• Ustawa o komercjalizacji ...
  01.10.2023

Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (poprzedni tytuł: o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”)

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2022.0.2542 t.j. - Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (poprzedni tytuł: o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa reguluje zasady i tryb:
1)
komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, działającego na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. poz. 474, z późn. zm. ), zwanego dalej „PKP”;
2)
restrukturyzacji spółki akcyjnej powstałej w wyniku komercjalizacji PKP, działającej pod firmą „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna”, z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „PKP SA”.
Orzeczenia: 1
1.
Komercjalizacja PKP, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu PKP w spółkę akcyjną, w której Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.
2.
PKP SA wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było PKP, bez względu na charakter prawny tych stosunków, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
3.
Restrukturyzacja PKP SA, w rozumieniu ustawy, obejmuje działania zmieniające strukturę przedsiębiorstwa spółki, polegające na:
1)
utworzeniu przez PKP SA spółek przewozowych, spółki zarządzającej liniami kolejowymi oraz innych spółek;
2)
gospodarowaniu mieniem, w szczególności poprzez wnoszenie do spółek, sprzedaż, oddawanie do odpłatnego korzystania, a także zbywanie mienia zbędnego, w tym zasobów mieszkaniowych;
3)
zmianie poziomu i struktury zatrudnienia;
4)
zamianie wierzytelności na akcje i udziały PKP SA w spółkach przez nią utworzonych.
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
Do zbywania akcji PKP SA stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807, 872, 1459 i 1512).
7.
Do PKP SA stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 i 1488), zwanej dalej „Kodeksem spółek handlowych”, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
Minister właściwy do spraw transportu zatwierdza zmiany do aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej pod firmą „CARGOTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Cargotor” od dnia objęcia większości udziałów w kapitale zakładowym Cargotor przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwaną dalej „PLK SA”.
Zgromadzenie wspólników, od dnia objęcia większości udziałów w kapitale zakładowym Cargotor przez PLK SA, powołuje Radę Nadzorczą Cargotor spośród osób wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz powołuje w jej skład jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
1.
Udziały Cargotor należące do PLK SA mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa.
2.
Minister właściwy do spraw transportu wykonuje prawa z udziałów Cargotor należących do Skarbu Państwa.

Rozdział 2. Komercjalizacja PKP

1.
Komercjalizacji PKP dokonuje minister właściwy do spraw transportu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2.
Zarząd PKP w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy jest obowiązany przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw transportu kwestionariusz przedsiębiorstwa oraz inne dokumenty, niezbędne do sporządzenia aktu komercjalizacji PKP, ustalone przez Radę Ministrów w odrębnych przepisach.
3.
Minister właściwy do spraw transportu sporządza za Skarb Państwa akt komercjalizacji PKP.
1.
W akcie komercjalizacji PKP ustala się:
1)
statut PKP SA;
2)
wysokość kapitału akcyjnego PKP SA;
3)
imiona i nazwiska członków pierwszego Zarządu PKP SA i pierwszej Rady Nadzorczej PKP SA; 1/3 składu Rady Nadzorczej PKP SA stanowią wybrani przedstawiciele pracowników PKP, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
Wyboru przedstawicieli pracowników PKP do pierwszej Rady Nadzorczej PKP SA dokonuje się w trybie określonym dla wyboru przedstawicieli pracowników PKP do Rady PKP w ustawie, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1.
3.
Niedokonanie wyboru przedstawicieli pracowników PKP do pierwszej Rady Nadzorczej PKP SA nie stanowi przeszkody do wpisu spółki do rejestru handlowego i do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą PKP SA.
4.
Udział przedstawicieli pracowników w organach spółek, o których mowa w art. 14 spółki przewozowe, art. 15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA i art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek, określają ich statuty lub umowy spółek.
5.
Do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PKP SA w pierwszym Zarządzie PKP SA powołuje się Prezesa Zarządu PKP - Dyrektora Generalnego PKP, chyba że nie wyrazi on zgody na pełnienie tej funkcji.
6.
Akt komercjalizacji PKP zastępuje określone w przepisach Kodeksu handlowego czynności poprzedzające złożenie wniosku o wpis spółki do rejestru handlowego.
Orzeczenia: 2
1.
Bilans zamknięcia PKP staje się bilansem otwarcia PKP SA, przy czym suma kapitałów PKP SA: akcyjnego i zapasowego jest równa funduszom PKP - założycielskiemu i przedsiębiorstwa. Przy ustalaniu kapitałów uwzględnia się nierozliczony wynik finansowy z lat poprzedzających komercjalizację PKP.
2.
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień komercjalizacji PKP, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą PKP SA, zatwierdza Walne Zgromadzenie PKP SA.
W razie niezatwierdzenia sprawozdania finansowego PKP za rok obrotowy poprzedzający komercjalizację oraz nierozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy poprzedzający komercjalizację, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz rozliczenia wyniku finansowego dokona Walne Zgromadzenie PKP SA.
1.
Niezwłocznie po sporządzeniu aktu komercjalizacji Zarząd PKP SA składa wniosek o wpis spółki do rejestru handlowego.
2.
Wykreślenie PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych następuje z urzędu z dniem wpisu PKP SA do rejestru handlowego.
3.
Wpis PKP SA do rejestru handlowego oraz związane z tym wykreślenie PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych stają się skuteczne pierwszego dnia miesiąca przypadającego po dniu wydania postanowienia o wpisie.
Orzeczenia: 1
1.
Pracownicy PKP stają się, z mocy prawa, pracownikami PKP SA, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Stosunek pracy członków Zarządu PKP oraz pracowników zatrudnionych na podstawie powołania wygasa, z mocy prawa, z dniem wykreślenia PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych. Pracownikom, których stosunek pracy wygasł, przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia liczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Odprawa ta nie przysługuje w przypadku przyjęcia, do dnia wygaśnięcia stosunku pracy, propozycji zatrudnienia w PKP SA.
3.
Rada PKP ulega rozwiązaniu, z mocy prawa, z dniem określonym w art. 8 wpis PKP SA do rejestru handlowego, ust. 3.
Członków Zarządu PKP SA oraz Rady Nadzorczej PKP SA powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie PKP SA.
Pracownikowi PKP SA, będącemu członkiem Rady Nadzorczej PKP SA, spółka nie może, w okresie sprawowania mandatu członka Rady Nadzorczej PKP SA i w okresie roku po jego wygaśnięciu, wypowiedzieć stosunku pracy. W tym czasie spółka nie może również zmienić na niekorzyść pracownika jego warunków pracy i płacy, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24113 stosowanie postanowień układu zbiorowego pracy, § 2 Kodeksu pracy.

