• Rozporządzenie Ministra P...
  28.01.2023

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 28.01.2023

Dz.U.2013.0.29 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób ni

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie art. 6c Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ust. 2 pkt 1 i 2, art. 22a kontrola u sprzedającego lub nabywcy, art. 25d uprawnienia kontrolne Prezesa Zarządu Funduszu ust. 1, art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ust. 10, art. 30 kompetencje wojewody w sprawach zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej ust. 3b i art. 34 uprawnienia nadzorcze i kontrolne Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą".
Kontrola może być przeprowadzana jako:
1)
kompleksowa - obejmująca całokształt działań podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie;
2)
problemowa - obejmująca sprawdzenie realizacji wybranego zadania lub grupy zadań realizowanych przez podmiot kontrolowany;
3)
sprawdzająca - której celem jest stwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych;
4)
doraźna - której celem jest zbadanie prawidłowości działania podmiotu kontrolowanego w zakresie określonego zagadnienia wynikającego ze skargi, wniosku lub informacji pochodzących ze środków komunikacji społecznej;
5)
okresowa - której celem jest zbadanie spełniania przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej warunków i obowiązków, o których mowa w art. 28 uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej i art. 29 warunki uzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej ustawy.
1.
Kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, zwanego dalej "upoważnieniem", wydanego w formie pisemnej przez organ upoważniony do kontroli.
2.
Upoważnienie zawiera:
1)
oznaczenie organu upoważnionego do kontroli;
2)
datę wydania upoważnienia;
3)
numer upoważnienia;
4)
imiona i nazwiska oraz numery dokumentów potwierdzających tożsamość kontrolujących;
5)
imię i nazwisko kierownika zespołu, o którym mowa w § 5 ust. 1;
6)
powołanie podstawy prawnej kontroli;
7)
nazwę i adres podmiotu kontrolowanego;
8)
zakres kontroli;
9)
miejsce i termin przeprowadzenia kontroli;
10)
w przypadku uzasadnionym zakresem kontroli - wskazanie jednostek organizacyjnych podmiotu kontrolowanego objętych kontrolą.
3.
W trakcie przeprowadzania kontroli organ upoważniony do kontroli, w uzasadnionych przypadkach, może zmienić zakres, miejsce i termin kontroli, wydając nowe upoważnienie.
1.
Kontrolujący podlega wyłączeniu z udziału w kontroli przez organ upoważniony do kontroli, jeżeli:
1)
wszczęto wobec niego postępowanie karne o przestępstwo ścigane z urzędu;
2)
stwierdzono przyczyny mogące wpłynąć na jego bezstronność, w szczególności jeżeli w ciągu 2 lat przed otrzymaniem upoważnienia był przedstawicielem lub pracownikiem podmiotu kontrolowanego;
3)
zachodzą przyczyny, dla których kontrolujący nie może dokonywać kontroli przez okres dłuższy niż 15 dni roboczych;
4)
jest świadkiem w postępowaniu kontrolnym;
5)
jest biegłym w postępowaniu kontrolnym.
2.
Kierownik podmiotu kontrolowanego może wystąpić do organu upoważnionego do kontroli o wyłączenie kontrolującego z kontroli z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.
3.
O wyłączeniu kontrolującego z czynności kontrolnych organ upoważniony do kontroli powiadamia niezwłocznie kierownika podmiotu kontrolowanego, bez konieczności podawania przyczyn wyłączenia.
1.
Kontrola jest przeprowadzana przez zespół składający się z co najmniej dwóch kontrolujących, zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym przez organ upoważniony do kontroli przed wydaniem upoważnienia.
2.
Kontrola przeprowadzana na podstawie art. 6c Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ust. 2 pkt 1 i 2 lub art. 34 uprawnienia nadzorcze i kontrolne Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ust. 5 ustawy może odbywać się w składzie jednoosobowym.
Po otrzymaniu upoważnienia kontrolujący dokonują niezwłocznie analizy posiadanych przez organ upoważniony do kontroli informacji dotyczących podmiotu kontrolowanego w zakresie zagadnień objętych kontrolą, a także zapoznają się z wynikami poprzednich kontroli.
Na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kontroli, o której mowa w § 2 pkt 1, 2 i 5, organ upoważniony do kontroli zawiadamia na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego kierownika podmiotu kontrolowanego o miejscu, zakresie i terminie kontroli.
Przed przystąpieniem do kontroli kontrolujący okazują kierownikowi podmiotu kontrolowanego upoważnienie oraz dokumenty potwierdzające tożsamość kontrolujących.
1.
Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub w miejscu prowadzenia działalności przez podmiot kontrolowany, w dniach i godzinach jego pracy.
2.
W uzasadnionych okolicznościach kontrola może być przeprowadzona:
1)
poza godzinami pracy podmiotu kontrolowanego lub w dni wolne od pracy;
2)
w miejscu i godzinach świadczenia pracy przez pracowników podmiotu kontrolowanego, w obecności kierownika tego podmiotu;
3)
w siedzibie organu upoważnionego do kontroli.
1.
W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii dotyczącej zagadnień objętych kontrolą, organ upoważniony do kontroli podczas kontroli, jak też po jej zakończeniu, może zwrócić się do biegłego o wydanie takiej opinii.
2.
O powołaniu biegłego zawiadamia się kierownika podmiotu kontrolowanego.
3.
Na podstawie upoważnienia wydanego przez organ upoważniony do kontroli biegły może uczestniczyć w czynnościach kontrolnych w obecności kontrolującego.
