• Ustawa o funduszach inwes...
  26.05.2024

Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2023.0.681 t.j. - Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Dział I. Przepisy ogólne

Ustawa określa zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez fundusze zagraniczne i spółki zarządzające.
Orzeczenia: 8
1.
Ustawa określa również zasady działania podmiotów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez podmioty zarządzające alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi mające siedzibę w państwie członkowskim albo w państwie trzecim.
2.
Nie stanowi działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi działalność:
1)
zakładów ubezpieczeń prowadzona w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2283 i 2640), w szczególności zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi;
2)
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w zakresie zarządzania funduszami tworzącymi lub wspierającymi system zabezpieczenia społecznego, oraz działalność innych jednostek sektora finansów publicznych prowadzona w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;
3)
funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych prowadzona w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2342 i 2640);
4)
pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2139 oraz z 2022 r. poz. 904);
5)
kościelnych osób prawnych oraz osób prawnych innych związków wyznaniowych w odniesieniu do działalności inwestycyjnej w ramach struktury organizacyjnej kościoła lub związku wyznaniowego;
6)
banków centralnych;
7)
Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz innych instytucji międzynarodowych lub ponadnarodowych – jeżeli działalność zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jest wykonywana w celu realizacji interesu publicznego;
8)
spółek holdingowych;
9)
spółek kapitałowych w zakresie prowadzenia działalności jako podmioty emisyjne, o których mowa w art. 92a umowa przelewu wierzytelności i o subpartypację ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339, 2640 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180);
10)
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółki Akcyjnej oraz spółki, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 system kontroli wewnętrznej towarzystwa ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
11)
izb rozliczeniowych, o których mowa w art. 68a izba rozliczeniowa i izba rozrachunkowa ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – w zakresie prowadzenia funduszy zabezpieczających płynność rozliczeń transakcji lub systemu gwarantującego prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji;
12)
giełdowych izb rozrachunkowych, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 4 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 170, 1488 i 1933) – w zakresie organizowania i zarządzania systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji;
13)
kontrahenta centralnego (CCP) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.) – w zakresie prowadzenia funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania, o których mowa w art. 42 tego rozporządzenia;
14)
banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych i zakładów reasekuracji – prowadzona w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
(uchylony)
1a)
ustawie o obrocie instrumentami finansowymi - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500, 1488, 1933, 2185 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 180);
1b)
ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554);
1c)
ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 188);
2)
ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120);
2a)
rozporządzeniu 584/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i treści standardowego powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie procedur dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między właściwymi organami (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 16);
2b)
rozporządzeniu 231/2013 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1);
2c)
rozporządzeniu 345/2013 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 1);
2d)
rozporządzeniu 346/2013 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 18);
2e)
rozporządzeniu 2017/565 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 1, z późn. zm.);
2f)
rozporządzeniu 2016/679 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
2g)
rozporządzeniu 2017/2402 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, s. 35);
2h)
rozporządzeniu 2017/1129 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12);
2i)
rozporządzeniu 694/2014 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 694/2014 z dnia 17 grudnia 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu typów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. Urz. UE L 183 z 24.06.2014, str. 18);
2j)
rozporządzeniu 2015/760 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/760 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 98);
2k)
rozporządzeniu 2019/1156 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1156 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013, (UE) nr 346/2013 i (UE) nr 1286/2014 (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 55);
2l)
rozporządzeniu 1286/2014 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz. Urz. UE L 352 z 09.12.2014, str. 1, z późn. zm.);
3)
towarzystwie - rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka akcyjna;
3a)
zarządzającym ASI – rozumie się przez to zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną;
4)
Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;
5)
EEA - rozumie się przez to Europejski Obszar Gospodarczy;
6)
OECD - rozumie się przez to Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;
7)
państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej;
8)
państwie goszczącym – rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, na terytorium którego towarzystwo albo zarządzający ASI zamierza wykonywać lub wykonuje działalność, lub na terytorium którego fundusz inwestycyjny zamierza zbywać lub zbywa jednostki uczestnictwa lub zamierza oferować lub oferuje certyfikaty inwestycyjne albo zarządzający ASI zamierza wprowadzać lub wprowadza alternatywną spółkę inwestycyjną do obrotu;
9)
funduszu zagranicznym - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty lub spółkę inwestycyjną, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na prowadzenie działalności zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;
10)
spółce zarządzającej - rozumie się przez to podmiot lub spółkę z siedzibą w państwie członkowskim, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;
10a)
alternatywnym funduszu inwestycyjnym – rozumie się przez to instytucję wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;
10b)
unijnym AFI – rozumie się przez to alternatywny fundusz inwestycyjny, który został zarejestrowany jako alternatywny fundusz inwestycyjny przez właściwy organ w państwie członkowskim lub uzyskał zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na prowadzenie działalności jako alternatywny fundusz inwestycyjny, a w przypadku braku wymogu uzyskania zezwolenia lub rejestracji – prowadząc taką działalność, ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
10c)
zarządzającym z UE – rozumie się przez to osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, która uzyskała zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na wykonywanie działalności zarządzania alternatywnym funduszem inwestycyjnym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym działalność zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
10d)
spółce holdingowej – rozumie się przez to spółkę kapitałową, w tym spółkę europejską, która realizuje określoną branżową strategię biznesową przez spółki, w których posiada udziały lub akcje, lub jednostki zależne lub powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości w celu generowania długoterminowego wzrostu wartości tej spółki lub jednostki, i która:
a) wykonuje tę działalność w imieniu własnym i na własny rachunek, a jej akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub
b) nie została utworzona głównie w celu uzyskiwania przychodów dla inwestorów w drodze zbycia akcji lub udziałów w takich spółkach, jeżeli okoliczność ta jest wykazana w jej rocznym sprawozdaniu finansowym;
11)
państwie macierzystym – rozumie się przez to państwo członkowskie, na terytorium którego, w przypadku:
a) spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE – podmiot ten ma siedzibę,
b) funduszu zagranicznego – podmiot ten uzyskał zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności,
c) unijnego AFI – podmiot ten uzyskał po raz pierwszy zezwolenie lub został po raz pierwszy zarejestrowany, a w przypadku braku wymogu uzyskania zezwolenia lub rejestracji – ma siedzibę;
12)
prawie wspólnotowym - rozumie się przez to akty prawne wydawane przez instytucje i organy Unii Europejskiej;
13)
oddziale – rozumie się przez to wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności, przy czym za jeden oddział uważa się wszystkie jednostki organizacyjne:
a) spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) towarzystwa albo zarządzającego ASI zlokalizowane na terytorium państwa goszczącego;
13a)
kliencie profesjonalnym – rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma być świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie jednostek uczestnictwa, objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, posiadający doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest:
a) bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją kredytową,
b) firmą inwestycyjną,
c) krajowym zakładem ubezpieczeń albo zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub krajowym zakładem reasekuracji albo zagranicznym zakładem reasekuracji, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną lub inną instytucją wspólnego inwestowania, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, zarządzającym ASI, spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE,
e) funduszem emerytalnym albo towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
f) towarowym domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
g) podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,
h) instytucją finansową inną niż wskazane w lit. a–g,
i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a–h, prowadzącym działalność regulowaną na rynku finansowym,
j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na warunkach równoważnych z działalnością prowadzoną przez podmioty wskazane w lit. a–i,
k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość w złotych kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
– suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 20 000 000 euro,
– osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej równowartość w złotych 40 000 000 euro,
– kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 2 000 000 euro,
l) organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego podstawowym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotem zajmującym się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
n) podmiotem innym niż wskazane w lit. a–m, który jest traktowany jak klient profesjonalny;
13b)
kliencie detalicznym – rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma być świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie jednostek uczestnictwa, objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, niebędący klientem profesjonalnym albo będący klientem profesjonalnym, którego traktuje się, świadcząc na jego rzecz usługi, albo proponując nabycie jednostek uczestnictwa, objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jak klienta detalicznego;
13c)
inwestorze indywidualnym – rozumie się przez to inwestora indywidualnego, o którym mowa w art. 4 pkt 6 rozporządzenia 1286/2014;
14)
firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
15)
banku krajowym - rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
16)
banku zagranicznym - rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
17)
instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
17a)
instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 katalog instrumentów finansowych ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
18)
instrumentach pochodnych - rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych;
19)
niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych - rozumie się przez to instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami;
20)
bazie instrumentów pochodnych - rozumie się przez to papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, kursy walut, stopy procentowe, stanowiące podstawę do ustalenia ceny instrumentu pochodnego lub niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego;
20a)
instrumentach pochodnych właściwych AFI – rozumie się przez to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 katalog instrumentów finansowych ust. 1 pkt 2 lit. c–i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, będące przedmiotem umów zawieranych przez alternatywną spółkę inwestycyjną lub unijny AFI zarządzany przez towarzystwo lub zarządzającego ASI;
21)
instrumentach rynku pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne:
a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia lub
b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub
c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b
- oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego;
21a)
krótkiej sprzedaży – rozumie się przez to technikę inwestycyjną, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych instrumentów finansowych od momentu realizacji zlecenia ich sprzedaży, jeżeli zostały one pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych instrumentów finansowych, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób instrumentów finansowych, albo jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa odpowiednio w art. 12 lub art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1);
22)
rynku zorganizowanym - rozumie się przez to wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym obrót ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi;
22a)
rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek, o którym mowa w art. 14 ustawowe pojęcie rynku regulowanego ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
22b)
alternatywnym systemie obrotu – rozumie się przez to alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
23)
bliskich powiązaniach - rozumie się przez to posiadanie bezpośrednio lub pośrednio ponad 20 % kapitału innego podmiotu lub prawa do wykonywania co najmniej 20 % głosów w organach innego podmiotu, lub sprawowanie przez podmiot kontroli, lub współkontroli nad innym podmiotem w zakresie określonym w art. 3 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości;
24)
grupie kapitałowej - rozumie się przez to podmiot dominujący wraz z podmiotami od niego zależnymi;
25)
podmiocie dominującym – rozumie się przez to:
a) podmiot dominujący w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej,
b) podmiot, który został uznany za podmiot dominujący na podstawie art. 2a uznanie podmiotu za podmiot dominujący;
26)
podmiocie zależnym - rozumie się przez to podmiot zależny w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej;
27)
zarządzaniu portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych - rozumie się przez to zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w rozumieniu art. 75 zarządzanie portfelem ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
28)
doradztwie inwestycyjnym – rozumie się przez to doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art. 76 doradztwo inwestycyjne ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
28a)
wprowadzaniu alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu – rozumie się przez to:
a) proponowanie objęcia nowych lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów – w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) proponowanie objęcia akcji nowej emisji, sprzedaż akcji własnych albo podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji – w przypadku spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej,
c) podejmowanie czynności związanych z przystąpieniem do spółki nowych komandytariuszy lub zwiększeniem wkładu dotychczasowych komandytariuszy – w przypadku spółki komandytowej;
28b)
prime brokerze – rozumie się przez to bank krajowy, instytucję kredytową, firmę inwestycyjną lub inny podmiot podlegający wymogom ostrożnościowym wynikającym z przepisów prawa oraz nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, które oferują klientom profesjonalnym usługi polegające na:
a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w lit. a, na rachunek dającego zlecenie,
c) udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem banku krajowego, instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki
– i które jednocześnie mogą świadczyć inne usługi, takie jak prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych lub usługi udzielania pożyczek papierów wartościowych lub rozliczania i dokonywania rozrachunku transakcji;
29)
(uchylony)
30)
puli wierzytelności – rozumie się przez to przynoszącą regularny dopływ kapitału grupę jednolitych rodzajowo wierzytelności, posiadanych i wyodrębnionych przez inicjatora przeniesienia ryzyka z wierzytelności, z których każda z wierzytelności stanowiących łącznie co najmniej 75% grupy przynosi regularny dopływ kapitału oraz każda wierzytelność spełnia kryteria określone w statucie funduszu;
31)
inicjatorze przeniesienia ryzyka z wierzytelności – rozumie się przez to jednostkę samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zbywające funduszowi wierzytelności pulę wierzytelności albo zobowiązujące się do przekazywania funduszowi wierzytelności wszystkich świadczeń otrzymanych przez nie z określonej puli wierzytelności;
32)
(uchylony)
33)
danych osobowych - rozumie się przez to imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, a w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej także numer PESEL;
33a)
danych kontaktowych – rozumie się przez to adres korespondencyjny, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
34)
papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych;
35)
zdematerializowanych papierach wartościowych – rozumie się przez to papiery wartościowe, o których mowa w art. 5 forma papierów wartościowych ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
36)
(uchylony)
37)
(uchylony)
38)
ofercie publicznej – rozumie się przez to ofertę publiczną papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia 2017/1129;
39)
publicznym funduszu inwestycyjnym zamkniętym – rozumie się przez to fundusz portfelowy, o którym mowa w art. 179 fundusz inwestycyjny zamknięty jako fundusz portfelowy ust. 1, lubfundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu lub zostały objęte lub nabyte w drodze oferty publicznej, z wyjątkiem oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie:
a) art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub
b) art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129;
40)
dniu roboczym – rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
41)
trwałym nośniku informacji - rozumie się przez to każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;
42)
całkowitej ekspozycji – rozumie się przez to obliczoną uznanymi metodami, wyrażoną w walucie, w której wyceniane są aktywa funduszu inwestycyjnego otwartego, kwotę zaangażowania tego funduszu powstałego na skutek zawierania umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, lub innych umów stosowanych w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego otwartego;
42a)
ekspozycji AFI – rozumie się przez to obliczoną z uwzględnieniem art. 6 uczestnicy funduszu inwestycyjnego–11 rozporządzenia 231/2013, wyrażoną w walucie, w której wyceniane są aktywa alternatywnego funduszu inwestycyjnego, kwotę zaangażowania tego funduszu uwzględniającą wszystkie aktywa i zobowiązania funduszu, instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 lokowanie aktywów przez fundusz inwestycyjny zamknięty i limity inwestycyjne ust. 1 pkt 6, albo instrumenty pochodne właściwe AFI, pożyczki, których przedmiotem są środki pieniężne lub papiery wartościowe, oraz inne umowy wiążące się ze zwiększeniem zaangażowania funduszu, gdy ryzyko i korzyści wynikające z tych umów dotyczą tego funduszu;
42b)
dźwigni finansowej AFI – rozumie się przez to każdą metodę zwiększania ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub papierów wartościowych lub przez inwestycje w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 lokowanie aktywów przez fundusz inwestycyjny zamknięty i limity inwestycyjne ust. 1 pkt 6, albo instrumenty pochodne właściwe AFI;
42c)
sprawozdaniu rocznym AFI – rozumie się przez to sprawozdanie roczne alternatywnego funduszu inwestycyjnego;
42d)
kluczowych informacjach – rozumie się przez to dokument zawierający kluczowe informacje, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia 1286/2014, który zawiera informacje dotyczące detalicznego produktu zbiorowego inwestowania, o którym mowa w art. 4 pkt 1 rozporządzenia 1286/2014;
43)
przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221);
44)
przedsiębiorcy zagranicznym – rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 470);
45)
rejestrze zarządzających EuVECA – rozumie się przez to prowadzony przez Komisję, zgodnie z art. 14 rozporządzenia 345/2013, rejestr towarzystw i zarządzających ASI, uprawnionych do zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi posługującymi się nazwą "EuVECA";
46)
rejestrze zarządzających EuSEF – rozumie się przez to prowadzony przez Komisję, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 346/2013, rejestr towarzystw i zarządzających ASI, uprawnionych do zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi posługującymi się nazwą "EuSEF".
Orzeczenia: 17 Porównania: 1
1.
Komisja może uznać dany podmiot za podmiot dominujący w stosunku do towarzystwa, jeżeli podmiot ten wywiera znaczący wpływ na działalność towarzystwa przez:
1)
udział w podejmowaniu decyzji w zakresie wyznaczania kierunków polityki finansowej i operacyjnej towarzystwa, w tym również dotyczącej podziału zysku lub pokrycia straty bilansowej, lub
2)
bezpośredni albo pośredni wpływ na organy zarządzające lub nadzorujące towarzystwa, lub
3)
przeprowadzanie istotnych transakcji z towarzystwem.
2.
Znaczący wpływ na działalność towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, może być realizowany przez:
1)
istniejące powiązania kapitałowe, finansowe lub osobowe o charakterze prawnym lub faktycznym, lub
2)
osobę trzecią działającą w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz określonego podmiotu, lub
3)
osobę trzecią, z którą określony podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie określonego uprawnienia.
3.
Uznanie podmiotu za podmiot dominujący następuje w drodze decyzji.
4.
Decyzja, o której mowa w ust. 3, jest natychmiast wykonalna.
5.
Na wniosek podmiotu uznanego za podmiot dominujący Komisja uchyla decyzję wydaną na podstawie ust. 3, jeżeli ustały okoliczności uzasadniające wydanie tej decyzji.
1.
Jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania towarzystwem, z uwagi na możliwy negatywny wpływ podmiotu uznanego na podstawie art. 2a uznanie podmiotu za podmiot dominujący za podmiot dominujący na towarzystwo, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz warunki i zakres podjęcia stosownych czynności.
2.
Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1, nie zostanie wykonana w terminie, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot uznany za podmiot dominujący karę pieniężną do wysokości 20 000 000 zł.
1.
Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.
2.
(uchylony)
3.
Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie.
4.
Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako:
1)
fundusz inwestycyjny otwarty;
2)
alternatywny fundusz inwestycyjny: specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Towarzystwo tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi.
1a.
Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może przekazać spółce zarządzającej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenie jego spraw.
1b.
Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może przekazać zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym i prowadzenie jego spraw.
1c.
Zarządzanie specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem inwestycyjnym zamkniętym obejmuje co najmniej zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu i ryzykiem.
2.
Organem funduszu inwestycyjnego jest towarzystwo, utworzone zgodnie z przepisami ustawy.
3.
W przypadkach i na warunkach określonych w ustawie w funduszu inwestycyjnym, jako jego organ, działają również rada inwestorów, zgromadzenie inwestorów lub zgromadzenie uczestników.
4.
Fundusz nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników.
Orzeczenia: 4
Siedzibą i adresem funduszu inwestycyjnego jest siedziba i adres towarzystwa będącego jego organem.
1.
Uczestnikami funduszu inwestycyjnego są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:
1)
na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części albo
1a)
wskazane w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo
2)
będące posiadaczami rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane certyfikaty inwestycyjne, albo będące osobami uprawnionymi z certyfikatów inwestycyjnych zapisanych na rachunku zbiorczym.
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
2.
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego.
3.
Uczestnicy funduszu nie odpowiadają za zobowiązania funduszu.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane w formie pieniężnej.
2.
Do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione:
1)
zdematerializowane papiery wartościowe - jeżeli statut funduszu tak stanowi, lub
2)
inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów i pożytków z lokat, ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 - jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.
3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do funduszu praw majątkowych, o których mowa w ust. 2.
Orzeczenia: 19 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny aktywów funduszu, ustalenia wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny.
2.
Wartość aktywów netto funduszu ustala się pomniejszając wartość aktywów funduszu o jego zobowiązania.
1.
Alternatywna spółka inwestycyjna jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ustawowe pojęcie funduszu inwestycyjnego ust. 4 pkt 2.
2.
Alternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie:
1)
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo spółki europejskiej;
2)
spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna albo spółka europejska.
3.
Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.
4.
Alternatywna spółka inwestycyjna nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k uznanie podmiotu za klienta profesjonalnego lub klienta detalicznego przez zarządzającego ASI ust. 1 i 3.
1.
Zarządzający ASI zarządza alternatywną spółką inwestycyjną, w tym co najmniej portfelem inwestycyjnym tej spółki oraz ryzykiem.
2.
Zarządzającym ASI może być wyłącznie:
1)
w przypadku określonym w art. 8a alternatywna spółka inwestycyjna ust. 2 pkt 1 – spółka kapitałowa będąca alternatywną spółką inwestycyjną, prowadząca działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI;
2)
w przypadku określonym w art. 8a alternatywna spółka inwestycyjna ust. 2 pkt 2 – spółka kapitałowa będąca komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej, prowadząca działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI.
3.
Nie uznaje się za zarządzającego ASI osoby prawnej zarządzającej alternatywną spółką inwestycyjną, której jedynymi inwestorami są ta osoba prawna lub podmioty należące do tej samej, co ta osoba prawna, grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości, pod warunkiem że żaden z tych inwestorów sam nie jest alternatywną spółką inwestycyjną ani unijnym AFI.
4.
Zarządzający z UE, który prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może przejąć zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną od zewnętrznie zarządzającego ASI. Przejęcie zarządzania następuje w drodze zmiany umowy albo statutu alternatywnej spółki inwestycyjnej, w której zarządzający ASI jest komplementariuszem.
1.
Inwestorem alternatywnej spółki inwestycyjnej jest podmiot, który posiada prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej i spełnia kryteria klienta profesjonalnego. Kryteriów klienta profesjonalnego nie stosuje się w przypadku, gdy alternatywna spółka inwestycyjna uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760.
2.
Prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej są odpowiednio udział w spółce oraz akcja.
3.
Przez udział w spółce w przypadku spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce.
4.
Wkład do alternatywnej spółki inwestycyjnej w zamian za prawa uczestnictwa tej spółki może wnieść podmiot spełniający kryteria klienta profesjonalnego.
5.
Przedmiotem wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej prowadzącej działalność w formie spółki komandytowej nie może być prawo niezbywalne ani świadczenie pracy lub usług.
6.
Oznaczenia "alternatywna spółka inwestycyjna" lub skrótu tego oznaczenia "asi" ma prawo i obowiązek używać w nazwie, reklamie lub informacji reklamowej lub do określenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej jedynie alternatywna spółka inwestycyjna zarządzana przez zarządzającego ASI uprawnionego do wykonywania tej działalności zgodnie z ustawą.
1.
Depozytariusz wykonuje obowiązki określone w ustawie, w szczególności polegające na przechowywaniu aktywów oraz prowadzeniu rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego lub alternatywnej spółki inwestycyjnej, a także na zapewnieniu właściwego monitorowania przepływu środków pieniężnych tych podmiotów.
2.
Depozytariusz jest obowiązany przy wykonywaniu swoich obowiązków działać w sposób rzetelny, dochowując najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, a także zgodnie z zasadami uczciwego obrotu.
Wykonując swoje zadania, towarzystwo i depozytariusz oraz zarządzający ASI i depozytariusz działają niezależnie i w interesie odpowiednio uczestników funduszu inwestycyjnego i inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej.
Orzeczenia: 2
W przypadku papierów wartościowych emitowanych za granicą pojęcie "papiery wartościowe" ma w ustawie takie znaczenie, jakie nadają mu przepisy państwa, w którym zostały wyemitowane, lub państwa, w którym emitent ma siedzibę.
Do instrumentów pochodnych będących przedmiotem umów zawartych przez fundusz inwestycyjny lub alternatywną spółkę inwestycyjną nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) oraz art. 413 zwrot świadczenia z gry lub zakładu Kodeksu cywilnego.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Aktywa funduszu inwestycyjnego mogą być wyceniane, a zobowiązania ustalane w walucie obcej, określonej w jego statucie, pod warunkiem że zgodnie z polityką inwestycyjną tego funduszu co najmniej 50% wartości jego aktywów stanowią lokaty:
1)
nabyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za tę walutę obcą lub
2)
denominowane w tej walucie obcej.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do funduszu nie mają zastosowania przepisy art. 9 język i waluta ksiąg rachunkowych oraz art. 45 zasady sporządzania sprawozdań finansowych ustawy o rachunkowości w zakresie odnoszącym się do waluty obcej.
3.
Wpłaty do funduszu lub wypłaty kwot należnych uczestnikom z tytułu wypłaty dochodów funduszu, wypłaty przychodów ze zbycia lokat, o których mowa w art. 198 wypłacanie na rzecz uczestników funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych przychodów ze zbycia lokat ust. 1, odkupienia jednostek uczestnictwa lub wykupu certyfikatów inwestycyjnych mogą być dokonywane w walucie obcej, jeżeli:
1)
aktywa funduszu są wyceniane, a zobowiązania funduszu ustalane w tej walucie obcej – w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;
2)
statut funduszu tak stanowi oraz określa warunki tych wpłat i wypłat – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
1.
Odmowa przez Komisję wpisu towarzystwa lub zarządzającego ASI do rejestru zarządzających EuVECA, w przypadku gdy nie są spełnione kryteria, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 345/2013, następuje w drodze decyzji.
2.
Odmowa przez Komisję wpisu towarzystwa lub zarządzającego ASI do rejestru zarządzających EuSEF, w przypadku gdy nie są spełnione kryteria, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia 346/2013, następuje w drodze decyzji.
Fundusz inwestycyjny, towarzystwo, alternatywna spółka inwestycyjna i zarządzający ASI, a także podmioty, o których mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 1 i 2, w zakresie ich działalności, o której mowa w tych przepisach oraz w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2b, będące administratorami przetwarzającymi dane osobowe w rozumieniu art. 4 definicje pkt 1 rozporządzenia 2016/679, nie są obowiązane do wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą rozporządzenia 2016/679, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zapobiegania przestępstwom.