Rozdział 3. Restrukturyzacja organizacyjna PKP SA

1.
PKP SA utworzy spółki do prowadzenia działalności w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich oraz kolejowych przewozów towarowych, zwane dalej "spółkami przewozowymi".
2.
Spółki przewozowe, z dniem wpisu do rejestru handlowego, w zakresie wykonywanego przez nie rodzaju przewozów, wstępują w prawa i obowiązki PKP SA jako przewoźnika kolejowego, w rozumieniu:
1)
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8);
2)
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 oraz z 2022 r. poz. 727 i 1846).
1.
PKP SA utworzy spółkę akcyjną do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania liniami kolejowymi, działającą pod firmą "PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna".
2.
PLK SA, z dniem wpisu do rejestru handlowego, wstępuje w prawa i obowiązki PKP SA w zakresie zarządzania liniami kolejowymi, w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 14 spółki przewozowe ust. 2 pkt 2.
2a.
W okresie korzystania przez PLK SA ze środków publicznych do finansowania inwestycji infrastrukturalnych akcje tej spółki nie dają prawa do dywidendy.
3.
Zarządzanie liniami kolejowymi PLK SA obejmuje również zadania, o których mowa w art. 49 okresowa kontrola przewoźnika kolejowego, ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym, wykonywane przez Straż Ochrony Kolei, wchodzącą w strukturę organizacyjną PLK SA.
4.
PLK SA staje się zarządem kolei, w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 14 spółki przewozowe, ust. 2 pkt 2.
4a.
PLK SA zarządza liniami kolejowymi oraz pozostałą infrastrukturą kolejową, określoną w przepisach ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, z wyłączeniem budynków i budowli przeznaczonych do obsługi przewozu osób i rzeczy wraz z zajętymi pod nie gruntami.
4b.
Wyłączenie, o którym mowa w ust. 4a, nie obejmuje budowli położonych na gruntach wchodzących w skład linii kolejowych.
5.
Minister właściwy do spraw transportu zatwierdza statut PLK SA oraz jego zmiany.
6.
Walne Zgromadzenie PLK SA powołuje Radę Nadzorczą PLK SA spośród osób wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz powołuje w jej skład jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Liczbę członków Rady Nadzorczej PLK SA określa statut.
6a.
(uchylony)
6b.
(uchylony)
6c.
(uchylony)
7.
(uchylony)
8.
Akcje PLK SA będące własnością PKP SA i Skarbu Państwa nie mogą być zbywane, z zastrzeżeniem ust. 8a. Do akcji PLK SA będących własnością Skarbu Państwa przepisu art. 13 akcje Skarbu Państwa nie podlegające zbyciu ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie stosuje się.
8a.
Akcje PLK SA będące własnością PKP SA mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa.
9.
W przypadku zbycia akcji PKP SA na rzecz spółki, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb Państwa lub inna państwowa osoba prawna, lub na rzecz spółki, o której mowa w art. 13 akcje Skarbu Państwa nie podlegające zbyciu ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, albo likwidacji PKP SA, akcje PLK SA będące własnością PKP SA nieodpłatnie przejmuje Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie umowy.
Orzeczenia: 12
PKP SA utworzy spółki, o których mowa w art. 14 spółki przewozowe i art. 15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA, w terminie 6 miesięcy od dnia wpisu do rejestru handlowego.
1.
PKP SA wniesie do spółek, o których mowa w art. 14 spółki przewozowe i art. 15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia PKP SA wkłady niepieniężne w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych wyodrębnionych z jej przedsiębiorstwa, niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie określonym w art. 14 spółki przewozowe ust. 1 i art. 15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA ust. 1, oraz wkłady pieniężne.
2.
Wkłady niepieniężne, o których mowa w ust. 1, zostaną wniesione według wartości skorygowanej aktywów netto.
3.
Do utworzenia spółek, o których mowa w art. 14 spółki przewozowe i art. 15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA, nie stosuje się przepisów art. 311 sprawozdanie założycieli spółki akcyjnej, art. 312 badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej przez biegłego rewidenta, art. 314 potwierdzenie zapoznania się akcjonariuszy spółki akcyjnej ze sprawozdaniem założycieli oraz opinią biegłego rewidenta i art. 336 uchylony Kodeksu spółek handlowych.
4.
Czynności związane z wnoszeniem wkładów do spółki określonej w art. 15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych.
5.
PKP SA wniesie w formie wkładu niepieniężnego do PLK SA linie kolejowe, w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, obejmujące wszelkie nakłady, z wyłączeniem gruntów wchodzących w skład linii kolejowych niemających uregulowanego stanu prawnego oraz środków trwałych w budowie. Za grunty, o których mowa w zdaniu pierwszym, uważa się także grunty o uregulowanym stanie prawnym wymagające przeprowadzenia podziałów nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846) w celu wydzielenia części gruntów wchodzących w skład infrastruktury kolejowej, niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie określonym w art. 15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA ust. 1.
6.
Grunty wchodzące w skład linii kolejowych, które nie mogą być wniesione w formie wkładu niepieniężnego z uwagi na nieuregulowany stan prawny, zostaną oddane PLK SA przez PKP SA do nieodpłatnego korzystania na podstawie umowy.
7.
PKP SA jest obowiązana do wnoszenia do PLK SA w formie wkładów niepieniężnych gruntów będących przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 6, niezwłocznie po uregulowaniu stanu prawnego poszczególnych nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 7a.
7a.
PLK SA oraz PKP SA określają, w drodze umowy, warunki przygotowania oraz realizacji przez PKP SA lub inne podmioty inwestycji zlokalizowanych na gruntach wchodzących w skład linii kolejowych. Umowy uwzględniać będą wykonywanie przez PLK SA obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, termin wniesienia do PLK SA w formie wkładu niepieniężnego gruntów objętych umową oraz warunki korzystania z wybudowanego obiektu.
8.
Do wnoszenia do PLK SA wkładów niepieniężnych, o których mowa w ust. 1, 5 i 7, nie stosuje się:
1)
przepisów art. 431 podwyższenie kapitału zakładowego § 7 Kodeksu spółek handlowych w zakresie wynikającym z przepisów art. 311 sprawozdanie założycieli spółki akcyjnej i art. 312 badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej przez biegłego rewidenta tego kodeksu;
2)
uprawnienia, o którym mowa w art. 4 uprawnienia Krajowego Ośrodka w razie przeniesienia własności nieruchomości rolnej ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461 i 1846);
3)
uprawnień, o których mowa w art. 37a prawo pierwokupu gruntu ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672 i 1726).
9.
Nieodpłatne korzystanie, o którym mowa w ust. 6, nie stanowi w PLK SA i PKP SA przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
10.
Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 5, podejmuje Walne Zgromadzenie PKP SA, na wniosek Zarządu PKP SA.
11.
W sprawach, o których mowa w ust. 7, nie są wymagane uchwały Walnego Zgromadzenia PKP SA.
1.
PKP SA nie może bez zgody PLK SA sprzedać lub ustanowić hipoteki na nieruchomości stanowiącej linię kolejową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, i przekazanej PLK SA na podstawie umowy, o której mowa w art. 17 wniesienie przez PKP SA do spółek wkładów niepieniężnych ust. 6.
2.
PKP SA, PLK SA oraz spółki, o których mowa w art. 14 spółki przewozowe i art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek, a także spółki utworzone przez PKP do dnia, w którym skuteczny stał się wpis PKP SA do rejestru przedsiębiorców, w których Skarb Państwa, PKP SA lub państwowe osoby prawne posiadają 100 % akcji lub udziałów, są obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw transportu na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, obliczoną na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, według stanu z dnia wystąpienia o zgodę, z zastrzeżeniem ust. 2b i 6a.
2a.
Do czynności prawnych, o których mowa w ust. 2 i 3a, nie stosuje się przepisów art 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2b.
Nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 2, czynność prawna:
1)
PKP SA, na której dokonanie jest wymagana zgoda walnego zgromadzenia PKP SA;
2)
PKP SA, polegająca na zbywaniu budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wraz z prawem do odpowiedniej przynależnej do nich części gruntu oraz towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, jeżeli odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 7;
3)
PLK SA, polegająca na oddaniu, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, do odpłatnego korzystania maszyn lub urządzeń przedsiębiorcom wykonującym roboty budowlane na rzecz PLK SA;
4)
PLK SA lub PKP SA dokonywana ze Spółką Celową, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354
oraz z 2022 r. poz. 807, 1079, 1390 i 1846), lub spółką, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, dotycząca aktywów trwałych zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych.
2c.
Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, występują spółki: PKP SA, PLK SA lub spółki, o których mowa w art. 14 spółki przewozowe i art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek, a także spółki utworzone przez PKP do dnia, w którym skuteczny stał się wpis PKP SA do rejestru przedsiębiorców, w których Skarb Państwa, PKP SA lub państwowe osoby prawne posiadają 100 % akcji lub udziałów, określając:
1)
przedmiot rozporządzenia z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych identyfikujących składniki aktywów trwałych;
2)
wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia;
3)
sposób rozporządzenia;
4)
podmiot, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie;
5)
uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej.
2d.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2c, dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające:
a) prawo do przedmiotu rozporządzenia,
b) wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia, o której mowa w ust. 2c pkt 2: wycenę rzeczoznawcy albo oświadczenie wnioskodawcy - jeżeli wartość przedmiotu rozporządzenia można ustalić na podstawie opublikowanych cenników lub notowań giełdowych albo jeżeli koszt wyceny przewyższa 20% wartości bilansowej przedmiotu rozporządzenia;
2)
projekt umowy, na podstawie której ma być dokonane rozporządzenie;
3)
inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.
2e.
Zgoda, o której mowa w ust. 2, jest wyrażana na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok. Zgoda może zostać wydana z zastrzeżeniem warunków.
3.
Nie podlega sprzedaży mienie wchodzące w skład linii kolejowej o państwowym znaczeniu, będącej własnością PKP SA, PLK SA lub Skarbu Państwa.
3a.
Za zgodą ministra właściwego do spraw transportu mienie, o którym mowa w ust. 3, może być zbyte na rzecz Spółki Celowej, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, lub spółki, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
3b.
Do wniosku złożonego przez Spółkę Celową, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, lub spółkę, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, o wydanie zgody, o której mowa w ust. 3a, dołącza się opinię PKP SA i PLK SA.
3c.
Opinia, o której mowa w ust. 3b, jest wydawana na wniosek Spółki Celowej, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, lub spółki, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie zgody, o której mowa w ust. 3a.
4.
Zgoda, o której mowa w ust. 2 lub 3a, lub odmowa zgody jest wyrażana w drodze decyzji administracyjnej.
5.
(uchylony)
6.
(uchylony)
6a.
Do dokonywania przez PLK SA albo PKP SA czynności prawnych polegających na nieodpłatnym przejęciu przez właściwą miejscowo jednostkę samorządu terytorialnego albo wskazanego przez nią zarządcę linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej w zarządzanie, w celu jej dalszej eksploatacji na okres nie dłuższy niż 3 lata, zgoda ministra właściwego do spraw transportu nie jest wymagana. Zgoda ministra właściwego do spraw transportu jest wymagana do kolejnej czynności prawnej dotyczącej tego samego przedmiotu rozporządzenia lub okresu dłuższego niż 3 lata.
7.
Czynności prawne dokonane z naruszeniem ust. 2, 3a i 6a są nieważne.
8.
PKP SA i PLK SA nie mogą sprzedawać, wnosić do spółek lub oddawać do odpłatnego korzystania innym podmiotom budynków mieszkalnych będących ich własnością, z zastrzeżeniem przepisów ust. 9 i rozdziału 7.
9.
PKP SA wniesie do PLK SA w formie wkładu niepieniężnego, w uzgodnionych wzajemnie terminach i na uzgodnionych warunkach, budynki wraz z zajętymi pod nie gruntami, niezbędne do zarządzania infrastrukturą kolejową, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, w których znajdują się lokale mieszkalne, położone na gruntach wchodzących w skład linii kolejowej.
Orzeczenia: 4
1.
Linie kolejowe niebędące liniami o znaczeniu państwowym mogą być przez PLK SA albo PKP SA w porozumieniu z PLK SA, za zgodą ministra właściwego do spraw transportu, przekazywane nieodpłatnie na własność lub oddane do korzystania na podstawie umów prawa cywilnego jednostce samorządu terytorialnego w celu wykonywania przewozów kolejowych, przy zachowaniu istniejącego połączenia z siecią kolejową.
2.
Jednostka samorządu terytorialnego występuje o przekazanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio do PLK SA albo PKP SA.
3.
Do wniosku PLK SA albo PKP SA o wyrażenie zgody przez ministra właściwego do spraw transportu na przekazanie nieodpłatnie na własność lub oddanie do korzystania na podstawie umów prawa cywilnego jednostce samorządu terytorialnego linii kolejowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 18 wymóg uzyskania zgody na sprzedaż lub ustanowienie hipoteki na linii kolejowej ust. 2c pkt 2 i ust. 2d pkt 1 lit. b. We wniosku należy wskazać wartość księgową przedmiotu rozporządzenia ustaloną na dzień podjęcia uchwały zarządu spółek o przekazaniu lub oddaniu do korzystania linii kolejowej.
4.
Zmiana sposobu wykorzystania przekazanych linii kolejowych przez jednostkę samorządu terytorialnego wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw transportu. Do wniosku jednostki samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio art. 18 wymóg uzyskania zgody na sprzedaż lub ustanowienie hipoteki na linii kolejowej ust. 2c pkt 1 i 3–5, ust. 2d pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 oraz ust. 2e i 4.
5.
W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana zwrócić tę nieruchomość odpowiednio PKP SA lub PLK SA w stanie niepogorszonym, a w przypadku wyrażenia zgody - jest obowiązana przekazać PKP SA lub PLK SA kwotę za nieruchomość obliczoną według wartości rynkowej, z uwzględnieniem stanu i cen nieruchomości z dnia wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw transportu.
6.
Roszczenie dotyczące zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości albo zwrotu kwoty odpowiadającej wartości nieruchomości przekazanej na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, podlega ujawnieniu w księdze wieczystej. Podstawą wpisu roszczenia do ksiąg wieczystych przekazywanych nieruchomości jest umowa, o której mowa w ust. 1.
Linie kolejowe niebędące liniami o znaczeniu państwowym zbędne dla działalności PLK SA mogą być przez PLK SA albo PKP SA w porozumieniu z PLK SA, za zgodą ministra właściwego do spraw transportu, sprzedawane przedsiębiorcom, z zastrzeżeniem art. 18a przekazywanie linii kolejowych jednostce samorządu terytorialnego.
Przy wyrażaniu zgody, o której mowa w art. 18a przekazywanie linii kolejowych jednostce samorządu terytorialnego i art. 18b sprzedaż linii kolejowych przedsiębiorcom, minister właściwy do spraw transportu bierze pod uwagę politykę państwa w zakresie infrastruktury kolejowej.
1.
PKP SA, na wniosek jednostki samorządu terytorialnego i za zgodą ministra właściwego do spraw transportu, może przenieść w drodze umowy na jednostkę samorządu terytorialnego prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z usytuowanymi na niej budynkami dworców kolejowych w granicach niezbędnych do prawidłowego z nich korzystania, na zasadach określonych w ust. 2. Zgoda ministra właściwego do spraw transportu jest zgodą, o której mowa w art. 18 wymóg uzyskania zgody na sprzedaż lub ustanowienie hipoteki na linii kolejowej ust. 2.
2.
Wniosek jednostki samorządu terytorialnego powinien zawierać oświadczenie właściwych jej organów o przyjęciu zobowiązania tej jednostki do:
1)
wykonania, w określonym terminie, przebudowy lub remontu dworca kolejowego;
2)
zapewnienia, na podstawie umowy, spółkom prowadzącym działalność w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich możliwości i warunków obsługi przewozu osób, w szczególności pomieszczeń poczekalni, kas biletowych i parkingów, a także pomieszczeń dla urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i ich obsługi.
3.
Umowa, o której mowa w ust. 1, określa termin i zakres przebudowy lub remontu dworca kolejowego oraz zakres odpowiedzialności jednostki samorządu terytorialnego za niewykonanie przebudowy lub remontu w terminie.
4.
Jednostka samorządu terytorialnego, która nabyła prawo własności nieruchomości albo prawo użytkowania wieczystego, o których mowa w ust. 1, wraz z lokalami mieszkalnymi, które zajmują osoby określone w art. 42 prawo do nabycia lokalu mieszkalnego w zasobach PKP SA ust. 1, stosuje do sprzedaży tych lokali odpowiednio przepisy art. 43 zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach PKP SA-46.
5.
Jeżeli stroną umowy, o której mowa w ust. 1, jest gmina, zobowiązania PKP SA z tytułu podatku od nieruchomości wobec gminy wraz z odsetkami za zwłokę lub opłatą prolongacyjną wygasają z dniem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, do wysokości nieprzekraczającej wartości rynkowej prawa własności albo odpowiednio wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wraz z wygaśnięciem zobowiązań PKP SA wobec gminy z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę lub opłatą prolongacyjną, wygasają roszczenia PKP SA o zapłatę ceny w tej samej wysokości.
6.
W przypadku, jeżeli stroną umowy, o której mowa w ust. 1, jest jednostka samorządu terytorialnego inna niż gmina, jednostka ta może zobowiązać się wobec PKP SA, że zamiast zapłaty całości lub części ceny na rzecz PKP SA, przekaże właściwej gminie środki w wysokości równej zobowiązaniom PKP SA wobec tej gminy z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę lub opłatą prolongacyjną, jednak nie większej niż wartość rynkowa prawa własności albo odpowiednio wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
7.
Wraz z przekazaniem środków, o których mowa w ust. 6, wygasają do wysokości przekazanych środków zobowiązania PKP SA wobec gminy z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę lub opłatą prolongacyjną oraz roszczenia PKP SA wobec odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego o zapłatę ceny w tej samej wysokości.
8.
Właściwy organ podatkowy, w związku z zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1, wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, o którym mowa w ust. 5-7.
9.
Do decyzji, o której mowa w ust. 8, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).
Linie kolejowe niebędące liniami o znaczeniu państwowym przekazane jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z art. 18a przekazywanie linii kolejowych jednostce samorządu terytorialnego ust. 1 albo art. 39 gospodarowanie mieniem PKP SA ust. 3 lub 4, mogą być przez tę jednostkę, w porozumieniu z PKP SA albo PLK SA, za zgodą ministra właściwego do spraw transportu, przekazane nieodpłatnie na własność lub oddane do korzystania na podstawie umów prawa cywilnego innej jednostce samorządu terytorialnego w celu wykonywania przewozów kolejowych. Do wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw transportu stosuje się odpowiednio przepisy art. 18 wymóg uzyskania zgody na sprzedaż lub ustanowienie hipoteki na linii kolejowej ust. 2c pkt 1 i 3–5, ust. 2d pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 oraz ust. 2e i 4.
1.
PKP SA może tworzyć spółki w celu prowadzenia działalności innej niż określona w art. 14 spółki przewozowe, i art. 15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA,
2.
Przy tworzeniu spółek, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio zasady, warunki i tryb określone w art. 17 wniesienie przez PKP SA do spółek wkładów niepieniężnych,
W spółce, o której mowa w art. 14 spółki przewozowe i art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek, a także w spółce utworzonej przez PKP do dnia, w którym skuteczny stał się wpis PKP SA do rejestru przedsiębiorców, w której PKP SA dysponuje wszystkimi głosami na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu, członków zarządu powołuje i odwołuje zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie.
1.
Statuty oraz umowy spółek, o których mowa w art. 14 spółki przewozowe i art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek, w przypadku gdy PKP SA posiada w tych spółkach co najmniej 51% akcji lub udziałów, zatwierdza Walne Zgromadzenie PKP SA.
2.
W aktach tworzących spółki, o których mowa w art. 14 spółki przewozowe, art. 15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA i art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek, PKP SA jest zobowiązana wskazać sposób zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczenia lub gwarancji, o którym mowa w art. 32 emisja obligacji przez PKP SA ust. 15, polegający na przewłaszczeniu na zabezpieczenie akcji lub udziałów PKP SA w tych spółkach.
3.
(uchylony)
4.
Należące do Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych akcje lub udziały spółek, o których mowa w art. 14 spółki przewozowe i art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek, zbywa minister właściwy do spraw transportu lub PKP SA na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ministra właściwego do spraw transportu.
5.
(uchylony)
6.
Oświadczenia woli składane spółce przez PKP SA wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przepisów art. 173 forma oświadczeń woli jedynego wspólnika spółki z o.o. § 2 i art. 303 wykonywanie uprawnień akcjonariusza w jednoosobowej spółce akcyjnej § 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
Do zbywania akcji lub udziałów należących do PKP SA w spółkach wykonujących przewozy pasażerskie i przewozy towarowe na linii szerokotorowej, wpisanych do rejestru przedsiębiorców przed dniem wpisania do rejestru PKP SA, stosuje się odpowiednio art. 20 akty tworzące spółki PKP SA ust. 4, z zastrzeżeniem art. 20c finansowanie kosztów zbycia akcji lub udziałów spółek.
W przypadku zbycia akcji lub udziałów spółkom, o których mowa w art. 14 spółki przewozowe, art. 15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA i art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek, a także spółkom utworzonym przez PKP do dnia, w którym skuteczny stał się wpis PKP SA do rejestru przedsiębiorców, nabywanych przez te spółki w celu umorzenia, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
Finansowanie kosztów związanych ze zbyciem akcji lub udziałów spółek, o których mowa w art. 14 spółki przewozowe i art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek, oraz akcji lub udziałów należących do PKP SA w spółkach wykonujących przewozy pasażerskie i przewozy towarowe na linii szerokotorowej wpisanych do rejestru przedsiębiorców przed dniem wpisania do rejestru PKP SA, może odbywać się ze środków:
1)
budżetu państwa, w przypadku gdy zbycia dokonuje minister właściwy do spraw transportu;
2)
PKP SA, w przypadku gdy zbycia dokonuje PKP SA na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ministra właściwego do spraw transportu;
3)
zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
4)
spółki, której akcje lub udziały są zbywane, na podstawie umowy zawartej pomiędzy tą spółką a zbywającym.
1.
Środki ze zbycia akcji lub udziałów pomniejszone o wpłatę, o której mowa w art. 63 wpłaty do Funduszu Własności Pracowniczej ust. 2, PKP SA przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
2.
Środki, o których mowa w ust. 1, wraz z oprocentowaniem są przeznaczane na:
1)
spłatę zobowiązań PKP SA wynikających z obligacji, kredytów lub pożyczek, objętych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa;
2)
spłatę zobowiązań PKP SA wynikających z obligacji, kredytów lub pożyczek, przeznaczonych na spłatę poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa zobowiązań PKP SA;
3)
spłatę zobowiązań PKP SA wynikających z wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych za zobowiązania PKP SA;
4)
sfinansowanie wydatków w zakresie inwestycji lub remontów dworców kolejowych;
5)
podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach, w których PKP SA posiada akcje lub udziały, z przeznaczeniem na rozwój tych spółek lub udzielanie pożyczek na rzecz tych spółek.
3.
W okresie spłaty zobowiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, wykorzystanie środków, o których mowa w ust. 1, wraz z oprocentowaniem, przez PKP SA na cele, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody ministra właściwego do spraw transportu.
1.
Wykonywanie zadań przez PKP SA i utworzone przez nią spółki w zakresie obowiązku obrony Ojczyzny, w szczególności w zakresie przygotowania obszaru kolejowego, linii kolejowych i kolejowych pojazdów szynowych do realizacji zadań obronnych, a także finansowanie tych zadań, odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.
PKP SA koordynuje zadania obronne w spółkach utworzonych na podstawie art. 14 spółki przewozowe, art. 15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA i art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek.

