• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  14.06.2024

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych

Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2022-09-20
Dz.U. uchylający akt: 2019.0.1696

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

Dział I. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 2. Określenia

Dział II. Dane lotniska

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 2. Dane lotniska dla samolotów

Rozdział 3. Dane lotniska dla śmigłowców

Dział III. Charakterystyka fizyczna lotnisk dla samolotów

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 2. Charakterystyka fizyczna dróg startowych

Rzeczywiste długości dróg startowych

Inna charakterystyka dróg startowych

Rozdział 3. Pobocza dróg startowych

Rozdział 4. Pasy dróg startowych

Rozdział 5. Zabezpieczenia końców dróg startowych RESA

Rozdział 6. Zabezpieczenia wydłużonego startu CWY

Rozdział 7. Zabezpieczenia przerwanego startu SWY

Rozdział 8. Drogi kołowania

Rozdział 9. Pobocza dróg kołowania

Rozdział 10. Pas drogi kołowania

Rozdział 11. Zatoki oczekiwania, miejsca oczekiwania na drogach kołowania i miejsca oczekiwania na drogach samochodowych

Rozdział 12. Płyty

Rozdział 13. Wydzielone miejsca postoju

Rozdział 14. Pola wzlotów o nawierzchni naturalnej

Dział IV. Charakterystyka fizyczna lotnisk dla śmigłowców

Rozdział 1. Lotniska dla śmigłowców na poziomie terenu

Rozdział 2. Inne lotniska dla śmigłowców

Dział V. Wskaźniki i znaki na lotnisku dla samolotów

Rozdział 1. Wskaźniki

Rozdział 2. Oznakowanie poziome drogi startowej

Rozdział 3. Inne oznakowania poziome

Rozdział 4. Znaki pionowe

Dział VI. Światła na lotniskach dla samolotów

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 2. Świetlne systemy podejścia do drogi startowej

Uproszczony świetlny system podejścia do drogi startowej

Świetlny system podejścia precyzyjnego kategorii I

Świetlny system podejścia precyzyjnego kategorii II lub III

Rozdział 3. Wzrokowe systemy wskazywania ścieżki podejścia

Rozdział 4. Oświetlenie drogi startowej (rys. 38)

Rozdział 5. Inne światła

Dział VII. Znaki i światła na lotniskach dla śmigłowców

Rozdział 1. Znaki

Rozdział 2. Światła

Dział VIII. Ochrona ratowniczo-gaśnicza lotniska

Dział IX. Przepisy przejściowe i końcowe

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...