• Rozporządzenie Ministra F...
  30.09.2023

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnego trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2020.0.1240 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 109 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

1.
Organ egzekucyjny dokonuje wyboru formy sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu, o której mowa w art. 105 tryb sprzedaży zajętych ruchomości § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która zapewnia:
1)
niezwłoczną sprzedaż takich ruchomości oraz
2)
uzyskanie jak najkorzystniejszej ceny ich nabycia.
2.
Informację o zamiarze sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu wraz ze wskazaniem wybranej for-my ich sprzedaży spośród form, o których mowa w art. 105 tryb sprzedaży zajętych ruchomości § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej odpowiednio urzędu obsługującego organ egzekucyjny albo organu jednostki samorządu terytorialnego, a także na tablicy ogłoszeń tych organów.
Organ egzekucyjny odstępuje od sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów nie mogą być dopuszczone do użytku lub spożycia.
W przypadku niesprzedania lub odstąpienia od sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu organ egzekucyjny zwraca je niezwłocznie zobowiązanemu.
1.
Zajęte kosztowności wraz z jednym egzemplarzem protokołu zajęcia kosztowności pracownik obsługujący organ egzekucyjny niezwłocznie składa, w obecności zobowiązanego lub dwóch świadków, do kasy pancernej albo skrytki bankowej, będącej w wyłącznej dyspozycji organu egzekucyjnego. Na egzemplarzu protokołu zajęcia kosztowności, przechowywanego w aktach egzekucyjnych, zamieszcza się adnotację o złożeniu tych kosztowności odpowiednio w kasie pancernej albo skrytce bankowej.
2.
Przed dokonaniem czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to możliwe, pracownik obsługujący organ egzekucyjny umieszcza kosztowności, w obecności zobowiązanego lub dwóch świadków, w kopercie i umieszcza na sklejeniach koperty podpis i odcisk imiennej pieczęci. Zobowiązany lub świadkowie umieszczają na sklejeniach koperty podpisy.
1.
Każdorazowe wyjęcie zajętych kosztowności z kasy pancernej albo skrytki bankowej następuje w obecności kierownika komórki organizacyjnej prowadzącej egzekucję administracyjną lub osoby zastępującej tego kierownika oraz dwóch pracowników obsługujących organ egzekucyjny.
2.
Organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego o wyznaczonym terminie wyjęcia kosztowności z kasy pancernej albo skrytki bankowej oraz możliwości jego obecności przy tej czynności.
3.
Z czynności wyjęcia kosztowności z kasy pancernej albo skrytki bankowej pracownik obsługujący organ egzekucyjny spisuje protokół, w którym zamieszcza informacje o nienaruszeniu pieczęci na kopercie, jeżeli kosztowności były w niej umieszczone, oraz o zgodności kosztowności wpisanych w protokole zajęcia z kosztownościami znajdującymi się w kasie pancernej lub skrytce bankowej. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zobowiązany, jeden pozostaje przy kosztownościach, a jeden – w aktach egzekucyjnych.
Do sprzedaży zajętych kosztowności stosuje się odpowiednio przepisy § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 14.07.2020 r. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1240]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...