Rozdział 4. Restrukturyzacja finansowa

1.
Restrukturyzacji finansowej na zasadach określonych w ustawie podlegają zobowiązania PKP SA:
1)
znane na dzień 30 czerwca 2002 r. zaległości z tytułu:
a) podatków:
- dochodowego od osób prawnych,
- od towarów i usług,
- akcyzowego,
- zniesionych przed dniem 1 marca 2003 r.,
b) cła;
2)
znane na dzień 31 grudnia 2001 r. zaległości wobec:
a) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek należnych do dnia 31 grudnia 1998 r. - w całości, oraz z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. - w części finansowanej przez płatnika, z zastrzeżeniem ust. 3,
b) Funduszu Pracy z tytułu należnych składek,
c) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu należnych wpłat,
d) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nieuiszczonych opłat i kar eksploatacyjnych;
3)
zaległości z tytułów wymienionych w pkt 1 powstałe do dnia 30 czerwca 2002 r. oraz z tytułów wymienionych w pkt 2 powstałe do dnia 31 grudnia 2001 r., ujawnione w terminie do dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 23 postępowanie restrukturyzacyjne ust. 1;
4)
odsetki za zwłokę od zaległości wymienionych w pkt 1-3.
2.
Restrukturyzacji podlegają również:
1)
zaległości, o których mowa w ust. 1, w stosunku do których do dnia 30 czerwca 2002 r. zostały wydane decyzje rozkładające ich spłatę na raty lub odraczające termin płatności, lub gdy zaległości te stanowią należności sporne w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców;
2)
opłaty prolongacyjne ustalone w związku z decyzjami, o których mowa w pkt 1;
3)
koszty egzekucyjne dotyczące zobowiązań, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem ust. 1 pkt 2 lit. a, powstałe do dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 23 postępowanie restrukturyzacyjne ust. 2.
3.
Nie podlegają restrukturyzacji zaległości z tytułu składki na ubezpieczenie emerytalne. Zaległości te podlegają spłacie w równych ratach w latach 2003-2006.
1.
Przepisy ustawy dotyczące restrukturyzacji finansowej stosuje się odpowiednio do należności z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę o restrukturyzacji tych należności, z wyjątkiem podatków, które nie są związane z wykonywaniem działalności gospodarczej.
2.
Umorzenie należności jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy nie powoduje uprawnienia tych jednostek do rekompensaty ubytku ich dochodów z tego tytułu przez budżet państwa.
Restrukturyzacja zobowiązań, o których mowa w art. 22 zobowiązania PKP SA podlegające restrukturyzacji finansowej, polega na umorzeniu tych zobowiązań w całości wraz z odsetkami za zwłokę lub opłatą prolongacyjną oraz kosztami egzekucyjnymi na zasadach określonych w ustawie.
Nie podlegają restrukturyzacji finansowej na zasadach określonych w ustawie zobowiązania, o których mowa w art. 22 zobowiązania PKP SA podlegające restrukturyzacji finansowej ust. 1 i 2 oraz art. 22a restrukturyzacja zobowiązań podatkowych PKP SA stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do których wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 2183) i nie zostało ono umorzone na podstawie art. 8 wpis PKP SA do rejestru handlowego ust. 5, albo zostało ono umorzone na podstawie art. 18 decyzja o warunkach restrukturyzacji ust. 7 tej ustawy.
1.
Złożenie wniosku o wydanie decyzji o restrukturyzacji zobowiązań wraz z programem restrukturyzacji, w terminie nie później niż do dnia 30 września 2003 r., do organu właściwego do ustalenia bądź do potwierdzenia oraz pobierania należności, będącego organem pierwszej instancji, zwanego dalej "organem restrukturyzacyjnym", w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, wszczyna z mocy prawa postępowanie restrukturyzacyjne.
2.
Po upływie roku od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego organ restrukturyzacyjny wydaje decyzję o zakończeniu restrukturyzacji, w której stwierdza umorzenie zobowiązań podlegających restrukturyzacji, jeżeli warunki, o których mowa w art. 28 przesłanki umorzenia zobowiązań PKP SA z tytułu podatków, składek i wpłat, ust. 1, zostały spełnione.
3.
Warunki określone w art. 28 przesłanki umorzenia zobowiązań PKP SA z tytułu podatków, składek i wpłat, ust. 1 pkt 1, 4 i 5 uważa się za spełnione w przypadku przedłożenia przez PKP SA organowi restrukturyzacyjnemu stosownego dokumentu, o którym mowa w art. 28 przesłanki umorzenia zobowiązań PKP SA z tytułu podatków, składek i wpłat, ust. 3.
1.
Do restrukturyzacji finansowej zobowiązań PKP SA wobec budżetu państwa, z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 22 zobowiązania PKP SA podlegające restrukturyzacji finansowej, stosuje się przepisy art. 66 szczególna forma wygaśnięcia zobowiązania podatkowego ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z zastrzeżeniem art. 17 wniesienie przez PKP SA do spółek wkładów niepieniężnych i art 24b-24d.
2.
Urząd skarbowy może nie wyrazić zgody na przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych za zobowiązania, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy czynności te mogłyby spowodować szkodę dla interesu Skarbu Państwa.
1.
Zobowiązania PKP SA z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, powstałe w rozliczeniu za lata 2011-2015, podlegają zapłacie w drodze przeniesienia własności akcji PLK SA, na warunkach określonych w ust. 2 i 4 oraz w art. 24d przeniesienie własności akcji PKP SA na Skarb Państwa.
2.
Zobowiązania, o których mowa w ust. 1, podlegają zapłacie w sposób określony w tym przepisie do wysokości kwoty odpowiadającej iloczynowi stawki podatku, o której mowa w art. 19 wysokość podatku ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) oraz dochodu uzyskanego przez PKP SA w danym roku podatkowym z tytułu:
1)
nabycia w zamian za wkłady niepieniężne akcji lub udziałów w PKP Cargo SA, PKP Intercity SA, PLK SA, PKP Energetyka SA, Telekomunikacja Kolejowa sp. z o.o. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., obliczonego jako różnica przychodu odpowiadającego wartości nominalnej objętych akcji lub udziałów i kosztu uzyskania tego przychodu, w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz
2)
wierzytelności podlegających zamianie na akcje PLK SA, wynikających z umowy zawartej między PKP SA i PLK SA na podstawie art. 17ust . 5 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 25 maja 2003 r.
3.
PKP SA zwalnia się w latach 2011-2015 z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, do wysokości kwoty określonej w ust. 2.
4.
PKP SA przysługuje prawo zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w sposób określony w ust. 1 także wówczas, gdy suma zapłaconych zaliczek przewyższa wysokość należnego podatku dochodowego od osób prawnych po pomniejszeniu o kwotę, o której mowa w ust. 2.
5.
Nadwyżka, wynikająca z różnicy zapłaconych zaliczek oraz należnego podatku pomniejszonego o wartość akcji PLK SA przeniesionych na rzecz Skarbu Państwa w trybie art. 24d przeniesienie własności akcji PKP SA na Skarb Państwa, podlega zwrotowi PKP SA, jeżeli przeniesienie własności akcji nastąpi nie później, niż do dnia, w którym upływa termin do złożenia zeznania za dany rok podatkowy.
6.
Do nadwyżki zaliczek, o której mowa w ust. 5, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dotyczące nadpłaty stosuje się odpowiednio.
1.
Zobowiązania PKP SA z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, powstałe w rozliczeniu za lata 2022–2026, podlegają zapłacie w drodze przeniesienia własności akcji PLK SA, na warunkach określonych w ust. 2 i 4 oraz w art. 24d przeniesienie własności akcji PKP SA na Skarb Państwa.
2.
Zobowiązania, o których mowa w ust. 1, podlegają zapłacie do wysokości kwoty odpowiadającej iloczynowi stawki podatku, o której mowa w art. 19 wysokość podatku ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dochodu uzyskanego przez PKP SA w danym roku podatkowym z tytułu:
1)
nabycia w zamian za wkłady niepieniężne akcji lub udziałów PLK SA, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. oraz innych spółek utworzonych na podstawie ustawy;
2)
nabycia w zamian za wkłady niepieniężne akcji lub udziałów w spółkach prowadzących działalność w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, innych niż spółki, o których mowa w pkt 1;
3)
wierzytelności podlegających zamianie na akcje lub udziały, wynikających z umów zawartych między PKP SA a PLK SA, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. na podstawie art. 17 wniesienie przez PKP SA do spółek wkładów niepieniężnych ust. 5 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 25 maja 2003 r.
3.
PKP SA zwalnia się w latach 2022–2026 z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, do wysokości kwoty określonej w ust. 2.
4.
Przepis ust. 1 stosuje się do zapłaty zobowiązań podatkowych PKP SA również w przypadku, gdy suma zapłaconych zaliczek przewyższa wysokość należnego podatku dochodowego od osób prawnych po pomniejszeniu o kwotę, o której mowa w ust. 2.
5.
Nadwyżka, wynikająca z różnicy zapłaconych zaliczek oraz należnego podatku dochodowego od osób prawnych pomniejszonego o wartość akcji PLK SA przeniesionych na rzecz Skarbu Państwa w trybie art. 24d przeniesienie własności akcji PKP SA na Skarb Państwa, podlega zwrotowi PKP SA, jeżeli przeniesienie własności akcji nastąpi nie później niż do dnia, w którym upływa termin do złożenia zeznania za dany rok podatkowy.
6.
Do nadwyżki, o której mowa w ust. 5, przepisy rozdziału 9 działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.
7.
Wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wymaga zgody ministra właściwego do spraw transportu. Przepisy art. 18 wymóg uzyskania zgody na sprzedaż lub ustanowienie hipoteki na linii kolejowej ust. 2, 2a, 2c–2e, 4 i 7 stosuje się.
Zobowiązania podatkowe PKP SA z tytułu podatku od towarów i usług, powstałe do dnia 31 grudnia 2015 r., do wysokości kwoty odpowiadającej podatkowi należnemu powstałemu w związku z rozliczeniem umowy zawartej między PKP SA i PLK SA na podstawie art. 17 wniesienie przez PKP SA do spółek wkładów niepieniężnych, ust. 5, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 25 maja 2003 r., podlegają zapłacie w drodze przeniesienia własności akcji PLK SA, na warunkach określonych w art. 24d przeniesienie własności akcji PKP SA na Skarb Państwa,
Zobowiązania podatkowe PKP SA z tytułu podatku od towarów i usług, powstałe do dnia 31 grudnia 2026 r., do wysokości kwoty odpowiadającej podatkowi należnemu powstałemu w związku z rozliczeniem umów zawartych między PKP SA a PLK SA, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. na podstawie art. 17 wniesienie przez PKP SA do spółek wkładów niepieniężnych ust. 5, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 25 maja 2003 r., podlegają zapłacie w drodze przeniesienia własności akcji PLK SA, na warunkach określonych w art. 24d przeniesienie własności akcji PKP SA na Skarb Państwa.
1.
Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, w wyniku zapłaty zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 24b zapłata zobowiązań PKP SA z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ust. 1, art. 24ba zapłata zobowiązań PKP SA z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych powstałych w rozliczeniu za lata 2022-2026 ust. 1, art. 24c zapłata zobowiązań PKP SA z tytułu podatku od towarów i usług i art. 24ca zapłata zobowiązań podatkowych PKP SA z tytułu podatku od towarów i usług powstałych do końca 2025 r., nabywa w kapitale zakładowym PLK SA akcje o wartości nominalnej odpowiadającej wysokości tych zobowiązań.
2.
Przeniesienie własności akcji, o którym mowa w art. 24b zapłata zobowiązań PKP SA z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ust. 1, art. 24ba zapłata zobowiązań PKP SA z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych powstałych w rozliczeniu za lata 2022-2026 ust. 1, art. 24c zapłata zobowiązań PKP SA z tytułu podatku od towarów i usług i art. 24ca zapłata zobowiązań podatkowych PKP SA z tytułu podatku od towarów i usług powstałych do końca 2025 r., następuje na wniosek PKP SA na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej między PKP SA a ministrem właściwym do spraw transportu, występującym w imieniu Skarbu Państwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.
3.
Z dniem przeniesienia własności akcji zobowiązania podatkowe PKP SA, o których mowa w art. 24b zapłata zobowiązań PKP SA z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ust. 1, art. 24ba zapłata zobowiązań PKP SA z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych powstałych w rozliczeniu za lata 2022-2026 ust. 1, art. 24c zapłata zobowiązań PKP SA z tytułu podatku od towarów i usług i art. 24ca zapłata zobowiązań podatkowych PKP SA z tytułu podatku od towarów i usług powstałych do końca 2025 r., wygasają.
4.
Minister właściwy do spraw transportu powiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2, przesyłając jednocześnie jej kopię.
5.
W związku z zawarciem umowy, o której mowa w ust. 2, naczelnik właściwego urzędu skarbowego wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zobowiązania podatkowego PKP SA.
Z dniem złożenia wniosku, o którym mowa w art. 23 postępowanie restrukturyzacyjne ust. 1, wstrzymuje się wykonanie decyzji podjętych przed tym dniem, dotyczących egzekucji zobowiązań, o których mowa w art. 22 zobowiązania PKP SA podlegające restrukturyzacji finansowej i art. 22a restrukturyzacja zobowiązań podatkowych PKP SA stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a wszczęte postępowania egzekucyjne podlegają zawieszeniu do dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 23 postępowanie restrukturyzacyjne ust. 2.