Dział II. Tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych

1.
Fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo.
2.
Towarzystwo może utworzyć więcej niż jeden fundusz inwestycyjny.
3.
Fundusz inwestycyjny może być utworzony jako:
1)
fundusz inwestycyjny otwarty;
2)
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty;
3)
fundusz inwestycyjny zamknięty.
3a.
Fundusz inwestycyjny, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na wykonywanie działalności określonej w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 1a.
4.
Oznaczenia „fundusz inwestycyjny”, skrótu tego oznaczenia lub skrótów, o których mowa w ust. 6, ma prawo i obowiązek używać w nazwie, reklamie lub informacji reklamowej lub do określenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej jedynie fundusz inwestycyjny utworzony zgodnie z ustawą.
5.
Nazwa funduszu inwestycyjnego powinna zawierać określenie rodzaju funduszu inwestycyjnego, zgodnie z ust. 3.
6.
Jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak stanowi, fundusz inwestycyjny może zamiast oznaczenia rodzaju funduszu, zgodnie z ust. 3, używać w nazwie następującego skrótu:
1)
"fio" - w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego;
2)
"sfio" - w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;
3)
"fiz" - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Utworzenie funduszu inwestycyjnego, z zastrzeżeniem art. 15a utworzenie funduszu zdefiniowanej daty, wymaga:
1)
nadania funduszowi inwestycyjnemu statutu przez towarzystwo;
2)
zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;
3)
wydania zezwolenia przez Komisję;
4)
zebrania wpłat do funduszu inwestycyjnego w wysokości określonej w jego statucie;
5)
wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.
1a.
Utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego zgodnie ze statutem wyłącznie certyfikaty inwestycyjne:
1)
w sposób niestanowiący oferty publicznej albo w drodze oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie:
a) art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub
b) art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, oraz
2)
które nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu
– nie wymaga wydania zezwolenia przez Komisję.
2.
Łączna wysokość wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie może być niższa niż 4.000.000 zł.
3.
Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są zbierane w drodze zapisów.
4.
W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o którym mowa w ust. 1a, łączną minimalną wysokość wpłat do funduszu oraz sposób zbierania wpłat określa statut tego funduszu.
5.
Towarzystwo, tworząc fundusz inwestycyjny, może przeprowadzić zapisy, o których mowa w ust. 3, przez dokonanie wpłat przez towarzystwo, spółkę zarządzającą, z którą zawarło umowę, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a, albo zarządzającego z UE, z którym zawarło umowę, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1b, lub ich akcjonariuszy.
6.
Fundusz inwestycyjny nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Z tą chwilą towarzystwo staje się organem funduszu inwestycyjnego.
7.
Towarzystwo zawiadamia Komisję o utworzeniu funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1a, niezwłocznie po jego wpisaniu do rejestru funduszy inwestycyjnych, załączając kopię wypisu aktu notarialnego zawierającego statut funduszu inwestycyjnego oraz informację o dacie wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych i łącznej wysokości wpłat zebranych do funduszu.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
Utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46), oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami, w którym wszystkie subfundusze są subfunduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 39 tej ustawy, wymaga:
1)
nadania funduszowi inwestycyjnemu statutu przez towarzystwo;
2)
zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;
3)
wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.
2.
Do utworzenia funduszy, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 2, 3 i 5, art. 26 przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne oraz art 28–30.
3.
Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, towarzystwo niezwłocznie składa wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.
4.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo dołącza:
1)
statut funduszu inwestycyjnego;
2)
statut towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny oraz zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców;
3)
listę członków zarządu towarzystwa zawierającą ich imiona i nazwiska oraz pełnioną funkcję.
5.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
6.
Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia.
7.
Sąd rejestrowy odmawia wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ustawie.
8.
Niezwłocznie po wpisaniu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych fundusz doręcza Komisji kopię wyciągu z tego rejestru oraz kopię wypisu aktu notarialnego zawierającego statut funduszu.
9.
W okresie, w którym wartość aktywów netto funduszu, o którym mowa w ust. 1, jest niższa niż 2 000 000 zł, towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty funduszu, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
1.
Rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany dalej "sądem rejestrowym".
2.
Rejestr funduszy inwestycyjnych jest jawny.
3.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzór tego rejestru oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych, mając na względzie konieczność zapewnienia zgodności danych ujawnionych w rejestrze ze stanem faktycznym i prawnym. Rejestr powinien zawierać aktualne informacje dotyczące w szczególności rodzaju funduszu inwestycyjnego, jego organów i statutu oraz celu inwestycyjnego, a także zmian sytuacji prawnej i organizacyjnej funduszu inwestycyjnego.
1.
Wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych obejmuje:
1)
nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego;
2)
cel inwestycyjny;
3)
czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony;
4)
firmę, siedzibę i adres towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny, sposób reprezentowania towarzystwa oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr, a w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a albo 1b, dodatkowo firmę, siedzibę i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE;
5)
listę członków zarządu towarzystwa oraz pełnomocników, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu inwestycyjnego;
6)
firmę, siedzibę i adres depozytariusza;
7)
wzmiankę o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu.
2.
W razie zmiany danych wymienionych w ust. 1, fundusz inwestycyjny składa niezwłocznie wniosek o ich wpisanie do rejestru funduszy inwestycyjnych.
3.
Wpisanie zmian związanych z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo oraz z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE może nastąpić po okazaniu:
1)
zezwolenia Komisji, o którym mowa odpowiednio w art. 238a przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym ust. 2, art. 272b przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym przez spółkę zarządzającą prowadząca działalność na terytorium RP ust. 2 albo art. 276d przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i prowadzenia ich spraw przez zarządzającego z UE ust. 2;
2)
decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym albo przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym i prowadzenie jego spraw albo oświadczenia towarzystwa o braku konieczności uzyskania takiej zgody – w przypadku gdy zamiar takiego przejęcia nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Statut funduszu inwestycyjnego sporządza się w formie aktu notarialnego.
2.
Statut określa:
1)
nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego;
2)
firmę, siedzibę i adres towarzystwa;
3)
organy funduszu inwestycyjnego i sposób jego reprezentacji;
3a)
zasady i tryb działania zgromadzenia uczestników – w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;
3b)
firmę, siedzibę i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE – w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa odpowiednio w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a albo 1b;
4)
firmę, siedzibę i adres depozytariusza;
4a)
(uchylony)
5)
firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 1–3a oraz w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego;
6)
czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony;
7)
łączną wysokość wpłat do funduszu inwestycyjnego, ustaloną zgodnie z art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 2 lub ust. 4;
8)
rodzaje zdematerializowanych papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat oraz terminy przyjmowania wpłat papierami wartościowymi;
9)
rodzaje innych niż zdematerializowane papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych oraz wskazuje, czy udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów i pożytków z lokat ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
10)
cel inwestycyjny funduszu inwestycyjnego albo subfunduszy;
11)
zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego;
12)
zasady wypłacania dochodów funduszu inwestycyjnego uczestnikom funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa;
13)
zasady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego dochodów funduszu - w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów;
14)
rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz inwestycyjny, w tym w szczególności wynagrodzenie towarzystwa, oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów;
15)
częstotliwość dokonywania wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego, ustalania wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny;
15a)
metody i zasady dokonywania wyceny aktywów - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
15b)
wskazanie, że metody i zasady dokonywania wyceny aktywów funduszu opisane w prospekcie informacyjnym są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych - w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;
16)
minimalną wysokość wpłaty do funduszu inwestycyjnego otwartego;
17)
inne niż wynikające z ustawy prawa uczestników funduszu inwestycyjnego;
18)
sposób udostępniania informacji o funduszu inwestycyjnym do publicznej wiadomości;
19)
sposób ogłaszania zmian statutu;
20)
inne niż wynikające z ustawy przyczyny rozwiązania funduszu inwestycyjnego.
3.
Wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym jest uzależniona od rodzaju polityki inwestycyjnej funduszu lub subfunduszu oraz ryzyka inwestycyjnego.
4.
Wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym powinna być tak ustalona, aby zapewnione były ochrona interesu uczestników funduszy inwestycyjnych oraz konkurencyjność funduszy inwestycyjnych.
5.
Statut funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie może przewidywać obciążania aktywów funduszu kosztami związanymi ze zbywaniem oraz odkupywaniem jednostek uczestnictwa.
6.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, kierując się potrzebą zapewnienia konkurencyjności funduszy inwestycyjnych, przy uwzględnieniu sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Celami inwestycyjnymi funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat funduszu nie stosuje zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, mogą być wyłącznie:
1)
ochrona realnej wartości aktywów funduszu inwestycyjnego lub
2)
osiąganie przychodów z lokat netto funduszu inwestycyjnego, lub
3)
wzrost wartości aktywów funduszu inwestycyjnego w wyniku wzrostu wartości lokat.
2.
Przy określaniu celu inwestycyjnego należy w statucie zastrzec, że fundusz inwestycyjny nie gwarantuje jego osiągnięcia.
Orzeczenia: 1
1.
Zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego określają sposoby osiągania celu inwestycyjnego, a w szczególności:
1)
typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat funduszu;
2)
kryteria doboru lokat;
3)
zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne;
4)
dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez fundusz.
1a.
Statut funduszu inwestycyjnego w części dotyczącej zasad polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego określa szczegółowe, niewynikające z przepisów ustawy, zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych.
2.
Jeżeli fundusz inwestycyjny przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone w statucie, jest obowiązany do niezwłocznego dostosowania stanu swoich aktywów do wymagań określonych w statucie, uwzględniając interes uczestników funduszu.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Dochodami funduszu inwestycyjnego są przychody z lokat netto funduszu inwestycyjnego lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat.
1.
Do wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego załącza się:
1)
statut funduszu inwestycyjnego;
2)
umowę z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
5)
dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji depozytariusza przez jego jednostkę organizacyjną wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;
6)
dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub w podmiotach, o których mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 1–3a oraz w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu;
7)
dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie;
8)
informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa w pkt 6, w szczególności w zakresie lokowania w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe stanowiące przedmiot lokat funduszu, oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;
9)
odpisy z właściwego rejestru podmiotów, którym towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 1;
9a)
prospekt informacyjny funduszu portfelowego, o którym mowa w art. 179 fundusz inwestycyjny zamknięty jako fundusz portfelowy ust.1;
10)
prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz:
a) kluczowe informacje i oświadczenie towarzystwa o sporządzaniu kluczowych informacji w celu ich udostępniania inwestorom innym niż inwestorzy indywidualni – w przypadku udostępniania kluczowych informacji wszystkim inwestorom albo
b) kluczowe informacje i kluczowe informacje dla inwestorów – w przypadku udostępniania kluczowych informacji dla inwestorów inwestorom innym niż inwestorzy indywidualni, albo
c) kluczowe informacje dla inwestorów – w przypadku zbywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego wyłącznie inwestorom innym niż inwestorzy indywidualni oraz udostępniania tym inwestorom kluczowych informacji dla inwestorów;
10a)
informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przy czym przepisy art. 222a informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio;
11)
wskazanie inicjatora przeniesienia ryzyka z wierzytelności oraz podstawowych warunków umów zawartych przez towarzystwo w związku z procesem przeniesienia ryzyka z wierzytelności – w przypadku standaryzowanego funduszu wierzytelności;
12)
oświadczenie firmy audytorskiej o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w statucie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
13)
oświadczenie biegłego rewidenta o prawidłowości i zgodności z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną funduszu inwestycyjnego systemu zarządzania ryzykiem w towarzystwie, przyjętych metod pomiaru i monitorowania ryzyka, wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI oraz systemu limitów wewnętrznych przyjętego dla funduszu inwestycyjnego, w przypadku gdy towarzystwo nie zarządza funduszem inwestycyjnym o takim profilu ryzyka inwestycyjnego i polityce inwestycyjnej jak fundusz, którego dotyczy wniosek, albo oświadczenie towarzystwa, że towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym o takim profilu ryzyka inwestycyjnego i polityce inwestycyjnej.
2.
W przypadku wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu, ust. 1a, załącza się dokumenty i informacje, określone w ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7 i 10, a ponadto:
1)
umowę, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a, zawartą między towarzystwem a spółką zarządzającą;
2)
umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji zawartą między depozytariuszem a spółką zarządzającą;
3)
informację o zleconych przez spółkę zarządzającą innym podmiotom na podstawie umowy czynnościach z zakresu zarządzania funduszem i prowadzenia jego spraw, należącego do kompetencji spółki zarządzającej zgodnie z art. 272c ograniczenia w uprawnieniach spółki zarządzającej funduszem inwestycyjnym otwartym ust. 1.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Komisja wydaje zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego.
1a.
Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu, ust. 1a, Komisja może zwrócić się do właściwych organów państwa macierzystego spółki zarządzającej o przedstawienie wyjaśnień i informacji, czy spółka zarządzająca jest uprawniona do zarządzania funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek.
2.
Komisja odmawia wydania zezwolenia, jeżeli:
1)
osoby, o których mowa w art. 22 wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego ust. 1 pkt 5-7, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu;
2)
statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem, o której mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 1 pkt 2, nie uwzględniają należycie interesu uczestników funduszu, a w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego – statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
towarzystwo nie zapewnia zarządzania w sposób należyty funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny, którego dotyczy wniosek;
4)
wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym.
2a.
W przypadku wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a, Komisja odmawia wydania zezwolenia także, jeżeli:
1)
(uchylony)
2)
spółka zarządzająca nie zapewnia przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10 niezależność działania towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz ASI, art. 37 rachunkowość i roczne sprawozdania funduszy inwestycyjnych ust. 2, art. 48 system kontroli wewnętrznej towarzystwa ust. 2b pkt 2 i 5-9 oraz ust. 2c, art. 272 sprawozdania z działalności spółek zarządzających, które utworzyły oddziały na terytorium RP ust. 3, art. 272a przepisy regulujące działalność na terytorium RP spółki zarządzającej ust. 1-3 i 5, oraz przepisów wydanych na podstawie art. 48a rozporządzenie w sprawie systemu kontroli wewnętrznej i zasad działania funduszy i towarzystwa;
3)
właściwe organy państwa macierzystego spółki zarządzającej nie zezwoliły jej na zarządzanie funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek;
4)
spółka zarządzająca nie posiada zezwolenia właściwego organu państwa macierzystego spółki na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.
3.
Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu, a w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a, także wybór spółki zarządzającej.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat funduszu nie stosuje zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w zakresie:
1)
o którym mowa w art. 18 statut funduszu inwestycyjnego ust. 2 pkt 14;
2)
wskazania rynku zorganizowanego, o którym mowa w art. 93 lokowanie aktywów przez fundusz inwestycyjny otwarty ust. 1 pkt 1, art. 94 zawieranie przez fundusz inwestycyjny otwarty umów mających za przedmiot instrumenty pochodne ust. 1 lub art. 116a warunki zawierania umów przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty;
3)
wskazania lokat, o których mowa w art. 93 lokowanie aktywów przez fundusz inwestycyjny otwarty ust. 1 pkt 2;
4)
wskazania podmiotów, o których mowa w art. 93 lokowanie aktywów przez fundusz inwestycyjny otwarty ust. 1 pkt 4 lit. d;
5)
dotyczącym możliwości zwiększenia limitu inwestycyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 96 limity inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego otwartego w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot ust. 3 oraz w art. 98 lokowanie aktywów przez fundusz inwestycyjny otwarty w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot z grupy kapitałowej ust. 2 i 4;
6)
możliwości odstąpienia od stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 100 limit lokat aktywów dla funduszu inwestycyjnego otwartego w papiery wartościowe ust. 1 i 2, oraz wskazania emitenta, poręczyciela lub gwaranta, w przypadku, o którym mowa w art. 100 limit lokat aktywów dla funduszu inwestycyjnego otwartego w papiery wartościowe ust. 3;
7)
dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu albo utworzenia subfunduszu jako subfunduszu powiązanego.
2.
Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat funduszu stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zakresie:
1)
o którym mowa w art. 18 statut funduszu inwestycyjnego ust. 2 pkt 14;
2)
o którym mowa w art. 139 wykupywanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikatów inwestycyjnych ust. 3;
3)
o którym mowa w art. 198 wypłacanie na rzecz uczestników funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych przychodów ze zbycia lokat ust. 2;
4)
dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu.
2a.
Z zastrzeżeniem art. 117a zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, zmiana statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, nie wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2.
2b.
Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w zakresie dostosowania wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem do maksymalnej wysokości określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 statut funduszu inwestycyjnego ust. 6 nie wymaga uzyskania zezwolenia.
2c.
Nie wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zmiana statutu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w zakresie utworzenia nowego subfunduszu będącego subfunduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
3.
(uchylony)
4.
Komisja odmawia zezwolenia, jeżeli zmiana statutu jest sprzeczna z prawem lub interesem uczestników funduszu inwestycyjnego.
5.
O zmianie statutu funduszu inwestycyjnego towarzystwo ogłasza w sposób określony w statucie.
6.
Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która wymaga zezwolenia Komisji, wchodzi w życie:
1)
w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu lub od dnia ostatniego ogłoszenia, jeżeli statut przewiduje więcej niż jedno ogłoszenie - w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2 pkt 1-3;
2)
z dniem ogłoszenia - w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 pkt 4;
3)
z dniem wykreślenia z rejestru funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu w nowy subfundusz istniejącego funduszu z wydzielonymi subfunduszami - w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 241 przekształcanie funduszy inwestycyjnych w jeden fundusz z wydzielonymi subfunduszami ust. 2 pkt 1.
7.
Komisja może zezwolić na skrócenie terminu określonego w ust. 6, jeżeli nie naruszy to interesu uczestników funduszu inwestycyjnego.
8.
Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która nie wymaga zezwolenia Komisji, wchodzi w życie:
1)
w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu - w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 statut funduszu inwestycyjnego ust. 2 pkt 10 i 11, oraz w zakresie opłat manipulacyjnych, o których mowa w art. 86 zasady ustalania cen zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, opłaty manipulacyjne ust. 2, jeżeli pobierane są przy odkupieniu jednostek uczestnictwa;
1a)
z dniem ogłoszenia lub innym określonym przez zgromadzenie inwestorów – w przypadku zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, na którą zgromadzenie inwestorów wyraziło zgodę;
1b)
w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o zmianie statutu – w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 statut funduszu inwestycyjnego ust. 2 pkt 2 i 3b, w związku z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym albo przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym i prowadzenia jego spraw;
2)
z dniem ogłoszenia - w pozostałych przypadkach.
8a.
Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 8 pkt 1, mająca bezpośredni związek ze zmianami statutu funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia Komisji, o których mowa w ust. 1 lub 2, może wejść w życie w terminie wejścia w życie zmian statutu wymagających uzyskania zezwolenia Komisji, nie krótszym jednak niż 3 miesiące od dnia jej ogłoszenia.
8b.
W przypadku, o którym mowa w ust. 8a, ogłoszenie może być dokonanie z zastrzeżeniem, że warunkiem wejścia w życie zmian statutu, o których mowa w ust. 8 pkt 1, jest uzyskanie zezwolenia Komisji, o którym mowa w ust. 1 lub 2, z jednoczesnym wskazaniem, że wejście w życie tych zmian będzie zgodne z terminem wejścia w życie zmian wymagających uzyskania zezwolenia Komisji. W takim przypadku ogłoszenie dotyczące zmian wymagających uzyskania zezwolenia Komisji powinno zawierać informacje o wejściu w życie zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 1.
8c.
W przypadku nieudzielenia przez Komisję zezwolenia na dokonanie zmian statutu powiązanych ze zmianami, o których mowa w ust. 8 pkt 1, fundusz niezwłocznie dokonuje ogłoszenia o tym fakcie wraz z podaniem informacji o nieziszczeniu się warunku wejścia w życie uprzednio ogłoszonych zmian.
8d.
W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, termin, o którym mowa w ust. 8 pkt 1b, może zostać skrócony, o ile wszyscy uczestnicy takiego funduszu wyrazili na to zgodę w formie uchwały zgromadzenia inwestorów.
9.
Fundusz inwestycyjny zawiadamia Komisję o terminach dokonanych ogłoszeń oraz o treści ogłoszeń, załączając do zawiadomienia kopię wypisu aktu notarialnego zawierającego zmiany statutu oraz jednolity tekst statutu, a także składa wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie do rejestru zmiany statutu, załączając do wniosku jego jednolity tekst wraz z informacją o dokonaniu ogłoszeń i o terminach ich dokonania, a w przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 1a i ust. 8d − wraz z uchwałą zgromadzenia inwestorów.
Porównania: 1 Przypisy: 11
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia na utworzenie funduszu, a w przypadku funduszu, o którym mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 1a – w terminie określonym w statucie funduszu. Termin przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
2.
Osoby zapisujące się na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne dokonują wpłat do funduszu inwestycyjnego i otrzymują potwierdzenie wpłat w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na trwałym nośniku informacji lub, na wniosek takiej osoby, w postaci papierowej.
2a.
W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty nie posiada danych wystarczających do przesłania osobie zapisującej się na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na trwałym nośniku informacji, przekazuje osobie zapisującej się na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne potwierdzenie w postaci papierowej bez konieczności złożenia wniosku przez osobę zapisującą się na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne.
3.
Zapis na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne jest nieodwołalny i bezwarunkowy, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Towarzystwo prowadzi zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu, o którym mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 1a, bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 wyłączenie stosowania przepisów o uczestnictwie w obrocie instrumentami finansowymi ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, a na jednostki uczestnictwa - bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 wyłączenie stosowania przepisów o uczestnictwie w obrocie instrumentami finansowymi ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
2.
Przy prowadzeniu zapisów na jednostki uczestnictwa towarzystwo udostępnia bezpłatnie prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego oraz:
1)
kluczowe informacje – inwestorom indywidualnym, a w przypadku gdy towarzystwo przekazało Komisji oświadczenie o sporządzaniu kluczowych informacji w celu ich udostępniania inwestorom innym niż inwestorzy indywidualni – również inwestorom innym niż inwestorzy indywidualni;
2)
kluczowe informacje dla inwestorów – inwestorom innym niż inwestorzy indywidualni, w przypadku gdy towarzystwo nie przekazało Komisji oświadczenia o sporządzaniu kluczowych informacji w celu ich udostępniania inwestorom innym niż inwestorzy indywidualni.
3.
Za zgodą Komisji towarzystwo może prowadzić zapisy na jednostki uczestnictwa za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2. W takim przypadku do wniosku, o którym mowa w art. 22 wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, towarzystwo załącza umowę zawartą z tym podmiotem oraz dokumenty, o których mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 4, dotyczące tego podmiotu.
4.
Komisja odmawia zgody, o której mowa w ust. 3, jeżeli podmiot pośredniczący w prowadzeniu zapisów nie zapewnia wykonywania tych czynności z zachowaniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób należycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na jednostki uczestnictwa.
Porównania: 1 Przypisy: 4
1.
Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy lub rachunek papierów wartościowych towarzystwa prowadzony przez depozytariusza, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych, udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w prawach, o których mowa w art. 147 lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów i pożytków z lokat ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów, udziałów lub prawa, o których mowa w art. 147 lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów i pożytków z lokat ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.
2a.
Dokonanie wpłaty w prawach, o których mowa w art. 147 lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów i pożytków z lokat ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wymaga dokonania wyceny tych praw przez towarzystwo nie później niż miesiąc przed zawarciem z towarzystwem umowy, o której mowa w ust. 2, i nie później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszu. Koszty związane z wyceną i zawarciem umowy, o której mowa w ust. 2, ponosi towarzystwo lub osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne, zależnie od postanowień prospektu emisyjnego albo warunków emisji.
3.
Towarzystwo nie może rozporządzać, przed zarejestrowaniem funduszu inwestycyjnego, wpłatami do funduszu, pobranymi opłatami manipulacyjnymi ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą.
4.
Wpłaty, o których mowa w ust. 1–2a, nie mogą być przedmiotem egzekucji kierowanej przeciwko towarzystwu i nie wchodzą do masy upadłości towarzystwa oraz nie mogą być objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym.
Orzeczenia: 13 Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
Jeżeli w terminie na dokonanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne dokonano wpłat w wysokości określonej w statucie, towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne.
2.
W przypadku gdy z wyceny wniesionych do funduszu inwestycyjnego papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonanej w dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, lub z wyceny praw, o których mowa w art. 147 lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów i pożytków z lokat, ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, dokonanej zgodnie z art. 28 wpłaty do funduszu inwestycyjnego, ust. 2a, wynika, że wartość tych papierów wartościowych, udziałów lub praw przewyższa cenę emisyjną certyfikatu albo wielokrotność tej ceny, sposób postępowania określa statut funduszu inwestycyjnego, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Zwrot nadpłaty ponad cenę emisyjną albo wielokrotność tej ceny w środkach pieniężnych jest możliwy tylko w przypadku, gdy nadpłata nie przekracza 10 % odpowiednio ceny emisyjnej certyfikatu albo wielokrotności ceny emisyjnej certyfikatu.
4.
Przydział jednostek uczestnictwa następuje przez wpisanie do rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego liczby jednostek uczestnictwa przypadającej na dokonaną wpłatę do funduszu inwestycyjnego, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.
5.
Wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 4, wywołuje skutki prawne z chwilą wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.
6.
Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo składa do sądu rejestrowego wniosek o wpisanie funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.
7.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, należy dołączyć:
1)
zezwolenie Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego – w przypadku funduszu inwestycyjnego, którego utworzenie wymaga wydania przez Komisję zezwolenia;
2)
statut funduszu inwestycyjnego;
3)
statut towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny oraz zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców;
4)
listę członków zarządu towarzystwa zawierającą ich imiona i nazwiska oraz pełnioną funkcję;
5)
oświadczenie depozytariusza o zebraniu wymaganych statutem wpłat oraz o zgodności sposobu ich zebrania z ustawą, statutem funduszu inwestycyjnego oraz – w przypadku funduszu inwestycyjnego, którego utworzenie wymaga wydania przez Komisję zezwolenia – z tym zezwoleniem.
7a.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
8.
Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia.
9.
Sąd rejestrowy odmawia wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ustawie, statucie funduszu inwestycyjnego lub w zezwoleniu wydanym przez Komisję.
10.
Niezwłocznie po wpisaniu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych fundusz wydaje certyfikaty inwestycyjne na warunkach i w sposób, które zostały określone w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym, prospekcie informacyjnym funduszu portfelowego, o którym mowa w art. 179 fundusz inwestycyjny zamknięty jako fundusz portfelowy ust. 1, albo w warunkach emisji, oraz doręcza Komisji kopię wyciągu z tego rejestru.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
Do dnia wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych Komisja może cofnąć zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, jeżeli przy zbieraniu wpłat towarzystwo naruszyło przepisy ustawy, statut funduszu inwestycyjnego lub warunki zezwolenia.
2.
Zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego wygasa, jeżeli:
1)
w określonym w statucie terminie na dokonanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne towarzystwo nie zebrało wpłat w wysokości określonej w statucie;
2)
przed upływem 6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na jego utworzenie, towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.
3.
Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia:
1)
w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne lub
2)
w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego stała się ostateczna, lub
3)
upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, lub
4)
upływu 3 miesięcy od zakończenia terminu określonego w statucie funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego, ust. 1a, na dokonanie zapisów na certyfikaty inwestycyjne, jeżeli towarzystwo zebrało wpłaty w wysokości określonej w statucie i nie złożyło wniosku o wpisanie funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych, lub
5)
upływu terminu określonego w statucie funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego, ust. 1a, na zebranie wpłat na certyfikaty inwestycyjne, jeżeli towarzystwo nie zebrało wpłat w wysokości i terminie określonych w statucie
– zwraca wpłaty do funduszu inwestycyjnego, w tym przenosi prawa z papierów wartościowych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przenosi prawa, o których mowa w art. 147 lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów i pożytków z lokat, ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt 1 – 5, oraz pobrane opłaty manipulacyjne.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Do dnia wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych towarzystwo dokonuje czynności prawnych, mających na celu utworzenie funduszu, we własnym imieniu i na własny rachunek.
2.
Z chwilą wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru fundusz inwestycyjny wstępuje w prawa i obowiązki z tytułu:
1)
wpłat;
2)
umowy z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;
3)
umowy z podmiotem prowadzącym rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego;
3a)
umowy o gwarancję emisji;
4)
(uchylony)
5)
(uchylony)
6)
umowy, o której mowa w art. 169c umowa z funduszem podstawowym w sprawie zasad współpracy, ust. 1, z funduszem podstawowym.
Orzeczenia: 1
1.
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundusz inwestycyjny zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem:
1)
towarzystwa będącego organem tego funduszu lub zarządzających tym funduszem i prowadzących jego sprawy: spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE;
2)
towarzystwa niebędącego organem tego funduszu, świadczącego usługę w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, której przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA;
3)
firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 wyłączenie stosowania przepisów o uczestnictwie w obrocie instrumentami finansowymi ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
2.
Za zezwoleniem Komisji jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA mogą być zbywane i odkupywane za pośrednictwem podmiotu z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego niż podmioty, o których mowa w ust. 1.
2a.
Podmiot, o którym mowa w ust. 2:
1)
nie przyjmuje wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, nie otrzymuje i nie przekazuje wypłat z tytułu ich odkupienia oraz nie przechowuje jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa ani środków pieniężnych osób nabywających lub umarzających jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa za pośrednictwem tego podmiotu;
2)
nie wykonuje żadnych czynności, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, poza czynnościami, o których mowa w ust. 2 i 2b;
3)
prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2 i 2b, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
przekazuje zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa wyłącznie do funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego, funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do EEA, firmy inwestycyjnej, banku, instytucji kredytowej, oddziału firmy inwestycyjnej posiadającej siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie należącym do EEA, lub do oddziału banku zagranicznego.
2b.
Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest uprawniony także do świadczenia nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, w zakresie których podmiot ten posiada zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń.
2c.
Podmiot, o którym mowa w ust. 2, podlega obowiązkowi uczestnictwa w systemie rekompensat, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, w takim samym zakresie jak dom maklerski prowadzący działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego. Przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o obowiązkowym systemie rekompensat stosuje się odpowiednio.
2d.
Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2c, nie podlega podmiot, o którym mowa w ust. 2, który zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności, o której mowa w ust. 2 i 2b, z uwzględnieniem rozmiaru, profilu ryzyka i statusu prawnego podmiotu, zapewniającego równorzędną ochronę klientów tego podmiotu.
3.
Zezwolenie jest udzielane na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2.
4.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się:
1)
statut, umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy oraz zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru;
2)
schemat i opis powiązań kapitałowych;
3)
ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku braku sprawozdania finansowego – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową wnioskodawcy;
3a)
plan działalności określający zakres usług świadczonych przez podmiot;
4)
wskazanie funduszy, których jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa będą zbywane i odkupywane za pośrednictwem wnioskodawcy;
5)
dokumenty określające sposób i warunki prowadzenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;
6)
dokumenty określające szczegółowo sposób dokonywania wpłat i wypłat związanych z prowadzeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;
7)
wskazanie miejsc, w których będzie prowadzone zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;
8)
opis warunków technicznych i organizacyjnych wykonywania działalności w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;
9)
wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonywanie działalności w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa wraz z informacją o wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu tych osób oraz opisem sposobu wykonywania przez te osoby obowiązków i czasu ich wykonywania;
10)
informacje o przeszkoleniu pracowników w zakresie procedur zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;
11)
procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz procedury kontroli wewnętrznej;
12)
zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z prowadzeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;
13)
dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w ust. 2, lub prowadzących sprawy tego podmiotu oraz osób nadzorujących działalność tego podmiotu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych, oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;
14)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180);
15)
kopię umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat, zawartej pod warunkiem uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną – w przypadku podmiotu, który podlega obowiązkowi uczestnictwa w systemie rekompensat, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi;
16)
kopię umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności, o której mowa w ust. 2 – w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 2d.
4a.
Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przepis art. 29 przydział papierów wartościowych, udziałów i praw ust. 7a stosuje się odpowiednio.
5.
(uchylony)
6.
Komisja odmawia zezwolenia, w przypadku gdy:
1)
dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 4;
2)
wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
3)
wnioskodawca może wykonywać czynności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa, składających zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub może je wykonywać w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników lub potencjalnych uczestników funduszy.
6a.
Komisja, udzielając zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, na prowadzenie działalności, o której mowa w tym przepisie, zamieszcza w treści decyzji wzmiankę, że zezwolenie wydano zgodnie z art. 3 ustawowe pojęcie funduszu inwestycyjnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 349, z późn. zm.).
7.
Zezwolenie na wykonywanie działalności, o której mowa w ust. 2, wygasa:
1)
z chwilą ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji podmiotu;
2)
jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 2, przez 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia nie rozpocznie działalności, o której mowa w ust. 2.
8.
O ogłoszeniu upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator niezwłocznie informuje Komisję.
9.
Podmiot, o którym mowa w ust. 2, informuje Komisję o zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 13, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2, 3a, 5, 6 i 9, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o takiej zmianie.
9a.
Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany przekazywać Komisji, w terminie do dnia 15 lipca, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3, przedstawiające jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz oświadczenie o łącznej wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA.
10.
W przypadku połączenia lub podziału podmiotu zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, nie przechodzi na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z połączeniem lub podziałem tego podmiotu.
Porównania: 1 Przypisy: 10
1.
Podmiot, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2, prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz w zakresie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz ze szczególnym uwzględnieniem interesu klientów i uczestników tych funduszy.
2.
Podmiot, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2, stosuje w prowadzonej działalności rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające jej bezpieczeństwo i ciągłość oraz zapobiega powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego konfliktu zapewnia ochronę interesów uczestników lub potencjalnych uczestników funduszu inwestycyjnego oraz ochronę informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową.
3.
W podmiocie, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2, działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie zgodności działalności podmiotu oraz osób działających na jego rzecz z przepisami prawa oraz wszelkimi regulaminami i procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w podmiocie.
3a.
Podmiot, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2, zatrudnia pracowników posiadających odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie świadczonych przez ten podmiot usług.
3b.
Podmiot, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2, zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez osoby, o których mowa w ust. 3a, wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
4.
Informacje upowszechniane przez podmiot, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2, w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez ten podmiot powinny być rzetelne i zrozumiałe.
5.
Podmiot, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2, jest obowiązany opracować i wdrożyć procedury postępowania z reklamacjami klientów tego podmiotu.
6.
Podmiot, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2, przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nośniki informacji związane z prowadzeniem działalności, o której mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2 i 2b, przez 5 lat od zakończenia roku, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają dłuższego przechowywania.
7.
Podmiot, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2, w związku ze świadczeniem usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz usług doradztwa inwestycyjnego, nie może przyjmować ani przekazywać jakichkolwiek świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, ani jakichkolwiek świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:
1)
świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych od klienta lub od osoby działającej w jego imieniu oraz świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przekazywanych klientowi lub osobie działającej w jego imieniu;
2)
świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych lub przekazywanych osobie trzeciej, które są niezbędne do wykonywania świadczonej usługi na rzecz klienta, w szczególności:
a) opłat na rzecz organu nadzoru,
b) podatków, należności publicznoprawnych oraz innych opłat, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa;
3)
świadczeń pieniężnych i świadczeń niepieniężnych innych niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli:
a) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi świadczonej przez podmiot, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2, na rzecz klienta,
b) ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez podmiot, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klienta tego podmiotu,
c) informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – o sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi lub potencjalnemu klientowi w sposób rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem świadczenia usługi, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku przekazania klientowi lub potencjalnemu klientowi informacji sporządzonej w formie ujednoliconej;
4)
świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych z tytułu usługi dystrybucji, o której mowa w art. 32d umowa o świadczenie usługi dystrybucji ust. 1.
7a.
Podmiot, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2, informuje klienta o zmianach w zakresie informacji przekazanych zgodnie z ust. 7 pkt 3 lit. c, jeżeli zmiany te mają związek z usługami świadczonymi na rzecz klienta.
8.
(uchylony)
9.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb i warunki postępowania podmiotów, o których mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2, w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów, w tym określi pojęcie konfliktu interesów i sposób postępowania podmiotu w zakresie konfliktów interesów,
2)
warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1, w tym funkcjonowania kontroli wewnętrznej,
3)
tryb i warunki postępowania w zakresie przyjmowania lub przekazywania jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2 i 2b,
4)
szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w ust. 3a, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji,
5)
tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez osoby, o których mowa w ust. 3a, wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób
– kierując się koniecznością zapewnienia zasad uczciwego obrotu oraz należytego zabezpieczenia interesów uczestników lub potencjalnych uczestników, niezależnie od rodzaju podmiotu, za pośrednictwem którego nabywane lub zbywane są jednostki uczestnictwa, a także koniecznością zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości prowadzonej działalności, z uwzględnieniem wytycznych w zakresie zasad uznawania posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji przez osoby wykonujące usługi maklerskie, wydanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Podmioty, o których mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, mają obowiązek udostępniać klientowi, przed przyjęciem zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego, lub funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do EEA lub przed rozpoczęciem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego, listę funduszy inwestycyjnych, z którymi zawarły umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, lub umowę, której przedmiotem jest pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)

1.
Komisja prowadzi rejestr podmiotów, o których mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2.
2.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres podmiotu, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2;
2)
wskazanie zakresu działalności, o której mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2, do której prowadzenia uprawniony jest podmiot;
3)
wskazanie, czy podmiot, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2, wykonuje usługi, o których mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2b.
3.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny.
1.
Podmiot, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 1 pkt 2 lub 3, lub ust. 2, może świadczyć, na podstawie umowy, na rzecz towarzystwa lub funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, którego organem jest towarzystwo, usługę dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego (usługa dystrybucji).
2.
Przedmiotem umowy o świadczenie usługi dystrybucji może być wykonywanie czynności:
1)
przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, w tym ich przekazywanie funduszowi;
2)
przyjmowania zleceń zbycia, odkupienia, zamiany lub konwersji jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, w tym ich przekazywanie funduszowi;
3)
przyjmowania od uczestników innych dyspozycji lub oświadczeń związanych z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym, w tym aktualizacji danych uczestnika lub jego pełnomocnika oraz ich przekazywanie funduszowi;
4)
informowania uczestników funduszu o zasadach i terminach zbywania, odkupywania, zamiany lub konwersji jednostek uczestnictwa oraz o zasadach i terminach składania innych dyspozycji i oświadczeń związanych z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym, w tym udzielania lub odwoływania pełnomocnictw;
5)
udostępniania osobom zapisującym się na jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub uczestnikom funduszu prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego, kluczowych informacji dla inwestorów, kluczowych informacji albo informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, sprawozdań finansowych funduszu inwestycyjnego, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami – połączonych sprawozdań finansowych funduszu oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy.
3.
Do dnia wpisania funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego do rejestru funduszy inwestycyjnych stronami umowy o świadczenie usługi dystrybucji są towarzystwo oraz podmiot, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 1 pkt 2 lub 3, lub ust. 2. Z chwilą wpisania funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego do rejestru funduszy inwestycyjnych fundusz inwestycyjny wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa z tytułu zawartej umowy o świadczenie usługi dystrybucji, z wyjątkiem obowiązku zapłaty wynagrodzenia za świadczenie usługi dystrybucji.
4.
W przypadku gdy umowa o świadczenie usługi dystrybucji jest zawierana po dniu wpisania funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego do rejestru funduszy inwestycyjnych, stronami tej umowy są towarzystwo, fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty oraz podmiot, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 1 pkt 2 lub 3, lub ust. 2.
5.
Umowa o świadczenie usługi dystrybucji określa w szczególności:
1)
przedmiot umowy;
2)
szczegółowe zasady oraz sposób ustalania wysokości wynagrodzenia podmiotu świadczącego usługę dystrybucji;
3)
zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia przez towarzystwo.
6.
Do zapłaty wynagrodzenia za świadczenie usługi dystrybucji na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 1 pkt 2 lub 3, lub ust. 2, jest obowiązane wyłącznie towarzystwo. Wypłata przez towarzystwo wynagrodzenia za świadczenie usługi dystrybucji na rzecz funduszu inwestycyjnego może nastąpić wyłącznie z wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, którego jednostek uczestnictwa ta usługa dotyczy.
7.
Świadczenie usługi dystrybucji na rzecz towarzystwa lub funduszu inwestycyjnego nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, którego jednostek uczestnictwa ta usługa dotyczy, ani obciążenia aktywów funduszu inwestycyjnego kosztami świadczenia tej usługi.
8.
W przypadku gdy podstawą do obliczenia wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym jest pozyskana wartość aktywów funduszu, do ustalenia wysokości wynagrodzenia nie może być wliczana wartość aktywów netto funduszu przypadająca na jednostki uczestnictwa nabyte za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 1 pkt 2 lub 3, lub ust. 2, i utrzymywane przez uczestnika, które były podstawą obliczenia wynagrodzenia w poprzednich okresach rozliczeniowych.
9.
Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia nie mogą być uwzględniane jednostki uczestnictwa zbyte przez fundusz za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 1 pkt 2 lub 3, lub ust. 2, przed zawarciem umowy o świadczenie usługi dystrybucji.
10.
W przypadku gdy wynagrodzenie jest ustalone kwotowo, stawka wynagrodzenia jest określona w umowie o świadczenie usługi dystrybucji odrębnie dla każdej z czynności, o której mowa w ust. 2, będącej przedmiotem umowy. W takim przypadku podstawą do wypłaty wynagrodzenia może być wyłącznie wartość faktycznie wykonanych w danym okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w ust. 2, przez podmiot, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 1 pkt 2 lub 3, lub ust. 2.
11.
Wynagrodzenie może być pobierane przez podmiot, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 1 pkt 2 lub 3, lub ust. 2, jednorazowo lub w określonych ratach.
12.
Przepisów ust. 1–11 nie stosuje się do funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
1.
Oświadczenia woli związane z przystąpieniem lub uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym otwartym, specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, funduszu zagranicznym oraz funduszu inwestycyjnym otwartym z siedzibą w państwie należącym do EEA, w tym zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, mogą być składane za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z towarzystwem lub podmiotem, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. Osoba fizyczna nie może przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia.
2.
Za czynności dokonane przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, odpowiadają, jak za działania własne, odpowiednio:
1)
towarzystwo – w trybie art. 228 uprawnienia Komisji w zakresie nakładania sankcji ust. 1, 1c i 1d;
2)
(uchylony)
3)
podmiot, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2 - w trybie art. 233 uprawnienia KNF w przypadku naruszenia przepisów ustawy przez fundusze inwestycyjne ust. 1.
3.
Za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, podmiot ten odpowiada solidarnie z towarzystwem będącym organem funduszu albo ze spółką zarządzającą, jeżeli zarządza ona tym funduszem i prowadzi jego sprawy, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.
4.
(uchylony)
5.
Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 3, nie może być wyłączona, ograniczona lub w inny sposób zmieniona w drodze umowy. Umowy wyłączające odpowiedzialność są nieważne.
Porównania: 1 Przypisy: 5
1.
Podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, o których mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 1 i 2, mają obowiązek prowadzić rejestr pełnomocnictw udzielonych przez uczestników tych funduszy pracownikom tych podmiotów oraz osobom fizycznym, o których mowa w art. 33 oświadczenia woli związane z przystąpieniem lub uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym i funduszu inwestycyjnym zagranicznym ust. 1.
2.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane osobowe pracowników lub osób fizycznych, o których mowa w ust. 1, oraz informacje o zakresie pełnomocnictwa.
1.
Oświadczenia woli składane w związku z nabywaniem lub żądaniem odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa, nabywaniem lub wykupem certyfikatów inwestycyjnych oraz inne oświadczenia woli związane z uczestnictwem w funduszu mogą być wyrażone w postaci elektronicznej z zachowaniem wymogów gwarantujących autentyczność i wiarygodność oświadczenia woli.
2.
Dokumenty związane z nabywaniem lub żądaniem odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa, nabywaniem lub wykupem certyfikatów inwestycyjnych oraz inne oświadczenia woli związane z uczestnictwem w funduszu mogą być sporządzane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57), jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.
3.
Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w formie, o której mowa w ust. 1, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.
4.
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zasady tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów, o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia poufności i integralności przechowywanych dokumentów, w szczególności zabezpieczenia ich przed odczytaniem, modyfikowaniem lub usunięciem przez osoby nieupoważnione, a ponadto zasad zabezpieczenia urządzeń i systemów informatycznych przed utratą danych spowodowaną awarią lub zdarzeniem losowym.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Fundusz inwestycyjny może dokonać podziału jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego na to zezwala. Podział jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego jest dokonywany na równe części, tak aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego przed podziałem.
1a.
Fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 1a, nie może dokonać podziału certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli po podziale certyfikatów inwestycyjnych wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny, ustalona według wyceny aktywów funduszu w dniu podziału, będzie niższa niż równowartość w złotych kwoty 40 000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu podziału.
2.
Statut funduszu inwestycyjnego określa sposób podziału jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych oraz sposób dokonywania ogłoszeń o zamiarze dokonania podziału.
3.
Fundusz inwestycyjny może dokonać łączenia jednostek uczestnictwa tej samej kategorii w przypadku znacznego spadku ich wartości, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak stanowi.
4.
Fundusz inwestycyjny może dokonać łączenia certyfikatów inwestycyjnych reprezentujących jednakowe prawa majątkowe, jeżeli statut funduszu tak stanowi.
5.
W przypadku gdy z zasad łączenia wynika, że przydzielona uczestnikowi liczba certyfikatów nie byłaby liczbą całkowitą, fundusz inwestycyjny zwraca uczestnikowi w środkach pieniężnych kwotę wynikającą z iloczynu nadwyżki ponad całkowitą liczbę certyfikatów oraz wartości aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny po połączeniu certyfikatów.
6.
Statut funduszu inwestycyjnego określa warunki i sposób łączenia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, sposób dokonywania ogłoszeń o zamiarze dokonania łączenia, sposób poinformowania uczestników o liczbie jednostek uczestnictwa, które uczestnik będzie posiadał po połączeniu, a także tryb i termin zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 5.
1.
Czynności wyceny aktywów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego przeprowadza:
1)
towarzystwo będące organem funduszu, pod warunkiem że zapewniona jest niezależność przeprowadzania wyceny od zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu oraz rzetelność jej przeprowadzania, a dodatkowo polityka wynagrodzeń ogranicza występowanie konfliktów interesów, w tym wywieranie wpływu na decyzje pracownika;
2)
zewnętrzny podmiot wyceniający wyznaczony przez fundusz, niezależny od funduszu, towarzystwa, zarządzającego tym funduszem zarządzającego z UE i podmiotów pozostających z tymi podmiotami w bliskich powiązaniach oraz zapewniający prawidłowe i rzetelne wykonanie czynności wyceny.
2.
Przez niezależność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, należy rozumieć brak bezpośrednich powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy podmiotami.
3.
Zewnętrznym podmiotem wyceniającym może być, z uwzględnieniem art. 73 rozporządzenia 231/2013:
1)
firma audytorska;
2)
podmiot uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
3)
podmiot wymieniony w art. 71 umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego ust. 2 i 3;
4)
inny podmiot, którego wyspecjalizowany zakres działalności gwarantuje prawidłowe wykonywanie czynności wyceny.
4.
Przy wyznaczaniu zewnętrznego podmiotu wyceniającego do wykonywania czynności wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego, o których mowa w art. 147 lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów i pożytków z lokat ust. 1 i 2, zapewnia się, aby były one wykonywane przez zespół co najmniej trzech rzeczoznawców majątkowych uprawnionych do szacowania nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.
5.
Zewnętrznym podmiotem wyceniającym nie może być firma audytorska badająca sprawozdania finansowe funduszu wyznaczającego, towarzystwa będącego jego organem lub zarządzającego tym funduszem zarządzającego z UE, depozytariusz tego funduszu ani inny podmiot, którego interesy mogą być sprzeczne z interesem tego funduszu, towarzystwa lub zarządzającego z UE lub interesem uczestników funduszu.
6.
Do zewnętrznego podmiotu wyceniającego oraz do jego wyznaczania stosuje się odpowiednio przepis art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 4. Zewnętrzny podmiot wyceniający nie może przekazać innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z wyceną aktywów funduszu.
7.
Do odpowiedzialności zewnętrznego podmiotu wyceniającego za szkody spowodowane niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem umowy, której przedmiotem jest wykonanie czynności wyceny, stosuje się odpowiednio przepis art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 6.
8.
Fundusz inwestycyjny niezwłocznie powiadamia Komisję i depozytariusza o wyznaczeniu zewnętrznego podmiotu wyceniającego. Komisja może nakazać funduszowi zmianę zewnętrznego podmiotu wyceniającego, jeżeli nie są spełnione warunki określone w ust. 3–5 oraz w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 4 lub zewnętrzny podmiot wyceniający nie zapewnia prawidłowego i obiektywnego wykonywania czynności wyceny.
9.
Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio do czynności wyceny aktywów unijnego AFI, którym zarządza towarzystwo.
1.
Rachunkowość funduszy inwestycyjnych oraz terminy sporządzania, badania, przeglądu i składania do ogłoszenia rocznych lub półrocznych sprawozdań finansowych, połączonych sprawozdań finansowych funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy regulują odrębne przepisy.
2.
Roczne sprawozdania finansowe funduszu inwestycyjnego, roczne połączone sprawozdania finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy zatwierdza, z zastrzeżeniem art. 144 kompetencje zgromadzenia inwestorów, ust. 6, walne zgromadzenie akcjonariuszy towarzystwa.
2a.
Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 144 kompetencje zgromadzenia inwestorów, ust. 6, pomimo prawidłowo zwołanego zgromadzenia inwestorów nie zostanie osiągnięta wymagana większość, roczne sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego, roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdanie jednostkowe subfunduszy zatwierdza walne zgromadzenie akcjonariuszy towarzystwa.
3.
Półroczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych, w tym półroczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy podlegają przeglądowi.
Porównania: 1 Przypisy: 2

