• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  30.01.2023

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki

Stan prawny aktualny na dzień: 30.01.2023

Dz.U.2021.0.1686 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki

Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2023-01-27
Dz.U. uchylający akt: 2022.0.1557

   Na podstawie art. 45 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


 

1.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.
2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
dziennik – dziennik budowy, montażu lub rozbiórki;
2)
ustawa – ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
3)
zgłoszenie – zgłoszenie, o którym mowa w art. 30 obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych ust. 1b ustawy, wymagane do realizacji zamierzenia budowlanego, dla którego został ustanowiony obowiązek prowadzenia dziennika.
Dziennik prowadzi się w taki sposób, aby z zawartych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, montażu lub rozbiórki.
1.
Dziennik prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, w przypadku którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie.
2.
W przypadku obiektów liniowych lub sieciowych dziennik prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót budowlanych.
1.
Dziennik ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika przeznaczone do wpisów są podwójne – składają się na nie oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie.
2.
Na poszczególne strony dziennika właściwy organ nanosi pieczęcie.
3.
Właściwy organ wydaje dziennik w terminie 3 dni od dnia wystąpienia inwestora, w przypadku gdy:
1)
decyzja o pozwoleniu na budowę jest wykonalna albo
2)
inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, albo
3)
decyzja o legalizacji obiektu budowlanego lub jego części, o której mowa w art. 49 postępowanie legalizacyjne ust. 4 ustawy, jest wykonalna, albo
4)
decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art.51 decyzje organu po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy ust. 4 ustawy, jest wykonalna.
1.
Na stronie tytułowej dziennika właściwy organ zamieszcza:
1)
numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika;
2)
imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora;
3)
rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu; w przypadku braku adresu należy podać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej lub identyfikator działki ewidencyjnej, na której zlokalizowany jest obiekt budowlany;
4)
numer i datę wydania pozwolenia na budowę albo numer i datę dokonania zgłoszenia, albo numer i datę wydania decyzji, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 3 lub 4;
5)
pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy.
2.
Na pierwszej stronie dziennika inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub firmę wykonawcy albo wykonawców oraz imiona i nazwiska osób pełniących funkcje kierownika budowy lub kierownika robót oraz osób sprawujących nadzór autorski i inwestorski, a także ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.
3.
Na kolejnych stronach dziennika dokonuje się wpisów dotyczących przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje, a w przypadku osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy podaje się również numer i zakres posiadanych uprawnień zawodowych.
4.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i osoby przejmującej obowiązki.
5.
Pod każdym wpisem w dzienniku osoba, której dotyczy wpis, potwierdza podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią. Odmowę potwierdzenia dokonujący wpisu stwierdza adnotacją.
6.
Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku fakt zamknięcia dziennika albo jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie.
7.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do kolejnych tomów dziennika.
1.
Wpisów w dzienniku dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron. Zamieszcza się je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie uzupełnień.
2.
W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów niewłaściwy tekst należy skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić właściwą treść, z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Należy także zamieścić imię i nazwisko osoby dokonującej poprawki lub skreślenia, datę dokonania tej czynności oraz podpis tej osoby. Skreślenia i poprawki są dokonywane w formie wpisu do dziennika.
3.
Nie dokonuje się wpisów na odwrocie ponumerowanych stron dziennika.
1.
Do dziennika załącza się protokoły związane z budową lub sporządzone w trakcie wykonywania robót budowlanych.
2.
Dopuszcza się sporządzanie protokołów na oddzielnych arkuszach. Arkusze te załącza się w sposób trwały do dziennika albo zamieszcza się w oddzielnym zbiorze oraz dokonuje się w dzienniku wpisu o fakcie prowadzenia tego zbioru.
Czynności kontrolne lub inne wynikające z przepisów prawa, przeprowadzone przez pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie, są każdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika.
1.
Dziennik znajduje się stale na terenie budowy i jest dostępny dla osób upoważnionych, o których mowa w art. 45 obowiązek prowadzenia dziennika budowy ust. 8 ustawy.
2.
W przypadku gdy nie ma możliwości bezpiecznego przechowywania dziennika na terenie budowy, kierownik budowy może przechowywać go w innym miejscu zapewniającym szybki dostęp do niego osobom upoważnionym, o których mowa w art. 45 obowiązek prowadzenia dziennika budowy ust. 8 ustawy.
3.
Dziennik przechowuje się w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2021 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 14.09.2021 r. - Dz. U. z 2021 r. poz. 1686]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...