1.
Podstawą umorzenia zobowiązań, o których mowa w art. 22 zobowiązania PKP SA podlegające restrukturyzacji finansowej, jest spełnienie przez PKP SA następujących warunków:
1)
(uchylony)
2)
uregulowanie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, składki na Fundusz Pracy oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstałych w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 1 marca 2003 r., w terminie do dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 23 postępowanie restrukturyzacyjne ust. 1;
3)
terminowe regulowanie składki na ubezpieczenie emerytalne, pozostałych składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, począwszy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 23 postępowanie restrukturyzacyjne ust. 1;
4)
nieudzielanie poręczeń i gwarancji;
5)
niedokonywanie darowizn, chyba że dotyczy to majątku przynoszącego straty oraz majątku, o którym mowa w art. 39 gospodarowanie mieniem PKP SA ust. 3 i 4, art. 47 nieodpłatne przekazanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury technicznej i art. 81 przepis przejściowy ust. 1;
6)
wniesienie opłaty restrukturyzacyjnej w wysokości 1,5% od sumy należności objętych restrukturyzacją, pozostających we właściwości organu restrukturyzacyjnego, bez odsetek za zwłokę, i opłaty prolongacyjnej oraz kosztów egzekucyjnych.
1a.
Nie stanowi darowizny, o której mowa w ust. 1 pkt 5, częściowe umorzenie należności PKP lub PKP SA dokonane przez PKP SA w wyniku ugody pozasądowej, pod warunkiem że zawarta ugoda zabezpiecza spłatę pozostałej należności PKP lub PKP SA.
1b.
Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy wymienione w tym przepisie zobowiązania lub zaległości wraz z odsetkami za zwłokę nieobjęte restrukturyzacją zostaną przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 23 postępowanie restrukturyzacyjne ust. 2, rozłożone na raty lub zostaną odroczone terminy ich zapłaty na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem art. 24a odesłanie do przepisów Ordynacji podatkowej ust. 1.
1c.
Opłata restrukturyzacyjna stanowi dochód budżetu państwa albo dochód odpowiedniego funduszu, o którym mowa w art. 22 zobowiązania PKP SA podlegające restrukturyzacji finansowej ust. 1 pkt 2.
1d.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje odpowiednim funduszom należności z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej, proporcjonalnie do kwoty restrukturyzowanych zobowiązań.
1e.
Jeżeli restrukturyzacji podlegają należności jednostek samorządu terytorialnego, opłata restrukturyzacyjna stanowi dochód tych jednostek.
2.
Przychody z tytułu umorzeń, o których mowa w ust. 1, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
3.
Minister właściwy do spraw transportu nadzoruje spełnianie warunków wymienionych w ust. 1 oraz wydaje decyzje potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 1 pkt 1, 4 i 5.
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
PKP SA jest uprawniona do publicznej sprzedaży wymagalnych wierzytelności po cenie rynkowej.
Przy sprzedaży wierzytelności PKP SA stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) o zmianie wierzyciela, z tym że sprzedaż nie może być dokonana na rzecz dłużnika, jego zstępnych i wstępnych, podmiotu zależnego lub dominującego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 i 2140 oraz z 2022 r. poz. 872 i 1488).
1.
PKP SA w latach 2001-2004 wyemituje obligacje na podstawie przepisów o obligacjach o wartości nominalnej do 6.000.000.000 zł.
2.
Środki pochodzące z emisji obligacji, o których mowa w ust. 1, o wartości nominalnej do 3.900.000.000 zł mogą być przeznaczone, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 13, wyłącznie na:
1)
w pierwszej kolejności - spłatę kredytów lub pożyczek wraz z odsetkami od tych kredytów lub pożyczek oraz innymi kosztami, o których mowa w ust. 6;
2)
świadczenia przedemerytalne dla osób zwolnionych z PKP w 2000 r., wypłacane w latach 2000-2001, jednorazowe odprawy pieniężne dla pracowników zwalnianych w latach 2000-2002 z podmiotów wymienionych w art. 48 uprawnienia do odprawy pieniężnej, jednorazowe szkolenia, doradztwo zawodowe i społeczne dla pracowników, o których mowa w art. 56 szkolenia w celu zmiany lub zdobycia kwalifikacji ust. 1, oraz świadczenia socjalne z tytułu udzielonego urlopu kolejowego - w kwocie do 1.100.000.000 zł;
3)
spłatę zobowiązań oraz zapewnienie ciągłości procesu eksploatacyjnego, w tym zakup materiałów i usług, zakupy i remonty kolejowych pojazdów szynowych, modernizację urządzeń związanych z ruchem kolejowym i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w tym inwestycje - w kwocie do 1.450.000.000 zł, w tym:
a) spłatę zobowiązań wobec przedsiębiorstw utworzonych z zakładów i jednostek organizacyjnych wydzielonych z PKP w okresie od dnia 1 lipca 1991 r. do dnia 31 grudnia 1993 r. oraz zakup usług od tych przedsiębiorstw - w kwocie do 450.000.000 zł,
b) spłatę zobowiązań wobec przedsiębiorstw energetycznych oraz zakup energii i paliwa trakcyjnego - w kwocie do 300.000.000 zł,
c) spłatę zobowiązań eksploatacyjnych i inwestycyjnych związanych z modernizacją urządzeń ruchu kolejowego i bezpieczeństwem tego ruchu oraz zakupy kolejowych pojazdów szynowych - w kwocie do 700.000.000 zł;
4)
pokrycie zobowiązań głównych według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. z tytułu zobowiązań publicznoprawnych oraz zakupu materiałów i usług, w szczególności leków i środków opatrunkowych jednostek kolejowej służby zdrowia, wydzielonych z PKP w celu utworzenia z nich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - w kwocie do 45.000.000 zł;
5)
pokrycie kosztów usług świadczonych przez doradców prywatyzacyjnych dla PKP SA - w kwocie do 6.000.000 zł;
6)
pokrycie kosztów emisji obligacji, z wyjątkiem kosztów wykupu obligacji oraz płatności z tytułu odsetek lub dyskonta;
7)
spłatę zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonych oraz ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami - w kwocie do 420.000.000 zł;
8)
dofinansowanie deficytowych regionalnych przewozów pasażerskich wykonywanych przez PKP lub PKP SA albo spółki utworzone przez PKP lub PKP SA.
3.
Wydatki na realizację celów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-8, mogą być poniesione wyłącznie w zakresie, w jakim realizacja tych celów nie została sfinansowana środkami z kredytów lub pożyczek, o których mowa w ust. 6.
4.
W razie niewykorzystania środków finansowych w ramach poszczególnych zadań określonych w ust. 2 pkt 2-8, upoważnia się ministra właściwego do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, do ich przesuwania w ramach tych zadań.
5.
Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może udzielić, w imieniu Skarbu Państwa, poręczenia lub gwarancji spłaty zobowiązań PKP SA wynikających z obligacji.
5a.
Emisja obligacji oraz zaciąganie kredytów lub pożyczek, o których mowa w ust. 6, przekraczająca kwotę 3.900.000.000 zł, wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
5b.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przed wyrażeniem zgody, o której mowa w ust. 5a, dokona oceny zasadności takiej emisji, kosztów jej obsługi oraz możliwości spłaty przez PKP SA zobowiązań powstałych z tytułu emisji obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania spłaty tych zobowiązań, w tym przychodów z prywatyzacji spółek, o których mowa w art. 14 spółki przewozowe i art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek.
5c.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie może wyrazić zgody, o której mowa w ust. 5a, jeżeli po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 5b, wynikać będzie, że PKP SA nie będzie w stanie wykonać zobowiązań z tytułu emisji obligacji objętych poręczeniami lub gwarancjami Skarbu Państwa.
6.
Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może udzielić, w imieniu Skarbu Państwa, poręczenia lub gwarancji spłaty za PKP lub PKP SA kredytu lub pożyczki i związanych z nimi odsetek albo gwarancji spłaty kredytu lub pożyczki, udzielonych przez bank będący nierezydentem lub zagraniczną instytucję finansową, wraz z odsetkami od tego kredytu lub pożyczki oraz innymi kosztami, jeżeli wymagają tego zasady lub zwyczaje międzynarodowe, przeznaczonych na realizację celów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-8.
7.
PKP lub PKP SA występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o udzielenie poręczenia lub gwarancji w przypadkach, o których mowa w ust. 5 i ust. 6.
8.
Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 5 i ust. 6, mogą być udzielone do wysokości 100% wysokości kwoty objętej poręczeniem lub gwarancją oraz do wysokości 100% odsetek od tej kwoty wraz z innymi kosztami, jeżeli wymagają tego zasady lub zwyczaje międzynarodowe.
9.
Łączna kwota kredytów lub pożyczek, o których mowa w ust. 6, nie może przekroczyć kwoty 3.000.000.000 zł.
10.
Jeżeli kredyt lub pożyczka, o których mowa w ust. 6, udzielone przez bank będący nierezydentem lub zagraniczną instytucję finansową, na cele określone w ust. 2 pkt 2-8, jest kredytem lub pożyczką o terminie spłaty dłuższym niż 2 lata, to wartość nominalna obligacji przewidzianych do emisji, o której mowa w ust. 1, ulega pomniejszeniu o kwotę kapitału kredytu lub pożyczki objętych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa.
11.
Łączne wydatki na finansowanie celów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-8, ponoszone ze źródeł, o których mowa w ust. 1 lub w ust. 6, nie mogą przekroczyć kwoty 3.900.000.000 zł, a w przypadku wyrażenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych zgody, o której mowa w ust. 5a, kwoty 6.000.000.000 zł.
12.
Środki pochodzące z emisji obligacji będą przechowywane na, specjalnie otwartym w tym celu, oprocentowanym rachunku bankowym PKP SA w Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowa rachunku bankowego wymaga akceptacji ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
13.
Ze środków pochodzących z emisji obligacji, o których mowa w ust. 1, oraz kredytów lub pożyczek, o których mowa w ust. 6, mogą być spłacone kredyty lub pożyczki wraz z odsetkami od tych kredytów lub pożyczek i innymi kosztami, udzielone PKP przez banki lub zagraniczne instytucje finansowe, przeznaczone na realizację celów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7.
14.
Umowę poręczenia lub gwarancji oraz umowę o udzielenie poręczenia lub gwarancji podpisuje, w imieniu Skarbu Państwa, z upoważnienia Rady Ministrów, minister właściwy do spraw finansów publicznych.
15.
Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczenia lub gwarancji stanowi w szczególności przewłaszczenie akcji lub udziałów w spółkach, o których mowa w art. 14 spółki przewozowe, art. 15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA i art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek, na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
16.
Do czasu ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 15, zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczenia lub gwarancji mogą stanowić, w szczególności weksle własne in blanco, wystawione przez PKP lub PKP SA, lub akt notarialny, w którym PKP lub PKP SA podda się egzekucji na rzecz Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z poręczenia lub gwarancji.
17.
Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, spośród spółek, o których mowa w art. 14 spółki przewozowe, art. 15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA lub art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek, spółki, których akcje i udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 5 i 6; wartość ustanowionych zabezpieczeń określa się z uwzględnieniem wartości księgowej spółek, a w przypadku spółki PLK SA z uwzględnieniem wartości nominalnej jej akcji.
18.
(uchylony)
Do poręczeń lub gwarancji, o których mowa w art. 32 emisja obligacji przez PKP SA ust. 5 i ust. 6, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1613), z wyjątkiem art. 4 uchylony, art. 31 limit kwoty, do której mogą być udzielane przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancje, art. 44 przepis przejściowy, art. 46 przepis przejściowy pkt 1 i art. 47 przepis przejściowy.
Orzeczenia: 1
Wszelkie środki finansowe pochodzące z kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczone na cele wymienione w art. 32 emisja obligacji przez PKP SA, ust. 2 oraz na spłatę objętych poręczeniami lub gwarancjami Skarbu Państwa zobowiązań wraz z odsetkami oraz innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tymi zobowiązaniami, a także środki finansowe gromadzone przez PKP SA na specjalnych rachunkach bankowych przeznaczone na spłatę tych kredytów, pożyczek i wykup obligacji wraz z odsetkami, nie podlegają egzekucji.
1.
Wierzytelności Skarbu Państwa wobec PKP SA z tytułu wykonania umów gwarancji podlegają zamianie na akcje PLK SA, przez nabycie przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w kapitale zakładowym PLK SA akcji o wartości nominalnej odpowiadającej wysokości tych wierzytelności.
2.
Na wierzytelności, o których mowa w ust. 1, składają się dokonane przez Skarb Państwa w 2002 r. wypłaty z tytułu umów gwarancji wraz z odsetkami.
3.
Szczegółowe warunki zamiany wierzytelności, o których mowa w ust. 1, na akcje PLK SA określi umowa zawarta między PKP SA a ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, występującym w imieniu Skarbu Państwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu.
4.
(uchylony)

