• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  31.01.2023

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego

Stan prawny aktualny na dzień: 31.01.2023

Dz.U.2003.120.1134 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego

Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2023-01-01
Dz.U. uchylający akt: 2022.0.1557

Na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

1.
Rozporządzenie określa wzór książki obiektu budowlanego, zwanej dalej "książką", oraz sposób jej prowadzenia.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego, zwanego dalej "obiektem", do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania.
1.
Książka powinna mieć format A-4 i być wykonana w sposób trwały, zapewniający przydatność do użytkowania w całym okresie użytkowania obiektu.
2.
Wzór książki określa załącznik do rozporządzenia.
1.
Książka powinna mieć strony ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą.
2.
W przypadku wypełnienia całej książki zakłada się jej kolejny tom, wpisując na stronie tytułowej numer kolejny tomu oraz datę założenia.
Wpisy do książki obejmują:
1)
podstawowe dane identyfikujące obiekt:
a) rodzaj obiektu i jego adres,
b) właściciela, zarządcę - nazwę lub imię i nazwisko,
c) protokół odbioru obiektu - numer i datę sporządzenia,
d) pozwolenie na użytkowanie obiektu - nazwę organu, który wydał, numer i datę wydania,
e) zmianę właściciela lub zarządcy - numer i datę protokołu przejęcia obiektu,
f) wpis o zamknięciu książki, datę jej założenia;
2)
dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki;
3)
plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła;
4)
protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1 i 2 ustawy oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.
1.
Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.
2.
Wpis do książki powinien:
1)
zawierać dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła;
2)
cechować się jednoznacznością i zwięzłością.
3.
Wpisów, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. a i b, dokonuje właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę.
4.
Sprostowania błędów we wpisach dokonuje się przez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i podpisu osoby dokonującej zmiany.
Książki prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzi się na zasadach dotychczasowych, do wypełnienia tomu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2003 r.


ZAŁĄCZNIK WZÓR KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO (Strona tytułowa) Spis treści

(*)Jeśli jest wymagane. (**)Jeśli sporządzono protokół. UWAGI:
(Strona 74)    
(*)Jeśli jest wymagane. (**)Jeśli sporządzono protokół. UWAGI:
(Strona 74)    
(*)Jeśli jest wymagane. (**)Jeśli sporządzono protokół. UWAGI:
(Strona 74)    
(*)Jeśli jest wymagane. (**)Jeśli sporządzono protokół. UWAGI:
(Strona 74)    
(*)Jeśli jest wymagane. (**)Jeśli sporządzono protokół. UWAGI:
(Strona 74)    
(*)Jeśli jest wymagane. (**)Jeśli sporządzono protokół. UWAGI:
(Strona 74)    
(*)Jeśli jest wymagane. (**)Jeśli sporządzono protokół. UWAGI:
(Strona 74)    

(Strona 1) I. OSOBA UPOWAŻNIONA DO DOKONYWANIA WPISU Tablica nr 1

Lp. Nazwisko i imię Podpis Okres
      od do
         
         
         
         
         
         
         
         
         

(Strona 2) II. DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU Tablica nr 2

1. Nazwa obiektu ........................................
2. Funkcja obiektu ......................................
3. Rok zakończenia budowy ...............................
4. Adres obiektu: .............. .................... ..................... kod miejscowość gmina ................... ........................ ulica numer
5. Właściciel obiektu: ............................... ........................... nazwa/nazwisko kod i miejscowość ............ ............... ............. ..................... gmina ulica numer numer telefonu
5.1 Zmiana właściciela obiektu: ............................... ........................... nazwa/nazwisko kod i miejscowość ............ ............... ............. ..................... gmina ulica numer numer telefonu
6. Zarządca obiektu: ............................... ........................... nazwa/nazwisko kod i miejscowość ............ ............... ............. ..................... gmina ulica numer numer telefonu
6.1 Zmiana zarządca obiektu: ............................... ........................... nazwa/nazwisko kod i miejscowość ............ ............... ............. ..................... gmina ulica numer numer telefonu
7. Księga wieczysta nr: ........ znajduje się w sądzie .......................
8. Numer ewidencyjny gruntów: ................................................
9. Protokół odbioru obiektu z dnia ......................... nr ..............
10 Pozwolenie na użytkowanie obiektu z dnia ................... nr ........... wydane przez ..............................................................

