• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  30.09.2023

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2021.0.210 t.j. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2023-08-24
Dz.U. uchylający akt: 2022.0.1079

   Na podstawie art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 1475) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe wymagania dla podmiotów ubiegających się o wpis albo wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 6 realizacja zadań przez Agencję ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanego dalej „rejestrem”, w zakresie:
a) potencjału technicznego, ekonomicznego oraz kadrowego niezbędnego do należytego świadczenia usług doradczych i szkoleniowych, zwanych dalej „usługami rozwojowymi”,
b) zapewniania należytej jakości świadczenia usług rozwojowych, w tym wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających zapewnienie należytej jakości świadczenia tych usług,
c) przestrzegania zasad etyki zawodowej;
2)
zakres informacji przedstawianych we wniosku o wpis do rejestru oraz dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wpis do tego rejestru;
3)
szczegółowy sposób i tryb dokonywania wpisu do rejestru, zmiany, w tym sprostowania, oraz wykreślenia wpisu, a także zakres danych wpisywanych do rejestru;
4)
szczegółowy sposób i tryb weryfikacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Agencją”, warunków określonych w pkt 1;
5)
standardy świadczenia usług rozwojowych przez podmioty wpisane do rejestru.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
jednostce naukowej – należy przez to rozumieć jednostkę, o której mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.);
2)
kwalifikacji – należy przez to rozumieć kwalifikację, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475);
3)
usługobiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę lub jego pracownika korzystającego z usług rozwojowych;
4)
wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot ubiegający się o wpis do rejestru.