Rozdział 4a. Restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych

1.
Restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych polega na zawarciu przez PKP SA ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Zobowiązania cywilnoprawne objęte poręczeniami lub gwarancjami Skarbu Państwa powstałe na skutek zaciągnięcia kredytów oraz wyemitowania obligacji nie podlegają restrukturyzacji, o której mowa w ust. 1.
3.
W celu rozpoczęcia restrukturyzacji finansowej zobowiązań, o których mowa w ust. 1, PKP SA składa do ministra właściwego do spraw transportu wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.
4.
Do wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego PKP SA załącza:
1)
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie finansowe sporządzone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku;
2)
spis wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych, z wyłączeniem wierzycieli wierzytelności określonych w ust. 2, z podaniem wysokości wierzytelności każdego z nich z podziałem na poszczególne lata, oraz listę zabezpieczeń tych wierzytelności;
3)
spis dłużników, z podaniem wysokości długu każdego z nich z podziałem na poszczególne lata, oraz listę zabezpieczeń;
4)
projekt ugody restrukturyzacyjnej lub inną ugodę zawartą z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych wraz z informacją o przebiegu jej realizacji.
1.
Minister właściwy do spraw transportu wydaje decyzję o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, zwaną dalej "decyzją restrukturyzacyjną", po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.
Postępowanie restrukturyzacyjne może być wszczęte w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r.
1.
Jeżeli ugoda restrukturyzacyjna, o której mowa w art. 33c restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych PKP SA, ust. 1, nie zostanie zawarta w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji restrukturyzacyjnej, minister właściwy do spraw transportu wydaje decyzję o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.
2.
Do ugody restrukturyzacyjnej nie stosuje się przepisów rozdziału 8 w dziale II Kodeksu postępowania administracyjnego.
1.
Ugoda restrukturyzacyjna jest zawarta, jeżeli opowiedzą się za nią wierzyciele wierzytelności cywilnoprawnych mający łącznie ponad 50% ogólnej sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom wymienionym w spisie, o którym mowa w art. 33c restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych PKP SA, ust. 4 pkt 2.
2.
Ugoda restrukturyzacyjna wiąże wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych wymienionych w spisie, o którym mowa w art. 33c restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych PKP SA, ust. 4 pkt 2.
1.
Przedmiotem ugody restrukturyzacyjnej może być restrukturyzacja zobowiązań cywilnoprawnych polegająca w szczególności na:
1)
ich umorzeniu w całości lub w części;
2)
rozłożeniu ich spłaty na raty;
3)
odroczeniu terminu ich spłaty.
2.
Warunki ugody, w zakresie ust. 1, mogą być różne dla różnych grup wierzycieli.
1.
Ugodę restrukturyzacyjną zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
PKP SA przekazuje ugodę restrukturyzacyjną ministrowi właściwemu do spraw transportu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3.
Ugoda restrukturyzacyjna może być wypowiedziana w czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego tylko z ważnych powodów i tylko przez wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych mających łącznie ponad 50% sumy wierzytelności objętych ugodą.
4.
W przypadku wypowiedzenia ugody restrukturyzacyjnej minister właściwy do spraw transportu umarza postępowanie restrukturyzacyjne.
1.
Kwota umorzonych zobowiązań cywilnoprawnych PKP SA nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
2.
Wysokość umorzonych zobowiązań cywilnoprawnych, z wyjątkiem odsetek, w tym skapitalizowanych, stanowi koszt uzyskania przychodu wierzyciela PKP SA objętego restrukturyzacją, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym:
1)
w całości, gdy wierzytelność była uprzednio zaliczona do przychodów należnych;
2)
w 50%, gdy wierzytelność powstała w wyniku udzielenia kredytu lub pożyczki przez bank lub jednostkę organizacyjną uprawnioną do udzielania kredytów (pożyczek) na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania.
1.
PKP SA jest obowiązana do wykonywania postanowień ugody restrukturyzacyjnej.
2.
Wykonanie postanowień ugody restrukturyzacyjnej stanowi podstawę zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego.
3.
Decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego wydaje minister właściwy do spraw transportu.
4.
Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
1.
Minister właściwy do spraw transportu umarza postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli upłynął termin zakończenia restrukturyzacji określony w decyzji restrukturyzacyjnej, a postanowienia ugody restrukturyzacyjnej nie zostały wykonane.
2.
Minister właściwy do spraw transportu może przed terminem zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego, określonym w decyzji restrukturyzacyjnej, umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne w przypadku, gdy PKP SA nie wykonuje postanowień ugody restrukturyzacyjnej.
3.
Pomimo umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego ugoda wiąże strony, chyba że jej postanowienia stanowią inaczej.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się również do spółek utworzonych na podstawie art. 14 spółki przewozowe, art. 15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA i art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek.

Rozdział 4b. Rekompensata dla PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. z tytułu wykonywania przewozów pasażerskich w ramach obowiązku świadczenia usług publicznych w okresie od dnia 1 października 2001 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r.

1.
Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu przekaże PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o., zwanej dalej "PKP PR", tytułem rekompensaty za straty poniesione przez PKP PR w związku z wykonywaniem przewozów pasażerskich w ramach obowiązku świadczenia usług publicznych w okresie od dnia 1 października 2001 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. dotację w kwocie 2.160.000.000 zł, przy czym kwota:
1)
500.
000.000 zł zostanie przekazana - w terminie do dnia 31 lipca 2008 r.;
2)
883.
000.000 zł zostanie przekazana w równych transzach miesięcznych - w terminie do dnia 30 listopada 2008 r.;
3)
777.
000.000 zł zostanie przekazana - w terminie do dnia 30 listopada 2009 r.
2.
Kwoty, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane zgodnie ze szczegółowym harmonogramem określonym w umowie zawartej między ministrem właściwym do spraw transportu a PKP PR.
3.
Kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększają kapitał zapasowy PKP PR.
1.
Dotacja, o której mowa w art. 33m rekompensata z tytułu wykonywania przez PKP PR sp. z o.o. przewozów pasażerskich jako usług publicznych ust. 1, przeznaczona jest na spłatę zobowiązań PKP PR powstałych w związku z wykonywaniem przewozów pasażerskich w ramach obowiązku świadczenia usług publicznych, z tym że kwota 300.000.000 zł z kwoty określonej w art. 33m rekompensata z tytułu wykonywania przez PKP PR sp. z o.o. przewozów pasażerskich jako usług publicznych ust. 1 pkt 3 przeznaczona jest na spłatę pożyczek udzielonych PKP PR przez PKP SA na dofinansowanie regionalnych przewozów pasażerskich wykonywanych w ramach obowiązku świadczenia usług publicznych.
2.
Dotacja, o której mowa w ust. 1, stanowi zaspokojenie wszelkich roszczeń PKP PR o wypłatę rekompensaty w związku z wykonywaniem przewozów pasażerskich w ramach obowiązku świadczenia usług publicznych.
PKP PR najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu środków finansowych, o których mowa w art. 33m rekompensata z tytułu wykonywania przez PKP PR sp. z o.o. przewozów pasażerskich jako usług publicznych, ust. 1, dokona spłaty zobowiązań określonych w art. 33n przeznaczenie dotacji przekazanej PKP PR sp. z o.o., ust. 1 w kwocie otrzymanej z budżetu państwa.
Środki pieniężne, o których mowa w art. 33m rekompensata z tytułu wykonywania przez PKP PR sp. z o.o. przewozów pasażerskich jako usług publicznych, nie podlegają egzekucji ani nie mogą stanowić przedmiotu zabezpieczenia roszczeń.
1.
PKP SA otrzyma z budżetu państwa w 2008 r. i w 2009 r., na zasadach określonych w ustawie, pożyczki w łącznej kwocie 1.860.000.000 zł, z tym że pożyczkę w kwocie:
1)
1.
383.000.000 zł - w terminie do dnia 30 września 2008 r.;
2)
477.
000.000 zł - w terminie do dnia 30 września 2009 r.
2.
Pożyczki, o których mowa w ust. 1, zostaną udzielone na podstawie umów zawartych w 2008 r. i w 2009 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych a PKP SA.
3.
Pożyczki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać przekazane PKP SA w ratach. Pierwsza rata każdej z pożyczek nie może stanowić mniej niż 35 % kwot określonych odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i 2, a ich przekazanie powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca odpowiednio 2008 r. i 2009 r.
4.
Umowy, o których mowa w ust. 2, określą w szczególności terminy przekazywania rat pożyczek, wysokość odsetek, terminy i sposób zwrotu pożyczek wraz z odsetkami oraz innymi kosztami z nimi związanymi.

Art. 33s. Przeznaczenie pożyczki z budżetu państwa otrzymanej przez PKP SA

1.
PKP SA niezwłocznie przeznaczy środki finansowe uzyskane z pożyczek, o których mowa w art. 33r udzielenie PKP SA pożyczek z budżetu państwa, na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA.
2.
PLK SA przeznaczy środki finansowe uzyskane w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na realizację inwestycji wynikających z umów i porozumień międzynarodowych, przygotowanie i realizację inwestycji obejmujących linie kolejowe o znaczeniu państwowym, a także na remont i utrzymanie infrastruktury kolejowej w celu zmniejszenia kosztów i wysokości opłat za korzystanie z niej.

Art. 33t. Uregulowanie zobowiązań PKP SA z tytułu otrzymanych z budżetu państwa pożyczek

1.
Wykonanie zobowiązań PKP SA z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 33r udzielenie PKP SA pożyczek z budżetu państwa ust. 1, wraz z odsetkami oraz innymi kosztami z nimi związanymi nastąpi w terminach określonych w umowach, o których mowa w art. 33r udzielenie PKP SA pożyczek z budżetu państwa ust. 2, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r.
2.
Zobowiązania PKP SA z tytułu udzielonych pożyczek, o których mowa w art. 33r udzielenie PKP SA pożyczek z budżetu państwa ust. 1, wraz z odsetkami oraz innymi kosztami z nimi związanymi mogą być również uregulowane poprzez przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa:
1)
wszystkich udziałów PKP SA w PKP PR;
2)
w pozostałej części odpowiedniej ilości akcji PKP SA w PLK SA.
3.
Warunkiem wykonania zobowiązań w sposób, o którym mowa w ust. 2, jest:
1)
wykonanie w terminie określonym w umowie zawartej w 2008 r., o której mowa w art. 33r udzielenie PKP SA pożyczek z budżetu państwa ust. 2, czynności niezbędnych do przeprowadzenia przed objęciem przez samorządy województw udziałów w kapitale zakładowym PKP PR, wskazanych w tej umowie;
2)
spłata pożyczki, o której mowa w art. 33r udzielenie PKP SA pożyczek z budżetu państwa ust. 1 pkt 1, poprzez przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa udziałów PKP PR lub akcji PLK SA.
4.
Przeniesienie udziałów lub akcji, o których mowa w ust. 2, nastąpi na podstawie umów zawartych pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych a PKP SA.
5.
Wykonanie zobowiązań PKP SA w sposób, o którym mowa w ust. 2, nastąpi według wartości nominalnej udziałów lub akcji.
6.
(uchylony)
7.
Z dniem wykonania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, zobowiązania PKP SA związane z pożyczkami wygasają.

Art. 33u. Objęcie przez samorządy województw udziałów w kapitale zakładowym PKP PR należących do Skarbu Państwa

1.
Należące do Skarbu Państwa udziały w kapitale zakładowym PKP PR obejmują samorządy województw w dniu nabycia przez Skarb Państwa wszystkich udziałów w kapitale zakładowym PKP PR, nie wcześniej jednak niż w dniu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie ust. 3.
2.
Samorządy województw obejmą udziały w kapitale zakładowym PKP PR w liczbie określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.
3.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, liczbę udziałów w kapitale zakładowym PKP PR objętych przez poszczególne samorządy województw, biorąc pod uwagę powierzchnię województw, liczbę ich mieszkańców i długość linii kolejowych na ich terenie, według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2006 r., oraz średnią pracę eksploatacyjną rozumianą jako iloczyn liczby pociągów i liczby przebytych przez nie kilometrów w zakresie regionalnych przewozów pasażerskich wykonywanych w ostatnich 3 latach kalendarzowych.
4.
Minister właściwy do spraw transportu niezwłocznie zawiadomi zarządy województw o dniu objęcia przez samorządy województw udziałów w spółce PKP PR.
5.
W terminie 30 dni od dnia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd PKP PR zwoła pierwsze po zmianie właściciela spółki zgromadzenie wspólników, informując o tym jednocześnie ministra właściwego do spraw transportu.
6.
Minister właściwy do spraw transportu zwoła niezwłocznie pierwsze zgromadzenie wspólników PKP PR, jeśli zarząd spółki nie zwoła go w terminie określonym w ust. 5.
7.
W przypadku zbywania udziałów w kapitale zakładowym PKP PR wspólnikom tej spółki przysługuje prawo pierwokupu. W razie niezrealizowania prawa pierwokupu przez wspólników prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa. Szczegółowe zasady oraz terminy wykonywania prawa pierwokupu przez wspólników i Skarb Państwa określi umowa spółki.

Rozdział 4d. Zasady przekazywania skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA

Art. 33w. Przekazanie skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA

1.
W latach 2020–2027 minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać PLK SA, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, skarbowe papiery wartościowe z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA.
2.
Łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć w:
1)
2020 r. – 4 900 000 000 zł;
2)
2021 r. – 2 300 000 000 zł;
3)
2022 r. – 1 200 000 000 zł;
4)
2023 r. – 1 200 000 000 zł;
5)
2024 r. – 2 540 000 000 zł;
6)
2025 r. – 1 214 000 000 zł;
7)
2026 r. – 1 856 000 000 zł;
8)
2027 r. – 1 690 000 000 zł.
2a.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, biorąc pod uwagę wykorzystanie określonego w ustawie budżetowej poziomu limitu skarbowych papierów wartościowych, może w danym roku budżetowym, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, przekazać PLK SA skarbowe papiery wartościowe o wartości nominalnej większej niż określona w ust. 2 dla danego roku budżetowego. Zwiększenie wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych planowanych do przekazania w danym roku budżetowym nie może powodować zwiększenia łącznej wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych wynikającej z ust. 2.
3.
Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PLK SA zostaną objęte przez Skarb Państwa.