Dział III. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

1.
Towarzystwem funduszy inwestycyjnych może być wyłącznie spółka akcyjna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie Komisji na wykonywanie działalności określonej w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 1 (zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo).
2.
Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, wraz z wnioskiem o udzielenie takiego zezwolenia, składa jednocześnie wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego.
3.
Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo może jednocześnie złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 1a (zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi).
4.
Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, spółka składa wniosek o zezwolenie na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, chyba że zamierza:
1)
utworzyć wyłącznie fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 1a;
2)
wyłącznie zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA.
5.
W przypadku gdy spółka:
1)
wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, składa wniosek o zezwolenie na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo
2)
zamierza utworzyć wyłącznie fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 1a, albo zamierza wyłącznie zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA
– nie stosuje się przepisu ust. 2.
6.
Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo może jednocześnie złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 2 pkt 1 (zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych), a wraz z tym wnioskiem – wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 2 pkt 2 (zezwolenie na doradztwo inwestycyjne).
7.
Spółka ubiegająca się o uzyskanie wraz z zezwoleniem na wykonywanie działalności przez towarzystwo zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, może jednocześnie złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 2a (zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych).
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Siedziba zarządu towarzystwa powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie do towarzystw stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436), zwanej dalej „Kodeksem spółek handlowych”.
Jednoosobowym założycielem towarzystwa może być wyłącznie osoba prawna.
1.
Firma towarzystwa zawiera dodatkowe oznaczenie "towarzystwo funduszy inwestycyjnych". Jeżeli statut towarzystwa tak stanowi, towarzystwo może zamiast tego dodatkowego oznaczenia używać w firmie skrótu "tfi".
2.
Oznaczenia "towarzystwo funduszy inwestycyjnych" lub skrótu tego oznaczenia może używać wyłącznie towarzystwo działające na podstawie ustawy.
1.
Liczba członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa zapewnia skuteczne, prawidłowe i ostrożne zarządzanie towarzystwem, przy uwzględnieniu w szczególności zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności.
2.
Członkiem zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3.
Co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezes zarządu, oraz co najmniej połowa członków rady nadzorczej posiada wyższe wykształcenie lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w art. 126 załączniki do propozycji nabycia niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
4.
W skład zarządu i rady nadzorczej towarzystwa mogą wchodzić wyłącznie osoby posiadające nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania towarzystwem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności.
5.
Towarzystwo zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez członków organów towarzystwa wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
6.
Co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezes zarządu oraz członek zarządu odpowiedzialny za nadzorowanie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo, legitymuje się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub pełnieniem przez ten okres funkcji w organach tych instytucji.
7.
W skład zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa nie mogą wchodzić osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.
Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
W zarządzie towarzystwa wyodrębnia się funkcje:
1)
członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w towarzystwie;
2)
członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo.
2.
Zarząd towarzystwa ustala, a rada nadzorcza zatwierdza wewnętrzny podział kompetencji w zarządzie towarzystwa.
3.
W ramach wewnętrznego podziału kompetencji w zarządzie towarzystwa:
1)
funkcja prezesa zarządu nie może być łączona z funkcją członka zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
funkcje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być ze sobą łączone.
1.
Powołanie:
1)
członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w towarzystwie,
2)
członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo
– następuje za zgodą Komisji, z zastrzeżeniem art. 61 zezwolenia wydawane przez Komisję ust. 1e.
2.
Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, występuje rada nadzorcza towarzystwa, dołączając do wniosku informacje i oświadczenia osób wskazanych w tym przepisie, dotyczące:
1)
danych osobowych tych osób;
2)
wiedzy, umiejętności i doświadczenia tych osób, w szczególności wykształcenia, przebiegu pracy zawodowej i ukończonych szkoleń zawodowych;
3)
funkcji pełnionych w organach innych podmiotów;
4)
karalności tych osób, prowadzonych przeciwko nim postępowań karnych i postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe, w tym informacje z Krajowego Rejestru Karnego;
5)
sankcji administracyjnych nałożonych na te osoby lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności tych osób;
6)
zagrożonych sankcją postępowań administracyjnych lub dyscyplinarnych, w których te osoby występowały lub występują w charakterze strony;
7)
innych okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę spełniania przez te osoby wymogów określonych w art. 42 zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 2–4 i 6.
3.
Komisja odmawia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli osoba, której dotyczy wniosek o wyrażenie zgody, nie spełnia wymogów określonych w art. 42 zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 2–4, 6 i 7.
4.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do powołania na kolejną kadencję osób wymienionych w ust. 1, jeżeli osoby te spełniają wymogi określone w art. 42 zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 2–4, 6 i 7.
5.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, może określać termin, do którego powinno nastąpić powołanie lub powierzenie funkcji, o której mowa w ust. 1. W przypadku niedotrzymania tego terminu decyzja wygasa. Przepisu art. 162 stwierdzenie wygaśnięcia decyzji § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185) nie stosuje się.
O powołaniu nowego członka zarządu, w przypadku którego nie jest wymagana zgoda Komisji, oraz o innych zmianach w składzie zarządu przewodniczący rady nadzorczej towarzystwa lub inna osoba wskazana w uchwale rady nadzorczej niezwłocznie zawiadamia Komisję. Do zawiadomienia o powołaniu nowego członka zarządu załącza się informacje i oświadczenia, o których mowa w art. 42b tryb powołania członków zarządu ust. 2.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
(uchylony)
2.
(uchylony)
3.
O powołaniu nowego członka rady nadzorczej towarzystwo niezwłocznie powiadamia Komisję, dołączając do powiadomienia dane osobowe tej osoby wraz z opisem jej kwalifikacji i doświadczeń zawodowych, informację z Krajowego Rejestru Karnego oraz informacje w zakresie spełniania wymogów, o których mowa w art. 42 zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 4.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Przedmiotem działalności towarzystwa jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.
1a.
Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć przedmiot działalności o tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnymi AFI, w tym wprowadzanie ich do obrotu.
2.
Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć przedmiot działalności o:
1)
zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
2)
doradztwo inwestycyjne, pod warunkiem że towarzystwo jednocześnie wystąpiło o zezwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 1, lub prowadzi taką działalność.
2a.
Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć przedmiot działalności również o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, pod warunkiem że towarzystwo jednocześnie wystąpiło o zezwolenie na prowadzenie działalności, o których mowa w ust. 1a oraz ust. 2 pkt 1, lub prowadzi działalność w tych zakresach.
3.
Towarzystwo bez zezwolenia Komisji może rozszerzyć przedmiot działalności o:
1)
przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których przedmiotem są:
a) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez inne towarzystwa lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA,
b) jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez inne towarzystwa – w przypadku gdy rozszerzyło przedmiot działalności zgodnie z ust. 1a;
1a)
doradztwo inwestycyjne w odniesieniu do instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 1;
2)
pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, o którym mowa w art. 253 zbywanie tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne na terytorium RP ust. 3 pkt 2.
3a.
W zakresie świadczenia usług, o których mowa w ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, do towarzystwa stosuje się odpowiednio art. 74b umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, art. 75 zarządzanie portfelem, art. 76 doradztwo inwestycyjne, art. 83a obowiązki firmy inwestycyjnej w zakresie prowadzonej działalności ust. 1a, 1b, 3a i 3c–4d oraz art 83b–83j ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także przepisy wydane na podstawie art. 94 zawieranie przez fundusz inwestycyjny otwarty umów mających za przedmiot instrumenty pochodne ust. 1 pkt 1 tej ustawy, przepisy rozporządzenia 2017/565 oraz przepisy innych bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej – w zakresie, w jakim regulują one sposób świadczenia tych usług.
4.
Towarzystwo jest obowiązane zatrudniać co najmniej:
1)
dwóch doradców inwestycyjnych - do wykonywania czynności zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem ust. 5;
2)
(uchylony)
3)
jednego maklera papierów wartościowych – do wykonywania czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
4a.
Towarzystwo jest obowiązane zatrudniać osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie:
1)
przekazywania klientom lub potencjalnym klientom informacji o usługach, o których mowa w ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, oraz instrumentach finansowych będących ich przedmiotem;
2)
wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2.
4b.
Zatrudnianie przez towarzystwo, na podstawie umowy o pracę, osób posiadających tytuł doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych uważa się za spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 4a pkt 2.
4c.
Towarzystwo zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez osoby, o których mowa w ust. 4a i 4b, wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
4d.
Towarzystwo jest obowiązane utrzymywać organizację przedsiębiorstwa w sposób zapewniający:
1)
odpowiednią liczbę osób świadczących pracę na jego rzecz, wymaganą do prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, oraz
2)
posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 1, odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia w zakresie powierzonych obowiązków oraz utrzymywanie i doskonalenie przez te osoby takiej wiedzy i takich kompetencji.
5.
Towarzystwo nie musi zatrudniać doradców inwestycyjnych, jeżeli zarządza wyłącznie funduszami, o których mowa w art. 183 fundusz inwestycyjny zamknięty jako fundusz wierzytelności lub art. 196 fundusz inwestycyjny zamknięty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jako fundusze aktywów niepublicznych.
6.
Wyłącznym przedmiotem działalności towarzystwa nie może być wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 2 i 2a, oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.
7.
O rozszerzeniu przedmiotu działalności, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo niezwłocznie informuje Komisję.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Z zastrzeżeniem art. 47 działalność towarzystwa funduszy inwestycyjnych w zakresie zarządzania portfelami ust. 6 oraz z uwzględnieniem art 75–82 rozporządzenia 231/2013, towarzystwo może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez to towarzystwo.
2.
Powierzenie wykonywania czynności nie może prowadzić do zaprzestania faktycznego wykonywania działalności, o której mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przez towarzystwo.
3.
Towarzystwo niezwłocznie informuje Komisję o zamiarze zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, oraz zamiarze zmiany umowy co do zakresu powierzenia wykonywanych czynności, a następnie przekazuje Komisji informacje o jej zawarciu, zmianie jej zakresu i rozwiązaniu. W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem zagranicznym, Komisja informuje właściwe organy państwa macierzystego funduszu o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po uzyskaniu informacji od towarzystwa.
4.
Towarzystwo może zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 1, jeżeli:
1)
powierzenie wykonywania czynności nie wpłynie niekorzystnie na sprawowanie przez Komisję efektywnego nadzoru nad towarzystwem;
1a)
towarzystwo jest w stanie obiektywnie uzasadnić powierzenie wykonywania danej czynności oraz zakres tego powierzenia, a także wykazać zachowanie należytej staranności w wyborze przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, któremu powierzane jest wykonywanie czynności;
2)
powierzenie wykonywania czynności nie wpłynie niekorzystnie na prowadzenie przez towarzystwo działalności zgodnie z interesem uczestników funduszu inwestycyjnego;
3)
nie jest wyłączona możliwość przekazywania przez towarzystwo w każdym czasie dalszych poleceń przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, jeżeli leży to w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego;
4)
nie jest wyłączona możliwość rozwiązania umowy przez towarzystwo ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli leży to w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego;
5)
przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zapewnia warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym umową;
6)
przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie umowy;
7)
przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny umożliwi skuteczne nadzorowanie przez towarzystwo wykonywania powierzonych mu czynności oraz zarządzanie ryzykiem związanym z powierzeniem czynności, a towarzystwo posiada wiedzę umożliwiającą skuteczne nadzorowanie wykonywania powierzonych czynności i zarządzanie ryzykiem;
8)
przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny umożliwi w każdym czasie skuteczne wykonywanie przez depozytariusza obowiązków wynikających z ustawy oraz umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu.
4a.
Towarzystwo jest obowiązane do bieżącego nadzorowania wykonywania powierzonych czynności, bez względu na podmiot je wykonujący.
4b.
Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, z którym towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w ust. 1, w zakresie czynności dotyczących specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego, może przekazać wykonywanie powierzonych mu czynności innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wyłącznie:
1)
za zgodą towarzystwa i po uprzednim poinformowaniu przez towarzystwo Komisji o zamiarze takiego przekazania zgodnie z ust. 3 oraz
2)
jeżeli w odniesieniu do przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, któremu ma być przekazane wykonywanie czynności, spełnione są warunki określone w ust. 4.
4c.
Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio do dalszego przekazywania wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez towarzystwo.
4d.
W przypadku przekazania lub dalszego przekazania wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez towarzystwo przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany do bieżącego nadzorowania ich wykonywania przez podmiot, któremu przekazał ich wykonywanie.
5.
Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia towarzystwa z odpowiedzialności, o której mowa w art. 64 odpowiedzialność towarzystwa wobec uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych lub funduszu inwestycyjnego ust. 1.
6.
Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, o której mowa w ust. 1, towarzystwo odpowiada wobec uczestników funduszu solidarnie z podmiotem, z którym zawarło umowę, a w przypadku przekazania lub dalszego przekazania wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez towarzystwo innemu podmiotowi – również z tym podmiotem, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmioty te nie ponoszą odpowiedzialności.
7.
Do umów, których przedmiotem są czynności niemające istotnego znaczenia dla prawidłowego wykonywania przez towarzystwo obowiązków określonych przepisami prawa, sytuacji finansowej towarzystwa, ciągłości lub stabilności prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych, nie stosuje się przepisów ust. 6 oraz:
1)
ust. 3 i 4 – w przypadku umów zawieranych przez towarzystwo;
2)
ust. 4b i 4c – w przypadku przekazania lub dalszego przekazania wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez towarzystwo.
8.
Za umowy, których przedmiotem są czynności niemające istotnego znaczenia dla prawidłowego wykonywania przez towarzystwo obowiązków określonych przepisami prawa, sytuacji finansowej towarzystwa, ciągłości lub stabilności prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych, uznaje się w szczególności umowy, których przedmiotem jest:
1)
świadczenie na rzecz towarzystwa doradztwa lub innych usług niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez towarzystwo działalnością, o której mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w tym usług:
a) doradztwa prawnego,
b) szkolenia pracowników,
c) prowadzenia ksiąg rachunkowych towarzystwa,
d) ochrony osób lub mienia;
2)
świadczenie na rzecz towarzystwa usług wystandaryzowanych, w tym usług polegających na dostarczaniu informacji rynkowych lub informacji o notowaniach instrumentów finansowych.
1.
Umowa, o której mowa w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 1, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, może być, z uwzględnieniem art. 78 rozporządzenia 231/2013 – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego, zawarta wyłącznie z:
1)
podmiotem prowadzącym działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lub innym towarzystwem posiadającym zezwolenie, o którym mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 2 pkt 1;
2)
podmiotem prowadzącym działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, mającym siedzibę w innym państwie członkowskim;
3)
podmiotem prowadzącym działalność maklerską z siedzibą w państwie należącym do OECD niebędącym państwem członkowskim, jeżeli:
a) do portfela inwestycyjnego funduszu lub jego części mogą być nabywane papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego zgodnie z ustawą i statutem funduszu,
b) podmiot prowadzący działalność maklerską podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w tym państwie i uzyskał zezwolenie tego organu równoważne zezwoleniu na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
c) jest zapewniona, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem nadzoru.
2.
W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym, który lokuje aktywa w nieruchomości, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 1, w zakresie czynności związanych z:
1)
zarządzaniem nieruchomościami wyłącznie z wyspecjalizowanym podmiotem, o którym mowa w przepisach działu V rozdziału 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185), a w przypadku nieruchomości położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej również z wyspecjalizowanym podmiotem z siedzibą za granicą, o ile podmioty te lub osoby kierujące ich działalnością posiadają doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami;
2)
gospodarowaniem nieruchomościami, w szczególności realizacją procesów inwestycyjnych, wyłącznie z wyspecjalizowanym podmiotem, o ile podmiot ten lub osoby kierujące jego działalnością posiadają doświadczenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami.
2a.
W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 183 fundusz inwestycyjny zamknięty jako fundusz wierzytelności, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 1, w zakresie zarządzania całością lub częścią portfela inwestycyjnego obejmującego pulę wierzytelności lub wierzytelności, o których mowa w art. 183 fundusz inwestycyjny zamknięty jako fundusz wierzytelności ust. 1, wyłącznie z podmiotem, o którym mowa w art. 192 zezwolenie Komisji na zarządzanie wierzytelnościami.
3.
W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 196 fundusz inwestycyjny zamknięty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jako fundusze aktywów niepublicznych, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 1, w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, z wyspecjalizowanym podmiotem innym niż podmioty, o których mowa w ust. 1, jeżeli podmiot ten podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym i posiada zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z uwzględnieniem art. 78 rozporządzenia 231/2013.
3a.
Zawarcie przez towarzystwo zarządzające funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 196 fundusz inwestycyjny zamknięty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jako fundusze aktywów niepublicznych, umowy, o której mowa w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 1, w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, z wyspecjalizowanym podmiotem innym niż podmioty, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, wymaga zgody Komisji.
4.
W skład portfela przekazanego do zarządzania podmiotowi, o którym mowa w ust. 3a, lub części tego portfela nie mogą wchodzić zdematerializowane papiery wartościowe, o których mowa w art. 5 forma papierów wartościowych ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
5.
Przepis ust. 4 nie wyłącza możliwości zlecenia podmiotom, o których mowa w ust. 3a, w drodze umowy, podejmowania decyzji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jak również zbywania i nabywania akcji spółki, której akcje wchodziły w skład przekazanego do zarządzania portfela inwestycyjnego funduszu lub części tego portfela przed dniem rozpoczęcia oferty publicznej dotyczącej tych papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
8.
Przepisu art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 4 pkt 1 nie stosuje się, w przypadku gdy na podstawie umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, 2, 2a, 3 i 3a, towarzystwo zleciło zarządzanie całością portfeli inwestycyjnych wszystkich zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych oraz nie wykonuje czynności zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych i zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
9.
Towarzystwo nie może zlecić zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub częścią takiego portfela:
1)
depozytariuszowi funduszu ani podmiotowi, któremu depozytariusz powierzył wykonywanie czynności związanych z prowadzoną przez niego działalnością – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
2)
podmiotowi, którego interesy mogą być sprzeczne z interesem towarzystwa lub interesem uczestników funduszu inwestycyjnego.
10.
Przepisy ust. 1–3a oraz ust. 9 stosuje się odpowiednio do przekazywania, o którym mowa w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 4b, i dalszego przekazywania, o którym mowa w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 4c, wykonywania czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego albo funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub częścią tego portfela lub czynności, o których mowa w ust. 2.
Porównania: 1 Przypisy: 8
1.
Do wniosku o uzyskanie zgody Komisji na zawarcie umowy, o której mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 3a, towarzystwo załącza:
1)
statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną podmiotu, o którym mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 3a, wraz z odpisem z właściwego rejestru;
2)
projekt umowy, o której mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 3a;
3)
opis prowadzonej działalności oraz ostatnie sprawozdanie finansowe podmiotu, o którym mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 3a, wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową podmiotu, o którym mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 3a;
4)
schemat i opis powiązań kapitałowych podmiotu, o którym mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 3a;
5)
opis posiadanych przez podmiot, o którym mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 3a, warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania umowy;
6)
procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 3a;
7)
zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 3a;
8)
dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 3a, lub prowadzących sprawy tego podmiotu oraz osób nadzorujących działalność tego podmiotu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;
9)
dane osobowe osób odpowiedzialnych za wykonywanie umowy w podmiocie, o którym mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 3a, mających istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;
10)
wskazanie funduszu inwestycyjnego, którego dotyczy umowa, wraz z informacjami obejmującymi:
a) łączną wartość oraz opis aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu,
b) opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej funduszu,
c) profil ryzyka funduszu;
11)
uzasadnienie zawarcia przez towarzystwo umowy z podmiotem, o którym mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 3a.
2.
Komisja odmawia zgody w przypadku, gdy:
1)
dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 1;
2)
wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
3)
z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 3a, lub osoby kierujące jego działalnością nie posiadają wystarczającego doświadczenia w zakresie zarządzania aktywami;
4)
z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 3a, może wykonywać powierzone przez towarzystwo czynności z naruszeniem przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu inwestycyjnego.
3.
Zgoda, o której mowa w ust. 1, wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji, połączenia lub podziału podmiotu, o którym mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 3a.
4.
O ogłoszeniu połączenia, podziału, upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator niezwłocznie informuje Komisję.
5.
Podmiot, z którym towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 3a, jest obowiązany poinformować Komisję o zmianie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4–6, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia o nich wiadomości.
1.
Towarzystwo może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust.1, której przedmiotem jest zarządzanie ryzykiem funduszu inwestycyjnego, z podmiotem podlegającym nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym i posiadającym zezwolenie w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Przepisy art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 9 stosuje się odpowiednio.
2.
Zawarcie przez towarzystwo umowy, o której mowa w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 1, której przedmiotem jest zarządzanie ryzykiem funduszu inwestycyjnego, z wyspecjalizowanym podmiotem innym niż podmiot, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Komisji.
3.
Przekazanie, o którym mowa w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 4b, i dalsze przekazanie, o którym mowa w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 4c, wykonywania czynności zarządzania ryzykiem specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego wymaga uzyskania przez towarzystwo zgody Komisji.
1.
Do wniosku o uzyskanie zgody Komisji na zawarcie umowy, o której mowa w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego ust. 2, towarzystwo załącza:
1)
statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną podmiotu, o którym mowa w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego ust. 2, wraz z odpisem z właściwego rejestru;
2)
projekt umowy, o której mowa w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego ust. 2;
3)
opis prowadzonej działalności oraz ostatnie sprawozdanie finansowe podmiotu, o którym mowa w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego ust. 2, wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową podmiotu, o którym mowa w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego ust. 2;
4)
schemat i opis powiązań kapitałowych podmiotu, o którym mowa w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego ust. 2;
5)
opis posiadanych przez podmiot, o którym mowa w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego ust. 2, warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania umowy;
6)
procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego ust. 2;
7)
zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego ust. 2;
8)
dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego ust. 2, lub prowadzących sprawy tego podmiotu oraz osób nadzorujących działalność tego podmiotu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;
9)
dane osobowe osób odpowiedzialnych za wykonywanie umowy w podmiocie, o którym mowa w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego ust. 2, mających istotny wpływ na działalność funduszu wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;
10)
wskazanie funduszu inwestycyjnego, którego dotyczy umowa, wraz z informacjami obejmującymi:
a) łączną wartość oraz opis aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu,
b) opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej funduszu,
c) profil ryzyka funduszu;
11)
uzasadnienie zawarcia przez towarzystwo umowy z podmiotem, o którym mowa w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego ust. 2.
2.
Komisja odmawia zgody w przypadku, gdy:
1)
dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 1;
2)
wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
3)
z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego ust. 2, lub osoby kierujące jego działalnością nie posiadają wystarczającego doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem;
4)
z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego ust. 2, może wykonywać powierzone przez towarzystwo czynności z naruszeniem przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu inwestycyjnego.
3.
Zgoda, o której mowa w ust. 1, wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji, połączenia lub podziału podmiotu, o którym mowa w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego ust. 2.
4.
O ogłoszeniu połączenia, podziału, upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator niezwłocznie informuje Komisję.
5.
Podmiot, z którym towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego ust. 2, jest obowiązany poinformować Komisję o zmianie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4–6, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia o nich wiadomości.
1.
Towarzystwo zarządzające funduszem lokującym aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek opracowuje i publikuje politykę dotyczącą zaangażowania, która opisuje, w jaki sposób zaangażowanie akcjonariuszy takich spółek jest uwzględniane w strategii inwestycyjnej funduszu.
2.
Polityka, o której mowa w ust. 1, zawiera opis sposobów:
1)
monitorowania spółek, o których mowa w ust. 1, w szczególności pod względem strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, struktury kapitałowej, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego;
2)
prowadzenia dialogu ze spółkami, o których mowa w ust. 1;
3)
wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami spółek, o których mowa w ust. 1;
4)
współpracy z innymi akcjonariuszami spółek, o których mowa w ust. 1;
5)
komunikacji z pozostałymi akcjonariuszami i członkami organów spółek, o których mowa w ust. 1;
6)
zarządzania faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do zaangażowania funduszu.
3.
Towarzystwo co rok opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji polityki, o której mowa w ust. 1. Sprawozdanie zawiera w szczególności:
1)
ogólny opis sposobu głosowania;
2)
opis najważniejszych głosowań;
3)
opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.
4.
W przypadku gdy towarzystwo nie opracowuje lub nie publikuje polityki, o której mowa w ust. 1, lub sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, publikuje wyjaśnienie powodów ich nieopracowania lub nieopublikowania.
5.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, może nie obejmować głosowań, które są mało istotne ze względu na ich przedmiot lub wielkość udziału funduszu w spółce, o której mowa w ust. 1.
Polityka, sprawozdanie oraz wyjaśnienia, o których mowa w art. 46d polityka dotycząca zaangażowania akcjonariuszy towarzystwa ust. 1, 3 i 4, są publikowane na stronie internetowej towarzystwa.
1.
W przypadku gdy towarzystwo:
1)
w ramach zarządzania aktywami pracowniczego funduszu emerytalnego, o którym mowa w art. 152 zaciąganie przez fundusz inwestycyjny zamknięty pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, lokuje, na podstawie ustaleń z pracowniczym funduszem emerytalnym i w jego imieniu, aktywa tego funduszu w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek,
2)
zarządza funduszem inwestycyjnym, który, na podstawie ustaleń z pracowniczym funduszem emerytalnym, lokuje swoje aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek, i którego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne posiada pracowniczy fundusz emerytalny,
3)
w ramach świadczenia na rzecz zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, lub na rzecz zakładu reasekuracji wykonującego działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do tej ustawy, usługi zarządzania aktywami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lokuje, na podstawie ustaleń z tym zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji i w jego imieniu, aktywa tego zakładu ubezpieczeń lub tego zakładu reasekuracji, w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek,
4)
zarządza funduszem inwestycyjnym, którego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne posiada zakład ubezpieczeń wykonujący działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, lub zakład reasekuracji wykonujący działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do tej ustawy, i który, na podstawie ustaleń z tym zakładem ubezpieczeń lub tym zakładem reasekuracji, lokuje swoje aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek
– towarzystwo przekazuje corocznie, odpowiednio temu pracowniczemu funduszowi emerytalnemu, zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji, informację dotyczącą zgodności przyjętej strategii inwestycyjnej i jej realizacji z ustaleniami, o których mowa w pkt 1–4, oraz sposobu, w jaki strategia ta i jej realizacja przyczyniają się do średnio- i długoterminowych wyników uzyskiwanych z aktywów tych podmiotów lub funduszy inwestycyjnych.
2.
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności opis:
1)
istotnych czynników ryzyka średnio- i długoterminowego związanego z inwestycjami;
2)
struktury portfela, sposobu zarządzania portfelem i kosztów tego zarządzania;
3)
sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych;
4)
ewentualnych konfliktów interesów, do których doszło w związku z działaniami w zakresie zaangażowania, oraz sposobu ich rozwiązania;
5)
czy, i w jaki sposób, towarzystwo podejmuje decyzje inwestycyjne w oparciu o ocenę średnio- i długoterminowych wyników spółki, w której akcje, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, dokonano lokat.
3.
Informacja, o której mowa w ust. 1, może być również przekazywana wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, o którym mowa w art. 219 obowiązek publikacji prospektów informacyjnych i sprawozdań ust. 1, lub ze sprawozdaniem rocznym AFI, o którym mowa w art. 222d sprawozdanie roczne AFI ust. 1.
4.
Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się, jeżeli informacja, o której mowa w ust. 1, jest publicznie udostępniana przez towarzystwo.
Za opracowanie i publikację dokumentów, o których mowa w art. 46d polityka dotycząca zaangażowania akcjonariuszy towarzystwa ust. 1, 3 i 4 oraz art. 46f informacja dotycząca zgodności przyjętej strategii inwestycyjnej i jej realizacji z ustaleniami ust. 1, oraz za informacje zawarte w tych dokumentach są odpowiedzialni członkowie zarządu towarzystwa zarządzającego funduszem, o którym mowa w art. 46d polityka dotycząca zaangażowania akcjonariuszy towarzystwa ust. 1.
1.
Towarzystwo, wykonując działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, nie może inwestować przekazanych do zarządzania środków klientów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne ani tytuły uczestnictwa odpowiednio funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych i unijnych AFI, którymi zarządza, chyba że umowa z klientem stanowi inaczej.
1a.
Umowa o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, oraz umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zawarte z klientem detalicznym w formie innej niż określona w art. 58 rozporządzenia 2017/565, są nieważne.
2.
Towarzystwo wycenia aktywa wchodzące w skład przekazanego do zarządzania portfela, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami określającymi zasady i metody dokonywania wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych, chyba że umowa z klientem stanowi inaczej.
3.
Towarzystwo, wykonując działalność, o której mowa w ust. 1, jest obowiązane do prowadzenia odrębnej ewidencji zawartych transakcji.
4.
Towarzystwo, które prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1, lub działalność przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, podlega obowiązkowi uczestnictwa w systemie rekompensat, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, w takim samym zakresie jak dom maklerski prowadzący działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego, przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o obowiązkowym systemie rekompensat stosuje się odpowiednio.
5.
(uchylony)
6.
W zakresie powierzenia przez towarzystwo innym podmiotom wykonywania czynności związanych z prowadzoną przez towarzystwo działalnością w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 81a powierzenie przedsiębiorcy wykonywania outsourcingu ust. 1 i 2, art. 81c odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec firmy inwestycyjnej, art. 81d obowiązki informacyjne firmy inwestycyjnej w zakresie umowy o powierzenie przedsiębiorcy wykonywania czynności oraz art. 81f powierzenie czynności w ramach dalszego powierzenia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
6a.
(uchylony)
6b.
(uchylony)
6c.
(uchylony)
7.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 5
1.
Towarzystwo jest obowiązane opracować i wdrożyć politykę wynagrodzeń ustanawiającą zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka towarzystwa lub zarządzanych funduszy inwestycyjnych, w tym:
1)
członków zarządu;
2)
osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszu;
3)
osób sprawujących funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem;
4)
osób wykonujących czynności nadzoru zgodności działalności towarzystwa z prawem.
2.
Polityka wynagrodzeń nie powinna negatywnie wpływać na prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem funduszu inwestycyjnego ani stwarzać zachęt do zachowań niezgodnych ze statutem funduszu lub ze strategiami, procedurami i innymi regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w towarzystwie lub funduszu.
3.
Polityka wynagrodzeń powinna być dostosowana do wielkości i struktury organizacyjnej towarzystwa i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych oraz do charakteru, zakresu i stopnia złożoności działalności towarzystwa i zapewniać prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników, w tym możliwość ich niewypłacenia, wstrzymania i zwrotu.
4.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie, uwzględniając, aby pozwalała ona na skuteczne i rozsądne zarządzanie ryzykiem oraz zniechęcała do podejmowania ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka inwestycyjnego i statutami zarządzanych funduszy inwestycyjnych, a także nie wpływała niekorzystnie na działanie towarzystwa w najlepiej pojętym interesie tych podmiotów oraz ich uczestników albo inwestorów.
1.
Towarzystwo, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 13a lit. a–m oraz w zakresie określonym w takim wniosku, z zastrzeżeniem art. 47c zmiana statusu klienta towarzystwa, może traktować go jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Przed uwzględnieniem wniosku towarzystwo ustala wiedzę klienta o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.
2.
Towarzystwo, na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować go jak klienta detalicznego. Towarzystwo może traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego również pomimo braku takiego wniosku.
1.
W zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, towarzystwo, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 13a lit. a–m oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować go jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Przed uwzględnieniem wniosku towarzystwo ustala wiedzę klienta o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.
2.
Towarzystwo może, zgodnie z art. 45 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2017/565, w zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego.
3.
Towarzystwo może, zgodnie z art. 45 ust. 3 lit. a rozporządzenia 2017/565 i na zasadach określonych w art. 71 umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego ust. 2–4 tego rozporządzenia, w zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, traktować uprawnionego kontrahenta w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć pkt 39d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jak klienta detalicznego albo klienta profesjonalnego.
4.
Towarzystwo, w zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, dokonuje podziału klientów na kategorie, zaliczając ich odpowiednio do kategorii klientów detalicznych, klientów profesjonalnych lub uprawnionych kontrahentów.
1.
W towarzystwie działa system kontroli wewnętrznej. System kontroli wewnętrznej sprawdza legalność i prawidłowość wykonywanej przez towarzystwo działalności, o której mowa w ust. 2a, oraz prawidłowość sprawozdań i informacji sporządzanych przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne.
2.
Członkowie zarządu, rady nadzorczej towarzystwa, pracownicy towarzystwa oraz inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, albo transakcji zawieranych na rzecz klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, są obowiązani, przy prowadzeniu działalności inwestycyjnej na własny rachunek lub na rachunek innych osób, do powstrzymywania się od zawierania transakcji, które mogłyby powodować wystąpienie konfliktu interesów z funduszem inwestycyjnym lub interesem klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, albo przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
2a.
Towarzystwo jest obowiązane prowadzić działalność w zakresie:
1)
zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi,
2)
zarządzania specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi oraz funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi,
3)
zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
4)
zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
5)
pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo,
6)
przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez inne towarzystwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA,
7)
wprowadzania do obrotu unijnych AFI,
8)
pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych
– w sposób rzetelny i profesjonalny, z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z zasadami uczciwego obrotu, a także w najlepiej pojętym interesie zarządzanych funduszy, uczestników tych funduszy oraz klientów towarzystwa oraz w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.
2b.
Towarzystwo, prowadząc działalność, o której mowa w ust. 2a, jest obowiązane w szczególności:
1)
stosować rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo, ciągłość prowadzonej działalności oraz właściwe jej wykonywanie przez towarzystwo;
2)
zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, wykrywać takie konflikty, a w przypadku powstania takiego konfliktu zapewnić ochronę interesu zarządzanego funduszu inwestycyjnego, uczestników tego funduszu i klientów towarzystwa oraz ochronę informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową;
3)
posiadać odpowiednią strukturę organizacyjną z wyraźnym podziałem funkcji, zadań i odpowiedzialności oraz obowiązków informacyjnych, w tym w ramach systemu kontroli wewnętrznej posiadać system nadzoru zgodności działalności z prawem, system zarządzania ryzykiem oraz system audytu wewnętrznego;
4)
zatrudniać do wykonywania czynności z zakresu swojej działalności osoby posiadające niezbędną wiedzę i kwalifikacje;
5)
opracować i wdrożyć procedury postępowania z reklamacjami uczestników funduszu inwestycyjnego i klientów towarzystwa;
6)
ewidencjonować transakcje zawierane w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, ewidencjonować zlecenia nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa, ewidencjonować transakcje zawarte na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz ewidencjonować transakcje zawierane w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
7)
posiadać strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszy;
8)
opracować i wdrożyć odrębne procedury działania w najlepiej pojętym interesie klienta towarzystwa oraz w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu, w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi przez towarzystwo;
9)
przeprowadzać należytą analizę przy doborze przedmiotu lokat funduszu inwestycyjnego;
10)
dokumentować źródła będące podstawą decyzji inwestycyjnych podejmowanych w toku zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.
2c.
Towarzystwo, z uwzględnieniem art. 24 rozporządzenia 231/2013, nie przyjmuje ani nie przekazuje, w związku z prowadzeniem działalności, o której mowa w ust. 2a pkt 1–3 i 5, opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:
1)
opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego zarządzanego przez towarzystwo, potencjalnych uczestników tych funduszy lub osób działających w ich imieniu albo opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przekazywanych uczestnikowi, potencjalnemu uczestnikowi lub osobie działającej w ich imieniu;
2)
opłat lub prowizji niezbędnych do wykonywania działalności, o której mowa w ust. 2a pkt 1–3 i 5;
3)
opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem że:
a) informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana uczestnikowi lub potencjalnemu uczestnikowi przed rozpoczęciem wykonywania działalności na jego rzecz,
b) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości działalności wykonywanej przez towarzystwo na rzecz uczestnika.
2d.
Przepisu ust. 2c pkt 3 lit. a nie stosuje się do towarzystwa, które przed rozpoczęciem świadczenia usługi w zakresie określonym w ust. 2a pkt 1-3 i 5 przekazuje klientowi ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w ust. 2c pkt 1 i 2, pod warunkiem że informuje klienta o możliwości przekazania na jego żądanie danych, o których mowa w ust. 2c pkt 3 lit. a.