Rozdział 2. Szczegółowe wymagania dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Do rejestru wpisuje się podmioty świadczące następujące rodzaje usług rozwojowych:
1)
doradcze:
a) mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy lub pozwalające na jego rozwój,
b) proinnowacyjne, służące utworzeniu lub rozwojowi przedsiębiorstwa przez wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem;
2)
szkoleniowe, mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy, w tym przygotowujące do uzyskania kwalifikacji, lub pozwalające na jego rozwój.
1.
Podmiot świadczący usługi rozwojowe spełnia warunki w zakresie potencjału technicznego, jeżeli:
1)
posiada wyposażenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług rozwojowych oraz
2)
dysponuje urządzeniami technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę podmiotów korzystających z usług rozwojowych oraz łączność z tymi podmiotami i z innymi podmiotami wpisanymi do rejestru, w szczególności sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem biurowym oraz sprzętem zapewniającym możliwość korzystania z usług telefonicznych i usług dostępu do Internetu, oraz
3)
prowadzi ewidencję zrealizowanych usług rozwojowych, obejmującą w szczególności dane usługobiorców.
2.
Podmiot świadczący usługi, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b, spełnia warunki w zakresie potencjału technicznego, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1 oraz:
1)
posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stałe miejsce wykonywania działalności, oraz
2)
dysponuje wydzielonym pomieszczeniem przeznaczonym do prowadzenia indywidualnych spotkań z podmiotami korzystającymi z tych usług, oraz
3)
jest związany z jednostką naukową umową o współpracy określającą w szczególności zasady udziału tej jednostki w realizacji tych usług, chyba że stanowi wydzieloną organizacyjnie jednostkę takiej jednostki naukowej.
1.
Podmiot świadczący usługi rozwojowe spełnia warunki w zakresie potencjału ekonomicznego, jeżeli:
1)
nie posiada zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne oraz
2)
nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, oraz
3)
nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz
4)
nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne.
2.
Podmiot świadczący usługi, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b, spełnia warunki w zakresie potencjału ekonomicznego, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1 oraz jeżeli w poprzednim roku obrotowym:
1)
zrealizował podobne usługi o wartości netto co najmniej 50 000 zł, oraz
2)
usługi świadczone dla przedsiębiorców stanowiły co najmniej 30% ogólnej liczby zrealizowanych usług danego rodzaju.
1.
Podmiot świadczący usługi, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a i pkt 2, spełnia warunki w zakresie potencjału kadrowego, jeżeli zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług.
2.
Podmiot świadczący usługi, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b, spełnia warunki w zakresie potencjału kadrowego, jeżeli zatrudnia na podstawie umowy o pracę minimum dwie osoby, w wymiarze co najmniej dwóch pełnych etatów łącznie, w tym co najmniej jedną stale obecną w miejscu wykonywania działalności, oraz zapewnia możliwość realizacji tych usług przez co najmniej dwóch specjalistów, którzy posiadają:
1)
ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz posiadają odpowiednio tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub magistra oraz
2)
co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy:
a) w przedsiębiorstwie produkcyjnym, na stanowisku co najmniej specjalisty lub równorzędnym, związanym z procesem produkcyjnym, lub
b) w podmiocie świadczącym usługi doradcze związane z tworzeniem, wdrożeniem lub obsługą technologii, na stanowisku co najmniej specjalisty lub równorzędnym, lub
c) w podmiocie świadczącym usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym, na stanowisku co najmniej specjalisty lub równorzędnym, oraz
3)
doświadczenie związane z udziałem w realizacji co najmniej dwóch usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, oraz
4)
co najmniej bierną znajomość jednego oficjalnego języka Unii Europejskiej, innego niż język polski.
1.
Podmiot spełnia warunki w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług rozwojowych, jeżeli:
1)
posiada określoną misję swojej działalności oraz zdefiniowane cele strategiczne i operacyjne, które są okresowo weryfikowane i aktualizowane;
2)
prowadzi działalność zgodnie z dokumentami założycielskimi oraz obowiązującymi przepisami prawa;
3)
posiada procedury kontroli wewnętrznej i ewaluacji działań, które systematycznie analizuje oraz podejmuje działania korygujące i zapobiegawcze;
4)
posiada system monitorowania jakości usług rozwojowych i zadowolenia usługobiorcy, w szczególności identyfikacji oraz sposobu likwidacji zagrożeń i wykorzystania szans;
5)
określa wymagania dotyczące dostarczanej usługi rozwojowej dla usługobiorcy zgodnie z:
a) obowiązującymi przepisami prawa,
b) wymaganiami wyspecyfikowanymi przez usługobiorcę,
c) wymaganiami nieustalonymi przez usługobiorcę, ale niezbędnymi do realizacji usługi rozwojowej;
6)
określa i wdraża skuteczną komunikację z usługobiorcą odnośnie do informacji zwrotnych od usługobiorcy, w tym reklamacji;
7)
prowadzi:
a) nadzór nad udokumentowanymi informacjami,
b) nadzór nad usługą rozwojową niezgodną z wymaganiami określonymi dla danej usługi,
c) działania korygujące.
2.
Podmiot spełnia warunki w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług, których dotyczy wpis podmiotu do rejestru i o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a i pkt 2, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1 oraz:
1)
określa cele i zakres tematyczny usług rozwojowych zgodnie z wymaganiami wyspecyfikowanymi przez usługobiorców, a także
2)
posiada certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytacji, potwierdzający spełnienie wymogów, o których mowa w pkt 1, w ust. 1 oraz w § 6 ust. 1
– z zastrzeżeniem ust. 5.
3.
Certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytacji, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest wydawany:
1)
dla każdego podmiotu świadczącego usługi rozwojowe po spełnieniu przez ten podmiot co najmniej warunków, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz w § 6 ust. 1, oraz
2)
po przeprowadzeniu przez jednostkę wydającą certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytacji, o której mowa w ust. 4, niepowiązaną osobowo lub kapitałowo, w rozumieniu art. 6c wybór wykonawcy i zakup towarów i usług przez podmiot ubiegający się o wsparcie Agencji lub który otrzymał wsparcie ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z podmiotem świadczącym usługi rozwojowe, audytu certyfikującego albo akredytującego w oparciu o procedurę przeprowadzania audytu:
a) w siedzibie podmiotu oraz na podstawie dokumentów,
b) przez kadrę audytorską spełniającą wymagania określone dla danej certyfikacji lub akredytacji,
c) z zachowaniem bezstronności i obiektywizmu,
d) w sposób pozwalający na sprawdzenie zgodności działań podejmowanych przez podmiot z procedurami określonymi dla danego procesu certyfikacji lub akredytacji,
e) zakończonego sporządzeniem raportu, zawierającego co najmniej udokumentowanie przeprowadzenia audytu, ocenę zgodności lub braku zgodności działań podejmowanych przez podmiot z wymaganiami określonymi dla danego procesu certyfikacji lub akredytacji oraz wskazanie ewentualnych działań korygujących i terminu ich wdrożenia;
3)
na okres nie dłuższy niż 5 lat, przy czym ponowne wydanie certyfikatu albo dokumentu potwierdzającego akredytację następuje po przeprowadzeniu audytu, zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 2.
4.
Jednostką wydającą certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytacji jest:
1)
jednostka certyfikująca lub akredytująca systemy zarządzania w zakresie usług sklasyfikowanych w działach 70 i 85 klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2, ujętych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), posiadająca akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji, lub jednostka akredytująca będąca sygnatariuszem Wielostronnego Porozumienia EA (European Cooperation for Accreditation Multilateral Agreement);
2)
jednostka sektora finansów publicznych;
3)
inna niż wymieniona w pkt 1 lub 2 jednostka wydająca certyfikaty lub dokumenty poświadczające udzielenie akredytacji
– w przypadku certyfikatów lub dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji wydawanych zgodnie
z warunkami, o których mowa w ust. 3, od co najmniej roku, licząc od dnia wydania pierwszego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji do dnia złożenia wniosku.
5.
Uznaje się, że podmiot, który:
1)
jest instytucją certyfikującą, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub podmiotem działającym na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 47 ust. 2 tej ustawy,
2)
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 118 postępowanie w sprawie przyznania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),
3)
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285 oraz z 2017 r. poz. 60),
4)
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.),
5)
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 uprawnienia uczelni ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
6)
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, o których mowa w art. 2 zadania Akademii ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089),
7)
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 podstawowa działalność instytutu ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452),
8)
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot – spełnia wymagania w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia wyłącznie tych usług.
6.
Podmiot spełnia warunki w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1 oraz:
1)
posiada strukturę organizacyjną odpowiednią do specyfiki działania podmiotu, w tym świadczenia tych usług;
2)
posiada opracowany system zasad wyboru, weryfikacji oraz sposobu współpracy z podwykonawcami lub dostawcami;
3)
posiada jednoznacznie określony zakres odpowiedzialności oraz uprawnień pracowników i ich wymaganych kompetencji;
4)
posiada wdrożony i funkcjonujący system ciągłego doskonalenia i rozwoju pracowników;
5)
określa i wdraża skuteczną komunikację z usługobiorcą odnośnie do:
a) informacji o usłudze,
b) zapytań handlowych,
c) postępowań z umowami lub zamówieniami,
d) wprowadzania zmian do zapytań handlowych lub umów;
6)
posiada opisane zasady postępowania dotyczące:
a) pierwszego kontaktu z podmiotem korzystającym z usług, w tym sposobu postępowania w przypadku braku możliwości zrealizowania usług,
b) gromadzenia danych o podmiotach korzystających z usług oraz o zrealizowanych usługach, zapewniające poufność informacji, w szczególności ochronę danych osobowych,
c) prowadzenia sprawozdawczości na potrzeby Agencji.
Podmiot może być wpisany do rejestru, jeżeli w wykonywanej działalności przestrzega zasad etyki zawodowej, w szczególności:
1)
przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz
2)
zapewnia poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach, oraz
3)
świadczy usługi rozwojowe z należytą starannością oraz zgodnie z opublikowaną informacją o usłudze, oraz
4)
zapewnia poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług rozwojowych.