Art. 33wa. Przekazywanie skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA

1.
W latach 2023–2028 minister właściwy do spraw finansów publicznych może także przekazać PLK SA na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, skarbowe papiery wartościowe z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA.
2.
Łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć w:
1)
2023 r. – 7 412 000 zł;
2)
2024 r. – 222 265 000 zł;
3)
2025 r. – 989 331 000 zł;
4)
2026 r. – 897 104 000 zł;
5)
2027 r. – 780 336 000 zł;
6)
2028 r. – 498 852 000 zł.
3.
Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PLK SA zostaną objęte przez Skarb Państwa.

Art. 33x. Odesłanie do przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych

Do podwyższenia kapitału zakładowego PLK SA stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Art. 33y. Warunki emisji skarbowych papierów wartościowych w liście emisyjnym

1.
Minister właściwy do spraw budżetu określi w liście emisyjnym warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.
2.
List emisyjny zawiera w szczególności:
1)
datę emisji;
2)
powołanie podstawy prawnej emisji;
3)
jednostkową wartość nominalną w złotych;
4)
cenę i sposób jej ustalenia;
5)
stopę procentową lub sposób jej obliczania;
6)
określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;
7)
datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;
8)
termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.
3.
Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.
4.
Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 98 list emisyjny i art. 102 zbywanie i emisja skarbowych papierów wartościowych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 rozporządzenie w sprawie warunków emitowania skarbowych papierów wartościowych tej ustawy.

Art. 33z. Rozporządzanie skarbowymi papierami wartościowymi przez PLK SA

1.
Skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w art. 33w przekazanie skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA ust. 1 i art. 33wa przekazywanie skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA ust. 1, PLK SA może posiadać do terminu ich wykupu albo podejmować czynności w zakresie rozporządzania nimi za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić zgody na rozporządzanie skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w art. 33w przekazanie skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA ust. 1 i art. 33wa przekazywanie skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia stabilności finansów publicznych, poziom długu sektora finansów publicznych oraz poziom deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1, z późn. zm.).
3.
Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 33w przekazanie skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie inwestycji realizowanych przez PLK SA w ramach programów wieloletnich, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4.
Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 33wa przekazywanie skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA ust. 1, przeznacza się wyłącznie na finansowanie inwestycji kapitałowych realizowanych przez PLK SA polegających na podwyższeniu kapitału zakładowego Cargotor i objęciu przez PLK SA nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
5.
Środki pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4, Cargotor przeznacza wyłącznie na przygotowanie i realizację inwestycji mającej na celu wykonanie projektu pod nazwą Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią w tym na budowę siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej wraz z jej wyposażeniem techniczno-specjalistycznym w kwocie do 37 000 000 zł, oraz finansowanie zobowiązań Cargotor wyłącznie z tytułu podatku od towarów i usług powstałych w związku z realizacją tego projektu.

Rozdział 4e. Zasady przekazywania PLK SA środków budżetu państwa na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA

Art. 33za. Przekazywanie środków budżetu państwa na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe

1.
W roku 2020 minister właściwy do spraw aktywów państwowych przekazuje, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, środki z budżetu państwa, w wysokości 850 000 tys. zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA.
2.
Środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na inwestycje kapitałowe realizowane przez PLK SA, polegające na podwyższeniu kapitału zakładowego spółek zależnych PLK SA w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych i objęciu przez PLK SA nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
3.
Środki pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2, spółki zależne PLK SA przeznaczają na zakup środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń lub nieruchomości w celu zwiększenia potencjału realizowanych przez nie inwestycji.

Art. 33zb. Przekazywanie środków budżetu państwa na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA z przeznaczeniem na przystanki kolejowe

1.
W roku 2020 minister właściwy do spraw aktywów państwowych przekazuje, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, środki z budżetu państwa, w wysokości 1 000 000 tys. zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA.
2.
Środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na zadania w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji przystanków kolejowych oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowane w ramach programów wieloletnich, o których mowa w art. 136 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 33zc. Obejmowanie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PLK SA

1.
Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PLK SA obejmuje Skarb Państwa.
2.
Do podwyższenia kapitału zakładowego PLK SA stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Rozdział 5. Restrukturyzacja majątkowa

Art. 34. Prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w posiadaniu PKP

1.
Grunty będące własnością Skarbu Państwa, znajdujące się w dniu 5 grudnia 1990 r. w posiadaniu PKP, co do których PKP nie legitymowało się dokumentami o przekazaniu mu tych gruntów w formie prawem przewidzianej i nie legitymuje się nimi do dnia wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych, stają się z dniem wejścia w życie ustawy, z mocy prawa, przedmiotem użytkowania wieczystego PKP.
2.
Nabycie prawa, o którym mowa w ust. 1, następuje bez obowiązku wniesienia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
3.
Budynki, inne urządzenia i lokale znajdujące się na gruntach, o których mowa w ust. 1, stają się z mocy prawa, nieodpłatnie, własnością PKP.
4.
Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, nie może naruszać praw osób trzecich.
Orzeczenia: 94

Art. 34a. Komunalizacja gruntów Skarbu Państwa w posiadaniu PKP

Grunty, o których mowa w art. 34 prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w posiadaniu PKP, z dniem 1 czerwca 2003 r. nie podlegają komunalizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. poz. 191, z późn. zm.).

Art. 35. Decyzja stwierdzająca nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

1.
Nabycie praw, o których mowa w art. 34 prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w posiadaniu PKP, ust. 1 i ust. 3, potwierdza wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, po złożeniu wniosku przez PKP lub PKP SA.
2.
Ostateczna decyzja stwierdzająca nabycie praw, o których mowa w art. 34 prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w posiadaniu PKP, ust. 1 i ust. 3, stanowi podstawę do dokonania wpisów do ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków.
3.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób potwierdzania posiadania przez PKP gruntów, o których mowa w art. 34 prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w posiadaniu PKP, ust. 1, w tym rodzaje dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach.
Orzeczenia: 3

Art. 36. Wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu nabycia przez PKP własności budynków, urządzeń i lokali

1.
Wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu nabycia przez PKP własności budynków, innych urządzeń i lokali, nieuiszczone w całości lub w części przed wejściem w życie ustawy, wygasają.
2.
Kwoty uiszczone przez PKP z tytułu nabycia własności przed wejściem w życie ustawy nie podlegają zwrotowi.

Art. 37. Zwolnienie od obowiązku wniesienia opłat w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego

Nabycie przez PKP na podstawie art. 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami prawa użytkowania wieczystego gruntów następuje bez obowiązku wniesienia pierwszej opłaty, a nabycie własności budynków, innych urządzeń i lokali następuje nieodpłatnie.
Orzeczenia: 61

Art. 37a. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład linii kolejowych

1.
Grunty wchodzące w skład linii kolejowych pozostające w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP SA, niestanowiące własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP SA stają się z dniem 1 czerwca 2003 r. z mocy prawa własnością Skarbu Państwa za odszkodowaniem, z zastrzeżeniem ust. 7.
2.
Do gruntów, o których mowa w ust. 1, PKP SA przysługuje z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawo użytkowania wieczystego i prawo własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
3.
Nabycie prawa użytkowania wieczystego następuje bez wniesienia pierwszej opłaty.
4.
Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdza wojewoda, w drodze decyzji.
5.
Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może naruszać praw osób trzecich.
6.
Ostateczna decyzja, o której mowa w ust. 4, stanowi podstawę do ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności Skarbu Państwa i prawa użytkowania wieczystego PKP SA.
7.
Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek dotychczasowego właściciela gruntu, złożony w okresie od dnia 1 czerwca 2003 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Po upływie tego okresu roszczenie o odszkodowanie nie przysługuje. Roszczenie o odszkodowanie nie przysługuje również w przypadku, gdy grunt, o którym mowa w ust. 1, pozostawał do dnia 31 maja 2003 r. w posiadaniu samoistnym PKP SA lub jej poprzedników prawnych nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 lat.
8.
Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 7, wypłaca PKP SA.
9.
Podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość gruntu według stanu z dnia 1 czerwca 2003 r., przy czym nie uwzględnia się wzrostu jego wartości spowodowanego trwałymi nakładami poczynionymi po utracie władania gruntem przez dotychczasowego właściciela.

Art. 37b. Dokumenty potwierdzające prawa do gruntów wchodzących w skład linii kolejowych

1.
Jeżeli grunty, o których mowa w art. 37a nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład linii kolejowych, ust. 1, nie mają założonej księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, przy potwierdzaniu nabycia praw, o których mowa w art. 37a nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład linii kolejowych, ust. 1 i 2, przyjmuje się inne dokumenty stwierdzające prawa do tych gruntów oraz dane z katastru nieruchomości służące do jej oznaczenia.
2.
W przypadku gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe, informację o zamiarze potwierdzenia nabycia praw, o których mowa w art. 37a nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład linii kolejowych, ust. 1 i 2, wojewoda podaje do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia zawierającego w szczególności wykaz nieruchomości, przez które przebiega linia kolejowa, uwzględniając numer ewidencyjny działki, numer obrębu ewidencyjnego, powierzchnię i położenie nieruchomości. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego i urzędów gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej.
3.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 2, w prasie o zasięgu ogólnopolskim nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości określonych w obwieszczeniu, wojewoda wydaje decyzję, o której mowa w art. 37a nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład linii kolejowych, ust. 4. Decyzję ogłasza się w sposób określony w ust. 2. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Art. 38. Zwolnienie z podatku dochodowego dochód z tytułu nieodpłatnego nabycia praw majątkowych

Zwalnia się od podatku dochodowego dochód PKP lub PKP SA z tytułu nieodpłatnego nabycia praw majątkowych, o których mowa w art. 34 prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w posiadaniu PKP, art. 37 zwolnienie od obowiązku wniesienia opłat w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego i art. 37a nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład linii kolejowych, oraz zwolnienia z długu, o którym mowa w art. 36 wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu nabycia przez PKP własności budynków, urządzeń i lokali.

Rozdział 6. Gospodarowanie mieniem

Art. 39. Gospodarowanie mieniem PKP SA

1.
PKP SA gospodaruje mieniem, w szczególności przez wnoszenie do spółek, sprzedaż, oddawanie do odpłatnego korzystania w drodze umów prawa cywilnego, a także przez zbywanie mienia zbędnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3a .
2.
Gospodarowanie budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi regulują przepisy rozdziału 7 oraz przepisy art. 81 przepis przejściowy.
3.
Mienie PKP SA może być przekazane nieodpłatnie, w drodze umowy, na własność jednostkom samorządu terytorialnego, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych tych jednostek w dziedzinie transportu.
3a.
Grunty pozostałe po zlikwidowanych liniach kolejowych lub bocznicach kolejowych wraz z zabudowaną infrastrukturą mogą być przekazane w użyczenie jednostkom samorządu terytorialnego na cele transportowe za zgodą ministra właściwego do spraw transportu wyrażoną w drodze decyzji.
3b.
Z wnioskiem o wyrażenie zgody na użyczenie, o którym mowa w ust. 3a, może wystąpić PKP SA, określając we wniosku:
1)
przedmiot rozporządzenia z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych identyfikujących grunt;
2)
jednostkę samorządu terytorialnego, na rzecz której nastąpi użyczenie;
3)
uzasadnienie czynności prawnej.
3c.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 3b, dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające prawo do gruntu;
2)
projekt umowy użyczenia;
3)
inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.
4.
Mienie, którego zagospodarowanie, na zasadach określonych w ust. 1 i ust. 2, nie jest możliwe, a względy ekonomiczne nie uzasadniają jego utrzymywania, może zostać zlikwidowane lub przekazane nieodpłatnie Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego lub państwowym jednostkom organizacyjnym.
4a.
Nieruchomości PKP SA mogą być:
1)
zbywane w trybie bezprzetargowym według ceny rynkowej na rzecz Skarbu Państwa w celu włączenia do Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561), do Zasobu Spółki Celowej, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, w tym na własność tej Spółki;
2)
przedmiotem zamiany z nieruchomościami, w stosunku do których:
a) na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Krajowy Zasób Nieruchomości wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa,
b) na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, Spółka Celowa wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa,
c) Spółka Celowa, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym,
d) jednostka samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub państwowa jednostka organizacyjna jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.
5.
PKP SA może pomniejszyć kapitał zapasowy o wartość księgową netto przekazywanego mienia w postaci środków trwałych.
6.
Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu może nabyć od PKP SA prawo własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego gruntów, niezbędnych do realizacji inwestycji, o której mowa w art. 33z rozporządzanie skarbowymi papierami wartościowymi przez PLK SA ust. 5. Nabycie nastąpi według ich wartości rynkowej, wynikającej z wyceny sporządzanej przez niezależnego doradcę.
Orzeczenia: 1

Art. 39a. Wniesienie nieruchomości do spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o i nabycie przez Skarb Państwa udziałów w kapitale zakładowym spółki

1.
W 2010 r. PKP SA wniesie w formie wkładu niepieniężnego do spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o., zwanej dalej "PR", nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, określone uchwałą walnego zgromadzenia PKP SA, według wartości skorygowanej aktywów netto, nie wyższej niż 300 mln zł.
2.
Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, nabędzie ze środków, o których mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 146 i 1846), od PKP SA udziały objęte w kapitale zakładowym PR w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania podwyższonego kapitału zakładowego w PR z tytułu wniesienia tego wkładu.
3.
Z dniem nabycia przez Skarb Państwa od PKP SA udziałów w kapitale zakładowym PR podlegają one nieodpłatnemu przekazaniu na rzecz samorządów województw proporcjonalnie do liczby objętych przez nie udziałów w PR zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33u objęcie przez samorządy województw udziałów w kapitale zakładowym PKP PR należących do Skarbu Państwa ust. 3 ustawy.
4.
Minister właściwy do spraw transportu niezwłocznie po nabyciu przez Skarb Państwa udziałów w kapitale zakładowym PR zawiadomi, w formie pisemnej, zarządy województw o dniu objęcia przez samorządy województw udziałów w kapitale zakładowym PR i liczbie tych udziałów oraz informację o tym poda do publicznej wiadomości w formie komunikatu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Art. 39b. Umowa darowizny pojazdu historycznego na rzecz organizacji pożytku publicznego

1.
Mienie PKP SA lub mienie spółek, o których mowa w art. 14 spółki przewozowe ust. 1 i art. 15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA ust. 1, będące pojazdem historycznym w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć pkt 6h ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym można nieodpłatnie przekazać w drodze umowy darowizny na rzecz organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) lub posiadającej świadectwo bezpieczeństwa lub certyfikat bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 18 i 18a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami ruchomymi, będącymi wytworami techniki kolejowej, realizowanej w sposób określony w art. 5 pojęcie opieki nad zabytkiem ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).
2.
Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
określenie celu darowizny;
2)
wykaz darowanego mienia;
3)
oświadczenie obdarowanego o posiadaniu co najmniej pięcioletniego doświadczenia w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami ruchomymi, będącymi wytworami techniki kolejowej, realizowanej w sposób określony w art. 5 uchylony ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
4)
zobowiązanie obdarowanego do nierozporządzania darowanym mieniem bez zgody darczyńcy;
5)
zobowiązanie obdarowanego do utrzymania darowanego mienia w stanie niepogorszonym;
6)
określenie zasad odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym nakładania kary umownej za niewykonanie zobowiązań, o których mowa w pkt 4 i 5, w wysokości nie niższej niż trzykrotność wartości rynkowej darowanego mienia ustalonej na dzień zawarcia umowy;
7)
zobowiązanie obdarowanego do poddania się kontrolom darowanego mienia na żądanie darczyńcy.
3.
Informacje o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, w tym wykaz darowanego mienia, udostępnia się na stronie internetowej darczyńcy.