2e.
(uchylony)
2f.
Przyjęty w towarzystwie system zarządzania ryzykiem powinien uwzględniać zakres i rozmiar prowadzonej przez towarzystwo działalności, o której mowa w ust. 2a, a także profil inwestycyjny, cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo. W celu ograniczenia koncentracji ryzyka towarzystwo powinno w przyjętym systemie zarządzania ryzykiem ustanowić system limitów wewnętrznych dla każdego zarządzanego funduszu inwestycyjnego, w tym dotyczących stosowania dźwigni finansowej AFI. W przyjętym systemie zarządzania ryzykiem towarzystwo określa także zasady wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI, w tym wskazuje metody ich obliczania.
2fa.
Przyjęty w towarzystwie system zarządzania ryzykiem powinien zapewniać, aby ocena wiarygodności kredytowej aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo nie była oparta wyłącznie ani w sposób automatyczny na ratingach wystawianych przez agencje ratingowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.).
2g.
Co najmniej raz na 12 miesięcy system zarządzania ryzykiem przyjęty w towarzystwie podlega ocenie biegłego rewidenta, który wydaje oświadczenie. Oświadczenie biegłego rewidenta wydawane jest w przedmiocie, czy system zarządzania ryzykiem w towarzystwie jest adekwatny do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności, zgodny z przepisami prawa, czy obejmuje cały zakres działalności towarzystwa oraz czy przyjęte metody pomiaru i monitorowania ryzyka, wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI oraz system limitów wewnętrznych przyjęte dla każdego zarządzanego przez towarzystwo funduszu inwestycyjnego są prawidłowe oraz zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną. Oświadczenie to towarzystwo niezwłocznie przekazuje Komisji. W przypadku gdy system zarządzania ryzykiem przyjęty w towarzystwie podlegał już ocenie biegłego rewidenta, w następnych latach ocenie biegłego rewidenta podlegają zmiany w systemie, w tym również zmiany parametrów stosowanych w systemie nieskutkujące zmianami samego systemu, aktualność i adekwatność systemu, w szczególności w odniesieniu do zmian w politykach inwestycyjnych oraz profilach ryzyka inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, z uwzględnieniem zmian w zakresie i rozmiarze działalności prowadzonej przez towarzystwo.
3.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 2
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób, warunki i szczegółowy zakres działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu audytu wewnętrznego w towarzystwie,
2)
sposób prowadzenia ewidencji transakcji zawartych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych, ewidencji zleceń składanych przez uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych, a także ewidencji transakcji zawartych przez towarzystwo w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
3)
pojęcie konfliktu interesów oraz szczegółowe wymagania dotyczące postępowania w zakresie konfliktów interesów, w tym zawierania transakcji przez pracowników, członków zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa albo przez inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
4)
sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa,
5)
szczegółowe wymagania w zakresie działania towarzystwa w najlepiej pojętym interesie funduszu inwestycyjnego otwartego oraz uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego, w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi przez towarzystwo, oraz przeprowadzania analiz przy doborze lokat funduszu inwestycyjnego,
6)
(uchylony)
7)
tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz kontaktów z klientami,
8)
warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 48 system kontroli wewnętrznej towarzystwa ust. 2a,
9)
szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 4a, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji,
10)
tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 4a, wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób oraz osób, o których mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 4b,
11)
szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 4d, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia,
12)
tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 4d, wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób,
13)
szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia, o których mowa w art. 42 zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 4,
14)
tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia, o których mowa w art. 42 zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 4, oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób, o których mowa w art. 42 zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 5
– w celu zapewnienia ochrony interesu uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli papierów wartościowych i klientów oraz dla zapewnienia prowadzenia przez towarzystwo stabilnej działalności, a także biorąc pod uwagę wytyczne w zakresie zasad uznawania posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji przez osoby wykonujące usługi maklerskie, wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.
1.
Towarzystwo wykonujące działalność w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi, które zamierza rozszerzyć przedmiot swojej działalności o działalność określoną w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 1a, jest obowiązane, w celu spełnienia warunków prowadzenia tej działalności, dostosować rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz regulacje wewnętrzne przyjęte w związku z wykonywaniem działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi do wymogów ustawy oraz rozporządzenia 231/2013 w zakresie, w jakim dotyczą one działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
2.
Towarzystwo wykonujące działalność w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi lub alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, które zamierza rozszerzyć przedmiot swojej działalności o działalność określoną w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, jest obowiązane, w celu spełnienia warunków prowadzenia tej działalności, dostosować rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz regulacje wewnętrzne przyjęte w związku z wykonywaniem działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi do wymogów określonych w przepisach ustawy, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisach wydanych na podstawie art. 94 rozporządzenie w sprawie działalności instytucji finansowych ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, rozporządzenia 2017/565 oraz innych bezpośrednio stosowanych przepisach prawa Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim dotyczą one wykonywania działalności określonej w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a.
1.
System zarządzania ryzykiem w towarzystwie prowadzącym działalność w zakresie zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zapewnia, aby w żadnym momencie ekspozycja AFI, w przypadku:
1)
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego,
2)
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
3)
funduszu inwestycyjnego zamkniętego
– wyliczona przy zastosowaniu metody określonej w art. 8 rozporządzenia 231/2013, nie przekraczała określonego w procedurach obowiązujących w towarzystwie limitu ekspozycji AFI.
2.
Towarzystwo, odrębnie dla każdego zarządzanego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego, oblicza wartość ekspozycji AFI, w każdym dniu roboczym, co najmniej raz dziennie.
3.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, maksymalny limit ekspozycji AFI specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego, mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony interesu uczestników funduszu inwestycyjnego.
1.
Kapitał początkowy towarzystwa na wykonywanie działalności wynosi co najmniej wyrażoną w złotych równowartość 125.000 euro przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosków, o których mowa w art. 38 towarzystwo funduszy inwestycyjnych ust. 2.
2.
Jeżeli towarzystwo wykonuje działalność, o której mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 2 pkt 1, kapitał początkowy ulega zwiększeniu do wyrażonej w złotych równowartości 730 000 euro przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
2a.
(uchylony)
3.
Przez kapitał początkowy rozumie się sumę kapitału zakładowego, w wielkości, w jakiej został wpłacony łącznie z premią emisyjną, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, a także zysku netto w trakcie zatwierdzania, o ile zysk ten wynika ze zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego, oraz kapitału rezerwowego, pomniejszoną o niepokrytą stratę z lat ubiegłych.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Towarzystwo ma obowiązek utrzymywania kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 25 % różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym, wykazanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 dostarczanie do KNF sprawozdań i informacji przez towarzystwa, fundusze inwestycyjne, fundusze inwesrtycyjne w likwidacji i spółkę zarządzającą ust. 1, a jeżeli towarzystwo nie prowadziło działalności lub prowadziło ją krócej niż rok - na poziomie nie niższym niż 25 % różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji określonych w analizie ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 58 wniosek o zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Towarzystwo jest zobowiązane utrzymywać kapitały własne na poziomie nie niższym niż określony w art. 49 kapitał początkowy towarzystwa.
3.
Od chwili, gdy wartość aktywów funduszy inwestycyjnych oraz wartość aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych zarządzanych przez towarzystwo przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 250.000.000 euro na dzień wystąpienia zdarzenia, towarzystwo ma obowiązek niezwłocznie zwiększać poziom kapitału własnego o kwotę dodatkową, stanowiącą 0,02 % różnicy między sumą wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych a kwotą stanowiącą równowartość w złotych 250.000.000 euro.
4.
Towarzystwo nie ma obowiązku zwiększania poziomu kapitału własnego, o którym mowa w ust. 3, jeżeli suma kapitału początkowego towarzystwa i kwoty dodatkowej, o której mowa w ust. 3, przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 10.000.000 euro.
4a.
Towarzystwo prowadzące działalność w zakresie zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ma obowiązek, z uwzględnieniem art 12–15 rozporządzenia 231/2013:
1)
zwiększać kapitał własny ustalony zgodnie z ust. 1–4 o kwotę dodatkową – odpowiednio do ryzyka roszczeń wobec towarzystwa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym albo
2)
zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym.
5.
O zmniejszeniu wartości kapitałów własnych poniżej poziomu określonego w ust. 1 i 4a oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 towarzystwo zawiadamia niezwłocznie Komisję.
6.
Jeżeli wartość kapitałów własnych towarzystwa nie zostanie w terminie 3 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 7, uzupełniona:
1)
do poziomu wymaganego zgodnie z ust. 1–3 – Komisja może cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo;
2)
do poziomu wymaganego zgodnie z ust. 4a – Komisja może cofnąć zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
7.
Jeżeli w wyniku zmiany kursu euro wartość kapitału własnego towarzystwa ulegnie obniżeniu poniżej poziomu wymaganego zgodnie z ust. 1–3 oraz ust. 4a, towarzystwo jest obowiązane zwiększyć wartość kapitału własnego do wymaganego poziomu w terminie 6 miesięcy.
8.
Do kosztów towarzystwa zarządzającego wyłącznie funduszami wierzytelności nie zalicza się kosztów związanych z umową pożyczki lub kredytu, o której mowa w art. 65 ograniczenia działalności towarzystwa ust. 5, w takiej proporcji, w jakiej odpowiadają one określonej w tej umowie części kredytu lub pożyczki, która może być zaspokajana wyłącznie z certyfikatów podporządkowanych, nabytych za środki pochodzące z tego kredytu lub pożyczki.
9.
(uchylony)
10.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, uwzględniając należytą ochronę interesów uczestników funduszy, określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, które muszą spełniać koszty dystrybucji, aby można było zaliczyć je do kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego, o którym mowa w ust. 1.
Porównania: 1 Przypisy: 4
1.
Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a albo 1b, przekazało zarządzanie funduszem inwestycyjnym i prowadzenie jego spraw, może w odniesieniu do tego funduszu nie spełniać wymogów, o których mowa odpowiednio w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 4, art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 3 i 4, art. 48 system kontroli wewnętrznej towarzystwa ust. 1, ust. 2b pkt 3 i 6–9 i ust. 2f–2g oraz art. 50 obowiązki towarzystwa w zakresie poziomu kapitału własnego ust. 3 i 4a.
2.
Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a lub 1b, przekazało zarządzanie wszystkimi funduszami inwestycyjnymi i prowadzenie ich spraw i równocześnie nie zarządza funduszem zagranicznym, unijnym AFI ani zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz nie posiada zezwolenia Komisji na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo inwestycyjne albo zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, może nie spełniać wymogów, o których mowa w art. 42 zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 3 i 6, art. 42b tryb powołania członków zarządu ust. 1, art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 4, art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 3 i 4, art. 47a polityka wynagrodzeń towarzystwa, art. 48 system kontroli wewnętrznej towarzystwa ust. 1, 2b–2d, 2f i 2g, art. 49 kapitał początkowy towarzystwa ust. 1 oraz art. 50 obowiązki towarzystwa w zakresie poziomu kapitału własnego.
3.
W przypadku gdy spółce zarządzającej albo zarządzającemu z UE, którzy na podstawie umowy, o której mowa odpowiednio w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a albo 1b, zarządzają funduszem inwestycyjnym i prowadzą jego sprawy, zostanie odebrane zezwolenie na wykonywanie działalności albo Komisja zakaże im wykonywania działalności w zakresie zarządzania tym funduszem inwestycyjnym i prowadzenia jego spraw, towarzystwo, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia tego zdarzenia, dostosować zasady wykonywania działalności do przepisów ustawy.
4.
W okresie dostosowania, o którym mowa w ust. 3, fundusz inwestycyjny, którego organem jest towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, jest reprezentowany przez depozytariusza. W tym czasie fundusz ten nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych.
4a.
Jeżeli płynność aktywów funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na to pozwala, fundusz może wznowić odkupywanie jednostek uczestnictwa. O dniu wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa depozytariusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.
4b.
Jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie, w którym fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala. O zamiarze wykupu oraz o wykupie certyfikatów inwestycyjnych depozytariusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.
4c.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli towarzystwo nie spełnia wymogów określonych w art. 42b tryb powołania członków zarządu ust. 1, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, rada nadzorcza towarzystwa występuje do Komisji o udzielenie zgody, o której mowa w art. 42b tryb powołania członków zarządu ust. 1, w odniesieniu do odpowiednich członków zarządu. Do dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie złożonego wniosku członek zarządu, którego dotyczy wniosek, może pełnić funkcję, o której mowa w art. 42b tryb powołania członków zarządu ust. 1.
5.
Jeżeli towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, nie dostosuje zasad wykonywania działalności do przepisów ustawy w terminie, o którym mowa w ust. 3, Komisja, w drodze decyzji, nakazuje rozwiązanie funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 4.
1.
Towarzystwo, które prowadzi działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jest obowiązane do spełniania wymogów kapitałowych uwzględniających ryzyko związane z tą działalnością.
2.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, zakres i zasady ustalania wymogów kapitałowych dla towarzystw zarządzających portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz tryb, formę, zakres i terminy dostarczania informacji ujawnianych przez towarzystwa w związku z wyznaczaniem wymogów kapitałowych, w celu umożliwienia Komisji wykonywania nadzoru nad sytuacją finansową towarzystw oraz ochrony interesów klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w szczególności przez określenie rodzajów ryzyk związanych z działalnością inwestycyjną towarzystwa.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Kapitał zakładowy towarzystwa może pochodzić wyłącznie ze źródeł udokumentowanych. Środki na pokrycie kapitału zakładowego lub na nabycie akcji nie mogą pochodzić z pożyczki lub kredytu.
2.
Osoby obejmujące lub nabywające akcje towarzystwa są obowiązane do udokumentowania źródeł pochodzenia kwot wpłacanych na pokrycie kapitału zakładowego towarzystwa lub tytułem zapłaty ceny nabycia oraz do złożenia zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzającego stan zaległości, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa, ust. 4 pkt 14. W przypadku nierezydentów niepodlegających obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednie zaświadczenie powinno być wydane przez właściwy organ kontroli skarbowej państwa miejsca zamieszkania lub siedziby tych osób.
Akcje towarzystwa mogą być wyłącznie imienne, chyba że są zdematerializowane.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji towarzystwa w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 10 %, 20 %, jednej trzeciej, 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany każdorazowo zawiadomić Komisję o zamiarze ich nabycia albo objęcia. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, stać się podmiotem dominującym towarzystwa w sposób inny niż przez nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji towarzystwa w liczbie zapewniającej większość ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, obowiązany jest każdorazowo zawiadomić o tym zamiarze Komisję.
2.
Za pośrednio stającego się podmiotem dominującym towarzystwa albo pośrednio nabywającego lub obejmującego akcje lub prawa z akcji towarzystwa uważa się podmiot dominujący w stosunku do podmiotu, który nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji towarzystwa bezpośrednio, jak również podmiot, który podejmuje działania powodujące, że stanie się on podmiotem dominującym w stosunku do podmiotu, który jest podmiotem dominującym towarzystwa albo posiada akcje lub prawa z akcji towarzystwa.
3.
W przypadku gdy podmiot, który zamierza:
1)
bezpośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji towarzystwa lub stać się podmiotem dominującym towarzystwa, jest podmiotem zależnym, zawiadomienie składa tylko ten podmiot łącznie z jego pierwotnym podmiotem dominującym;
2)
pośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji towarzystwa lub stać się podmiotem dominującym towarzystwa, jest podmiotem zależnym, zawiadomienie składa tylko jego pierwotny podmiot dominujący.
4.
Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także:
1)
zastawnika i użytkownika akcji, jeżeli zgodnie z art. 340 wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji, § 1 Kodeksu spółek handlowych są oni uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji;
2)
podmiotu, który uzyskał prawo głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach określonych w ust. 1 w wyniku zdarzeń innych niż objęcie lub nabycie akcji lub praw z akcji towarzystwa, w szczególności w wyniku zmiany statutu lub w następstwie wygaśnięcia uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa głosu, a także nabycia akcji lub praw z akcji towarzystwa w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie poziomów określonych w ust. 1 w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym w wyniku dziedziczenia.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, obowiązek złożenia zawiadomienia powstaje przed przystąpieniem do wykonywania prawa głosu z akcji albo wykonywania uprawnień podmiotu dominującego wobec towarzystwa. Przepisy art. 54a zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa-54n stosuje się odpowiednio.
6.
Do podmiotów, o których mowa w ust. 4, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
7.
Przepisy ust. 1–6 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym dwa lub więcej podmiotów działa w porozumieniu przy nabywaniu albo obejmowaniu akcji lub praw z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie poziomów określonych w ust. 1, przy wykonywaniu prawa głosu z akcji na poziomach określonych w ust. 1 lub wykonywaniu uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa.
7a.
Istnienie porozumienia, o którym mowa w ust. 7, domniemywa się w przypadku posiadania lub zamiaru nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych przez:
1)
małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub w tym samym stopniu, co te osoby, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;
2)
osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
3)
podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej;
4)
osoby finansujące nabycie akcji lub praw z akcji z tego samego źródła.
8.
W przypadku działania w porozumieniu, o którym mowa w ust. 7, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie.
9.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy nabycie albo objęcie akcji towarzystwa dokonywane jest przez bank krajowy, instytucję kredytową, dom maklerski lub firmę inwestycyjną mającą siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, w wykonaniu umowy o gwarancję emisji, o której mowa w art. 14a ust. 5 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli:
1)
prawa z akcji nie są wykonywane w celu ingerencji w zarządzanie towarzystwem oraz
2)
akcje towarzystwa zostaną zbyte w ciągu roku od dnia ich nabycia albo objęcia.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub prawa z akcji towarzystwa ust. 1, przekazuje wraz z zawiadomieniem informację o posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcjach lub prawach z akcji towarzystwa, o którym mowa w art. 54 zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub prawa z akcji towarzystwa ust. 1, jak również o podmiotach dominujących tego podmiotu i zawartych przez ten podmiot porozumieniach oraz o pozostawaniu przez ten podmiot w stanach faktycznych lub prawnych pozwalających innym podmiotom na wykonywanie praw z akcji towarzystwa lub wykonywanie uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa.
2.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wskazuje w zawiadomieniu sposób realizacji zamiaru, którego dotyczy zawiadomienie oraz przedkłada dowody wskazujące na istnienie zamiaru objętego zawiadomieniem, w szczególności stosowną umowę lub porozumienie, a w przypadku gdy zamiar ma zostać zrealizowany na rynku regulowanym - stosowne oświadczenie w tym zakresie.
3.
W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie jest:
1)
zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub zagranicznym zakładem reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, instytucją kredytową, zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego, lub
2)
podmiotem dominującym lub podmiotem pozostającym w podobnym stosunku do zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, instytucji kredytowej, zagranicznej firmy inwestycyjnej w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego
– zawiadomienie zawiera odpowiednią informację w tym zakresie, wskazującą w szczególności nazwę i siedzibę zagranicznego zakładu ubezpieczeń, zagranicznego zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej, firmy inwestycyjnej, spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE, o których mowa w pkt 2; jeżeli nie zachodzą okoliczności wymienione w pkt 1 i 2, zawiadomienie zawiera stosowne oświadczenie w tym zakresie.
Przypisy: 1
1.
Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub prawa z akcji towarzystwa ust. 1, przedstawia wraz z zawiadomieniem informacje dotyczące:
1)
identyfikacji podmiotu składającego zawiadomienie, osób zarządzających jego działalnością oraz osób przewidzianych do objęcia funkcji członków zarządu towarzystwa - o ile podmiot składający zawiadomienie planuje zmiany w tym zakresie;
2)
identyfikacji towarzystwa, o którym mowa w art. 54 zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub prawa z akcji towarzystwa ust. 1;
3)
działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej podmiotu składającego zawiadomienie i osób, o których mowa w pkt 1, a w szczególności przedmiotu tej działalności, zakresu i miejsca jej prowadzenia oraz dotychczasowego jej przebiegu, a także wykształcenia posiadanego przez podmiot składający zawiadomienie, będący osobą fizyczną, i osób, o których mowa w pkt 1;
4)
grupy, do której należy podmiot składający zawiadomienie, a w szczególności jej struktury, należących do niej podmiotów, prawnych i faktycznych powiązań kapitałowych, finansowych i osobowych z innymi podmiotami;
5)
sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu składającego zawiadomienie;
6)
skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowań warunkowo umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowań dyscyplinarnych jak również innych zakończonych postępowań administracyjnych i cywilnych, dotyczących podmiotu składającego zawiadomienie lub osób, o których mowa w pkt 1, mogących mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów określonych w art. 54h sprzeciw KNF wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa ust. 2;
7)
toczących się postępowań karnych o przestępstwo umyślne - z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego - lub postępowań w sprawie o przestępstwo skarbowe, jak również innych toczących się postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych, mogących mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów określonych w art. 54h sprzeciw KNF wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa ust. 2, a prowadzonych przeciwko podmiotowi składającemu zawiadomienie lub osobom, o których mowa w pkt 1, lub postępowań związanych z działalnością tego podmiotu lub tych osób;
8)
działań zmierzających do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie poziomów określonych w art. 54 zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub prawa z akcji towarzystwa ust. 1 albo stania się podmiotem dominującym towarzystwa, a w szczególności docelowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu towarzystwa, związanych z tym udziałem uprawnień, sposobu i źródeł finansowania nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji, zawartych w związku z tymi działaniami umów oraz działania w porozumieniu z innymi podmiotami;
9)
zamiarów podmiotu składającego zawiadomienie w odniesieniu do przyszłej działalności towarzystwa, w szczególności w zakresie planów marketingowych, operacyjnych, finansowych oraz dotyczących organizacji i zarządzania, z uwzględnieniem zobowiązań, o których mowa w art. 54h sprzeciw KNF wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa ust. 3.
2.
Informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także informacje w zakresie określonym w ust. 1 pkt 6 i 7, nie są wymagane w odniesieniu do podmiotu składającego zawiadomienie i osób zarządzających jego działalnością, jeżeli podmiot składający zawiadomienie jest bankiem krajowym, instytucją kredytową, zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, firmą inwestycyjną, zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, o ile okoliczność ta zostanie wykazana w zawiadomieniu.
3.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu przedstawienia informacji określonych w ust. 1, mając na względzie zapewnienie proporcjonalności wymaganych informacji w zależności od zamierzonego wpływu podmiotu składającego zawiadomienie na zarządzanie towarzystwem.
Przypisy: 1
1.
Zawiadomienie i załączane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Dokumenty urzędowe przed tłumaczeniem powinny być zalegalizowane przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązku legalizacji nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.
Przypisy: 1
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo kraju właściwego nie przewiduje sporządzania wymaganych dokumentów podmiot składający zawiadomienie lub osoba, której sprawa dotyczy, może, w miejsce tych dokumentów, złożyć stosowne oświadczenie, zawierające wymagane informacje.
Przypisy: 1
1.
Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub prawa z akcji towarzystwa, ust. 1, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązany jest ustanowić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń w toku postępowania w przedmiocie zawiadomienia.
2.
W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, pisma w toku postępowania pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, z wyłączeniem decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie zawiadomienia. O skutku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Komisja informuje pisemnie podmiot składający zawiadomienie.
Przypisy: 1
W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub prawa z akcji towarzystwa, ust. 1, jest podmiotem, o którym mowa w art. 54a zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa, ust. 3 pkt 1 lub 2, Komisja występuje na piśmie do właściwych organów nadzoru o przekazanie informacji w zakresie określonym w art. 54h sprzeciw KNF wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa, ust. 2, w celu ustalenia, czy zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 54h sprzeciw KNF wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa, ust. 1 pkt 3.
Przypisy: 1
1.
Komisja niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, potwierdza w formie pisemnej jego otrzymanie.
2.
W przypadku stwierdzenia braków w zawiadomieniu lub gdy nie zostały załączone do niego wymagane informacje lub dokumenty, Komisja wzywa podmiot składający zawiadomienie do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.
3.
Komisja niezwłocznie po otrzymaniu informacji lub dokumentów stanowiących uzupełnienie zawiadomienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, potwierdza w formie pisemnej ich otrzymanie.
4.
Komisja, wraz z potwierdzeniem otrzymania zawiadomienia i wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, informuje podmiot składający zawiadomienie o dacie upływu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, o której mowa w art. 54h sprzeciw KNF wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa, ust. 1.
5.
Komisja może, przed upływem 50. dnia roboczego terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, pisemnie wezwać podmiot składający zawiadomienie do przekazania dodatkowych niezbędnych informacji lub dokumentów w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, a w przypadku gdy:
1)
miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu składającego zawiadomienie znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim lub nadzór nad nim sprawują władze nadzorcze państwa niebędącego państwem członkowskim lub
2)
podmiot składający zawiadomienie nie jest podmiotem podlegającym nadzorowi ubezpieczeniowemu, nadzorowi nad rynkiem kapitałowym lub nadzorowi bankowemu sprawowanemu przez władze nadzorcze państwa członkowskiego
- w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 20 i nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wskazując zakres żądanych informacji lub dokumentów.
6.
W przypadku wezwania, o którym mowa w ust. 5, następuje zawieszenie biegu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, od dnia wysłania wezwania do dnia otrzymania informacji lub dokumentów, nie dłużej jednak niż do upływu terminu na przekazanie informacji lub dokumentów.
7.
Komisja w formie pisemnej potwierdza otrzymanie informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 5, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia ich otrzymania.
8.
W przypadku kolejnych wezwań Komisji do przekazania dodatkowych informacji lub dokumentów nie stosuje się terminów przekazania informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 5. Wezwania te nie powodują zawieszenia biegu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu.
Przypisy: 1
1.
Komisja zgłasza, w drodze decyzji, sprzeciw co do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub co do stania się podmiotem dominującym towarzystwa, jeżeli:
1)
podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów i informacji;
2)
podmiot składający zawiadomienie nie przekazał w terminie dodatkowych informacji lub dokumentów żądanych przez Komisję;
3)
uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania towarzystwem, z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego zawiadomienie na towarzystwo lub z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu składającego zawiadomienie.
2.
W ramach oceny istnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja bada, czy podmiot składający zawiadomienie wykazał, że:
1)
daje rękojmię wykonywania swoich praw i obowiązków w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszy inwestycyjnych, zbiorczego portfela papierów wartościowych lub klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
2)
osoby, które będą kierować działalnością towarzystwa dają rękojmię prowadzenia spraw towarzystwa w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszy inwestycyjnych, zbiorczego portfela papierów wartościowych lub klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe;
3)
jest w dobrej kondycji finansowej, w szczególności w odniesieniu do aktualnego zakresu prowadzonej działalności, jak również wpływu realizacji planów inwestycyjnych na przyszłą sytuację finansową podmiotu składającego zawiadomienie i przyszłą sytuację finansową towarzystwa;
4)
zapewni przestrzeganie przez towarzystwo wymogów ostrożnościowych wynikających z przepisów prawa, w tym wymogów kapitałowych, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, a w szczególności, że struktura grupy, której towarzystwo stanie się częścią, umożliwiać będzie sprawowanie efektywnego nadzoru oraz skuteczną wymianę informacji pomiędzy właściwymi organami nadzorczymi i ustalenie zakresów właściwości tych organów;
5)
środki finansowe związane z nabyciem albo objęciem akcji lub praw z akcji lub podjęciem innych działań zmierzających do stania się podmiotem dominującym, powodujących, że towarzystwo stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz nie mają związku z finansowaniem terroryzmu ani w związku z zamierzonym nabyciem albo objęciem akcji lub praw z akcji lub podjęciem innych działań zmierzających do stania się podmiotem dominującym nie zachodzi zwiększone ryzyko popełnienia przestępstwa, a także wystąpienia innych działań, związanych z wprowadzaniem do obrotu środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniem terroryzmu.
3.
Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja uwzględnia w szczególności, złożone w związku z postępowaniem, zobowiązania podmiotu dotyczące towarzystwa lub ostrożnego i stabilnego nim zarządzania.
4.
Komisja może, w terminie określonym w art. 54i doręczenie decyzji w sprawie zawiadomienia o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa, ust. 1, wydać decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli stwierdzi, że nie zachodzą okoliczności wskazane w ust. 1.
5.
Wydając decyzję, o której mowa w ust. 4, Komisja może ustalić termin nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji albo uzyskania uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa.
6.
Termin, o którym mowa w ust. 5, może być wydłużony z urzędu lub na wniosek podmiotu składającego zawiadomienie.
Przypisy: 1
1.
Komisja doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h sprzeciw KNF wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa ust. 1, w terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia i wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jej wydania.
2.
Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie zawiadomienia uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja została nadana w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, 1002 i 2754).
Przypisy: 1
Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub prawa z akcji towarzystwa, ust. 1, może zrealizować zamiar objęty zawiadomieniem, jeżeli Komisja nie doręczy decyzji w przedmiocie sprzeciwu w terminie 60 dni roboczych, o którym mowa w art. 54i doręczenie decyzji w sprawie zawiadomienia o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa, ust. 1, albo jeżeli przed upływem tego terminu Komisja wyda decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu.
Przypisy: 1
W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny decyzji w przedmiocie sprzeciwu termin, o którym mowa w art. 54i doręczenie decyzji w sprawie zawiadomienia o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa, ust. 1, biegnie od dnia, w którym Komisji doręczono prawomocny wyrok sądu administracyjnego.
Przypisy: 1
1.
W przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji:
1)
z naruszeniem przepisu art. 54 zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub prawa z akcji towarzystwa ust. 1 albo
2)
pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h sprzeciw KNF wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa ust. 1, albo
3)
przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h sprzeciw KNF wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa ust. 1, albo
4)
po wyznaczonym przez Komisję terminie na nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji, o którym mowa w art. 54h sprzeciw KNF wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa ust. 5
- z akcji tych nie może być wykonywane prawo głosu, z zastrzeżeniem art. 54m uchylenie przez KNF zakazu nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa.
2.
W przypadku wykonywania uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa:
1)
z naruszeniem przepisu art. 54 zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub prawa z akcji towarzystwa ust. 1 albo
2)
w przypadku zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h sprzeciw KNF wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa ust. 1, albo
3)
przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h sprzeciw KNF wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa ust. 1, albo
4)
uzyskanych po upływie terminu, o którym mowa w art. 54h sprzeciw KNF wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa ust. 5
- członkowie zarządu towarzystwa powołani przez podmiot dominujący lub będący członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi kierownicze funkcje w podmiocie dominującym nie mogą uczestniczyć w czynnościach z zakresu reprezentacji towarzystwa; w przypadku gdy nie można ustalić, którzy członkowie zarządu zostali powołani przez podmiot dominujący, powołanie zarządu jest bezskuteczne od dnia uzyskania przez ten podmiot uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa, z zastrzeżeniem art. 54m uchylenie przez KNF zakazu nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa.
3.
Uchwały walnego zgromadzenia towarzystwa podjęte z naruszeniem przepisu ust. 1 są nieważne, chyba że spełniają wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.
4.
Czynności z zakresu reprezentacji towarzystwa podejmowane z udziałem członków zarządu z naruszeniem przepisu ust. 2, są nieważne. Przepis art. 58 bezwzględna nieważność czynności prawnej § 3 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.
6.
Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 5, Komisja może nałożyć na akcjonariusza towarzystwa karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 1.
7.
Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 54 zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub prawa z akcji towarzystwa ust. 1, nabył lub objął akcje lub prawa z akcji, o których mowa w art. 54 zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub prawa z akcji towarzystwa ust. 1, i nie dochowuje zobowiązania, o którym mowa w art. 54h sprzeciw KNF wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa ust. 3, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości odpowiadającej wartości tych akcji lub praw z akcji. Wartość akcji lub praw z akcji ustalana jest na dzień ich nabycia albo objęcia według wartości godziwej, o której mowa w ustawie o rachunkowości.
8.
Decyzja, o której mowa w ust. 7, jest natychmiast wykonalna.
9.
Komisja może określić w decyzji, o której mowa w ust. 7, że kara pieniężna jest płatna w miesięcznych ratach.
10.
Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 54 zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub prawa z akcji towarzystwa ust. 1, wypełni zobowiązanie, o którym mowa w art. 54h sprzeciw KNF wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa ust. 3, przed upływem terminu wskazanego w decyzji, o której mowa w ust. 7, Komisja wydaje decyzję o umorzeniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 7:
1)
w całości albo
2)
w części odpowiadającej niezapłaconym przyszłym ratom – w przypadku określonym w ust. 9.
Przypisy: 1
W przypadku gdy wymagają tego interesy uczestników funduszy inwestycyjnych, zbiorczego portfela papierów wartościowych lub klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a wnioskodawca wykaże, że nie zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 54h sprzeciw KNF wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa, ust. 1 pkt 3, Komisja może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji wydanej na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego towarzystwa, uchylić zakazy, o których mowa w art. 54l skutki prawne nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji, albo wykonywania uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa z naruszeniem prawa, ust. 1 lub 2. Do wniosku wnioskodawca dołącza informacje, o których mowa w art. 54b informacje w zawiadomieniu o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa, ust. 1.
Przypisy: 1
Podmiot nabywający albo obejmujący akcje lub prawa z akcji towarzystwa, w trybie art. 54 zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub prawa z akcji towarzystwa, ust. 1, jest obowiązany poinformować o nabyciu lub objęciu towarzystwo, którego akcji nabycie albo objęcie dotyczy, w terminie 14 dni od dnia nabycia albo objęcia.
Przypisy: 1
W przypadku zaległej kary pieniężnej, o której mowa w art. 54l skutki prawne nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji, albo wykonywania uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa z naruszeniem prawa ust. 6 i 7, Komisja może nakazać towarzystwu, którego akcjonariuszem jest podmiot, na który została nałożona kara, przekazanie na poczet zaległej kary pieniężnej wraz z odsetkami wszelkich płatności dokonywanych przez towarzystwo na rzecz tego akcjonariusza, w kwocie odpowiadającej tej karze wraz z odsetkami.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Jeżeli uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania towarzystwem, z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu, który uzyskał bezpośrednio lub pośrednio prawo wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach określonych w art. 54 zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub prawa z akcji towarzystwa, ust. 1 albo stał się bezpośrednio lub pośrednio podmiotem dominującym towarzystwa lub z uwagi na możliwy wpływ tego podmiotu na towarzystwo, a w szczególności w przypadku stwierdzenia, że podmiot ten nie dochowuje zobowiązań, o których mowa w art. 54h sprzeciw KNF wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa, ust. 3, Komisja może, w drodze decyzji:
1)
nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz warunki i zakres podjęcia stosownych czynności lub
2)
zakazać wykonywania prawa głosu z akcji towarzystwa posiadanych przez ten podmiot lub wykonywania uprawnień podmiotu dominującego przysługujących temu podmiotowi. Dokonując oceny czy zachodzi przesłanka do wydania tego zakazu przepisy art. 54h sprzeciw KNF wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
2.
Decyzje, o których mowa w ust. 1, są natychmiast wykonalne.
3.
W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, wykonywanie przez akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji towarzystwa jest bezskuteczne.
4.
Uchwała walnego zgromadzenia towarzystwa jest nieważna, jeżeli przy jej podejmowaniu wykonano prawo głosu z akcji, w stosunku do których Komisja wydała na podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie zakazu wykonywania prawa głosu, chyba że uchwała spełnia wymogi kworum oraz większości głosów oddanych bez uwzględnienia głosów nieważnych. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia, Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.
5.
Jeżeli Komisja wydała na podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie zakazu wykonywania uprawnień podmiotu dominującego, przepisy art. 54l skutki prawne nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji, albo wykonywania uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa z naruszeniem prawa, ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
6.
W przypadku wydania na podstawie ust. 1 decyzji w przedmiocie zakazu wykonywania prawa głosu lub uprawnień podmiotu dominującego, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.
7.
Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 6, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na akcjonariusza towarzystwa karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo.
8.
Na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego Komisja uchyla decyzję w przedmiocie zakazu wydaną na podstawie ust. 1, jeżeli ustały okoliczności uzasadniające wydanie tej decyzji.
9.
Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 54 zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub prawa z akcji towarzystwa, ust. 7, do podmiotów będących stronami porozumienia.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Podmiot, który zamierza zbyć bezpośrednio lub pośrednio akcje lub prawa z akcji towarzystwa ma obowiązek każdorazowo powiadomić o zamiarze ich zbycia Komisję, nie później niż na 14 dni przed planowanym zbyciem, jeżeli w wyniku zbycia:
1)
jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym spadłby odpowiednio poniżej 10 %, 20 %, jednej trzeciej, 50 % lub
2)
towarzystwo przestałoby być jego podmiotem zależnym.
2.
Zamiar zbycia lub zbycie akcji lub praw z akcji towarzystwa przez podmiot zależny uważa się za zamiar ich zbycia lub zbycie przez podmiot dominujący.
3.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do akcji towarzystwa dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
4.
Podmiot zbywający akcje lub prawa z akcji towarzystwa, jest obowiązany poinformować o zbyciu towarzystwo, którego akcji zbycie dotyczy w terminie 14 dni od zbycia.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo załącza się:
1)
statut towarzystwa oraz odpis z rejestru przedsiębiorców;
2)
schemat organizacji towarzystwa oraz regulamin zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes uczestników funduszu inwestycyjnego lub interes nabywców papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;
3)
analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres roku;
3a)
opis polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 47a polityka wynagrodzeń towarzystwa ust. 1;
4)