Rozdział 3. Zakres informacji przedstawianych we wniosku o wpis do rejestru oraz dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wpis do tego rejestru

1.
Wniosek o wpis do rejestru składa się w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Agencję.
2.
Wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje co najmniej jeden rodzaj usług rozwojowych,
o których mowa w § 3, oraz wykazuje spełnienie warunków określonych w rozdziale 2.
3.
Składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca przesyła do Agencji oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do wpisania do rejestru oraz o poprawności i zgodności z prawdą danych zawartych w tym wniosku.
4.
W przypadku ubiegania się o wpis do rejestru w zakresie usług, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b, wnioskodawca przesyła do Agencji wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 3, wykaz osób, które będą świadczyć te usługi, wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz ich życiorysami, potwierdzającymi spełnianie warunków określonych w § 6 ust. 2.
5.
Wnioskodawca składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, oraz wykaz, o którym mowa w ust. 4, sporządzone w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rozdział 4. Szczegółowy sposób i tryb dokonywania wpisu do rejestru, zmiany, w tym sprostowania, oraz wykreślenia wpisu, a także zakres danych wpisywanych do rejestru oraz szczegółowy sposób i tryb weryfikacji warunków określonych dla podmiotów ubiegających się o wpis

1.
Agencja rozpatruje wniosek w terminie 60 dni od dnia jego złożenia.
2.
W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku Agencja zwraca się do wnioskodawcy o ich usunięcie w terminie 14 dni od dnia wysłania wezwania w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku wezwania wnioskodawcy przez Agencję do usunięcia uchybień formalnych wniosku bieg terminu określonego w ust. 1 ulega zawieszeniu do dnia złożenia przez wnioskodawcę poprawionego wniosku.
3.
Wnioski poprawne formalnie Agencja weryfikuje pod względem spełniania warunków. Weryfikację tę przeprowadza się odrębnie dla każdego rodzaju usług rozwojowych objętego wnioskiem.
4.
W celu potwierdzenia prawdziwości informacji zawartych we wniosku Agencja może:
1)
dokonać sprawdzenia stanu faktycznego u wnioskodawcy, powiadamiając go o jego terminie co najmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem;
2)
zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie, w terminie 14 dni od dnia wysłania wezwania w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dodatkowych dokumentów lub informacji; bieg terminu określonego w ust. 1 ulega zawieszeniu do dnia przedstawienia przez wnioskodawcę tych dokumentów lub informacji.
5.
Jeżeli wnioskodawca nie podda się sprawdzeniu stanu faktycznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jego wniosek nie podlega dalszej ocenie.
6.
Agencja, w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin określony w ust. 1, informuje wnioskodawcę, w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o wyniku oceny wniosku. Jeżeli wynik oceny dotyczącej danego rodzaju usług rozwojowych był negatywny, Agencja wskazuje przyczyny takiego wyniku.
7.
Wnioskodawca, którego wniosek w zakresie danego rodzaju usług rozwojowych został oceniony negatywnie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji określonej w ust. 6 wystąpić do Agencji o ponowne rozpatrzenie wniosku. Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku powinno zawierać uzasadnienie. Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8.
Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku złożone po terminie lub w innej formie lub postaci niż określone w ust. 7 pozostawia się bez rozpatrzenia.
9.
Agencja rozpatruje wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni od dnia jego złożenia przez wnioskodawcę.
1.
Agencja wpisuje do rejestru podmiot, który uzyskał pozytywny wynik weryfikacji wniosku, przeprowadzonej w trybie określonym w § 10. Wpis do rejestru obejmuje:
1)
dane identyfikujące podmiot, w tym dane teleadresowe, oraz
2)
rodzaj lub zakres świadczonych usług.
2.
Agencja wydaje podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, potwierdzenie wpisu do rejestru w zakresie danego rodzaju usług rozwojowych, w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Rozdział 5. Standardy świadczenia usług rozwojowych przez podmioty wpisane do rejestru

1.
Agencja weryfikuje spełnianie warunków przez podmioty wpisane do rejestru przez:
1)
analizę oświadczeń zawierających informacje o spełnianiu warunków określonych w rozdziałach 2 i 3, przedkładanych przez podmioty wpisane do rejestru nie rzadziej niż co 12 miesięcy;
2)
sprawdzanie stanu faktycznego w podmiocie wpisanym do rejestru w celu potwierdzenia prawdziwości informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru oraz w zakresie spełniania warunków, o których mowa w rozdziałach 2 i 5;
3)
analizę danych wprowadzonych przez podmioty wpisane do rejestru do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Agencję.
2.
Podmiot wpisany do rejestru zgłasza Agencji każdą zmianę dotyczącą danych zawartych we wniosku lub dokumentach, o których mowa w § 9 ust. 3 i 4, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. W przypadku zmiany tych danych w zakresie warunków określonych w rozporządzeniu, w odniesieniu do podmiotów wpisanych do rejestru w zakresie usług, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a i pkt 2, podmiot świadczący usługi rozwojowe niezwłocznie składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3.
W przypadku powzięcia przez Agencję informacji, że w odniesieniu do podmiotu wpisanego do rejestru zaistniała co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 6a warunki ubiegania się o rejestrację w KSU ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja wszczyna postępowanie wyjaśniające.
4.
Agencja przedstawia, w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, podmiotowi wpisanemu do rejestru zastrzeżenia stanowiące przyczynę wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
5.
Podmiot wpisany do rejestru ustosunkowuje się do zastrzeżeń przedstawionych przez Agencję w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
6.
W trakcie postępowania wyjaśniającego Agencja może zwrócić się do podmiotu wpisanego do rejestru o złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dotyczących przedstawionych zastrzeżeń, określając termin ich złożenia, nie krótszy niż 14 dni.
7.
W wyniku postępowania wyjaśniającego Agencja może:
1)
zwrócić się do podmiotu wpisanego do rejestru o usunięcie stwierdzonych uchybień, określając sposób udokumentowania i termin ich usunięcia, nie krótszy niż 14 dni, lub
2)
wykreślić podmiot wpisany do rejestru, w przypadkach, o których mowa w art. 6a warunki ubiegania się o rejestrację w KSU ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8.
Jeżeli w rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy lub niezgodności z treścią wniosku lub dokumentami, o których mowa w § 9 ust. 3 i 4, Agencja z urzędu dokonuje sprostowania wpisu. Agencja niezwłocznie, drogą elektroniczną, przekazuje informację o sprostowaniu wpisu podmiotowi, którego wpis dotyczy.

Rozdział 6. Przepis końcowy

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2017 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 01.09.2017 r. - Dz.U. z 2017 r. poz.1678]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...