Art. 39c. Umowa darowizny materiałów lub urządzeń z zakresu infrastruktury kolejowej

1.
Mienie PKP SA albo PLK SA będące materiałami lub urządzeniami uzyskanymi w wyniku remontu, odnowienia, modernizacji lub likwidacji infrastruktury kolejowej można nieodpłatnie przekazać w drodze umowy darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego albo organizacji pozarządowej, zarządzającej drogą kolejową, o której mowa w art. 17d warunki eksploatacji drogi kolejowej ust. 2 pkt 1 lit. a, lit. b tiret drugie i lit. c ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w celu jej utrzymania lub poprawy stanu technicznego.
2.
Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
określenie celu darowizny;
2)
wykaz darowanego mienia;
3)
zobowiązanie obdarowanego do nierozporządzania darowanym mieniem bez zgody darczyńcy;
4)
określenie zasad odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym nakładania kary umownej za niewykonanie zobowiązania, o którym mowa w pkt 3, w wysokości nie niższej niż trzykrotność wartości rynkowej darowanego mienia ustalonej na dzień zawarcia umowy;
5)
zobowiązanie obdarowanego do poddania się kontrolom darowanego mienia na żądanie darczyńcy.
3.
Informacje o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, w tym wykaz darowanego mienia, udostępnia się na stronie internetowej darczyńcy.

Art. 39d. Oddanie do korzystania będącego zabytkiem mienia PKP SA lub PLK SA

Mienie PKP SA lub PLK SA, inne niż określone w art. 39b umowa darowizny pojazdu historycznego na rzecz organizacji pożytku publicznego, będące jednocześnie zabytkiem w rozumieniu art. 3 wyjaśnienie pojęć ustawowych pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami może zostać oddane w drodze umowy do korzystania, w tym nieodpłatnego, jednostce samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami będącymi wytworami techniki kolejowej, realizowanej w sposób określony w art. 5 pojęcie opieki nad zabytkiem ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przepisy art. 39b umowa darowizny pojazdu historycznego na rzecz organizacji pożytku publicznego ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 39e. Uprawnienia PKP SA jako użytkownika wieczystego nieruchomości

PKP SA jako użytkownik wieczysty nieruchomości wnoszący wkłady niepieniężne obejmujące nieruchomości do spółek utworzonych na podstawie art. 14 spółki przewozowe i art. 15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA lub spółek, o których mowa w art. 78a przepis przejściowy, lub spółki, do których PKP SA wnosi na podstawie ustawy nieruchomości w ramach wkładu niepieniężnego, są uprawnione do żądania odłączenia z dotychczasowej księgi wieczystej części nieruchomości i założenia dla niej nowej księgi wieczystej albo jej przyłączenia do nieruchomości, dla której jest prowadzona księga wieczysta, albo połączenia kilku nieruchomości stanowiących całość gospodarczą lub graniczących ze sobą w księdze wieczystej w jedną nieruchomość.

Art. 39f. Uprawnienia podmiotu zarządzającego zapleczem technicznym pasażerskiego i towarowego taboru kolejowego

Podmiot zarządzający zapleczem technicznym pasażerskiego i towarowego taboru kolejowego, zlokalizowanym na gruncie o nieuregulowanym na rzecz PKP SA stanie prawnym, stanowiącym teren zamknięty, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. oz. 1990,
z 2022 r. poz. 1846 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 803, 1615 i 1688), w celu wykonania robót budowlanych dotyczących infrastruktury zaplecza, dysponuje nieruchomością lub jej częścią, na której położone jest to zaplecze, na cele budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.), pod warunkiem, że nieruchomość zarządzana jest przez podmiot zarządzający na podstawie umowy zawartej z PKP SA, której przedmiotem jest oddanie nieruchomości do korzystania, i PKP SA wyraziła zgodę na wykonanie robót budowlanych.

Art. 40. Zbycie składników aktywów trwałych PKP SA

1.
Zbycie przez PKP SA składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości następuje w drodze przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
PKP SA może zbyć składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
1)
nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, a przedmiotem zbycia są nieruchomości przeznaczone na cele publiczne w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2)
nabywcą jest właściwa miejscowo gmina, a przedmiotem zbycia są urządzenia infrastruktury technicznej w rozumieniu art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wraz z zajętymi pod nie gruntami, jeżeli urządzenia te nie mogą być odrębnym przedmiotem obrotu cywilnoprawnego;
3)
przedmiotem zbycia jest składnik aktywów trwałych, którego wartość rynkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 5.000 euro, z zastrzeżeniem pkt 4;
4)
przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, której wartość rynkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 15.000 euro;
5)
zbycie akcji albo udziałów następuje na zasadach określonych w art. 20 akty tworzące spółki PKP SA ust. 4 oraz art. 20a zbywanie akcji lub udziałów spółek wpisanych do rejestru przed wpisaniem PKP SA ustawy;
6)
przedmiotem zbycia są akcje albo udziały w spółkach innych niż określone w art. 14 spółki przewozowe, art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek i art. 20a zbywanie akcji lub udziałów spółek wpisanych do rejestru przed wpisaniem PKP SA ustawy, a także inne składniki finansowych aktywów trwałych albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, jeżeli odmienny niż przetarg tryb zbycia określa uchwała walnego zgromadzenia lub statut PKP SA;
6a)
składniki aktywów trwałych są wnoszone do spółki jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w zamian za objęcie akcji lub udziałów tej spółki, w szczególności w celu realizacji programu rządowego;
7)
zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów;
8)
przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych następuje w zamian za wygaśnięcie zaległości podatkowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
3.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb organizowania przez PKP SA przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych, w tym:
1)
sposób zamieszczania ogłoszeń o przetargu i dane, które powinny być zamieszczone w ogłoszeniu,
2)
wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta,
3)
termin składania ofert oraz zakończenia przetargu,
4)
sposób sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu,
5)
warunki, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu lub obniżenie ceny,
6)
tryb postępowania przy przeprowadzaniu rokowań po odstąpieniu od przetargu
- z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Skarbu Państwa.
4.
W uzasadnionych przypadkach, kierując się interesem spółki, PKP SA może dokonać zbycia środków, o których mowa w ust. 2, na zasadach określonych w ust. 1.
Orzeczenia: 1

Art. 40a. Likwidacja przez PKP SA zbędnych linii kolejowych

PKP SA może dokonywać, na warunkach określonych w art. 9 uchylony ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3-6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, likwidacji linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej, niepodlegającej wniesieniu w formie wkładu niepieniężnego do PLK SA jako zbędnej dla jej działalności.

Rozdział 7. Zasoby mieszkaniowe

Art. 41. Ustanawianie przez PKP SA odrębnej własności i sprzedaży lokali i gruntów

1.
PKP SA prowadzi działalność w zakresie ustanawiania odrębnej własności i sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, garażami oraz niezbędnymi do korzystania z nich gruntami.
2.
Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wykorzystywanych do celów zarządzania infrastrukturą kolejową lub eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, a także lokale mieszkalne w budynkach mieszkalnych znajdujących się na gruntach wchodzących w skład linii kolejowej.

Art. 42. Prawo do nabycia lokalu mieszkalnego w zasobach PKP SA

1.
Prawo do nabycia lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które zajmują lokal mieszkalny:
1)
na podstawie umowy najmu;
2)
po śmierci najemcy, jeżeli są osobami wymienionymi w art. 691 podmioty wstępujące w stosunek najmu po śmierci najemcy § 1 i 2 Kodeksu cywilnego;
3)
jeżeli są lub były pracownikami podmiotów utworzonych z zakładów lub jednostek organizacyjnych wydzielonych z PKP w okresie od dnia 1 lipca 1991 r.;
3a)
jeżeli są lub były pracownikami:
a) przedsiębiorstw państwowych lub jednostek organizacyjnych,
b) podmiotów utworzonych z zakładów lub jednostek organizacyjnych wydzielonych z przedsiębiorstw państwowych po dniu 1 sierpnia 1990 r.
- które wykonywały lub nadal wykonują zadania na rzecz zbywcy lub jego poprzednika prawnego, bądź też, gdy budynki, w których są oni najemcami lokali, były budowane w ramach wspólnych inwestycji tych podmiotów wraz ze zbywcą lub jego poprzednikiem prawnym;
4)
jeżeli rozwiązanie z nimi stosunku pracy nastąpiło w związku ze zmianami organizacyjnymi lub zmniejszeniem stanu zatrudnienia w PKP lub PKP SA;
5)
jeżeli zostały przejęte przez innych pracodawców w trybie przepisu art. 231 przejście zakładu pracy na innego pracodawcę Kodeksu pracy.
1a.
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje osobom bliskim również w stosunku do lokalu, którego prawo najmu osoby te uzyskały w zamian za lokal dotychczas zajmowany w dniu śmierci pracownika lub byłego pracownika PKP. Uprawnienie to przysługuje tylko jednej osobie bliskiej i tylko przy nabyciu jednego lokalu.
2.
(uchylony)
3.
Osobom zajmującym lokal, niespełniającym warunków, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, może być sprzedany ten lokal bez możliwości zastosowania przepisu art. 44 zasady sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach PKP SA ust. 2.
4.
Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na zasadach preferencyjnych, o których mowa w niniejszej ustawie.
5.
Mieszkania, których najemcami są osoby, o których mowa w ust. 1, mogą być zbywane wyłącznie, pod rygorem nieważności, na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
Orzeczenia: 1

Art. 43. Zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach PKP SA

1.
O przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych PKP SA zawiadamia na piśmie osoby, o których mowa w art. 42 prawo do nabycia lokalu mieszkalnego w zasobach PKP SA, wyznaczając trzymiesięczny termin na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego, liczony od dnia doręczenia zawiadomienia osobie zainteresowanej.
2.
W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, PKP SA zamieszcza informacje dotyczące:
1)
ceny lokalu mieszkalnego;
2)
wartości prawa do gruntu przynależnego do tego lokalu mieszkalnego;
3)
przewidywanego terminu zawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego;
4)
skutków niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.
3.
W przypadku nieruchomości, które wymagają uregulowania ich stanu prawnego, termin, o którym mowa w ust. 1, PKP SA wyznacza najpóźniej po upływie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o uwłaszczeniu stała się prawomocna.
4.
W razie niezłożenia oświadczeń przez osoby, o których mowa w art. 42 prawo do nabycia lokalu mieszkalnego w zasobach PKP SA, PKP SA może nieodpłatnie przekazać spółdzielni mieszkaniowej budynek mieszkalny lub niesprzedane lokale mieszkalne wraz z prawem do odpowiedniej przynależnej do nich części gruntu.
5.
Wykazy lokali przeznaczonych do sprzedaży podawane są do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także wywieszane są w siedzibach właściwych jednostek organizacyjnych prowadzących ich sprzedaż.

Art. 44. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach PKP SA

1.
PKP SA dokonuje sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze umowy, na wniosek osoby, o której mowa w art. 42 prawo do nabycia lokalu mieszkalnego w zasobach PKP SA.
2.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje po cenie ustalonej na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, pomniejszonej o:
1)
6 % za każdy rok pracy najemcy w PKP, PKP SA oraz w przedsiębiorstwach państwowych, jednostkach organizacyjnych i podmiotach, o których mowa w art. 42 prawo do nabycia lokalu mieszkalnego w zasobach PKP SA ust. 1 pkt 3 i 3a,
2)
oraz 3% - za każdy rok najmu mieszkania od PKP albo PKP i PKP SA łącznie,
- nie więcej jednak niż o 95%.
2a.
Jeżeli osobą uprawnioną jest emeryt, rencista lub wdowa (wdowiec) po niej, to korzysta on (ona) z obniżki 95% ceny.
3.
Do okresu pracy lub najmu, od którego zależy pomniejszenie ceny sprzedaży, wlicza się również okres pracy w podmiotach utworzonych z zakładów i jednostek organizacyjnych wydzielonych z PKP w okresie od dnia 1 lipca 1991 r. oraz w spółkach, o których mowa w art. 14 spółki przewozowe, art. 15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA i art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek.
4.
Na wniosek osoby, o której mowa w art. 42 prawo do nabycia lokalu mieszkalnego w zasobach PKP SA ust. 1 pkt 2, uwzględnia się zamiast jej okresu pracy lub najmu okres pracy lub najmu osób, o których mowa w art. 42 prawo do nabycia lokalu mieszkalnego w zasobach PKP SA ust. 1 pkt 1 i pkt 3-5.
5.
Na wniosek osoby uprawnionej, zamiast zaliczonego jej okresu pracy lub najmu uwzględnia się okres pracy lub najmu najemcy, jeżeli jest korzystniejszy.