informacje i oświadczenia wymienione w art. 42b tryb powołania członków zarządu ust. 2, dotyczące członków zarządu, wraz ze wskazaniem osób, które będą sprawowały poszczególne funkcje, o których mowa w art. 42b tryb powołania członków zarządu ust. 1;
4a)
informacje i oświadczenia wymienione w art. 42b tryb powołania członków zarządu ust. 2, dotyczące członków rady nadzorczej;
5)
(uchylony)
6)
(uchylony)
7)
dane osobowe doradców inwestycyjnych, którzy zostaną zatrudnieni przez towarzystwo, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego, a także oświadczenia tych osób o wyrażeniu zgody na zatrudnienie;
8)
ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania w przypadku, gdy wnioskodawca wykonywał działalność w innej dziedzinie przed złożeniem wniosku;
9)
w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10 % udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - dane osobowe tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub wykonywanej działalności gospodarczej;
10)
w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, posiadających co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10 % udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;
10a)
w przypadku akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, posiadających co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10 % udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;
11)
informacje o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy posiadających co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10 % udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy, obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania oraz opisu wykonywanej działalności gospodarczej;
12)
odpisy z właściwych rejestrów podmiotów, którym towarzystwo zamierza powierzyć wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 1;
12a)
oświadczenie biegłego rewidenta w przedmiocie, czy system zarządzania ryzykiem w towarzystwie będzie adekwatny do rozmiaru i charakteru prowadzonej działalności, zgodny z przepisami prawa, czy obejmuje cały zakres działalności towarzystwa oraz czy przyjęte metody pomiaru i monitorowania ryzyka, wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI oraz system limitów wewnętrznych przyjęte dla każdego funduszu inwestycyjnego będą prawidłowe oraz zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną danego funduszu;
13)
(uchylony)
14)
(uchylony)
15)
(uchylony)
16)
(uchylony)
17)
(uchylony)
18)
(uchylony)
19)
(uchylony)
20)
oświadczenie o niewystępowaniu powiązań, o których mowa w art. 61 zezwolenia wydawane przez Komisję ust. 2, a w przypadku występowania takich powiązań – informację o powiązaniach obejmującą:
a) firmy (nazwy), siedziby i adresy spółek zarządzających, zagranicznych firm inwestycyjnych, instytucji kredytowych, podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim oraz podmiotów prowadzących działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim, z którymi spółka jest powiązana,
b) określenie rodzaju powiązań,
c) wskazanie organów państw członkowskich, które udzieliły zezwolenia podmiotom, o których mowa w lit. a, oraz organów państw członkowskich, które nadzorują ich działalność.
1a.
(uchylony)
2.
W celu ustalenia, czy wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie zapewniającej co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nie będzie niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy, Komisja może żądać przedstawienia innych danych dotyczących sytuacji finansowej tej osoby.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, która składa jednocześnie wniosek o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oprócz dokumentów i informacji określonych w art. 58 wniosek o zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo ust. 1 załącza do tego wniosku:
1)
plan działalności obejmujący:
a) wskazanie zakresu czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać,
b) opis sposobu wykonywania czynności związanych z zarządzaniem alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, dotyczący w szczególności kapitałów własnych towarzystwa, polityki wynagrodzeń, konfliktów interesów, zarządzania ryzykiem oraz płynnością, wyceny aktywów zarządzanych funduszy, powierzania wykonywania czynności innym podmiotom oraz obowiązków informacyjnych, publikacyjnych i sprawozdawczych,
c) opis warunków technicznych wykonywania działalności, w tym warunków lokalowych, systemów informatycznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych;
2)
informacje o funduszach, jakimi spółka zamierza zarządzać, obejmujące:
a) strategie inwestycyjne funduszu,
b) wskazanie funduszy bazowych – w przypadku zamiaru zarządzania funduszem, który jest funduszem funduszy,
c) opis polityki towarzystwa w zakresie korzystania przez fundusz z dźwigni finansowej AFI,
d) profil ryzyka funduszu,
e) wskazanie funduszu podstawowego oraz jego siedziby – w przypadku zamiaru zarządzania funduszem, który jest funduszem powiązanym,
f) wskazanie państwa macierzystego – w przypadku zamiaru zarządzania unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA;
3)
informacje o związanych z zarządzaniem funduszami czynnościach, których wykonywanie jest lub zostanie powierzone przedsiębiorcom lub przedsiębiorcom zagranicznym, obejmujące:
a) opis powierzanych czynności,
b) opis działalności prowadzonej przez przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych, którym jest lub zostanie powierzone wykonywanie czynności,
c) zasady przekazywania i dalszego przekazywania przez przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych wykonywania powierzonych czynności,
d) uzasadnienie powierzenia wykonywania czynności.
2.
Załączane do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo informacje i dokumenty, o których mowa w art. 58 wniosek o zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo ust. 1 pkt 1–3a, 12 i 12a, powinny uwzględniać również zakres działalności objęty wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a oświadczenie albo informacja, o których mowa w art. 58 wniosek o zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo ust. 1 pkt 20, powinny odnosić się również do powiązań z zarządzającym z UE.
3.
Wraz z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi spółka przekazuje:
1)
w przypadku gdy spółka zamierza zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA:
a) statut lub inny dokument założycielski unijnego AFI lub funduszu,
b) umowę z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza unijnego AFI lub funduszu oraz odpowiednio informacje, o których mowa w art. 22 wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego ust. 1 pkt 5 i 7,
c) informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dotyczącą unijnego AFI lub funduszu, przy czym przepisy art. 222a informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio,
d) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub podmiotach, o których mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 1–3a oraz w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego, które mają istotny wpływ na działalność unijnego AFI lub funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne unijnego AFI lub funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego;
2)
w przypadku gdy spółka zamierza utworzyć fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 1a – statut funduszu i warunki emisji oraz dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub podmiotach, o których mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 1–3a oraz w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego.
Do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego składanego jednocześnie z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi załącza się informacje i dokumenty wymienione w art. 22 wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego ust. 1 pkt 1–12.
1.
Przepisy art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 1 pkt 1 i 2, art. 31 czynności towarzystwa przed i po wpisaniu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, art 41–49, art. 52 dokumentowanie kapitału zakładowego towarzystwa i art. 53 akcje imienne towarzystwa funduszy inwestycyjnych stosuje się odpowiednio do spółki akcyjnej ubiegającej się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Przepisu art. 52 dokumentowanie kapitału zakładowego towarzystwa nie stosuje się do spółki ubiegającej się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, jeżeli przed dniem złożenia wniosku spółka ta wykonywała działalność w innej dziedzinie. W takim przypadku do wniosku należy załączyć zaświadczenia wydane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 4 pkt 14, o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości akcjonariuszy tej spółki.
1.
Do wniosku towarzystwa o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi towarzystwo załącza:
1)
dokumenty określone w art. 58 wniosek o zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo ust. 1 pkt 1, 2 i 3a, uwzględniające wykonywanie wnioskowanej działalności albo oświadczenie towarzystwa, że uprzednio złożone Komisji dokumenty uwzględniają jej wykonywanie;
2)
dokumenty określone w art. 58 wniosek o zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo ust. 1 pkt 12 – w zakresie wnioskowanej działalności;
3)
informacje i dokumenty określone w art. 58 wniosek o zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo ust. 1 pkt 4, 7 i 9–11 albo oświadczenie towarzystwa, że uprzednio złożone Komisji informacje i dokumenty są aktualne;
4)
oświadczenie albo informację, o których mowa w art. 58 wniosek o zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo ust. 1 pkt 20, odnoszące się do powiązań z zarządzającym z UE;
5)
informacje i dokumenty określone w art. 58 wniosek o zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo ust. 1 pkt 12a i art. 58a załączniki do wniosku o zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ust. 1.
2.
Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo:
1)
składa wniosek o zezwolenie na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o którym mowa w art. 22 wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego ust. 1, chyba że zamierza utworzyć wyłącznie fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 1a, lub wyłącznie zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA;
2)
przekazuje informacje i dokumenty, o których mowa w art. 58a załączniki do wniosku o zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ust. 3, jeżeli zamierza utworzyć fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 1a, lub zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA.
Towarzystwo, które zamierza zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA, w odniesieniu do których nie przekazało informacji zgodnie z art. 58a załączniki do wniosku o zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ust. 3 lub art. 59a załączniki do wniosku o zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ust. 2 pkt 2 przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, niezwłocznie przekazuje Komisji informacje i dokumenty, o których mowa w art. 58a załączniki do wniosku o zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ust. 3 pkt 1 lit. a–c.
Do wniosku o udzielenie zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo inwestycyjne lub zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych odpowiednio towarzystwo albo spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia załącza:
1)
regulamin wykonywania działalności;
2)
schemat oraz regulamin, o których mowa w art. 58 wniosek o zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo ust. 1 pkt 2, uwzględniające wykonywanie wnioskowanej działalności;
3)
informację o liczbie doradców zatrudnionych do wykonywania wnioskowanej działalności;
4)
kopię umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat zawartej pod warunkiem uzyskania zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo inwestycyjne lub zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Komisja wydaje:
1)
zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo;
2)
zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
3)
zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
4)
zezwolenie na doradztwo inwestycyjne;
5)
zezwolenie na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
1a.
Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, mogą być udzielone wyłącznie towarzystwu albo wydane wraz z zezwoleniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
1b.
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może być udzielone wyłącznie towarzystwu posiadającemu zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo wydane wraz z takim zezwoleniem.
1c.
Wraz z zezwoleniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Komisja wydaje zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego wskazanego we wniosku spółki zgodnie z art. 38 towarzystwo funduszy inwestycyjnych ust. 2 i 4.
1d.
Rozpoczęcie przez towarzystwo działalności na terytorium państw członkowskich oraz wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unijnego AFI może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w przepisach działu XII.
1e.
Wydając zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo, Komisja zatwierdza członków zarządu, o których mowa w art. 42b tryb powołania członków zarządu ust. 1.
2.
Komisja, przed wydaniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli towarzystwo byłoby:
1)
spółką zależną od spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;
2)
spółką zależną od podmiotu dominującego wobec spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;
3)
kontrolowane przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują spółkę zarządzającą, zagraniczną firmę inwestycyjną, instytucję kredytową, podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiot prowadzący działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim.
2a.
Przed wydaniem zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Komisja zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, również jeżeli określone w ust. 2 powiązania występują w odniesieniu do zarządzającego z UE.
3.
(uchylony)
4.
Komisja odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, w przypadku gdy:
1)
wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
2)
wnioskodawca, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej, doradcy inwestycyjni, którzy są lub zostaną zatrudnieni w towarzystwie, lub osoby, o których mowa w art. 22 wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego ust. 1 pkt 6, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu, a także gdy członkowie zarządu lub rady nadzorczej nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 42 zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 2–4, 6 i 7;
3)
wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie zapewniającej co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10 % udziału w kapitale zakładowym mógłby okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy;
4)
pozostawanie towarzystwa w bliskich powiązaniach z innym podmiotem mogłoby uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad towarzystwem lub gdy sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu.
5)
(uchylony)
4a.
Komisja może odmówić wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 2, jest negatywna.
4b.
Komisja odmawia wydania zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w przypadku gdy:
1)
wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
2)
wnioskodawca, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej, doradcy inwestycyjni, którzy zostaną zatrudnieni w towarzystwie, lub osoby, o których mowa w art. 22 wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego ust. 1 pkt 6 oraz art. 58a załączniki do wniosku o zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ust. 3 pkt 1 lit. d i pkt 2, mogą wykonywać działalność objętą wnioskiem z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu;
3)
w odniesieniu do działalności objętej wnioskiem występują okoliczności określone w ust. 4 pkt 3 lub 4.
4c.
Komisja może odmówić wydania zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w przypadku gdy opinia dotycząca zarządzającego z UE, o której mowa w ust. 2a, jest negatywna.
4d.
Komisja odmawia wydania zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo inwestycyjne lub zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w przypadku gdy:
1)
wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
2)
wnioskodawca może wykonywać działalność objętą wnioskiem z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes klientów.
5.
Odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo jest równoznaczna z odmową wydania:
1)
zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
2)
zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego;
3)
zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, oraz zezwolenia na doradztwo inwestycyjne.
5a.
Odmowa wydania zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jest równoznaczna z odmową wydania:
1)
zezwolenia na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
2)
zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
6.
Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, w przypadku gdy:
1)
osoby, o których mowa w art. 22 wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego ust. 1 pkt 5–7, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu;
2)
statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesu uczestników funduszu;
3)
statut funduszu inwestycyjnego zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego;
4)
wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym.
6a.
W przypadku odmowy wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego Komisja może wydać zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
7.
(uchylony)
8.
Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu.
Porównania: 1 Przypisy: 7
1.
Spółka ubiegająca się o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, która wraz z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia składa wyłącznie wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego zawarła umowę, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a, oraz która nie będzie zarządzać innymi funduszami inwestycyjnymi, może nie spełniać wymogów, o których mowa w art. 42 zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 3 i 6, art. 42b tryb powołania członków zarządu ust. 1, art. 45 przedmiot działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 4, art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 3 i 4, art. 47a polityka wynagrodzeń towarzystwa, art. 48 system kontroli wewnętrznej towarzystwa ust. 1, 2b–2d, 2f i 2g, art. 49 kapitał początkowy towarzystwa ust. 1 i art. 50 obowiązki towarzystwa w zakresie poziomu kapitału własnego oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a rozporządzenie w sprawie systemu kontroli wewnętrznej i zasad działania funduszy i towarzystwa.
2.
Do wniosków, o których mowa w ust. 1, załącza się informacje i dokumenty, o których mowa w art. 22 wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego ust. 1 pkt 1, 2, 5–7 i 10 oraz art. 58 wniosek o zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo ust. 1 pkt 1, 2, 8–11 i 20, a ponadto:
1)
umowę, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a, zawartą między towarzystwem a spółką zarządzającą;
2)
umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji zawartą między depozytariuszem a spółką zarządzającą;
3)
informację o zleconych przez spółkę zarządzającą innym podmiotom na podstawie umowy czynnościach z zakresu zarządzania funduszem i prowadzenia jego spraw, należącego do kompetencji spółki zarządzającej zgodnie z art. 272c ograniczenia w uprawnieniach spółki zarządzającej funduszem inwestycyjnym otwartym ust. 1.
3.
Komisja wydaje zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo oraz zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, o których mowa w ust. 1.
4.
Komisja, przed wydaniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli towarzystwo byłoby:
1)
spółką zależną od spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;
2)
spółką zależną od podmiotu dominującego wobec spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;
3)
kontrolowane przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują spółkę zarządzającą, zagraniczną firmę inwestycyjną, instytucję kredytową, podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiot prowadzący działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim.
5.
Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego Komisja może zwrócić się do właściwych organów państwa macierzystego spółki zarządzającej o przedstawienie wyjaśnień i informacji, czy spółka zarządzająca jest uprawniona do zarządzania funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek.
6.
Komisja odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, w przypadku gdy:
1)
wniosek lub załączone do niego dokumenty, o których mowa w art. 58 wniosek o zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo ust. 1 pkt 1, 2 i 8-11, nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
2)
wnioskodawca może wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu, a także gdy członkowie zarządu lub rady nadzorczej nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 42 zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych ust. 2–4, 6 i 7;
3)
wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10% udziału w kapitale zakładowym mógłby okazać się niekorzystny dla przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszu przez towarzystwo;
4)
pozostawanie towarzystwa w bliskich powiązaniach z innym podmiotem mogłoby uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad towarzystwem lub gdy sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu.
7.
Komisja może odmówić wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 4, jest negatywna.
8.
Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, w przypadku gdy:
1)
statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesów uczestników funduszu lub statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
osoby, o których mowa w art. 22 wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego ust. 1 pkt 5–7, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu;
3)
spółka zarządzająca nie zapewnia przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10 niezależność działania towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz ASI, art. 37 rachunkowość i roczne sprawozdania funduszy inwestycyjnych ust. 2, art. 48 system kontroli wewnętrznej towarzystwa ust. 2b pkt 2 i 5-9 oraz ust. 2c, art. 272 sprawozdania z działalności spółek zarządzających, które utworzyły oddziały na terytorium RP ust. 3, art. 272a przepisy regulujące działalność na terytorium RP spółki zarządzającej ust. 1-3 i 5, oraz przepisów wydanych na podstawie art. 48a rozporządzenie w sprawie systemu kontroli wewnętrznej i zasad działania funduszy i towarzystwa;
4)
właściwe organy państwa macierzystego spółki zarządzającej nie zezwoliły jej na zarządzanie funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek;
5)
spółka zarządzająca nie posiada zezwolenia właściwego organu państwa macierzystego spółki na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.
9.
Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu, a także wybór spółki zarządzającej, z którą towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a.
10.
Odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo jest równoznaczna z odmową wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, a odmowa wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego jest równoznaczna z odmową wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo.
1.
Towarzystwo powiadamia Komisję o planowanej istotnej zmianie warunków wykonywania działalności, o których mowa w art. 58 wniosek o zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo ust. 1 pkt 3a oraz art. 58a załączniki do wniosku o zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ust. 1. Do powiadomienia załącza się szczegółowy opis planowanej zmiany.
2.
Towarzystwo może wprowadzić zmiany wskazane w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli Komisja w terminie miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia nie zgłosi sprzeciwu wobec wprowadzenia zmiany albo wobec jej zakresu.
3.
Komisja zgłasza sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, w drodze decyzji, w przypadku gdy planowana zmiana byłaby sprzeczna z przepisami prawa, prowadziłaby do wykonywania przez towarzystwo działalności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu, w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu lub w sposób niezapewniający ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
4.
Decyzja, o której mowa w ust. 3, jest natychmiast wykonalna.
5.
W przypadkach uzasadnionych zakresem lub stopniem złożoności planowanej zmiany termin określony w ust. 2 może być przedłużony, jeżeli przed jego upływem Komisja powiadomi towarzystwo o przedłużeniu, nie więcej jednak niż o miesiąc.
6.
Przepisów ust. 2–5 nie stosuje się do zmian związanych z zamiarem utworzenia przez towarzystwo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu inwestycyjnego zamkniętego innego niż fundusz, o którym mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 1a, albo subfunduszu takich funduszy. W takim przypadku:
1)
powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, załącza się do wniosku towarzystwa o zezwolenie odpowiednio na utworzenie danego funduszu inwestycyjnego albo na zmianę statutu danego funduszu inwestycyjnego w zakresie dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu;
2)
towarzystwo może wprowadzić zmiany wskazane w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, związane z utworzeniem danego funduszu lub subfunduszu w przypadku udzielenia zezwolenia odpowiednio na utworzenie funduszu albo zmianę statutu.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Towarzystwo odpowiada wobec uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz uczestników funduszu inwestycyjnego za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych lub funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi.
2.
Za szkody z przyczyn, o których mowa w ust. 1, fundusz inwestycyjny nie ponosi odpowiedzialności.
3.
Powierzenie wykonywania niektórych obowiązków osobie trzeciej nie ogranicza odpowiedzialności towarzystwa.
4.
W przypadku zawarcia przez towarzystwo umowy, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a albo 1b, w odniesieniu do funduszu, którego dotyczy ta umowa, przepisy ust. 1–3 stosuje się w zakresie czynności, o których mowa odpowiednio w art. 272c ograniczenia w uprawnieniach spółki zarządzającej funduszem inwestycyjnym otwartym ust. 1 albo art. 276e czynności wyłączone z zarządzania funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE ust. 1.
Orzeczenia: 2
1.
Towarzystwo nie może:
1)
nabywać lub obejmować udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, ani być wspólnikiem w spółkach nieposiadających osobowości prawnej;
2)
udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z wyjątkiem pożyczek z funduszu utworzonego na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923 i 2666), z zastrzeżeniem ust. 4;
3)
zaciągać pożyczek i kredytów, w tym także dokonywać emisji obligacji, w wysokości przekraczającej łącznie 10 % wartości kapitałów własnych, z zastrzeżeniem ust. 4.
2.
Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do:
1)
papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;
1a)
papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa;
2)
jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych nabywanych w drodze zapisów, o których mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 3;
3)
jednostek uczestnictwa nabywanych w celu zwiększenia wartości aktywów netto funduszu, w przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego poniżej poziomu 2.500.000 zł;
4)
jednostek uczestnictwa zarządzanych przez dane towarzystwo:
a) funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego,
b) funduszy inwestycyjnych, które lokują co najmniej 85 % swoich aktywów w papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego;
5)
certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz wierzytelności, o którym mowa w art. 183 fundusz inwestycyjny zamknięty jako fundusz wierzytelności, zarządzany przez dane towarzystwo, jeżeli towarzystwo zarządza wyłącznie funduszami wierzytelności;
6)
udziałów lub akcji spółek:
a) prowadzących rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego, zarządzanych przez dane towarzystwo,
b) rozliczających transakcje zawierane na rynku regulowanym, jeżeli na skutek nabycia towarzystwo nie stanie się podmiotem dominującym wobec tych spółek,
c) będących podmiotami, o których mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2 - do wartości nieprzekraczającej łącznie 10 % kapitałów własnych towarzystwa;
7)
akcji spółek prowadzących rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
8)
papierów wartościowych, walut, instrumentów pochodnych, praw majątkowych, o których mowa w art. 145 lokowanie aktywów przez fundusz inwestycyjny zamknięty i limity inwestycyjne ust. 1 pkt 6, instrumentów rynku pieniężnego, jednostek uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą - nabywanych do zbiorczego portfela papierów wartościowych;
9)
akcji własnych towarzystwa nabywanych w celu umorzenia lub nabywanych w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza.
2a.
W przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1a, zobowiązania emitenta papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa muszą być objęte gwarancją Skarbu Państwa do wysokości 100% pozostających do wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych objętych gwarancją wraz ze 100% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych z tymi papierami wartościowymi.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a, towarzystwo nie może dokonać umorzenia albo zamiany jednostek uczestnictwa funduszu na jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego otwartego w sposób powodujący spadek wartości aktywów funduszu poniżej wartości 2.000.000 zł.
3a.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, towarzystwo nie może być jedynym uczestnikiem funduszu inwestycyjnego dłużej niż przez okres 6 miesięcy.
4.
Towarzystwo zarządzające wyłącznie funduszami wierzytelności, o których mowa w art. 183 fundusz inwestycyjny zamknięty jako fundusz wierzytelności, może zaciągać pożyczki i kredyty oraz dokonywać emisji obligacji do wysokości kapitałów własnych tego towarzystwa, a także może udzielać poręczeń za zobowiązania funduszu wierzytelności zarządzanego przez to towarzystwo oraz udzielać pożyczek takiemu funduszowi.
5.
Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się, jeżeli zgodnie z warunkami umowy pożyczki lub kredytu, zawartej z bankiem krajowym, instytucją kredytową, uzyskana kwota pieniężna może być wykorzystana przez towarzystwo wyłącznie na nabycie certyfikatów podporządkowanych emitowanych przez fundusze wierzytelności zarządzane przez to towarzystwo.
6.
Towarzystwo może nabyć pulę wierzytelności lub prawa do świadczeń z tytułu puli wierzytelności, w celu ich wniesienia do funduszu wierzytelności, albo prawa, o których mowa w art. 147 lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów i pożytków z lokat ust. 1, w celu ich wniesienia do funduszu zamkniętego, pod warunkiem że:
1)
zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie fundusz inwestycyjny może lokować swoje aktywa w wierzytelności lub prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności albo w prawa, o których mowa w art. 147 lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów i pożytków z lokat ust. 1;
2)
umowa nabycia przez towarzystwo wierzytelności lub praw do świadczeń z tytułu wierzytelności albo umowa zobowiązująca do nabycia praw, o których mowa w art. 147 lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów i pożytków z lokat ust. 1, będzie zawarta pod warunkiem, że fundusz inwestycyjny zostanie zarejestrowany;
3)
towarzystwo zamieści w prospekcie emisyjnym lub w warunkach emisji informację o zawarciu lub zamiarze zawarcia, przed rejestracją funduszu, umowy zobowiązującej do nabycia takich wierzytelności lub praw.
7.
Wniesienie przez towarzystwo do funduszu puli wierzytelności lub praw do świadczeń z tytułu puli wierzytelności albo praw, o których mowa w art. 147 lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów i pożytków z lokat ust. 1, następuje za zwrotem uiszczonej przez towarzystwo ceny nabycia tych wierzytelności lub praw, w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu.
8.
Towarzystwo nie może zawierać umów, o których mowa w ust. 6 pkt 2, z podmiotami, o których mowa w art. 107 ograniczenia wykonywania niektórych czynności przez fundusz inwestycyjny otwarty ust. 2 pkt 3 lit. b-e. Przepis art. 107 ograniczenia wykonywania niektórych czynności przez fundusz inwestycyjny otwarty ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1 Przypisy: 2
Porównania: 1 Przypisy: 3
Jeżeli umowa, o której mowa w art. 65 ograniczenia działalności towarzystwa, ust. 5, stanowi, że roszczenia z tytułu określonej w tej umowie części kredytu lub pożyczki mogą być zaspokajane z majątku towarzystwa innego niż certyfikaty podporządkowane nabyte za środki pochodzące z tego kredytu lub pożyczki, wówczas do tej części kredytu lub pożyczki nie stosuje się art. 65 ograniczenia działalności towarzystwa, ust. 5.
1.
Zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo wygasa:
1)
z chwilą ogłoszenia upadłości towarzystwa lub otwarcia jego likwidacji;
2)
gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia nie rozpocznie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym;
3)
gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia zaprzestania zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi nie rozpocznie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym;
4)
gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi nie rozpocznie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym.
2.
Zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo nie wygasa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 i 3, jeżeli towarzystwo zarządza innym funduszem inwestycyjnym, funduszem zagranicznym lub unijnym AFI lub jest organem funduszu, którym na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a albo 1b, zarządza i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca albo zarządzający z UE.
3.
W przypadku rozwiązania funduszu inwestycyjnego otwartego w wyniku połączenia transgranicznego, o którym mowa w art. 208zk przejęcie funduszu krajowego przez przeniesienie wyłącznie aktywów netto funduszu przejmowanego ust. 1, jeżeli towarzystwo nie zarządza innym funduszem inwestycyjnym, funduszem zagranicznym lub unijnym AFI ani nie zawarło umowy, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a lub 1b, termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ulega wydłużeniu do czasu zaspokojenia wszystkich zobowiązań funduszu przejmowanego. Jeżeli towarzystwo przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie rozpocznie zarządzania innym funduszem inwestycyjnym, funduszem zagranicznym lub unijnym AFI ani nie zawrze umowy, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a lub 1b, to po upływie tego terminu nie może rozpocząć zarządzania takimi funduszami ani zawrzeć umowy, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a lub 1b.
4.
Zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wygasa:
1)
w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo;
2)
gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia nie rozpocznie zarządzania specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub unijnym AFI;
3)
gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia zaprzestania zarządzania specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi lub unijnymi AFI nie rozpocznie zarządzania specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub unijnym AFI.
5.
Zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi nie wygasa z przyczyn określonych w ust. 4 pkt 2 i 3, jeżeli towarzystwo jest organem funduszu, którym na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1b, zarządza i prowadzi jego sprawy zarządzający z UE.
6.
Zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, oraz zezwolenie na doradztwo inwestycyjne wygasają w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo.
7.
Zezwolenie na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych wygasa w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo oraz wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia fundusz inwestycyjny jest reprezentowany przez depozytariusza, z zastrzeżeniem art. 68a zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przez wyznaczoną instytucję finansową. W tym czasie fundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych.
1a.
Jeżeli płynność aktywów funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na to pozwala, fundusz może wznowić odkupywanie jednostek uczestnictwa. O dniu wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa depozytariusz reprezentujący fundusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.
1b.
Jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie, w którym fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala. O zamiarze wykupu lub o wykupie certyfikatów inwestycyjnych depozytariusz reprezentujący fundusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.
1c.
W przypadku cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przepisy ust. 1–1b stosuje się w odniesieniu do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego, z zastrzeżeniem art. 68a zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przez wyznaczoną instytucję finansową.
1d.
W przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, depozytariusz wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z tej umowy z dniem wydania decyzji o cofnięciu towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności lub wygaśnięcia tego zezwolenia. Jeżeli towarzystwo takiej umowy nie zawarło, depozytariusz może zawrzeć taką umowę. Przepis art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu stosuje się odpowiednio.
2.
Fundusz inwestycyjny ulega rozwiązaniu, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia inne towarzystwo nie przejmie zarządzania funduszem inwestycyjnym, z zastrzeżeniem art. 68a zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przez wyznaczoną instytucję finansową.
3.
Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo wymaga dokonania przez depozytariusza tego funduszu zmiany statutu funduszu przejmowanego w zakresie, o którym mowa w art. 18 statut funduszu inwestycyjnego ust. 2 pkt 2. Towarzystwo przejmujące zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki organu funduszu z chwilą wejścia w życie zmian statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 statut funduszu inwestycyjnego ust. 2 pkt 2.
4.
Zmiany statutu, o których mowa w ust. 3, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 1c, towarzystwo, podmioty, o których mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 1–3a oraz w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego, lub podmiot, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu lub dokonywanie wyceny aktywów funduszu, a w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a albo 1b, funduszem inwestycyjnym zarządza i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca albo zarządzający z UE – także spółka zarządzająca albo zarządzający z UE, są obowiązane niezwłocznie wydać depozytariuszowi reprezentującemu fundusz dokumenty oraz inne nośniki informacji zawierające informacje dotyczące funduszu inwestycyjnego.
6.
Depozytariusz, reprezentując fundusz inwestycyjny w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 1c, jest obowiązany do wykonywania czynności związanych z reprezentacją funduszu inwestycyjnego z zachowaniem należytej staranności oraz z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu, w tym do niezwłocznego przejęcia dokumentów oraz innych nośników informacji dotyczących funduszu inwestycyjnego od towarzystwa lub innych podmiotów, w których posiadaniu takie dokumenty lub nośniki informacji się znajdują, do podejmowania niezwłocznie wszystkich niezbędnych czynności mających na celu ściągnięcie należności funduszu inwestycyjnego i zaspokojenie zobowiązań funduszu inwestycyjnego względem uczestników funduszu lub innego funduszu inwestycyjnego oraz do zapewnienia, aby fundusz inwestycyjny realizował w terminie zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o ile nastąpiło wznowienie odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu lub została podjęta decyzja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych.
7.
Depozytariusz w okresie wykonywania funkcji, o której mowa w ust. 1 lub 1c, obowiązany jest do jej oddzielenia pod względem organizacyjnym i technicznym od wykonywania funkcji depozytariusza, o której mowa w art. 72 obowiązki depozytariusza funduszu inwestycyjnego.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia, od dnia cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub od dnia wydania decyzji o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych z ewidencji PPK, o której mowa w art. 63 ust. 4, 5 lub 7 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zarządzanie specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, będącym funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 tej ustawy, lub funduszem, o którym mowa w art. 39 tej ustawy, przejmuje wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w rozdziale 9 tej ustawy. Przepisów art. 238a przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, 4, 6 i 7 nie stosuje się.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo, podmiot, o którym mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 1 oraz w art. 46b umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego, lub podmiot, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu lub dokonywanie wyceny aktywów funduszu, a w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1b, tym funduszem zarządza i prowadzi jego sprawy zarządzający z UE – także zarządzający z UE, są obowiązane niezwłocznie wydać wyznaczonej instytucji finansowej dokumenty oraz inne nośniki informacji zawierające informacje dotyczące funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1.
3.
Jeżeli w dniu wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub w dniu wygaśnięcia takiego zezwolenia, w dniu cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub w dniu wydania decyzji o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych z ewidencji PPK nie została wyznaczona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wyznaczona instytucja finansowa, fundusz inwestycyjny, o którym mowa w ust. 1, jest reprezentowany i zarządzany przez depozytariusza funduszu.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, depozytariusz funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie podejmuje czynności zmierzające do przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo wpisane do ewidencji PPK.
5.
Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w ust. 1, przez inne towarzystwo wpisane do ewidencji PPK wymaga dokonania przez depozytariusza tego funduszu zmiany statutu funduszu przejmowanego w zakresie, o którym mowa w art. 18 statut funduszu inwestycyjnego ust. 2 pkt 2.
6.
Towarzystwo przejmujące zarządzanie funduszem, o którym mowa w ust. 1, wstępuje w prawa i obowiązki organu funduszu z chwilą wejścia w życie zmian statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 statut funduszu inwestycyjnego ust. 2 pkt 2.
7.
Zmiany statutu, o których mowa w ust. 5, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
8.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przepisów art. 68 działalność funduszu inwestycyjnego po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo ust. 1–4 nie stosuje się. Przepisy art. 68 działalność funduszu inwestycyjnego po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo ust. 5–7 stosuje się odpowiednio.
9.
Depozytariusz może pobierać wynagrodzenie za czynności, o których mowa w ust. 3, w wysokości nie wyższej niż określone w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych proporcjonalnie do okresu, w którym wykonywał te czynności.
10.
W przypadku gdy towarzystwo, o którym mowa w ust. 1, zarządzało funduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, lub funduszami, o których mowa w art. 39 tej ustawy, których depozytariuszami są różne podmioty, depozytariusze tych funduszy są obowiązani do wspólnego dokonania wyboru jednego towarzystwa wpisanego do ewidencji PPK, które przejmie zarządzanie tymi funduszami.
1.
Towarzystwo przechowuje i archiwizuje dokumenty oraz inne nośniki informacji dotyczące:
1)
funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza,
2)
działalności w zakresie zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
3)
zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
4)
doradztwa inwestycyjnego,
4a)
przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
5)
pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo,
5a)
przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez inne towarzystwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA,
6)
pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, o którym mowa w art. 253 zbywanie tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne na terytorium RP ust. 3 pkt 2
- przez pięć lat od zakończenia roku, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania.
2.
W przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego towarzystwo ma obowiązek przechowywać dokumenty i inne nośniki informacji, o których mowa w ust. 1, przez pięć lat od dnia rozwiązania funduszu.
3.
W przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo depozytariusz przechowuje i archiwizuje dokumenty oraz inne nośniki informacji funduszy przez 5 lat od dnia rozwiązania funduszu.W przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo będące likwidatorem funduszu, który nie posiada depozytariusza, obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, spoczywa na spółce, która pełniła funkcję towarzystwa do czasu przekazania dokumentów i innych nośników informacji, o których mowa w ust. 1, likwidatorowi, o którym mowa w art. 248 likwidator funduszu inwestycyjnego ust. 2c.
4.
W przypadku upadłości lub likwidacji depozytariusza do dokumentów i innych nośników informacji, związanych z zarządzaniem funduszem inwestycyjnym, stosuje się przepis art. 476 sprawozdanie likwidacyjne i wniosek o wykreślenie spółki z rejestru § 3 Kodeksu spółek handlowych. Właściwy sąd niezwłocznie zawiadamia Komisję o wyznaczonym przechowawcy.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Towarzystwa, a także domy maklerskie prowadzące działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w liczbie co najmniej 10, mogą utworzyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, izbę gospodarczą o nazwie "Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami", zwaną dalej "izbą".
2.
Do zadań izby należy w szczególności:
1)
określanie i kodyfikacja zasad uczciwego obrotu oraz przyjętych w obrocie zwyczajów w działalności funduszy inwestycyjnych;
2)
określanie standardów prezentacji wyników funduszy inwestycyjnych;
2a)
określanie standardów prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych;
3)
określanie standardów reklamy funduszy inwestycyjnych;
4)
określanie standardów dokumentów informacyjnych funduszy inwestycyjnych;
5)
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem standardów określonych przez izbę oraz zasad uczciwej konkurencji na rynku funduszy inwestycyjnych;
6)
reprezentowanie towarzystw, a także domów maklerskich prowadzących działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych w odpowiednich organizacjach międzynarodowych.
3.
Organizację władz izby, tryb ich powoływania, zakres kompetencji oraz zadania izby określa statut izby.
Porównania: 1 Przypisy: 2