4.
Do biegłego stosuje się § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.
1.
Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.
2.
Czynności kontrolne polegają na:
1)
badaniu dokumentów;
2)
żądaniu udzielenia zeznań i wyjaśnień w wyznaczonym terminie oraz na przyjmowaniu zeznań i wyjaśnień;
3)
przeprowadzaniu oględzin.
3.
Dowodami są w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia, zeznania świadków i opinie biegłych.
4.
Dowody zebrane w toku kontroli przechowuje się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich bez zgody kontrolujących.
1.
Kierownik podmiotu kontrolowanego zapewnia kontrolującym oraz biegłym upoważnionym do udziału w kontroli warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności zapewnia:
1)
swobodny wstęp i poruszanie się po terenie podmiotu kontrolowanego;
2)
w miarę możliwości, samodzielne zamykane pomieszczenie, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli;
3)
wydzielone miejsce do przechowywania dokumentów i zabezpieczonych przedmiotów.
2.
W przypadku gdy dokumentacja dotycząca działalności podmiotu kontrolowanego jest prowadzona lub przechowywana poza siedzibą podmiotu kontrolowanego, kierownik tego podmiotu, na żądanie kontrolującego, zapewnia dostęp do tej dokumentacji w swojej siedzibie albo w miejscu jej prowadzenia lub przechowywania.
3.
Kierownik podmiotu kontrolowanego potwierdza za zgodność z oryginałem sporządzone kopie dokumentów i wydruków. W przypadku odmowy potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów i wydruków, potwierdza je kontrolujący, o czym czyni wzmiankę w protokole kontroli.
1.
Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawiają w protokole kontroli.
2.
Protokół kontroli, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 i 4, zawiera:
1)
nazwę podmiotu kontrolowanego w pełnym brzmieniu, jego adres oraz imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego, a także, w miarę potrzeby, imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych jednostek organizacyjnych oraz daty objęcia przez nich stanowisk;
2)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z uwzględnieniem przerw w kontroli;
3)
imiona i nazwiska: kontrolujących, pracowników podmiotu kontrolowanego uczestniczących w czynnościach związanych z postępowaniem kontrolnym, a także osób składających zeznania lub wyjaśnienia w toku kontroli;
4)
określenie miejsca kontroli, szczegółowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
5)
opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym opis ustalonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości lub naruszeń, oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych;
6)
opis załączników stanowiących część składową protokołu kontroli;
7)
określenie stwierdzonych zagrożeń dla prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w ustawie;
8)
informację o możliwości zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, o których mowa w § 15 ust. 2.
3.
Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla podmiotu kontrolowanego i dla kontrolujących.
4.
Oczywiste omyłki pisarskie prostują kontrolujący, parafując sprostowania.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa, w protokole kontroli dokonuje się odpowiedniej adnotacji.
1.
Protokół kontroli i każdą stronę protokołu podpisują kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego.
2.
Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.
3.
Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
4.
W razie zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący dokonują ich analizy i, w miarę potrzeby, podejmują dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmieniają lub uzupełniają odpowiednią część protokołu kontroli.
5.
W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.
6.
Po podpisaniu protokołu kontroli nie dokonuje się w nim poprawek, z zastrzeżeniem § 13 ust. 4.
1.
Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli.
2.
O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący zamieszczają wzmiankę w protokole.
3.
Odmowa podpisania protokołu kontroli przez osobę wymienioną w ust. 1 nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.
1.
W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszeń prawa w zakresie przedmiotu kontroli, organ upoważniony do kontroli, niezwłocznie po podpisaniu protokołu kontroli, sporządza wystąpienie pokontrolne, które przekazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego.
2.
Jeżeli opinia biegłego, o której mowa w § 10 ust. 1, została sporządzona po podpisaniu protokołu kontroli, organ upoważniony do kontroli sporządza wystąpienie pokontrolne niezwłocznie po otrzymaniu opinii.
3.
Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę kontrolowanej działalności, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a także uwagi i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa.
4.
Jeżeli stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszenia prawa wskazują na konieczność podjęcia działań przez właściwe organy państwowe lub samorządowe, organ upoważniony do kontroli przekazuje wystąpienie pokontrolne do tych organów oraz informuje o tym kierownika podmiotu kontrolowanego.
5.
Kierownik podmiotu kontrolowanego, w terminie wyznaczonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadamia organ upoważniony do kontroli o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.
Do kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...