy, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
2.
Do wniosku o wpis do centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie dołącza się ostateczną decyzję o ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, wypełniony formularz osobowy, o którym mowa w ust. 1, oraz wypełniony formularz kary, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
1.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może wystąpić do właściwego organu samorządu zawodowego o weryfikację dokumentów przesłanych w celu dokonania wpisu do centralnego rejestru, określając nieprawidłowości, które powinny zostać usunięte.
2.
Na wniosek osoby objętej wpisem lub właściwego organu samorządu zawodowego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje sprostowania dokonanego wpisu w przypadku, gdy jest on niezgodny z decyzją, o której mowa w § 4, z informacjami zawartymi w tej decyzji lub ze stanem faktycznym.
Wpisowi podlegają również zmiany i uzupełnienia danych i informacji zamieszczonych w centralnych rejestrach oraz wykreślenia z rejestru.
1.
Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do centralnych rejestrów gromadzi się jako akta rejestrowe.
2.
Akta rejestrowe nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
Akta rejestrowe oraz inne dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego gromadzi się i przechowuje zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji dla celów archiwalnych.
Wnioski o wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz do centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, wraz z dokumentami dołączonymi do tych wniosków, złożone w brzmieniu i formie określonej w przepisach dotychczasowych, mogą stanowić podstawę wpisu do tych rejestrów, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 23, poz. 136).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. (poz. 1513)

 

 

Załącznik nr 1

 KARTA OSOBOWA

1. Imiona.

2. Nazwisko.

3. Status.

4. PESEL – w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie.

5. Numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

6. Kraj.

7. Województwo wraz z identyfikatorem z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju „TERYT” – w przypadku osób zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Kod pocztowy.

9. Poczta.

10. Miejscowość wraz z identyfikatorem z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju „TERYT”, a w przypadku osób niezamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – miejscowość.

11. Ulica.

12. Nr domu.

13. Nr mieszkania.

14. Wykształcenie.

15. Kierunek wykształcenia.

16. Tytuł naukowy i zawodowy.

17. Przynależność do okręgowej izby samorządu zawodowego.

18. Adres do korespondencji.

 

 

 

Załącznik nr 2

KARTA ZAWODOWA

 Identyfikacja decyzji

1. Imiona i nazwisko umieszczone w decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

2. Numer decyzji.

3. Data wydania decyzji.

4. Miejsce wydania decyzji.

5. Organ wydający.

 

Opis decyzji

6. Podstawa prawna.

7. Numer uprawnień budowlanych.

8. Dziedzina.

9. Zakres.

10. Specjalność.

11. Specjalizacja.

12. Status.

13. Zmiany dotyczące wpisu.

 

Rejestracja decyzji

14. Numer kancelaryjny.

15. Pozycja rejestru.

16. Data wpisu do rejestru.

 

Dane osobowe *

 

 

 

 

* Zbiór danych zawartych w karcie osobowej przyporządkowanej do osoby, której dotyczy karta zawodowa.

 

 

 Załącznik nr 3

KARTA KARY

Identyfikacja decyzji

1. Imiona i nazwisko umieszczone w decyzji o nałożeniu kary.

2. Numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

3. Numer, specjalność i zakres uprawnień budowlanych.

4. Data wydania decyzji o nałożeniu kary.

5. Miejsce wydania decyzji o nałożeniu kary.

6. Organ wydający decyzję o nałożeniu kary.

7. Podstawa prawna.

Opis kary

8. Funkcja uczestnika.

9. Data popełnienia czynu.

10. Miejsce popełnienia czynu.

11. Kwalifikacja prawna popełnionego czynu.

12. Rodzaj kary.

13. Pierwszy termin egzaminu.

14. Drugi termin egzaminu.

15. Data upływu kary.

16. Status kary.

17. Uwagi dotyczące kary.

Rejestracja decyzji

18. Numer kancelaryjny.

19. Pozycja rejestru.

20. Data wpisu do rejestru.

Dane osobowe *

 

 

 

 * Zbiór danych zawartych w karcie osobowej przyporządkowanej do osoby, której dotyczy karta kary.

 

 

Załącznik nr 4

 FORMULARZ OSOBOWY

1. Imiona .........................................................................................

2. Nazwisko .......................................................................................

3. PESEL – w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie ............

4. Numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ....................

5. Kraj ..............................................................................................

6. Województwo wraz z identyfikatorem z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju „TERYT” – w przypadku osób zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej .............................

7. Kod pocztowy .................................................................................

8. Poczta ..........................................................................................

9. Miejscowość wraz z identyfikatorem z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju „TERYT”, a w przypadku osób niezamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – miejscowość .......................................................................................................

10. Ulica ..........................................................................................

11. Nr domu .....................................................................................

12. Nr mieszkania .............................................................................

13. Wykształcenie .............................................................................

14. Kierunek wykształcenia ................................................................

15. Tytuł naukowy i zawodowy .............................................................

16. Przynależność do okręgowej izby samorządu zawodowego .................

17. Adres do korespondencji ...............................................................

 

 

 Załącznik nr 5

FORMULARZ KARY

Identyfikacja decyzji

1. Imiona i nazwisko umieszczone w decyzji o nałożeniu kary .................

2. Numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych ...............................

3. Numer, specjalność i zakres uprawnień budowlanych ...........................

4. Data wydania decyzji o nałożeniu kary ..............................................

5. Miejsce wydania decyzji o nałożeniu kary ...........................................

6. Organ wydający decyzję o nałożeniu kary ..........................................

7. Podstawa prawna ...........................................................................

 

Opis kary

8. Funkcja uczestnika .........................................................................

9. Data popełnienia czynu ...................................................................

10. Miejsce popełnienia czynu .............................................................

11. Kwalifikacja prawna popełnionego czynu ..........................................

12. Rodzaj kary .................................................................................

13. Pierwszy termin egzaminu .............................................................

14. Drugi termin egzaminu .................................................................

15. Data upływu kary .........................................................................

16. Uwagi dotyczące kary ....................................................................

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...