Dział IIIa. Alternatywna spółka inwestycyjna i zarządzający ASI

Rozdział 1. Wykonywanie działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej i zarządzającego ASI

1.
Zarządzającym ASI może być wyłącznie spółka kapitałowa, o której mowa w art. 8b zarządzający ASI ust. 2, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie Komisji na wykonywanie działalności określonej w art. 70e przedmiot działalności zarządzającego ASI ust. 1 (zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI).
2.
Na warunkach określonych w rozdziale 3, w przypadku zarządzania portfelami inwestycyjnymi o niskiej wartości, spółka kapitałowa, o której mowa w art. 8b zarządzający ASI ust. 2, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wykonywać działalność określoną w art. 70e przedmiot działalności zarządzającego ASI ust. 1 jako zarządzający ASI bez zezwolenia Komisji, po uzyskaniu wpisu do rejestru zarządzających ASI.
3.
(uchylony)
4.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie do alternatywnych spółek inwestycyjnych i zarządzających ASI stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.
5.
Przepisy dotyczące:
1)
akcji zarządzającego ASI stosuje się odpowiednio również do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
2)
akcjonariuszy zarządzającego ASI stosuje się odpowiednio również do wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
3)
walnego zgromadzenia zarządzającego ASI i głosów na tym zgromadzeniu stosuje się odpowiednio również do zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i głosów na tym zgromadzeniu.
6.
Zarządzający ASI prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszcza w szczególności informacje oraz ogłoszenia wymagane przez prawo.
1.
Polityka inwestycyjna alternatywnej spółki inwestycyjnej określa sposób lokowania jej aktywów.
2.
Polityka inwestycyjna oraz strategie inwestycyjne są określane w dokumentach założycielskich alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz w dokumentach, w tym regulaminach, przyjętych przez zarządzającego ASI dotyczących działalności prowadzonej przez alternatywną spółkę inwestycyjną, zwanych dalej "regulacjami wewnętrznymi ASI".
1.
Zarządzający ASI, który zarządza alternatywną spółką inwestycyjną lokującą aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek, opracowuje i publikuje politykę dotyczącą zaangażowania, która opisuje, w jaki sposób zaangażowanie akcjonariuszy takich spółek jest przez alternatywną spółkę inwestycyjną uwzględniane w jej strategii inwestycyjnej.
2.
Polityka, o której mowa w ust. 1, zawiera opis sposobów:
1)
monitorowania spółek, w których akcje, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, alternatywna spółka inwestycyjna lokuje aktywa, w szczególności pod względem strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, struktury kapitałowej, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego;
2)
prowadzenia przez alternatywną spółkę inwestycyjną dialogu ze spółkami, o których mowa w pkt 1;
3)
wykonywania przez alternatywną spółkę inwestycyjną prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami spółek, o których mowa w pkt 1;
4)
współpracy alternatywnej spółki inwestycyjnej z innymi akcjonariuszami spółek, o których mowa w pkt 1;
5)
komunikacji alternatywnej spółki inwestycyjnej z pozostałymi akcjonariuszami i członkami organów spółek, o których mowa w pkt 1;
6)
zarządzania przez alternatywną spółkę inwestycyjną faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do zaangażowania alternatywnej spółki inwestycyjnej.
3.
Zarządzający ASI co rok opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji polityki, o której mowa w ust. 1. Sprawozdanie zawiera w szczególności:
1)
ogólny opis sposobu głosowania;
2)
opis najważniejszych głosowań;
3)
opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.
4.
W przypadku gdy zarządzający ASI nie opracowuje lub nie publikuje polityki, o której mowa w ust. 1, lub sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, publikuje wyjaśnienie powodów ich nieopracowania lub nieopublikowania.
5.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, może nie obejmować głosowań, które są mało istotne ze względu na ich przedmiot lub wielkość udziału alternatywnej spółki inwestycyjnej w spółce, o której mowa w ust. 1.
Polityka, sprawozdanie oraz wyjaśnienia, o których mowa w art. 70ba polityka dotyczącą zaangażowania ust. 1, 3 i 4, są publikowane na stronie internetowej zarządzającego ASI.
1.
W przypadku gdy zarządzający ASI zarządza alternatywną spółką inwestycyjną, która:
1)
na podstawie ustaleń z pracowniczym funduszem emerytalnym lokuje swoje aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek, i której prawa uczestnictwa posiada pracowniczy fundusz emerytalny,
2)
na podstawie ustaleń z zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, lub z zakładem reasekuracji wykonującym działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do tej ustawy, lokuje swoje aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek, i której prawa uczestnictwa posiada taki zakład ubezpieczeń lub taki zakład reasekuracji
– zarządzający ASI przekazuje corocznie, odpowiednio temu pracowniczemu funduszowi emerytalnemu, zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji, informację dotyczącą zgodności przyjętej strategii inwestycyjnej i jej realizacji z ustaleniami, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz sposobu, w jaki strategia ta i jej realizacja przyczyniają się do średnio- i długoterminowych wyników uzyskiwanych odpowiednio z aktywów pracowniczego funduszu emerytalnego, zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji lub z aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej.
2.
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności opis:
1)
istotnych czynników ryzyka średnio- i długoterminowego związanego z inwestycjami;
2)
struktury portfela inwestycyjnego, sposobu zarządzania portfelem inwestycyjnym i kosztów tego zarządzania;
3)
sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych;
4)
ewentualnych konfliktów interesów, do których doszło w związku z działaniami w zakresie zaangażowania, oraz sposobu ich rozwiązania;
5)
czy, i w jaki sposób, zarządzający ASI podejmuje decyzje inwestycyjne w oparciu o ocenę średnio- i długoterminowych wyników spółki, w której akcje, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, dokonano lokat.
3.
Informacja, o której mowa w ust. 1, może być również przekazywana wraz ze sprawozdaniem rocznym AFI, o którym mowa w art. 222d sprawozdanie roczne AFI ust. 2.
4.
Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się, jeżeli informacja, o której mowa w ust. 1, jest publicznie udostępniana przez zarządzającego ASI.
Za opracowanie i publikację dokumentów, o których mowa w art. 70ba polityka dotyczącą zaangażowania ust. 1, 3 i 4 oraz art. 70bc informacja dotycząca zgodności przyjętej strategii inwestycyjnej i jej realizacji z ustaleniami ust. 1, oraz za informacje zawarte w tych dokumentach są odpowiedzialni członkowie zarządu zarządzającego ASI zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną, o której mowa w art. 70ba polityka dotyczącą zaangażowania ust. 1.
1.
Alternatywną spółkę inwestycyjną lub unijny AFI, które lokują co najmniej 85% swoich aktywów w:
1)
prawa uczestnictwa innej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub innego unijnego AFI lub
2)
prawa uczestnictwa więcej niż jednej innej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub więcej niż jednego innego unijnego AFI, o ile stosują one identyczne strategie inwestycyjne, lub
3)
inne niż określone w pkt 1 i 2 aktywa, których wartość odzwierciedla wartość praw uczestnictwa innej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub innego unijnego AFI
– uznaje się za alternatywną spółkę inwestycyjną lub unijny AFI działające jako AFI powiązany.
2.
Alternatywną spółkę inwestycyjną lub unijny AFI, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, uznaje się za AFI podstawowe.
1.
Zarząd zarządzającego ASI składa się co najmniej z dwóch członków.
2.
Członkiem zarządu zarządzającego ASI może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2)
nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
3)
posiada nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.
3.
Co najmniej dwóch członków zarządu zarządzającego ASI, w tym prezes zarządu, oprócz wymogów, o których mowa w ust. 2, musi spełniać następujące warunki:
1)
posiadać wyższe wykształcenie lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w art. 126 prawo wykonywania zawodu oraz obowiązki maklera i doradcy finansowego ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
2)
legitymować się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub innych podmiotach, prowadzących działalność w zakresie lokowania aktywów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną lub w zakresie strategii inwestycyjnych stosowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną lub pełnieniem przez ten okres funkcji członka organu, komplementariusza lub wspólnika prowadzącego sprawy tych instytucji lub podmiotów.
4.
W zarządzającym ASI ustanawia się radę nadzorczą.
5.
Członkiem rady nadzorczej może być osoba, która spełnia warunki określone w ust. 2. Co najmniej połowa członków rady nadzorczej musi spełniać dodatkowo warunek określony w ust. 3 pkt 1.
6.
O zmianach w składzie zarządu lub rady nadzorczej zarządzający ASI niezwłocznie powiadamia Komisję, dołączając w przypadku powołania nowego członka tych organów dane osobowe tej osoby wraz z opisem jej kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego. W przypadku zmian w składzie zarządu powiadomienia dokonuje przewodniczący rady nadzorczej lub inna osoba wskazana przez ten organ.
7.
W przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760, zarządzający ASI jest obowiązany zatrudniać co najmniej jednego doradcę inwestycyjnego do wykonywania czynności zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.
1.
Przedmiotem działalności zarządzającego ASI może być wyłącznie zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu, oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, zarządzanie unijnym AFI, w tym wprowadzanie tych AFI do obrotu.
2.
Zarządzanie unijnym AFI może być przedmiotem działalności wyłącznie zewnętrznie zarządzającego ASI, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI.
3.
Zewnętrznie zarządzający ASI może zarządzać więcej niż jedną alternatywną spółką inwestycyjną prowadzącą działalność w formie określonej w art. 8a alternatywna spółka inwestycyjna ust. 2 pkt 2 lub więcej niż jednym unijnym AFI. Wewnętrznie zarządzający ASI może zarządzać wyłącznie daną spółką będącą alternatywną spółką inwestycyjną.
1.
Alternatywna spółka inwestycyjna może być wprowadzana do obrotu wśród:
1)
klientów profesjonalnych;
2)
klientów detalicznych – w przypadku gdy uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760.
2.
(uchylony)
3.
Jeżeli alternatywna spółka inwestycyjna działa jako AFI powiązany, może być wprowadzana do obrotu, pod warunkiem że AFI podstawowym jest alternatywna spółka inwestycyjna albo unijny AFI, które są zarządzane przez towarzystwo, zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia albo zarządzającego z UE.
4.
O zamiarze wprowadzenia alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzający ASI jest obowiązany zawiadomić, w formie pisemnej, Komisję.
5.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1)
list notyfikacyjny określający planowane działania zarządzającego ASI, w tym firmę (nazwę) alternatywnej spółki inwestycyjnej, która ma być wprowadzana do obrotu, ze wskazaniem jej siedziby;
2)
firmę, siedzibę oraz adres depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej;
3)
opis alternatywnej spółki inwestycyjnej lub informacje na jej temat, które zostały udostępnione jej inwestorom;
4)
wskazanie siedziby AFI podstawowego, jeżeli alternatywna spółka inwestycyjna działa jako AFI powiązany;
5)
informacje o procedurach ustanowionych w celu zapobiegania wprowadzaniu do obrotu alternatywnej spółki inwestycyjnej przez zarządzającego ASI lub podmioty działające na jego zlecenie wśród klientów detalicznych – w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, która nie uzyskała zezwolenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760;
6)
informacje, o których mowa w art. 222a informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego ust. 2, w zakresie, w jakim nie są objęte informacjami, o których mowa w pkt 1–5 i w ust. 6.
6.
Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, załącza się regulacje wewnętrzne ASI.
7.
Komisja może zgłosić, w drodze decyzji, sprzeciw wobec zamierzonego wprowadzania alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu, jeżeli:
1)
zarządzanie tą spółką przez zarządzającego ASI nie jest zgodne z przepisami prawa lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie będzie zgodne z przepisami prawa, lub
2)
zarządzający ASI narusza określone w przepisach prawa warunki dotyczące podjęcia i prowadzenia swojej działalności lub działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej lub zachodzi uzasadnione podejrzenie takiego naruszenia.
8.
W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 5 i 6, Komisja wydaje decyzję, o której mowa w ust. 7, oraz informuje o jej wydaniu na swojej stronie internetowej, albo informuje o możliwości wprowadzenia alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu.
9.
Zarządzający ASI może rozpocząć wprowadzanie alternatywnej spółki inwestycyjnej wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż z dniem doręczenia mu informacji, o której mowa w ust. 8.
10.
Zarządzający ASI jest obowiązany informować Komisję o istotnych zmianach danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, i dołączonych do niego dokumentach:
1)
w przypadku zmian planowanych – co najmniej na miesiąc przed dokonaniem zmian;
2)
w przypadku zmian nieplanowanych – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, po powzięciu wiadomości o ich wystąpieniu.
11.
Komisja bez zbędnej zwłoki informuje zarządzającego ASI, jeżeli wskutek wprowadzenia planowanej zmiany zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną nie będzie zgodne z przepisami prawa.
12.
W przypadku wprowadzenia zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 1, bez wymaganego zawiadomienia Komisji lub w przypadku gdy wskutek wprowadzonej zmiany zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną nie jest zgodne z przepisami prawa lub zarządzający ASI narusza przepisy prawa w pozostałym zakresie, Komisja może, bez względu na zastosowanie sankcji określonych w art. 229a kompetencje Komisji w razie naruszenia przepisów prawa przez zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia ust. 1 i 3, zakazać dalszego wprowadzania tej spółki do obrotu.
13.
Przepisów ust. 5–12 nie stosuje się, w przypadku gdy wprowadzenie alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu następuje w trybie oferty publicznej, wymagającym złożenia do Komisji prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego.
1.
Zarządzający ASI może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, z uwzględnieniem art 75–82 rozporządzenia 231/2013, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez tego zarządzającego.
2.
Powierzenie wykonywania czynności nie może prowadzić do zaprzestania faktycznego wykonywania działalności, o której mowa w art. 70e przedmiot działalności zarządzającego ASI, przez zarządzającego ASI.
3.
Zarządzający ASI niezwłocznie informuje Komisję o zamiarze zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, oraz zamiarze zmiany jej zakresu, a następnie przekazuje Komisji informację o jej zawarciu, zmianie jej zakresu i rozwiązaniu.
4.
Do powierzania wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez zarządzającego ASI oraz przekazywania i dalszego przekazywania ich wykonywania stosuje się odpowiednio przepisy art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 4–4d i 7 oraz art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 9.
5.
Umowa, o której mowa w ust. 1, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią albo zlecenie zarządzania ryzykiem, może być, z uwzględnieniem art. 78 rozporządzenia 231/2013, zawarta wyłącznie z podmiotem podlegającym nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym i posiadającym zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
6.
Zawarcie przez zarządzającego ASI umowy, o której mowa w ust. 1, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią albo zlecenie zarządzania ryzykiem, z podmiotem innym niż określony w ust. 5, wymaga zgody Komisji.
7.
Do wniosku o uzyskanie zgody Komisji na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 6, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią, zarządzający ASI załącza:
1)
statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną podmiotu, o którym mowa w ust. 6, wraz z odpisem z właściwego rejestru;
2)
projekt umowy, o której mowa w ust. 6;
3)
opis prowadzonej działalności oraz ostatnie sprawozdanie finansowe podmiotu, o którym mowa w ust. 6, wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku braku sprawozdania finansowego – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową podmiotu, o którym mowa w ust. 6;
4)
schemat i opis powiązań kapitałowych podmiotu, o którym mowa w ust. 6;
5)
opis posiadanych przez podmiot, o którym mowa w ust. 6, warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania umowy;
6)
procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w ust. 6;
7)
zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w ust. 6;
8)
dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w ust. 6, lub prowadzących sprawy tego podmiotu, oraz osób nadzorujących działalność tego podmiotu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;
9)
dane osobowe osób odpowiedzialnych za wykonywanie umowy w podmiocie, o którym mowa w ust. 6, mających istotny wpływ na działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym osób mających wpływ na decyzje inwestycyjne alternatywnej spółki inwestycyjnej wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;
10)
wskazanie alternatywnej spółki inwestycyjnej, której dotyczy umowa, wraz z informacjami obejmującymi:
a) łączną wartość oraz opis aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego alternatywnej spółki inwestycyjnej,
b) opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej alternatywnej spółki inwestycyjnej,
c) profil ryzyka alternatywnej spółki inwestycyjnej;
11)
uzasadnienie zawarcia przez zarządzającego ASI umowy z podmiotem, o którym mowa w ust. 6.
8.
Komisja odmawia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 7, w przypadku gdy:
1)
dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 7;
2)
wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
3)
z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w ust. 6, lub osoby kierujące jego działalnością nie posiadają wystarczającego doświadczenia w zakresie zarządzania aktywami;
4)
z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w ust. 6, może wykonywać powierzone przez zarządzającego ASI czynności z naruszeniem przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej.
9.
Do wniosku o uzyskanie zgody Komisji na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 6, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania ryzykiem alternatywnej spółki inwestycyjnej, zarządzający ASI załącza:
1)
statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną podmiotu, o którym mowa w ust. 6, wraz z odpisem z właściwego rejestru;
2)
projekt umowy, o której mowa w ust. 6;
3)
opis prowadzonej działalności oraz ostatnie sprawozdanie finansowe podmiotu, o którym mowa w ust. 6, wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku braku sprawozdania finansowego – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową podmiotu, o którym mowa w ust. 6;
4)
schemat i opis powiązań kapitałowych podmiotu, o którym mowa w ust. 6;
5)
opis posiadanych przez podmiot, o którym mowa w ust. 6, warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania umowy;
6)
procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w ust. 6;
7)
zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w ust. 6;
8)
dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w ust. 6, lub prowadzących sprawy tego podmiotu oraz osób nadzorujących działalność tego podmiotu wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;
9)
dane osobowe osób odpowiedzialnych za wykonywanie umowy w podmiocie, o którym mowa w ust. 6, mających istotny wpływ na działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;
10)
wskazanie alternatywnej spółki inwestycyjnej, której dotyczy umowa, wraz z informacjami obejmującymi:
a) łączną wartość oraz opis aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego alternatywnej spółki inwestycyjnej,
b) opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej alternatywnej spółki inwestycyjnej,
c) profil ryzyka alternatywnej spółki inwestycyjnej;
11)
uzasadnienie zawarcia przez zarządzającego ASI umowy z podmiotem, o którym mowa w ust. 6.
10.
Komisja odmawia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 9, w przypadku gdy:
1)
dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 9;
2)
wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
3)
z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w ust. 6, lub osoby kierujące jego działalnością nie posiadają wystarczającego doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem;
4)
z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w ust. 6, może wykonywać powierzone przez zarządzającego ASI czynności z naruszeniem przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej.
11.
Zgoda, o której mowa w ust. 7 lub 9, wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji, połączenia lub podziału podmiotu, o którym mowa w ust. 6.
12.
O ogłoszeniu połączenia, podziału, upadłości lub otwarciu likwidacji podmiotu, o którym mowa w ust. 6, podmiot lub jego likwidator niezwłocznie informuje Komisję.
13.
Podmiot, o którym mowa w ust. 5 i 6, jest obowiązany poinformować Komisję o zmianie danych, o których mowa w ust. 7 pkt 8 i 9 lub w ust. 9 pkt 8 i 9, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 7 pkt 1, 2 i 4–6 lub w ust. 9 pkt 1, 2 i 4–6, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia o nich wiadomości.
14.
Przekazanie, o którym mowa w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 4b, i dalsze przekazanie, o którym mowa w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 4c, wykonywania czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią lub ryzykiem alternatywnej spółki inwestycyjnej wymaga uzyskania przez zarządzającego ASI zgody Komisji.
15.
Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, lub umowy, o której mowa w ust. 5 i 6, nie zwalnia zarządzającego ASI z odpowiedzialności wobec alternatywnej spółki inwestycyjnej i jej inwestorów.
16.
Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, o której mowa w ust. 1, zarządzający ASI odpowiada wobec inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej solidarnie z podmiotem, z którym zawarł umowę, a w przypadku przekazania lub dalszego przekazania wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez zarządzającego ASI innemu podmiotowi – również z tym podmiotem, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmioty te nie ponoszą odpowiedzialności.
1.
Zarządzający ASI dokonuje wyceny aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej i ustala wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na prawo uczestnictwa, zgodnie z przepisami o rachunkowości, z częstotliwością określoną w regulacjach wewnętrznych ASI, nie rzadziej jednak niż raz w roku, a także w każdym dniu wprowadzania alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu lub odkupywania praw uczestnictwa tej spółki oraz w przypadku istotnej zmiany wartości jej aktywów. Wycena aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej obejmuje jej aktywa w całości.
2.
Zarządzający ASI opracowuje i wdraża zasady i procedury dokonywania wyceny aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej z uwzględnieniem art 67–72 i art. 74 rozporządzenia 231/2013 oraz zapewnia informowanie inwestorów tej spółki o dokonanych wycenach zgodnie z regulacjami wewnętrznymi ASI.
3.
Czynności wyceny aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej przeprowadza:
1)
zarządzający ASI, pod warunkiem że zapewniona jest niezależność przeprowadzania wyceny od zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz rzetelność jej przeprowadzania, a dodatkowo polityka wynagrodzeń ogranicza występowanie konfliktów interesów, w tym wywieranie wpływu na decyzje pracownika;
2)
zewnętrzny podmiot wyceniający wyznaczony przez zarządzającego ASI, niezależny od alternatywnej spółki inwestycyjnej, zarządzającego ASI i podmiotów pozostających z tymi podmiotami w bliskich powiązaniach oraz zapewniający prawidłowe i rzetelne wykonanie czynności wyceny.
4.
Przez niezależność, o której mowa w ust. 3 pkt 2, należy rozumieć brak bezpośrednich powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy podmiotami.
5.
Zewnętrznym podmiotem wyceniającym może być, z uwzględnieniem art. 73 rozporządzenia 231/2013:
1)
firma audytorska;
2)
podmiot uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
3)
podmiot wymieniony w art. 81b umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej ust. 2;
4)
inny podmiot, którego wyspecjalizowany zakres działalności gwarantuje prawidłowe wykonywanie czynności wyceny.
6.
Przy wyznaczaniu zewnętrznego podmiotu wyceniającego do wykonywania czynności wyceny aktywów, o których mowa w art. 147 lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów i pożytków z lokat ust. 1 i 2, zapewnia się, aby były one wykonywane przez zespół co najmniej trzech rzeczoznawców majątkowych uprawnionych do szacowania nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.
7.
Zewnętrznym podmiotem wyceniającym nie może być firma audytorska badająca sprawozdania finansowe alternatywnej spółki inwestycyjnej lub zarządzającego ASI, depozytariusz tej spółki ani inny podmiot, którego interesy mogą być sprzeczne z interesem tej spółki, jej inwestorów lub zarządzającego ASI.
8.
Do zewnętrznego podmiotu wyceniającego oraz do jego wyznaczania stosuje się odpowiednio przepis art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 4. Zewnętrzny podmiot wyceniający nie może przekazać innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z wyceną aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej.
9.
Zarządzający ASI odpowiada wobec alternatywnej spółki inwestycyjnej i jej inwestorów za szkody spowodowane niedokonaniem lub nienależytym dokonaniem wyceny jej aktywów. Do odpowiedzialności zewnętrznego podmiotu wyceniającego za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, której przedmiotem jest wykonanie czynności wyceny, stosuje się odpowiednio przepis art. 70g powierzenie wykonywania czynności zarządzającego ASI ust. 16.
10.
Zarządzający ASI niezwłocznie powiadamia Komisję i depozytariusza o wyznaczeniu zewnętrznego podmiotu wyceniającego. Komisja może nakazać zmianę zewnętrznego podmiotu wyceniającego, jeżeli nie są spełnione warunki określone w ust. 5–7 oraz w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 4, lub zewnętrzny podmiot wyceniający nie zapewnia prawidłowego lub obiektywnego wykonywania czynności wyceny.
11.
Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do wyceny aktywów unijnego AFI, którym zarządza zarządzający ASI.
Alternatywna spółka inwestycyjna dokonuje odkupienia praw uczestnictwa, jeżeli regulacje wewnętrzne ASI tak stanowią. W takim przypadku regulacje wewnętrzne ASI określają warunki, w jakich inwestor alternatywnej spółki inwestycyjnej może żądać odkupienia praw uczestnictwa, w tym termin, w którym powinien zgłosić żądanie odkupienia praw uczestnictwa, oraz termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu odkupienia tych praw.
1.
Zarządzający ASI jest obowiązany opracować i wdrożyć politykę wynagrodzeń ustanawiającą zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka zarządzającego ASI lub zarządzanych przez niego alternatywnych spółek inwestycyjnych, w tym:
1)
członków zarządu;
2)
osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego alternatywnej spółki inwestycyjnej;
3)
osób sprawujących funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem;
4)
osób wykonujących czynności nadzoru zgodności działalności zarządzającego ASI z prawem.
2.
Do polityki wynagrodzeń, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 47a polityka wynagrodzeń towarzystwa ust. 2 i 3.
3.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI, uwzględniając, aby pozwalała ona na skuteczne i rozsądne zarządzanie ryzykiem oraz zniechęcała do podejmowania ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka inwestycyjnego i regulacjami wewnętrznymi ASI oraz unijnych AFI, a także nie wpływała niekorzystnie na działanie zarządzającego ASI w najlepiej pojętym interesie tych podmiotów oraz ich inwestorów.
1.
Zarządzający ASI, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 13a lit. a–m oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować ten podmiot jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także spełnia warunek, o którym mowa w ust. 3. Przed uwzględnieniem wniosku zarządzający ASI ustala wiedzę tego podmiotu o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.
2.
Zarządzający ASI, na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować go jak klienta detalicznego. Zarządzający ASI może traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego również pomimo braku takiego wniosku w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760.
3.
Osoba fizyczna może być uznana za klienta profesjonalnego, jeżeli wartość jej wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro.
4.
Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału w przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.
5.
Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 3, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału.
6.
Czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zarządzający ASI zarządzający tą alternatywną spółką inwestycyjną wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem ust. 3 i 4. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna.
7.
Przepisów ust. 3‒6 nie stosuje się, w przypadku gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 13a lit. a‒m.
1.
Zarządzający ASI jest obowiązany prowadzić działalność w zakresie zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną i unijnym AFI w sposób rzetelny i profesjonalny, z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z zasadami uczciwego obrotu, a także w najlepiej pojętym interesie zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych i ich inwestorów, a także w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.
2.
Zarządzający ASI jest obowiązany w szczególności:
1)
zapewnić warunki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość prowadzonej działalności oraz właściwe jej wykonywanie;
2)
zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, wykrywać takie konflikty, a w przypadku powstania takiego konfliktu – zapewnić ochronę interesu inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI oraz ochronę informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową;
3)
opracować i wdrożyć procedurę zapobiegającą ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową w celu zapobieżenia wykorzystywaniu lub ujawnianiu takich informacji przez osoby posiadające dostęp do tych informacji, w tym osoby kierujące działalnością zarządzającego ASI i uczestniczące w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI;
4)
posiadać odpowiednią strukturę organizacyjną z wyraźnym podziałem funkcji, zadań i odpowiedzialności oraz obowiązków informacyjnych;
5)
zatrudniać do wykonywania czynności z zakresu swojej działalności osoby posiadające niezbędną wiedzę i kwalifikacje;
6)
opracować i wdrożyć procedury postępowania z reklamacjami inwestorów detalicznych alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI – w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760;
7)
w odniesieniu do każdej alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI stosujących dźwignię finansową AFI stosować odpowiednie procedury zarządzania płynnością oraz opracować i wdrożyć procedury umożliwiające monitorowanie ryzyka utraty płynności, a także regularnie przeprowadzać testy warunków skrajnych obszaru płynności alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI w warunkach normalnej płynności oraz sytuacji nadzwyczajnych w zakresie płynności;
8)
ewidencjonować transakcje zawierane w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI, zlecenia nabycia lub odkupienia ich praw uczestnictwa, jak również ewidencjonować transakcje zawarte na rachunek własny;
9)
przeprowadzać analizę przy doborze przedmiotu lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI i zapewniać zgodność decyzji inwestycyjnych ze strategią inwestycyjną, celami i profilem ryzyka danej spółki lub unijnego AFI.
3.
Struktura organizacyjna zarządzającego ASI i przyjęte u niego systemy, procedury i zasady wykonywania działalności powinny być dostosowane do jej rozmiarów, charakteru, zakresu i stopnia złożoności.
4.
W przypadku gdy w skład lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI wchodzą papiery wartościowe wyemitowane w ramach sekurytyzacji, która przestała spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 2017/2402, zarządzający ASI, w przypadku gdy jest to konieczne, podejmuje stosowne działania w najlepiej pojętym interesie inwestorów takiej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI.
1.
U zarządzającego ASI działa system kontroli wewnętrznej, który sprawdza legalność i prawidłowość wykonywanej działalności oraz prawidłowość sprawozdań i informacji sporządzanych przez zarządzającego ASI oraz zarządzane przez niego alternatywne spółki inwestycyjne i unijne AFI.
2.
System kontroli wewnętrznej obejmuje:
1)
system zarządzania ryzykiem zapewniający prawidłowe identyfikowanie, monitorowanie i pomiar wszelkich rodzajów ryzyka, na które są lub mogą być narażone każda zarządzana alternatywna spółka inwestycyjna i każdy zarządzany unijny AFI, i obejmujący procedury umożliwiające zarządzanie ich płynnością;
2)
system nadzoru zgodności działalności z prawem służący zapewnieniu zgodności działalności zarządzającego ASI z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi u tego zarządzającego, regulacjami wewnętrznymi ASI alternatywnej spółki inwestycyjnej albo regulacjami wewnętrznymi unijnego AFI, którymi zarządza;
3)
system audytu wewnętrznego służący weryfikacji systemów oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących u tego zarządzającego i regulacji wewnętrznych ASI według kryterium prawidłowości i skuteczności wypełniania obowiązków zarządzającego ASI oraz eliminacji nieprawidłowości w tych systemach i regulacjach.
3.
Przyjęty u zarządzającego ASI system zarządzania ryzykiem powinien:
1)
zapewniać, aby ocena wiarygodności kredytowej aktywów zarządzanych przez niego alternatywnych spółek inwestycyjnych i unijnych AFI nie była oparta wyłącznie ani w sposób automatyczny na ratingach wystawianych przez agencje ratingowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych;
2)
ustanawiać system limitów wewnętrznych dla każdej zarządzanej alternatywnej spółki inwestycyjnej i każdego zarządzanego unijnego AFI, w tym dotyczących stosowania dźwigni finansowej AFI;
3)
zapewniać dostosowanie profilu ryzyka alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI do ich wielkości i struktury ich portfela oraz do ich strategii i celów inwestycyjnych;
4)
zapewniać spójność profilu płynności i polityki odkupywania praw uczestnictwa oraz strategii inwestycyjnej danej alternatywnej spółki inwestycyjnej i danego unijnego AFI.
1.
Kapitał początkowy na wykonywanie działalności:
1)
zewnętrznie zarządzającego ASI wynosi co najmniej wyrażoną w złotych równowartość 125 000 euro,
2)
wewnętrznie zarządzającego ASI wynosi co najmniej wyrażoną w złotych równowartość 300 000 euro
– przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień złożenia wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI.
2.
Przez kapitał początkowy rozumie się sumę kapitału zakładowego w wielkości, w jakiej został wpłacony łącznie z premią emisyjną, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, a także zysku netto w trakcie zatwierdzania, o ile zysk ten wynika ze zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego, oraz kapitału rezerwowego, pomniejszoną o niepokrytą stratę z lat ubiegłych.
1.
Zarządzający ASI jest obowiązany do utrzymywania kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością niektórych kosztów zmiennych poniesionych w poprzednim roku obrotowym, wykazanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 dostarczanie do KNF sprawozdań i informacji przez towarzystwa, fundusze inwestycyjne, fundusze inwesrtycyjne w likwidacji i spółkę zarządzającą ust. 2a, a jeżeli zarządzający ASI nie prowadził działalności lub prowadził ją krócej niż rok – na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością niektórych kosztów zmiennych określonych w analizie ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 70s wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI ust. 3 pkt 7.
2.
Zarządzający ASI jest obowiązany do utrzymywania kapitału własnego na poziomie nie niższym niż określony w art. 70n kapitał początkowy na wykonywanie działalności zarządzającego ASI ust. 1.
3.
Od chwili, gdy wartość aktywów zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 250 000 000 euro na dzień wystąpienia zdarzenia, zarządzający ASI jest obowiązany niezwłocznie zwiększyć poziom kapitału własnego o kwotę dodatkową stanowiącą 0,02% różnicy między sumą wartości aktywów tych spółek a kwotą stanowiącą równowartość w złotych 250 000 000 euro.
4.
Zarządzający ASI nie ma obowiązku zwiększenia poziomu kapitału własnego, o którym mowa w ust. 3, jeżeli suma kapitału początkowego i kwoty dodatkowej, o których mowa w ust. 2 i 3, przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 10 000 000 euro.
5.
Równowartość w złotych kwot wyrażonych w euro, o których mowa w ust. 3 i 4, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystąpienia zdarzenia.
6.
Zarządzający ASI jest obowiązany, z uwzględnieniem art 12–15 rozporządzenia 231/2013:
1)
zwiększać kapitał własny ustalony zgodnie z ust. 1–4 o kwotę dodatkową – odpowiednio do ryzyka roszczeń wobec zarządzającego ASI z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem alternatywną spółką inwestycyjną, albo
2)
zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem alternatywną spółką inwestycyjną.
7.
O zmniejszeniu wartości kapitału własnego poniżej poziomu określonego w ust. 1 zarządzający ASI zawiadamia niezwłocznie Komisję. Komisja może cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI, jeżeli wartość jego kapitału własnego nie zostanie, w terminie 3 miesięcy, uzupełniona do wymaganego poziomu.
8.
Jeżeli w wyniku zmiany kursu euro wartość kapitału własnego zarządzającego ASI ulegnie obniżeniu poniżej poziomu wymaganego zgodnie z ust. 1–3 lub 6, zarządzający ASI jest obowiązany zwiększyć wartość kapitału własnego do wymaganego poziomu w terminie 6 miesięcy.
9.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, uwzględniając należytą ochronę interesu inwestorów alternatywnych spółek inwestycyjnych, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego, o którym mowa w ust. 1.
1.
Aktywa zarządzającego ASI stanowiące pokrycie kapitału własnego, w wysokości określonej zgodnie z art. 70o obowiązek utrzymywania przez na określonym poziomie zarządzającego ASI kapitału własnego, są lokowane w sposób zapewniający odpowiednią płynność i bezpieczeństwo.
2.
W przypadku wewnętrznie zarządzającego ASI ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej – do wysokości określonej zgodnie z art. 70o obowiązek utrzymywania przez na określonym poziomie zarządzającego ASI kapitału własnego.
1.
Kapitał zakładowy zarządzającego ASI może pochodzić wyłącznie ze źródeł udokumentowanych.
2.
Środki na pokrycie kapitału zakładowego zewnętrznie zarządzającego ASI lub na nabycie akcji nie mogą pochodzić z pożyczki lub kredytu.
3.
Środki na pokrycie kapitału zakładowego wewnętrznie zarządzającego ASI, do wysokości określonej w art. 70o obowiązek utrzymywania przez na określonym poziomie zarządzającego ASI kapitału własnego ust. 1, lub na nabycie akcji nie mogą pochodzić z pożyczki lub kredytu.
4.
Akcje zarządzającego ASI mogą być wyłącznie imienne, chyba że są zdematerializowane.
1.
Zarządzający ASI zawiadamia Komisję o istotnych zmianach w strukturze akcjonariuszy.
2.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wskazanie firmy (nazwy), siedziby i adresu albo danych osobowych podmiotu, którego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, w związku z nabyciem lub objęciem akcji, przekroczył odpowiednio 10%, 33% lub 50% albo, w związku ze zbyciem akcji, spadł poniżej takiego progu.
3.
Jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania zarządzającym ASI, z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu, który uzyskał prawo wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach określonych w ust. 2, lub z uwagi na możliwy wpływ tego podmiotu na zarządzającego ASI, Komisja może, w drodze decyzji:
1)
nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz warunki i zakres podjęcia stosownych czynności, lub
2)
zakazać wykonywania prawa głosu z akcji posiadanych przez ten podmiot, przy czym przy dokonywaniu oceny, czy zachodzi przesłanka do wydania tego zakazu, przepisy art. 54h sprzeciw KNF wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4.
Decyzje, o których mowa w ust. 3, są natychmiast wykonalne.
5.
W przypadku wydania zakazu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wykonywanie przez akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji zarządzającego ASI jest bezskuteczne.
6.
Uchwała walnego zgromadzenia zarządzającego ASI jest nieważna, jeżeli przy jej podejmowaniu wykonano prawo głosu z akcji, w stosunku do których Komisja wydała decyzję w przedmiocie zakazu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, chyba że uchwała spełnia wymogi kworum oraz większości głosów oddanych bez uwzględnienia głosów nieważnych. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.
7.
Na wniosek akcjonariusza Komisja uchyla decyzję w przedmiocie zakazu wydaną na podstawie ust. 3, jeżeli ustały okoliczności uzasadniające wydanie tej decyzji.