(Strona 3) III. SPIS DOKUMENTACJI DOŁĄCZONEJ DO KSIĄŻKI OBIEKTU Tablica nr 3

Lp. Nazwa dołączonego dokumentu Ilość stron Data dołączenia Podpis
1 Pozwolenie na budowę      
2 Dokumentacja budowy      
3 Dokumentacja powykonawcza      
4 Protokół odbioru obiektu      
5 Pozwolenie na użytkowanie obiektu      
6 Instrukcja eksploatacji obiektu (jeśli znajduje się w posiadaniu właściciela obiektu)      
7 Protokoły okresowych kontroli stanu technicznego obiektu (według wykazu w tablicy nr 4)      
8 Protokoły okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu (według wykazu w tablicy nr 5)      
9 Opracowania techniczne dotyczące obiektu (według wykazu w tablicy nr 6)      
10 Dokumentacja techniczna dotycząca remontów obiektu (według wykazu w tablicach nr 8 i 11)      
11 Protokoły awarii i katastrof obiektu (według wykazu w tablicy nr 10)      
12 Dokumenty pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu (według wykazu w tablicy nr 11)      
         

(Strony 4 i 5) IV. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT (Strona 6) V. PLAN SYTUACYJNY OBIEKTU Plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczającego za pomocą tych sieci (Strona 7) VI. WYKAZ PROTOKOŁÓW OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU (przeprowadzanych co najmniej raz w roku; art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy) Tablica nr 4

Lp. Data kontroli Nr protokołu kontroli Zakres robót remontowych określonych w protokole kontroli Data wykonania robót
1 2 3 4 5
         
         
         
         
         
         
         

(Strony 8-21) VII. WYKAZ PROTOKOŁÓW OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU (przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat; art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy) Tablica nr 5

Lp. Data kontroli Nr protokołu kontroli Zakres robót remontowych określonych w protokole kontroli Data wykonania robót
1 2 3 4 5
         
         
         
         
         
         
         

(Strony 22-29) VIII.1. WYKAZ OPRACOWAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTU EKSPERTYZY, BADANIA TECHNICZNE OBIEKTU, OPINIE, ORZECZENIA TECHNICZNE, DOKUMENTACJA TECHNICZNA I INNE OPRACOWANIA DOTYCZĄCE OBIEKTU Tablica nr 6

  Nazwa Data Przedmiot opracowania i Data
Lp. opracowania zlecenia opracowania odbioru opracowania sposób wykorzystania wykonania robót
1 2 3 4 5 6
           
           
           

(Strony 30-32) VIII.2. DANE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA TECHNICZNEGO (lp. ....... z tablicy nr 6) Tablica nr 7

................... ......................................................... (rodzaj opracowania)
Lp. Wyszczególnienie Opis
1 2 3
1 Powód zlecenia  
2 Autor  
3 Data opracowania  
4 Sposób realizacji wniosków i zaleceń (*)  

(*) Nie dotyczy dokumentacji technicznej. UWAGI: (Strony 33-44) IX.1. WYKAZ PROTOKOŁÓW ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W OBIEKCIE Tablica nr 8

Lp. Nr pozwolenia na budowę (*) Podstawa realizacji robót (**) Zakres remontów Protokół odbioru Nr i data
1 2 3 4 5
         
         
         
         
         

(*) Jeżeli jest wymagane. (**) Podać lp. z tablicy nr 6 zawierającą dane dotyczące dokumentacji technicznej. (Strony 45-60) IX.2. DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ(*) (lp. ....... z tablicy nr 8) Tablica nr 9

................... ......................................................... (rodzaj opracowania technicznego)
Lp. Wyszczególnienie Opis
1 2 3
1 Autor  
2 Data odbioru opracowania  
3 Zakres robót przewidzianych dokumentacją techniczną  

(*) Informacje uzupełniające do kolumny 3 w tablicy nr 8. UWAGI: (Strony 61-70) X. WYKAZ PROTOKOŁÓW AWARII I KATASTROF OBIEKTU (art. 78 ust. 1 ustawy) Tablica nr 10

Lp. Data awarii lub katastrofy Data i nr protokołu Zakres uszkodzeń Przyczyny awarii lub katastrofy Data usunięcia uszkodzeń
1 2 3 4 5 6
           
           
           
           

UWAGI: (Strona 71-73) XI. WYKAZ POZWOLEŃ NA ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU (art. 71 ustawy) Tablica nr 11

  Numer i data Zakres Sposób użytkowania
Lp. pozwolenia na budowę (*) protokołu odbioru (**) pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania dokonanych zmian przed zmianą po zmianie
             
             
             
             

(*) Jeśli jest wymagane. (**) Jeśli sporządzono protokół. UWAGI: (Strona 74)

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...