Rozdział 2. Zezwolenia

1.
Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI może złożyć:
1)
spółka kapitałowa w organizacji – w przypadku gdy zamierza ona prowadzić działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI;
2)
spółka kapitałowa, która ma być komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej, zgodnie z jej umową albo statutem, przed zgłoszeniem tej spółki do sądu rejestrowego – w przypadku gdy zamierza ona prowadzić działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI.
2.
Bieg terminów określonych w art. 169 niezgłoszenie zawiązania spółki z o.o. do sądu rejestrowego i art. 325 skutek braku wpisu spółki akcyjnej do rejestru § 1 Kodeksu spółek handlowych do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3.
Do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI załącza się:
1)
statut lub umowę spółki;
2)
odpis z rejestru przedsiębiorców – w przypadku spółki kapitałowej, o której mowa w art. 8b zarządzający ASI ust. 2 pkt 2;
3)
dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego, ze wskazaniem dwóch członków zarządu, którzy spełniają warunki określone w art. 70d zarząd zarządzającego ASI ust. 3;
4)
w przypadku akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy, będących:
a) osobami fizycznymi – dane osobowe tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub wykonywanej działalności gospodarczej, dane dotyczące wartości wniesionych przez nie wkładów, informacje o pochodzeniu środków na wniesienie wkładów, a także o przeprowadzeniu weryfikacji tych osób jako klientów profesjonalnych,
b) osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;
5)
informacje o podmiotach dominujących i podmiotach zależnych wobec akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy, obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania oraz opis wykonywanej działalności gospodarczej;
6)
ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania – w przypadku spółki, o której mowa w art. 8b zarządzający ASI ust. 2 pkt 2, jeżeli wykonywała inną działalność przed złożeniem wniosku;
7)
analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres roku;
8)
regulamin zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej lub interes nabywców papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;
9)
opis polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 70j polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI ust. 1;
10)
dane osobowe osób, które mają istotny wpływ na działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej, zatrudnionych u wnioskodawcy lub w podmiotach, którym na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g powierzenie wykonywania czynności zarządzającego ASI ust. 1, wnioskodawca zlecił zarządzanie portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią lub zarządzanie ryzykiem, wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych tych osób oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego;
11)
plan działalności obejmujący:
a) wskazanie zakresu czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać,
b) schemat oraz opis organizacji przedsiębiorstwa, ze wskazaniem adresów centrali i oddziałów, jeżeli jest planowane ich otwarcie,
c) opis sposobu wykonywania czynności związanych z zarządzaniem alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, dotyczący w szczególności kapitałów własnych zarządzającego ASI, polityki wynagrodzeń, konfliktów interesów, zarządzania ryzykiem oraz płynnością, wyceny aktywów zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych, powierzania wykonywania czynności innym podmiotom, obowiązków informacyjnych, publikacyjnych i sprawozdawczych,
d) opis warunków technicznych wykonywania działalności, w tym warunków lokalowych, systemów informatycznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych;
12)
informacje o alternatywnych spółkach inwestycyjnych, jakimi wnioskodawca zamierza zarządzać, obejmujące:
a) strategie inwestycyjne alternatywnej spółki inwestycyjnej,
b) wskazanie funduszy bazowych – w przypadku zamiaru zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną, która jest funduszem funduszy,
c) opis polityki zarządzającego ASI w zakresie korzystania przez alternatywną spółkę inwestycyjną z dźwigni finansowej AFI,
d) profile ryzyka alternatywnej spółki inwestycyjnej,
e) wskazanie AFI podstawowego oraz jego siedziby – w przypadku zamiaru zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną, która działa jako AFI powiązany,
f) wskazanie państwa macierzystego – w przypadku zamiaru zarządzania unijnym AFI lub alternatywną spółką inwestycyjną z siedzibą w państwie należącym do EEA;
13)
informacje o związanych z zarządzaniem alternatywną spółką inwestycyjną czynnościach, których wykonywanie jest lub zostanie powierzone przedsiębiorcom lub przedsiębiorcom zagranicznym, obejmujące:
a) opis powierzanych czynności,
b) opis działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego, którym jest lub zostanie powierzone wykonywanie czynności,
c) zasady przekazywania i dalszego przekazywania przez przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych wykonywania powierzonych czynności,
d) uzasadnienie powierzenia wykonywania czynności;
14)
odpisy z właściwych rejestrów podmiotów, którym wnioskodawca zamierza powierzyć wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g powierzenie wykonywania czynności zarządzającego ASI ust. 1;
15)
informacje i dokumenty dotyczące danej alternatywnej spółki inwestycyjnej, którą wnioskodawca będzie zarządzać po uzyskaniu zezwolenia, obejmujące:
a) umowę lub statut spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną – w przypadku gdy prowadzi ona działalność w formie określonej w art. 8a alternatywna spółka inwestycyjna ust. 2 pkt 2,
b) regulacje wewnętrzne ASI,
c) informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, przy czym przepisy art. 222a informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio,
d) oświadczenie firmy audytorskiej o zgodności przyjętych w regulacjach wewnętrznych ASI metod i zasad wyceny aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej z przepisami dotyczącymi rachunkowości, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą dla danej spółki strategią inwestycyjną,
e) umowę z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej,
f) dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji depozytariusza przez jego jednostkę organizacyjną wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
g) dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie.
4.
Do wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI spółka załącza dodatkowo oświadczenie o niewystępowaniu powiązań, o których mowa w art. 70t zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI ust. 3, a w przypadku występowania takich powiązań – informację o powiązaniach obejmującą:
1)
firmy (nazwy), siedziby i adresy zarządzających z UE, spółek zarządzających, zagranicznych firm inwestycyjnych, instytucji kredytowych, podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim oraz podmiotów prowadzących działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim, z którymi spółka jest powiązana;
2)
określenie rodzaju powiązań;
3)
wskazanie organów państw członkowskich, które udzieliły zezwolenia podmiotom, o których mowa w pkt 1, oraz organów państw członkowskich, które nadzorują ich działalność.
5.
Opisy, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 10, powinny uwzględniać kwalifikacje i doświadczenia zawodowe w zakresie poszczególnych strategii inwestycyjnych alternatywnej spółki inwestycyjnej, o których mowa w ust. 3 pkt 12 lit. a.
6.
W celu ustalenia, czy wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje wnioskodawcy w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy nie będzie niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną przez zarządzającego ASI, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesu inwestorów tej spółki, Komisja może żądać przedstawienia innych danych dotyczących sytuacji finansowej tej osoby.
1.
Komisja wydaje zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI.
2.
Rozpoczęcie przez zarządzającego ASI działalności na terytorium państw członkowskich oraz wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unijnego AFI może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w przepisach działu XII.
3.
Przed wydaniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI Komisja zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli zarządzający ASI byłby:
1)
podmiotem zależnym od zarządzającego z UE, spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;
2)
podmiotem zależnym od podmiotu dominującego wobec zarządzającego z UE, spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;
3)
kontrolowany przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują zarządzającego z UE, spółkę zarządzającą, zagraniczną firmę inwestycyjną, instytucję kredytową, podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową posiadający zezwolenie w państwie członkowskim lub podmiot prowadzący działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim.
4.
Komisja odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI, w przypadku gdy:
1)
wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
2)
wnioskodawca, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej lub osoby, o których mowa w art. 70s wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI ust. 3 pkt 10, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej, a także gdy członkowie zarządu lub rady nadzorczej nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 70d zarząd zarządzającego ASI ust. 2, lub nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 70d zarząd zarządzającego ASI ust. 3;
3)
wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje zarządzającego ASI w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub 10% udziału w kapitale zakładowym mógłby okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesu inwestorów tej spółki;
4)
pozostawanie zarządzającego ASI w bliskich powiązaniach z innym podmiotem mogłoby uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad zarządzającym ASI lub gdy sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu;
5)
inwestorzy alternatywnej spółki inwestycyjnej nie spełniają kryteriów klienta profesjonalnego lub środki na pokrycie przez osobę fizyczną wkładu w przypadkach, o których mowa w art. 70k uznanie podmiotu za klienta profesjonalnego lub klienta detalicznego przez zarządzającego ASI ust. 3, pochodzą z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.
5.
Komisja może odmówić wydania zezwolenia, w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 3, jest negatywna.
1.
Przepisy art. 70d zarząd zarządzającego ASI, art. 70e przedmiot działalności zarządzającego ASI, art. 70g powierzenie wykonywania czynności zarządzającego ASI, art. 70h wycena aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej, art. 70j polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI, art. 70l obowiązki zarządzającego ASI, art. 70m system kontroli wewnętrznej u zarządzającego ASI, art. 70n kapitał początkowy na wykonywanie działalności zarządzającego ASI, art. 70p lokowanie aktywów zarządzającego ASI i art. 70q pochodzenie kapitału zakładowego zarządzającego ASI stosuje się odpowiednio do spółki ubiegającej się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI.
2.
Przepisu art. 70q pochodzenie kapitału zakładowego zarządzającego ASI nie stosuje się do spółki, o której mowa w art. 8b zarządzający ASI ust. 2 pkt 2, ubiegającej się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI, jeżeli przed dniem złożenia wniosku spółka ta wykonywała działalność w innej dziedzinie. W takim przypadku do wniosku należy załączyć zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości akcjonariuszy, wydane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
1.
Zarządzający ASI powiadamia Komisję o planowanej istotnej zmianie warunków wykonywania działalności określonych w dokumentach, o których mowa w art. 70s wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI ust. 3 pkt 1, 9 i 11–13.
2.
Zarządzający ASI może wprowadzić zmiany wskazane w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli Komisja w terminie miesiąca od otrzymania powiadomienia nie zgłosi sprzeciwu wobec wprowadzenia zmiany albo wobec jej zakresu.
3.
Komisja zgłasza sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, w drodze decyzji, w przypadku gdy planowana zmiana byłaby sprzeczna z przepisami prawa lub prowadziłaby do wykonywania przez zarządzającego ASI działalności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu, w sposób nienależycie zabezpieczający interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej lub w sposób niezapewniający ostrożnego i stabilnego zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi przez zarządzającego ASI.
4.
Decyzja, o której mowa w ust. 3, jest natychmiast wykonalna.
5.
W przypadkach uzasadnionych zakresem lub stopniem złożoności planowanej zmiany termin określony w ust. 2 może być przedłużony, jeżeli przed jego upływem Komisja powiadomi zarządzającego ASI o przedłużeniu, nie więcej jednak niż o miesiąc.
1.
Z zastrzeżeniem art. 238b przejęcie zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną od dotychczasowego komplementariusza, zewnętrznie zarządzający ASI powiadamia Komisję o każdej alternatywnej spółce inwestycyjnej, którą zamierza zarządzać, dołączając do powiadomienia dotyczące tej spółki informacje i dokumenty, o których mowa w art. 70s wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI ust. 3 pkt 14 i 15, a w przypadku gdy byłyby one tożsame z dokumentem lub informacją uprzednio przekazanymi Komisji – oświadczenie o aktualności danego dokumentu lub informacji.
2.
Zarządzający ASI może rozpocząć zarządzanie daną spółką po upływie miesiąca od dnia otrzymania przez Komisję kompletnego powiadomienia.
1.
Zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI wygasa:
1)
z chwilą ogłoszenia upadłości zarządzającego ASI lub otwarcia jego likwidacji;
2)
gdy zarządzający ASI przez 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia nie rozpocznie zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną lub unijnym AFI;
3)
gdy zarządzający ASI przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadził działalności objętej tym zezwoleniem.
2.
Od dnia wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez zewnętrznie zarządzającego ASI lub od dnia wydania decyzji o cofnięciu tego zezwolenia alternatywna spółka inwestycyjna jest reprezentowana przez depozytariusza. W tym czasie spółka ta nie może być wprowadzana do obrotu, z zastrzeżeniem ust. 4.
2a.
W przypadku gdy zewnętrznie zarządzający ASI zawarł umowę, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią, depozytariusz wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z tej umowy z dniem wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez zewnętrznie zarządzającego ASI lub z dniem wydania decyzji o cofnięciu tego zezwolenia. Jeżeli zewnętrznie zarządzający ASI takiej umowy nie zawarł, depozytariusz może zawrzeć taką umowę. Przepisy art. 70g powierzenie wykonywania czynności zarządzającego ASI ust. 5–8 i 11–16 stosuje się odpowiednio.
3.
Cofnięcie lub wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI powoduje rozwiązanie alternatywnej spółki inwestycyjnej prowadzącej działalność w formie określonej w art. 8a alternatywna spółka inwestycyjna ust. 2 pkt 1, chyba że w terminie 3 miesięcy od dnia cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia zostanie dokonana zmiana statutu alternatywnej spółki inwestycyjnej w zakresie przedmiotu jej działalności, w wyniku której spółka ta nie będzie wypełniać definicji alternatywnego funduszu inwestycyjnego.
4.
Cofnięcie lub wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI powoduje rozwiązanie alternatywnej spółki inwestycyjnej prowadzącej działalność w formie określonej w art. 8a alternatywna spółka inwestycyjna ust. 2 pkt 2, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI lub od dnia cofnięcia takiego zezwolenia inny zarządzający ASI lub zarządzający z UE nie przejmie zarządzania tą spółką.
1.
Do rozwiązania alternatywnej spółki inwestycyjnej stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, z tym że:
1)
rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji;
2)
likwidatorem spółki jest depozytariusz alternatywnej spółki inwestycyjnej;
3)
o złożeniu do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie alternatywnej spółki inwestycyjnej z rejestru likwidator niezwłocznie informuje Komisję.
2.
Komisja może wyznaczyć innego likwidatora.
3.
Przepisów art. 273 cofnięcie rozwiązania spółki z o.o. uchwałą wspólników i art. 460 uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy zapobiegająca rozwiązaniu spółki § 1 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
Zarządzający ASI przechowuje i archiwizuje dokumenty oraz inne nośniki informacji dotyczące alternatywnej spółki inwestycyjnej, którą zarządza. Przepisy art. 69 archiwizacja dokumentów i innych nośników informacji stosuje się odpowiednio, z tym że w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI dokumenty oraz inne nośniki informacji dotyczące takiej spółki przechowuje i archiwizuje jej depozytariusz.
Zarządzający ASI mogą być członkami izby, o której mowa w art. 70 Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, jeżeli statut izby tak stanowi. W takim przypadku zadania izby określone w art. 70 Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami ust. 2 odnoszą się również do alternatywnych spółek inwestycyjnych i zarządzających ASI.

Rozdział 3. Zarejestrowani zarządzający ASI

1.
Działalność określona w art. 70e przedmiot działalności zarządzającego ASI ust. 1 nie wymaga uzyskania zezwolenia Komisji i może być wykonywana na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, jeżeli łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zamierza zarządzać lub zarządza zarządzający ASI, nie przekracza, z uwzględnieniem art. 2 rozporządzenia 231/2013, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100 000 000 euro, a w przypadku gdy zarządzający ASI zarządza wyłącznie spółkami, które nie stosują dźwigni finansowej AFI i w których prawa uczestnictwa mogą być odkupione po co najmniej 5 latach od momentu ich nabycia – równowartości kwoty 500 000 000 euro.
2.
Równowartość w złotych kwot określonych w ust. 1 ustala się przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający:
1)
dzień złożenia wniosku – w przypadku podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru zarządzających ASI;
2)
dzień przyjęty jako dzień obliczenia łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zarządza – w przypadku zarządzającego ASI wpisanego do rejestru zarządzających ASI.
3.
Zarządzający ASI niezwłocznie informuje Komisję o przyjętym dniu obliczania łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego alternatywnej spółki inwestycyjnej, którym zarządza, jak również o jego zmianie.
4.
Do zarządzającego ASI, który wykonuje działalność określoną w art. 70e przedmiot działalności zarządzającego ASI ust. 1 bez zezwolenia Komisji, po uzyskaniu wpisu do rejestru zarządzających ASI nie stosuje się przepisów art 70ba–70bd, art. 70d zarząd zarządzającego ASI, art. 70f wprowadzanie alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu ust. 3–12, art 70g–70j, art 70l–70r oraz przepisów działów IIIb, IV i XII.
5.
Działalność określona w art. 70e przedmiot działalności zarządzającego ASI ust. 1 może być wykonywana przez zarządzającego ASI, który spełnia warunki określone w ust. 1, na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI, jeżeli wystąpi on o takie zezwolenie. W takim przypadku przepisu ust. 4 nie stosuje się.
6.
Rejestr zarządzających ASI prowadzi Komisja.
1.
Komisja dokonuje wpisu zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI na wniosek:
1)
spółki kapitałowej w organizacji – w przypadku gdy zamierza ona prowadzić działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI;
2)
spółki kapitałowej, która ma być komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej, zgodnie z jej umową albo statutem, przed zgłoszeniem tej spółki do sądu rejestrowego – w przypadku gdy zamierza ona prowadzić działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem art. 5 rozporządzenia 231/2013, załącza się:
1)
statut lub umowę spółki;
1a)
statut lub umowę alternatywnej spółki inwestycyjnej, którą wnioskodawca zamierza zarządzać;
2)
odpis z rejestru przedsiębiorców – w przypadku spółki kapitałowej, o której mowa w art. 8b zarządzający ASI ust. 2 pkt 2;
3)
dane osobowe członków zarządu lub rady nadzorczej wnioskodawcy, jak również innych osób, które odpowiadają za wykonywaną przez wnioskodawcę działalność lub nią kierują, wraz z odpisem informacji z Krajowego Rejestru Karnego;
4)
opis alternatywnych spółek inwestycyjnych wraz ze wskazaniem nazw tych spółek, którymi wnioskodawca zamierza zarządzać, obejmujący:
a) planowaną łączną wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych tych spółek,
b) opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej każdej z tych spółek;
5)
adres siedziby zarządzającego ASI;
6)
informację o inwestorach alternatywnej spółki inwestycyjnej, wartości wniesionych przez nich wkładów, pochodzeniu środków na wniesienie wkładów, a także przeprowadzeniu weryfikacji tych osób jako klientów profesjonalnych.
3.
Komisja, w drodze decyzji, odmawia wpisu zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI, w przypadku gdy:
1)
wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami ust. 2 oraz art. 5 rozporządzenia 231/2013 lub ze stanem faktycznym albo wniosek został złożony przez podmiot nieuprawniony;
2)
z analizy wniosku lub załączonych do niego dokumentów wynika, że wnioskodawca lub osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 3, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej;
3)
inwestorzy alternatywnej spółki inwestycyjnej nie spełniają kryteriów klienta profesjonalnego lub środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu w przypadkach, o których mowa w art. 70k uznanie podmiotu za klienta profesjonalnego lub klienta detalicznego przez zarządzającego ASI ust. 3, pochodzą z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.
4.
Bieg terminów określonych w art. 169 niezgłoszenie zawiązania spółki z o.o. do sądu rejestrowego i art. 325 skutek braku wpisu spółki akcyjnej do rejestru § 1 Kodeksu spółek handlowych do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
1.
Wpisowi do rejestru zarządzających ASI podlega:
1)
firma (nazwa) i adres siedziby zarządzającego ASI;
2)
w przypadku zewnętrznie zarządzającego ASI – firma (nazwa) i adres siedziby każdej zarządzanej przez niego alternatywnej spółki inwestycyjnej;
3)
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym zarządzającego ASI, a w przypadku zewnętrznie zarządzającego ASI – dodatkowo numer każdej zarządzanej przez niego alternatywnej spółki inwestycyjnej.
2.
Rejestr zarządzających ASI jest jawny.
3.
Zewnętrznie zarządzający ASI wpisany do rejestru zarządzających ASI zgłasza do tego rejestru każdą alternatywną spółkę inwestycyjną, którą zamierza zarządzać, przekazując Komisji informację o jej firmie (nazwie) i adresie siedziby wraz z opisem jej polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej albo oświadczeniem, że polityka ta oraz strategia są zgodne z opisem, o którym mowa w art. 70zc wpis zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI ust. 2 pkt 4 lit. b, a także statut lub umowę tej spółki.
4.
Zarządzający ASI wpisany do rejestru zarządzających ASI niezwłocznie informuje Komisję o zmianie danych określonych w ust. 1, w tym o zaprzestaniu zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną wpisaną do tego rejestru, a w przypadku gdy jest ono związane z przejęciem zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną przez inny podmiot – wskazuje równocześnie firmę (nazwę) i adres siedziby tego podmiotu.
1.
Zarządzający ASI wpisany do rejestru zarządzających ASI zapewnia, z uwzględnieniem art. 2 objaśnienie pojęć ust. 6 oraz art. 3 ustawowe pojęcie funduszu inwestycyjnego rozporządzenia 231/2013, monitorowanie łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zarządza, oraz jej obliczanie co najmniej raz na 12 miesięcy.
2.
W przypadku gdy łączna wartość aktywów, o której mowa w ust. 1, przekroczy próg określony w art. 70zb zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną ust. 1 i przekroczenie to nie będzie miało charakteru tymczasowego, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia 231/2013, zarządzający ASI:
1)
niezwłocznie informuje Komisję o przekroczeniu;
2)
w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przekroczenia:
a) składa wniosek o zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI zgodnie z art. 70s wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI albo
b) zaprzestaje wykonywania działalności zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi i informuje o tym niezwłocznie Komisję, wskazując datę zaprzestania wykonywania tej działalności.
3.
W przypadku niezłożenia w terminie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Komisja wydaje decyzję o wykreśleniu zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI.
1.
Komisja wykreśla zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI z urzędu w przypadku:
1)
ogłoszenia upadłości zarządzającego ASI lub otwarcia jego likwidacji;
1a)
wykreślenia zarządzającego ASI z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
1b)
nieuiszczenia opłaty za wpis do rejestru zarządzających ASI, powiększonej o należne odsetki, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia pisma informującego o wpisie do rejestru zarządzających ASI oraz wysokości związanej z tym opłaty;
1c)
nieuiszczenia rocznej opłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, o której mowa w art. 236 opłata za udzielenie zezwolenia lub zgody ust. 2g, powiększonej o należne odsetki, w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku uiszczenia tej opłaty;
1d)
nieprzekazania sprawozdania okresowego, o którym mowa w art. 222c okresowe sprawozdania towarzystwa i zarządzającego ASI ust. 1, uwzględniającego informacje określone w art. 222e informacje uzupełniające zakres informacji w formularzach sprawozdawczych ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu na przekazanie tego sprawozdania;
2)
niewykonywania działalności zarządzania ASI przez okres kolejnych 12 miesięcy;
3)
wydania zgodnie z art. 70ze obowiązki zarządzającego ASI wpisanego do rejestru zarządzających ASI ust. 3 albo art. 229a kompetencje Komisji w razie naruszenia przepisów prawa przez zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia ust. 2 ostatecznej decyzji o wykreśleniu zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI;
4)
uzyskania przez zarządzającego ASI zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI;
5)
poinformowania Komisji przez zarządzającego ASI o zaprzestaniu wykonywania działalności zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi w związku z niemającym charakteru tymczasowego przekroczeniem progu, o którym mowa w art. 70ze obowiązki zarządzającego ASI wpisanego do rejestru zarządzających ASI ust. 2.
2.
Na wniosek zarządzającego ASI, który nie zarządza żadną alternatywną spółką inwestycyjną, Komisja wykreśla go z rejestru zarządzających ASI przed upływem terminu określonego w ust. 1 pkt 2.
3.
W przypadku wykreślenia zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI zgodnie z ust. 1 pkt 1–3 przepisy art. 70x wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI ust. 3 i 4 oraz art. 70y rozwiązanie alternatywnej spółki inwestycyjnej stosuje się odpowiednio.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru zarządzających ASI przez Komisję, w tym sposób dokonywania wpisów oraz tryb jego udostępniania, uwzględniając zapewnienie sprawności postępowania.

Rozdział 4. (uchylony)

Dział IIIb. Przejęcie kontroli nad spółkami nienotowanymi na rynku regulowanym i notowanymi emitentami

1.
Przepisy niniejszego działu stosuje się w przypadku przejęcia przez fundusz kontroli nad spółką nienotowaną na rynku regulowanym lub notowanym emitentem, z wyjątkiem przejęcia kontroli nad:
1)
mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
2)
spółką celową specjalnego przeznaczenia, której przeważającym przedmiotem działalności jest nabywanie nieruchomości w celach inwestycyjnych i zarządzanie nimi.
2.
Przez użyte w niniejszym dziale określenia:
1)
spółka nienotowana na rynku regulowanym – rozumie się spółkę, której papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
2)
notowany emitent – rozumie się podmiot emitujący we własnym imieniu akcje lub inne papiery wartościowe o charakterze udziałowym dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
3)
fundusz – rozumie się specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty, alternatywną spółkę inwestycyjną oraz unijny AFI, które są zarządzane przez odpowiednio towarzystwo albo zarządzającego ASI;
4)
porozumienie – rozumie się pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania, zbywania lub posiadania praw udziałowych w innym podmiocie, zgodnego wykonywania prawa głosu z posiadanych w nim praw udziałowych lub prowadzenia w nim trwałej polityki finansowej i operacyjnej;
5)
kontrola – rozumie się w odniesieniu do:
a) spółki nienotowanej na rynku regulowanym – posiadanie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów w takiej spółce,
b) notowanego emitenta – bycie podmiotem dominującym wobec takiego emitenta;
6)
przejęcie kontroli – rozumie się doprowadzenie do uzyskania kontroli:
a) indywidualnie przez fundusz,
b) wspólnie przez więcej niż jeden fundusz zarządzany przez to samo towarzystwo albo tego samego zarządzającego ASI, gdy fundusze te łączy porozumienie,
c) przez fundusz na podstawie porozumienia między towarzystwem lub zarządzającym ASI, które nim zarządzają, i co najmniej jednym innym towarzystwem, zarządzającym ASI lub zarządzającym z UE.
3.
Do ustalenia udziału głosów, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. a, przyjmuje się wszystkie udziały, z którymi jest związane prawo głosu w spółce, znajdujące się w posiadaniu funduszu oraz podmiotu, nad którym sprawuje on kontrolę, lub podmiotów posiadających akcje w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz funduszu lub podmiotu, nad którym fundusz sprawuje kontrolę.
1.
Towarzystwo i zarządzający ASI każdorazowo zawiadamiają Komisję o osiągnięciu lub przekroczeniu przez zarządzany fundusz, który posiada, nabywa lub zbywa udziały lub akcje w spółce nienotowanej na rynku regulowanym, progu odpowiednio 10%, 20%, 30%, 50% lub 75% głosów w ogólnej liczbie głosów w tej spółce oraz o obniżeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej tych progów.
2.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, składa się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym towarzystwo albo zarządzający ASI dowiedzieli się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.
1.
O przejęciu przez fundusz kontroli nad spółką nienotowaną na rynku regulowanym towarzystwo albo zarządzający ASI, którzy zarządzają tym funduszem, zawiadamiają w terminie 10 dni roboczych od dnia przejęcia kontroli:
1)
Komisję;
2)
spółkę nienotowaną na rynku regulowanym, nad którą fundusz przejął kontrolę;
3)
wspólników lub akcjonariuszy spółki nienotowanej na rynku regulowanym, nad którą fundusz przejął kontrolę – w zakresie, w jakim dane o nich są dostępne towarzystwu albo zarządzającemu ASI.
2.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
informacje o liczbie udziałów w kapitale zakładowym spółki nienotowanej na rynku regulowanym posiadanych po przejęciu kontroli oraz o liczbie głosów wynikającej z posiadania akcji lub udziałów i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
2)
informacje o warunkach, na jakich przejęto kontrolę, w tym informacje o podmiotach, które w wyniku czynności prawnej dokonanej z przejmującym kontrolę będą uprawnione do wykonywania prawa głosu w spółce nienotowanej na rynku regulowanym;
3)
datę przejęcia kontroli;
4)
dane o towarzystwie albo zarządzającym ASI, które zarządzają funduszem przejmującym kontrolę;
5)
opis sposobów zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów pomiędzy towarzystwem, zarządzającym ASI oraz funduszem a spółką nienotowaną na rynku regulowanym albo wskazanie miejsca jego udostępnienia;
6)
opis zasad udostępniania informacji spółce nienotowanej na rynku regulowanym oraz innym podmiotom albo wskazanie miejsca jego udostępnienia.
3.
Towarzystwo oraz zarządzający ASI, o których mowa w ust. 1, dodatkowo przekazują:
1)
Komisji, w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, oraz uczestnikom albo inwestorom funduszu – informacje dotyczące źródeł pochodzenia środków finansowania działań, których skutkiem jest przejęcie kontroli;
2)
spółce nienotowanej na rynku regulowanym i wspólnikom albo akcjonariuszom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 – informacje o zamiarach dotyczących dalszego prowadzenia działalności tej spółki, w tym informacje mające istotny wpływ na stan zatrudnienia oraz warunki pracy i płacy w tej spółce.
4.
Towarzystwo oraz zarządzający ASI występują w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, skierowanym do spółki nienotowanej na rynku regulowanym, nad którą fundusz przejął kontrolę, o niezwłoczne:
1)
poinformowanie przedstawicieli pracowników spółki nienotowanej na rynku regulowanym, a w przypadku ich braku, pracowników tej spółki o przejęciu kontroli nad tą spółką,
2)
przekazanie przedstawicielom pracowników spółki nienotowanej na rynku regulowanym, a w przypadku ich braku, pracownikom tej spółki informacji, o których mowa w ust. 2, i udostępnienie im informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2, o ile z odrębnych przepisów nie wynikają ograniczenia w tym zakresie
– zgodnie z przepisami prawa pracy i w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
1.
Towarzystwo albo zarządzający ASI, którzy zarządzają funduszem przejmującym kontrolę nad notowanym emitentem, niezwłocznie przekazują:
1)
Komisji,
2)
notowanemu emitentowi, nad którym fundusz przejął kontrolę,
3)
wspólnikom albo akcjonariuszom notowanego emitenta, nad którym fundusz przejął kontrolę – w zakresie, w jakim dane o nich są dostępne towarzystwu lub zarządzającemu ASI
– informacje związane z przejęciem kontroli.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
dane o towarzystwie albo zarządzającym ASI, którzy zarządzają funduszem przejmującym kontrolę;
2)
opis sposobów zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów pomiędzy towarzystwem, zarządzającym ASI oraz funduszem a notowanym emitentem, albo wskazanie miejsca jego udostępnienia;
3)
opis zasad udostępniania informacji notowanemu emitentowi oraz innym podmiotom albo wskazanie miejsca jego udostępnienia.
3.
Towarzystwo albo zarządzający ASI, przekazując notowanemu emitentowi informacje, o których mowa w ust. 1, występują o niezwłoczne przekazanie tych informacji pracownikom tego emitenta lub ich przedstawicielom, zgodnie z przepisami prawa pracy i w sposób przyjęty u danego pracodawcy, o ile z odrębnych przepisów nie wynikają ograniczenia w tym zakresie.
4.
Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do towarzystwa ani zarządzającego ASI, którzy zarządzają funduszem przejmującym kontrolę nad notowanym emitentem, w zakresie, w jakim informacje określone w ust. 2 zostały ujawnione wraz z zawiadomieniem składanym zgodnie z art. 69 obowiązek zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej ustawy o ofercie publicznej.
1.
Towarzystwo oraz zarządzający ASI, którzy zarządzają funduszem przejmującym kontrolę nad spółką nienotowaną na rynku regulowanym lub nad notowanym emitentem, są obowiązani, w okresie 24 miesięcy od dnia przejęcia kontroli, zapobiegać wyprzedaży aktywów odpowiednio tej spółki albo tego emitenta.
2.
Zapobieganie wyprzedaży aktywów, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1)
zakaz wykonywania praw z akcji lub udziałów w spółce nienotowanej na rynku regulowanym lub w notowanym emitencie oraz innych czynności prawnych, w sposób skutkujący bezpośrednio lub pośrednio dokonaniem:
a) wypłat wynikających z prawa do udziału w zysku spółki nienotowanej na rynku regulowanym lub notowanego emitenta, w szczególności wypłat kwot wynikających z podziału zysku, odsetek od akcji, oraz zaliczek na poczet takich wypłat,
b) obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów lub akcji, nabycia udziałów lub akcji własnych spółki nienotowanej na rynku regulowanym lub notowanego emitenta,
c) zwrotu dopłat, o których mowa w art. 179 zwrot wspólnikom spółki z o. o. dokonanych dopłat § 1 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
2)
obowiązek podejmowania z zachowaniem należytej staranności działań mających na celu zapobieżenie skutkom określonym w pkt 1.
3.
Ograniczenia, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą:
1)
wypłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, dokonywanych przez spółkę nienotowaną na rynku regulowanym lub notowanego emitenta – w kwocie przekraczającej wartość różnicy między wartością aktywów netto z ostatniego rocznego sprawozdania finansowego tej spółki lub tego emitenta a wartością stanowiącą sumę wartości wpłaconej części kapitału zakładowego oraz wartości kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych, w zakresie, w jakim ustawa, statut albo umowa tej spółki lub tego emitenta pozwalają na użycie tych kapitałów;
2)
wypłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, dokonywanych przez spółkę nienotowaną na rynku regulowanym lub notowanego emitenta – w zakresie, w jakim kwota przeznaczona do podziału między wspólników albo akcjonariuszy nie przekracza zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału, oraz pomniejszonego o kwotę niepokrytych strat z lat ubiegłych, wartości bilansowej udziałów albo akcji własnych oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą, statutem albo umową tej spółki lub tego emitenta powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe;
3)
nabycia przez spółkę nienotowaną na rynku regulowanym lub notowanego emitenta lub na rzecz tej spółki lub tego emitenta udziałów albo akcji własnych – w zakresie, w jakim takie nabycie jest dopuszczalne na podstawie odrębnych przepisów, o ile wartość nabywanych udziałów albo akcji łącznie z wartością udziałów albo akcji uprzednio nabytych przez tę spółkę lub tego emitenta lub nabytych na jej rzecz lub na jego rzecz nie będzie przekraczać wartości różnicy pomiędzy wartością aktywów netto z ostatniego rocznego sprawozdania finansowego tej spółki lub tego emitenta a wartością stanowiącą sumę wartości wpłaconej części kapitału zakładowego oraz wartości kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych w zakresie, w jakim ustawa, statut albo umowa tej spółki pozwalają na użycie tych kapitałów;
4)
obniżenia kapitału zakładowego w granicach dozwolonych ustawą – jeżeli obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych strat lub przeniesienie określonych kwot do kapitałów rezerwowych, pod warunkiem że w wyniku tej operacji wartość kapitałów rezerwowych nie przekroczy 10% obniżonego kapitału zakładowego.

Dział IV. Depozytariusz

Rozdział 1. Depozytariusz funduszu inwestycyjnego

1.
Towarzystwo, w drodze zawartej z depozytariuszem pisemnej umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego, ustanawia jednego depozytariusza dla każdego funduszu inwestycyjnego.
2.
Umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego można zawrzeć wyłącznie z:
1)
bankiem krajowym, którego fundusze własne wynoszą co najmniej 100 000 000 zł;
2)
oddziałem instytucji kredytowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli fundusze przydzielone do dyspozycji tego oddziału wynoszą co najmniej 100 000 000 zł;
3)
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną.
3.
Umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego zamkniętego można zawrzeć również z firmą inwestycyjną uprawnioną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli jej kapitał założycielski, o którym mowa w art. 97 kapitał założycielski domu maklerskiego ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wynosi co najmniej równowartość w złotych 750 000 euro.
4.
Równowartość w złotych wyrażonej w euro kwoty, o której mowa w ust. 3, jest ustalana zgodnie z art. 98 wysokość kapitału założycielskiego domu maklerskiego ust. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Przypisy: 1
1.
Obowiązki depozytariusza wynikające z umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego, z uwzględnieniem art. 83 , art 85–90 i art 92–97 rozporządzenia 231/2013 – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego, obejmują:
1)
przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego;
2)
prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego;
3)
zapewnienie, aby środki pieniężne funduszu inwestycyjnego były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom;
4)
zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu inwestycyjnego;
5)
zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa oraz emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;
6)
zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu;
7)
zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;
8)
zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu inwestycyjnego;
9)
wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego;
10)
weryfikowanie zgodności działania funduszu inwestycyjnego z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem w zakresie innym niż wynikający z pkt 5–8 oraz z uwzględnieniem interesu uczestników.
2.
W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 159 działalność funduszu inwestycyjnego zamkniętego jako funduszu składającego się z subfunduszy, depozytariusz oprócz rejestru aktywów funduszu prowadzi subrejestry aktywów każdego z subfunduszy.
3.
Depozytariusz zapewnia zgodne z prawem i statutem wykonywanie obowiązków funduszu, o których mowa w ust. 1 pkt 3–8, co najmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz oraz nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i statutem funduszu.
4.
Podmiot wykonujący funkcje depozytariusza funduszu inwestycyjnego nie może wykonywać innych czynności dotyczących tego funduszu lub towarzystwa, które mogłyby wywołać konflikt interesów pomiędzy nim, funduszem inwestycyjnym, towarzystwem lub uczestnikami funduszu inwestycyjnego, w szczególności pełnić funkcji prime brokera, chyba że:
1)
oddzieli pod względem organizacyjnym i technicznym sprawowanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego od wykonywania innych czynności, których wykonywanie może powodować powstanie konfliktu interesów, oraz
2)
zapewni właściwą identyfikację, monitorowanie oraz zarządzanie konfliktami interesów, a także informowanie uczestników funduszu o stwierdzonych przypadkach wystąpienia takiego konfliktu.
Orzeczenia: 1
1.
Depozytariusz jest obowiązany do wytoczenia powództwa na rzecz uczestników funduszu przeciwko towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji, a w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a albo 1b, funduszem inwestycyjnym zarządza i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca albo zarządzający z UE – przeciwko tej spółce albo przeciwko temu zarządzającemu z UE z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania tym funduszem i prowadzenia jego spraw należącym odpowiednio do kompetencji spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE zgodnie z art. 272c ograniczenia w uprawnieniach spółki zarządzającej funduszem inwestycyjnym otwartym ust. 1 albo z art. 276e czynności wyłączone z zarządzania funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE ust. 1.
2.
Depozytariusz wytacza powództwo, o którym mowa w ust. 1, na wniosek uczestnika funduszu.
3.
Depozytariusz może udzielić pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu.
4.
Z uwzględnieniem art. 98 koszty procesu § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.), koszty procesu ponosi uczestnik funduszu, z wyjątkiem kosztów zastępstwa procesowego uczestnika, które w przypadku przegrania procesu ponosi depozytariusz.
5.
W przypadku gdy depozytariusz stwierdzi brak podstaw do wytoczenia powództwa, jest obowiązany zawiadomić o tym uczestnika, nie później niż w terminie trzech tygodni od dnia złożenia wniosku przez uczestnika.
6.
Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wystąpiło kilku uczestników funduszu inwestycyjnego, a szkoda każdego z uczestników spowodowana jest niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tych samych obowiązków towarzystwa, spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE, i w ocenie depozytariusza zasadne jest wytoczenie powództwa także w imieniu innych uczestników funduszu, depozytariusz ogłasza zgodnie z określonym w statucie funduszu sposobem podawania informacji do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej o zamiarze wytoczenia powództwa, o którym mowa w ust. 1, oraz o możliwości zgłaszania przez uczestników depozytariuszowi wniosków o wytoczenie takiego powództwa w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.
7.
Depozytariusz może żądać od towarzystwa, a w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a albo 1b, funduszem inwestycyjnym zarządza i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca albo zarządzający z UE – od spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE, podmiotów, o których mowa w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa lub art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu, podmiotu, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu lub dokonywanie wyceny aktywów funduszu, biegłego rewidenta funduszu, agenta emisji prowadzącego zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ewidencję osób uprawnionych z certyfikatów inwestycyjnych oraz podmiotu prowadzącego rejestr uczestników albo rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, na których zapisywane są certyfikaty inwestycyjne, informacji niezbędnych do wytoczenia powództwa, o którym mowa w ust. 1.
1.
Instrumenty finansowe będące papierami wartościowymi, stanowiące aktywa funduszu inwestycyjnego, o których mowa w art. 5 forma papierów wartościowych i art. 5a papiery wartościowe rejestrowane w depozycie papierów wartościowych ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, są zapisywane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariusza.
2.
Aktywa funduszu, w tym instrumenty finansowe, które nie mogą być zapisane na rachunku papierów wartościowych, są przechowywane przez depozytariusza.
3.
Instrumenty finansowe inne niż wskazane w ust. 1 i 2 oraz inne aktywa funduszu inwestycyjnego, które ze względu na ich istotę nie mogą być przechowywane przez depozytariusza, są zapisywane przez depozytariusza w rejestrze aktywów funduszu.
4.
Depozytariusz jest obowiązany do weryfikowania uprawnień funduszu inwestycyjnego do aktywów, o których mowa w ust. 3, na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez towarzystwo lub fundusz, a jeżeli jest to możliwe – również na podstawie ksiąg wieczystych, rejestrów publicznych oraz innych ewidencji.
5.
W przypadku gdy środki pieniężne funduszu inwestycyjnego są przechowywane przez depozytariusza na rzecz funduszu na rachunku bankowym lub na rachunku pieniężnym służącym obsłudze rachunku papierów wartościowych prowadzonym w imieniu depozytariusza, na rachunkach tych nie mogą być przechowywane inne środki poza tymi, które są należne funduszowi.
6.
Depozytariusz nie może wykorzystywać we własnym imieniu i na własny rachunek aktywów, o których mowa w ust. 1–3.
1.
Członkowie organów depozytariusza i jego pracownicy nie mogą być członkami zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa.
1a.
Osoby wyznaczone przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego powinny posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w tym zakresie oraz nie mogą być karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
2.
Depozytariusz nie może być akcjonariuszem towarzystwa będącego organem funduszu inwestycyjnego, którego aktywa rejestruje, ani spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE, którzy zarządzają takim funduszem i prowadzą jego sprawy.
3.
Jeżeli uczestnicy funduszu inwestycyjnego ponieśli szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków towarzystwa w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji, domniemywa się, że depozytariusz będący podmiotem z grupy kapitałowej towarzystwa świadomie zaniechał wykonywania swoich obowiązków wynikających z ustawy oraz umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Depozytariusz będący podmiotem, o którym mowa w art. 71 umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego ust. 2 pkt 1, jest obowiązany do wskazania Komisji członków zarządu odpowiedzialnych za wykonywanie czynności depozytariusza.
1.
Umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego, z uwzględnieniem art. 83 rozporządzenia 231/2013 – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego, określa szczegółowe obowiązki depozytariusza i funduszu inwestycyjnego oraz sposób ich wykonywania, w tym zasady wymiany informacji między funduszem inwestycyjnym a depozytariuszem, niezbędnych depozytariuszowi do wykonywania jego obowiązków, a także wynagrodzenie depozytariusza i sposób kalkulacji kosztów obciążających fundusz.
2.
Umowa, o której mowa w ust. 1, nie może wyłączyć albo ograniczyć obowiązków depozytariusza określonych w ustawie.
1.
Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 obowiązki depozytariusza funduszu inwestycyjnego ust. 1 i art. 72a obowiązek wytoczenia powództwa przez depozytariusza na rzecz uczestników funduszu inwestycyjnego.
2.
Depozytariusz odpowiada wobec funduszu inwestycyjnego za utratę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 72b zapisywanie aktywów funduszu inwestycyjnego ust. 1, stanowiących aktywa funduszu inwestycyjnego oraz aktywów funduszu, o których mowa w art. 72b zapisywanie aktywów funduszu inwestycyjnego ust. 2.
3.
Odpowiedzialność depozytariusza, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego.
4.
W przypadku utraty instrumentu finansowego, o którym mowa w art. 72b zapisywanie aktywów funduszu inwestycyjnego ust. 1, stanowiącego aktywa funduszu inwestycyjnego lub aktywa funduszu, o którym mowa w art. 72b zapisywanie aktywów funduszu inwestycyjnego ust. 2, depozytariusz niezwłocznie zwraca funduszowi inwestycyjnemu taki sam instrument finansowy lub takie samo aktywo albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego instrumentu finansowego lub aktywa.
5.
Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 101 rozporządzenia 231/2013 – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.
6.
Uczestnicy funduszu mogą dochodzić roszczeń od depozytariusza bezpośrednio lub po udzieleniu towarzystwu pełnomocnictwa za jego pośrednictwem.

Fundusz inwestycyjny lub depozytariusz mogą rozwiązać umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego, za wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy. O wypowiedzeniu umowy wypowiadający zawiadamia niezwłocznie Komisję.
Jeżeli depozytariusz nie wykonuje obowiązków określonych w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego albo wykonuje je nienależycie, fundusz inwestycyjny może rozwiązać umowę, za wypowiedzeniem, w terminie krótszym niż 6 miesięcy. O wypowiedzeniu umowy fundusz zawiadamia niezwłocznie Komisję.
W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości depozytariusza, fundusz inwestycyjny niezwłocznie dokonuje zmiany depozytariusza. Przepisu art. 76 wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego nie stosuje się.
1.
Zmiana depozytariusza jest dokonywana w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie obowiązków określonych w art. 72 obowiązki depozytariusza funduszu inwestycyjnego ust. 1.
2.
Depozytariusz, z którym rozwiązano umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego, jest obowiązany wydać depozytariuszowi, z którym fundusz inwestycyjny zawarł taką umowę, rejestr aktywów, przechowywane aktywa funduszu inwestycyjnego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 obowiązki depozytariusza funduszu inwestycyjnego ust. 1 w terminach uzgodnionych przez strony, jednakże bez zbędnej zwłoki.
1.
Zmiana depozytariusza wymaga zgody Komisji.
2.
W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, zgoda, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Przechowywane przez depozytariusza aktywa funduszu inwestycyjnego albo wpłaty dokonane na rachunek, o którym mowa w art. 28 wpłaty do funduszu inwestycyjnego ust. 1 i art. 130 dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne drugiej i następnych emisji funduszu inwestycyjnego zamkniętego ust. 1, nie mogą być przedmiotem egzekucji kierowanej przeciwko depozytariuszowi oraz nie wchodzą do masy upadłości depozytariusza i nie mogą być objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym.
W przypadku gdy towarzystwo będące organem funduszu inwestycyjnego zawarło umowę, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1a albo 1b, depozytariusz tego funduszu inwestycyjnego i spółka zarządzająca albo zarządzający z UE zawierają w formie pisemnej umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji, która powinna określać w szczególności:
1)
opis zasad przechowywania aktywów funduszu w odniesieniu do poszczególnych klas aktywów funduszu inwestycyjnego;
2)
opis postępowania w przypadku zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, prospektu informacyjnego, prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub warunków emisji, w szczególności w zakresie odnoszącym się do obowiązków depozytariusza;
3)
opis zasad wymiany informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania działalności spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE oraz depozytariusza, z uwzględnieniem uprawnień depozytariusza do weryfikowania informacji przekazywanych przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE, w tym przeprowadzania przez depozytariusza wizyt w miejscu wykonywania działalności przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE;
4)
opis zasad weryfikacji przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE wypełniania obowiązków przez depozytariusza;
5)
obowiązki stron w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
6)
zasady zmiany umowy oraz jej rozwiązania.

Rozdział 2. Depozytariusz alternatywnej spółki inwestycyjnej

1.
Zarządzający ASI, w drodze zawartej z depozytariuszem pisemnej umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej, ustanawia jednego depozytariusza dla każdej zarządzanej alternatywnej spółki inwestycyjnej.
2.
Umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej można zawrzeć wyłącznie z:
1)
bankiem krajowym;
2)
oddziałem instytucji kredytowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
firmą inwestycyjną uprawnioną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 384 _ 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli jej kapitał założycielski, o którym mowa w art. 97 kapitał założycielski domu maklerskiego ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wynosi co najmniej równowartość w złotych 750 000 euro;
4)
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną.
3.
Umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej można zawrzeć również z prime brokerem działającym w charakterze kontrahenta takiej spółki, jeżeli:
1)
oddzieli on pod względem organizacyjnym i technicznym sprawowanie funkcji depozytariusza od wykonywania swoich funkcji w charakterze prime brokera oraz
2)
zapewni on właściwą identyfikację i monitorowanie konfliktów interesów oraz zarządzanie nimi, a także informowanie inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej o stwierdzonych przypadkach wystąpienia takiego konfliktu.
4.
Równowartość w złotych wyrażonej w euro kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 3, jest ustalana zgodnie z art. 98 wysokość kapitału założycielskiego domu maklerskiego ust. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
1.
Obowiązki depozytariusza wynikające z umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej, z uwzględnieniem art. 83 , art 85–90 i art 92–97 rozporządzenia 231/2013, obejmują:
1)
przechowywanie aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej;
2)
prowadzenie rejestru wszystkich aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej;
3)
zapewnienie, aby środki pieniężne alternatywnej spółki inwestycyjnej były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom;
4)
zapewnienie właściwego monitorowania przepływu środków pieniężnych alternatywnej spółki inwestycyjnej;
5)
zapewnienie, aby wprowadzanie alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu i odkupywanie praw uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi ASI;
6)
zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z inwestorami alternatywnej spółki inwestycyjnej;
7)
zapewnienie, aby wartość aktywów netto i wartość prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej była obliczana zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi ASI;
8)
zapewnienie, aby dochody alternatywnej spółki inwestycyjnej były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi ASI;
9)
wykonywanie poleceń alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zarządzającego ASI, chyba że są sprzeczne z prawem lub regulacjami wewnętrznymi ASI;
10)
weryfikowanie zgodności działania alternatywnej spółki inwestycyjnej z przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi ASI w zakresie innym niż wynikający z pkt 5–8 oraz z uwzględnieniem interesu inwestorów.
2.
Depozytariusz zapewnia zgodne z prawem i regulacjami wewnętrznymi ASI oraz regulacjami wewnętrznymi zarządzającego ASI wykonywanie przez alternatywną spółkę inwestycyjną oraz zarządzającego ASI czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3–8 i 10, co najmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną oraz zarządzającego ASI, a także nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i regulacjami wewnętrznymi ASI oraz regulacjami wewnętrznymi zarządzającego ASI.
3.
Podmiot wykonujący funkcje depozytariusza nie może wykonywać innych czynności dotyczących alternatywnej spółki inwestycyjnej lub zarządzającego ASI, które mogłyby wywołać konflikt interesów pomiędzy nim, tą spółką, jej inwestorami lub zarządzającym ASI, chyba że:
1)
oddzieli pod względem organizacyjnym i technicznym sprawowanie funkcji depozytariusza od wykonywania innych czynności, których wykonywanie może powodować powstanie konfliktu interesów, oraz
2)
zapewni właściwą identyfikację i monitorowanie konfliktów interesów oraz zarządzanie nimi, a także informowanie inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej o stwierdzonych przypadkach wystąpienia takiego konfliktu.
1.
Depozytariusz jest obowiązany do wytoczenia powództwa na rzecz klientów detalicznych alternatywnej spółki inwestycyjnej, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760, przeciwko zarządzającemu ASI albo zarządzającemu z UE z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną.
2.
Depozytariusz wytacza powództwo, o którym mowa w ust. 1, na wniosek klienta detalicznego.
3.
Depozytariusz może udzielić pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu.
4.
Z uwzględnieniem art. 98 pełnomocnictwa - rodzaje § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. − Kodeks postępowania cywilnego, koszty procesu ponosi klient detaliczny, z wyjątkiem kosztów zastępstwa procesowego tego klienta, które w przypadku przegrania procesu ponosi depozytariusz.
5.
W przypadku gdy depozytariusz stwierdzi brak podstaw do wytoczenia powództwa, jest obowiązany zawiadomić o tym klienta detalicznego, nie później niż w terminie trzech tygodni od dnia złożenia wniosku przez tego klienta.
6.
Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wystąpiło kilku klientów detalicznych alternatywnej spółki inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, a szkoda każdego z klientów detalicznych spowodowana jest niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tych samych obowiązków zarządzającego ASI albo zarządzającego z UE, i w ocenie depozytariusza zasadne jest wytoczenie powództwa także w imieniu innych klientów detalicznych tej alternatywnej spółki inwestycyjnej, depozytariusz ogłasza na swojej stronie internetowej informację o zamiarze wytoczenia powództwa, o którym mowa w ust. 1, oraz możliwości zgłaszania przez klientów detalicznych depozytariuszowi wniosków o wytoczenie takiego powództwa w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.
7.
Depozytariusz może żądać od zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE, podmiotów, o których mowa w art. 70g powierzenie wykonywania czynności zarządzającego ASI, podmiotu, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych alternatywnej spółki inwestycyjnej lub dokonywanie wyceny aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz biegłego rewidenta alternatywnej spółki inwestycyjnej informacji niezbędnych do wytoczenia powództwa, o którym mowa w ust. 1.
1.
Instrumenty finansowe będące papierami wartościowymi, stanowiące aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej, o których mowa w art. 5 forma papierów wartościowych i art. 5a papiery wartościowe rejestrowane w depozycie papierów wartościowych ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, są zapisywane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariusza.
2.
Aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym instrumenty finansowe, które nie mogą być zapisane na rachunku papierów wartościowych, są przechowywane przez depozytariusza.
3.
Instrumenty finansowe inne niż wskazane w ust. 1 i 2 oraz inne aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej, które ze względu na ich istotę nie mogą być przechowywane przez depozytariusza, są zapisywane przez depozytariusza w rejestrze aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej.
4.
Depozytariusz jest obowiązany do weryfikowania uprawnień alternatywnej spółki inwestycyjnej do aktywów, o których mowa w ust. 3, na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez tę spółkę lub zarządzającego ASI, a jeżeli jest to możliwe – również na podstawie ksiąg wieczystych, rejestrów publicznych oraz innych ewidencji.
5.
W przypadku gdy środki pieniężne alternatywnej spółki inwestycyjnej są przechowywane przez depozytariusza na rzecz tej spółki na rachunku bankowym lub na rachunku pieniężnym służącym obsłudze rachunku papierów wartościowych prowadzonym w imieniu depozytariusza, na rachunkach tych nie mogą być przechowywane inne środki poza tymi, które są należne alternatywnej spółce inwestycyjnej.
6.
Depozytariusz nie może wykorzystywać we własnym imieniu i na własny rachunek aktywów, o których mowa w ust. 1–3, o ile nie uzyska uprzedniej zgody alternatywnej spółki inwestycyjnej.
Umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej, z uwzględnieniem art. 83 rozporządzenia 231/2013, określa szczegółowe obowiązki depozytariusza i alternatywnej spółki inwestycyjnej lub zarządzającego ASI oraz sposób ich wykonywania, w tym zasady wymiany informacji między tą spółką lub zarządzającym ASI a depozytariuszem, niezbędnych depozytariuszowi do wykonywania jego obowiązków, a także wynagrodzenie depozytariusza i sposób kalkulacji kosztów obciążających alternatywną spółkę inwestycyjną lub zarządzającego ASI związanych z wykonywaniem przez depozytariusza jego działalności. Przepis art. 74 umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego ust. 2 stosuje się odpowiednio.