Art. 45. Uiszczanie należności z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego z zasobów PKP SA

1.
Na wniosek nabywcy lokalu mieszkalnego należność z tytułu nabycia lokalu może być rozłożona na raty roczne uiszczane w okresie do 10 lat według zasad określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2.
Wierzytelność PKP SA w stosunku do nabywcy z tytułu rozłożenia na raty należności, o której mowa w ust. 1, podlega zabezpieczeniu, w szczególności zabezpieczeniu hipotecznemu.
3.
Nabywca lokalu mieszkalnego, dokonując jednorazowo wpłaty należności z tytułu jego nabycia, uzyskuje bonifikatę w wysokości 25% tej należności.

Art. 46. Sprzedaż budynków stanowiących samodzielne lokale mieszkalne, garaży i gruntów

Przepisy art. 42 prawo do nabycia lokalu mieszkalnego w zasobach PKP SA-45 stosuje się odpowiednio do sprzedaży budynków stanowiących samodzielne lokale mieszkalne oraz garaży wraz z niezbędnymi do korzystania z nich gruntami osobom, o których mowa w art. 42 prawo do nabycia lokalu mieszkalnego w zasobach PKP SA,

Art. 46a. Nieodpłatne przekazanie gminie budynków mieszkalnych lub niesprzedanych lokali mieszkalnych

1.
W razie niezłożenia pisemnych oświadczeń woli w trybie art. 43 zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach PKP SA przez osoby, o których mowa w art. 42 prawo do nabycia lokalu mieszkalnego w zasobach PKP SA, PKP SA może nieodpłatnie przekazać gminie budynki mieszkalne lub niesprzedane lokale mieszkalne wraz z prawem do odpowiedniej przynależnej do nich części gruntu oraz towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej.
2.
PKP SA składa gminie właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości, o których mowa w ust. 1, propozycję ich przekazania wraz z:
1)
pełnymi odpisami z ksiąg wieczystych, urządzonych dla przekazywanych nieruchomości, w szczególności potwierdzającymi prawo PKP SA do gruntów oraz własność położonych na nich budynków i innych urządzeń;
2)
dokumentacją budowy i dokumentacją powykonawczą budynków i urządzeń, a także książką obiektu budowlanego, a w razie ich braku - inwentaryzacją budynków i urządzeń;
3)
informacją o tym, kiedy i jakie remonty lub modernizacje zostały w przekazanych obiektach przeprowadzone w okresie ostatnich 10 lat.
3.
Nieruchomości, o których mowa w ust. 1, mogą być też przekazane w razie braku dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2. W tym przypadku PKP SA ponosi uzasadnione koszty sporządzenia inwentaryzacji budynków i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości, której nie wykonano do dnia jej przekazania.
4.
Przekazania nieruchomości, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
5.
Od dnia zawarcia umowy przechodzą na gminę wierzytelności związane z przekazywanymi nieruchomościami, w tym wierzytelności z tytułu zaległych czynszów.
6.
PKP SA wypłaca gminie kaucje mieszkaniowe wniesione przez najemców, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w takiej wysokości, w jakiej należałoby je w tym dniu zwrócić najemcom, powiadamiając ich o tym.
7.
Umowy najmu lokali mieszkalnych, mieszczących się w przekazanych gminie budynkach, przekształcają się, z mocy prawa, z dniem przekazania - w umowy najmu zawarte na czas nieoznaczony. Do umów tych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975 i 1561).
8.
PKP SA pomniejsza kapitał zapasowy o wartość księgową netto przekazywanych nieruchomości, o których mowa w ust. 1.

Art. 47. Nieodpłatne przekazanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury technicznej

PKP SA może przekazać, w drodze umowy, nieodpłatnie jednostce samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnocie mieszkaniowej urządzenia wchodzące w skład infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi do korzystania z nich gruntami.

Art. 47a. Sprzedaż przekazanych lokali mieszkalnych i innych nieruchomości będących wcześniej w posiadaniu PKP lub PKP SA

1.
Jednostka samorządu terytorialnego, która w trybie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych nabyła prawo własności nieruchomości wraz z budynkami mieszkalnymi będącymi do dnia wejścia w życie tej ustawy w posiadaniu PKP lub PKP SA, a lokale mieszkalne zajmują osoby określone w art. 42 prawo do nabycia lokalu mieszkalnego w zasobach PKP SA, ust. 1, stosuje do sprzedaży tych lokali odpowiednio przepisy art. 42 prawo do nabycia lokalu mieszkalnego w zasobach PKP SA, ust. 2 i 3 oraz art. 43 zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach PKP SA-46.
2.
Przepis ust. 1, stosuje się również do spółdzielni mieszkaniowej i gminy, którym na podstawie art. 43 zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach PKP SA, ust. 4, art. 46a nieodpłatne przekazanie gminie budynków mieszkalnych lub niesprzedanych lokali mieszkalnych, lub art. 81 przepis przejściowy, ust. 1 zostały przekazane nieruchomości wraz z budynkami mieszkalnymi będącymi dotychczas w posiadaniu PKP lub PKP SA, a lokale mieszkalne zajmują osoby określone w art. 42 prawo do nabycia lokalu mieszkalnego w zasobach PKP SA, ust. 1.
3.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nakładów zwiększających wartość nieruchomości poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub spółdzielnię mieszkaniową.

Rozdział 8. Restrukturyzacja zatrudnienia

Art. 48. Uprawnienia do odprawy pieniężnej

Pracownicy, z którymi rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w latach 2000-2003 z przyczyn dotyczących zakładu pracy w:
1)
PKP lub PKP SA,
2)
spółkach ze 100-procentowym udziałem PKP utworzonych po dniu 31 sierpnia 1999 r. na podstawie art. 13 ustawy, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1,
3)
państwowych jednostkach organizacyjnych utworzonych po dniu 31 sierpnia 1999 r. na podstawie art. 44 ustawy, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1,
4)
spółkach utworzonych na podstawie art. 14 spółki przewozowe, art. 15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA i art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek,
a którzy nie spełniają warunków umożliwiających uzyskanie prawa do emerytury, urlopu kolejowego lub świadczenia przedemerytalnego, mają prawo do jednorazowej odprawy pieniężnej.
Orzeczenia: 1

Art. 49. Wysokość jednorazowej odprawy pieniężnej

1.
Pracownikowi, z którym w latach 2000-2003 został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn, o których mowa w art. 48 uprawnienia do odprawy pieniężnej, mającemu stałe miejsce zamieszkania na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia w dniu rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem jest większa niż przeciętna stopa bezrobocia w kraju, przysługuje, z zastrzeżeniem art. 50 warunki otrzymania odprawy pieniężnej ust. 1, jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości 30.000 zł.
2.
Pracownikowi, z którym w latach 2000-2003 został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn, o których mowa w art. 48 uprawnienia do odprawy pieniężnej, mającemu stałe miejsce zamieszkania na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia w dniu rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem jest równa przeciętnej stopie bezrobocia w kraju lub niższa od niej, przysługuje, z zastrzeżeniem art. 50 warunki otrzymania odprawy pieniężnej ust. 1, jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości 20.000 zł.
3.
Wysokość stopy bezrobocia przyjmuje się według obowiązującej, w dniu rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, wielkości ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Orzeczenia: 1

Art. 50. Warunki otrzymania odprawy pieniężnej

1.
Jednorazową odprawę pieniężną otrzymuje pracownik, który był zatrudniony u pracodawców określonych w art. 48 uprawnienia do odprawy pieniężnej, łącznie i nieprzerwanie co najmniej 5 lat, niezależnie od formy stosunku pracy przed dniem wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
2.
Odprawa pieniężna, o której mowa w art. 49 wysokość jednorazowej odprawy pieniężnej, nie przysługuje pracownikom w okolicznościach, o których mowa w art. 8 odprawa pieniężna ust. 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2002 r. poz. 980, 1146 i 1679 oraz z 2003 r. poz. 844).
3.
Pracownikom, o których mowa w art. 48 uprawnienia do odprawy pieniężnej, nie przysługuje odprawa pieniężna określona w art. 8 odprawa pieniężna ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2, ani żadne inne świadczenie z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
4.
(uchylony)

Art. 51. Prawo do urlopu kolejowego

1.
Pracownikowi, zatrudnionemu u pracodawców określonych w art. 48 uprawnienia do odprawy pieniężnej, któremu w latach 2000-2001 ze względu na wiek oraz łączny staż pracy, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, brakuje nie więcej niż 3 lata do nabycia prawa do emerytury, w szczególności do emerytury kolejowej, może być przyznane prawo do urlopu kolejowego, w wymiarze do lat 3, pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z dniem zakończenia urlopu kolejowego.
2.
Prawo do urlopu kolejowego może być przyznane pracownikowi, który był zatrudniony na kolei, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co najmniej 15 lat, w tym w zakładach pracy określonych w art. 48 uprawnienia do odprawy pieniężnej łącznie i nieprzerwanie co najmniej 5 lat, niezależnie od formy stosunku pracy, przed skierowaniem na urlop kolejowy.
3.
Decyzję w sprawie skierowania na urlop kolejowy podejmuje pracodawca.
4.
Urlop kolejowy może być udzielony przez pracodawcę po ustaleniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych okresów uprawniających pracownika do emerytury oraz okresu urlopu kolejowego niezbędnego do nabycia uprawnień emerytalnych.
5.
Urlop kolejowy przysługuje do dnia nabycia prawa do emerytury.
6.
W okresie przebywania na urlopie kolejowym pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
7.
Okres urlopu kolejowego wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
8.
Okresu urlopu kolejowego nie wlicza się do:
1)
okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu kolejowego;
2)
okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego;
3)
stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.
9.
Z dniem zakończenia urlopu kolejowego stosunek pracy z pracownikiem zostaje rozwiązany.
10.
Pracownikowi skierowanemu na urlop kolejowy nie przysługuje odprawa pieniężna, określona w art. 8 odprawa pieniężna ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 50 warunki otrzymania odprawy pieniężnej ust. 2, ani żadne inne świadczenie z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Art. 52. świadczenia socjalne w okresie korzystania z urlopu kolejowego

1.
W okresie korzystania z urlopu kolejowego, o którym mowa w art. 51 prawo do urlopu kolejowego, ust. 1, pracownik otrzymuje świadczenie socjalne w wysokości 60% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, pomniejszone o kwotę odprowadzanych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne w części finansowanej przez ubezpieczonego.
2.
Świadczenie socjalne jest wypłacane miesięcznie, nie później niż w terminie wypłaty wynagrodzeń u pracodawcy.
3.
Świadczenie socjalne, o którym mowa w ust. 1, podlega waloryzacji w trybie i na zasadach dotyczących emerytur.
4.
Świadczenie socjalne podlega ochronie prawnej jak wynagrodzenie za pracę - zgodnie z Kodeksem pracy.
5.
Kwota świadczenia socjalnego stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne.

Art. 53. Wyłączenia niektórych uprawnień pracowniczych w okresie korzystania z urlopu kolejowego

Pracownik korzystający z urlopu kolejowego, o którym mowa w art. 51 prawo do urlopu kolejowego, ust. 1, nie może korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 49 wysokość jednorazowej odprawy pieniężnej, i art. 56 szkolenia w celu zmiany lub zdobycia kwalifikacji,

Art. 54. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

1.
W przypadkach wystąpienia okresowych trudności finansowych lub ograniczenia zadań w PKP, PKP SA, a także w spółkach utworzonych w trybie art. 14 spółki przewozowe, art. 15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA i art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek, podmioty te mogą zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Zwolnienia dokonuje się na czas oznaczony, nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż rok.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy pracowników, którzy spełniają wymóg wieku i stażu pracy określony w art. 51 prawo do urlopu kolejowego ust. 1.
3.
W okresie nieświadczenia pracy pracownik otrzymuje świadczenie socjalne, o którym mowa w art. 52 świadczenia socjalne w okresie korzystania z urlopu kolejowego ust. 1.
4.
W okresie, o którym mowa w ust. 3, pracodawca jest zobowiązany umożliwić pracownikowi wykonanie czynności niezbędnych dla zachowania uprawnień zawodowych pracownika.
5.
Pracodawca może polecić pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, stawienie się w terminie 48 godzin w zakładzie pracy, w celu świadczenia pracy.
6.
Za czas wykonywania pracy, o której mowa w ust. 5, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
7.
Za czas wykonywania pracy, o której mowa w ust. 5, świadczenie socjalne nie przysługuje.

Art. 55. Wliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe do podstawy obliczania wysokości świadczenia socjalnego

Do podstawy obliczania wysokości świadczenia socjalnego wlicza się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w wysokości nieprzekraczającej 1/4 normy rocznej, o której mowa w art. 133 nieprzerwany tygodniowy odpoczynek pracownika, § 2 Kodeksu pracy.

Art. 56. Szkolenia w celu zmiany lub zdobycia kwalifikacji

1.
Pracownik, zatrudniony u pracodawców określonych w art. 48 uprawnienia do odprawy pieniężnej, któremu w latach 2000-2002 wypowiedziano stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, może zostać skierowany w okresie wypowiedzenia na jednorazowe szkolenie, w celu zmiany kwalifikacji na umożliwiające podjęcie innego zatrudnienia lub zdobycia kwalifikacji potrzebnych do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.
2.
PKP, PKP SA organizuje i finansuje szkolenia, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4.
3.
Pracownik korzystający ze szkolenia, o którym mowa w ust. 1, pokrywa 20% kosztów szkolenia.
4.
Zasady rozliczeń pomiędzy PKP, PKP SA a pracodawcami określonymi w art. 48 uprawnienia do odprawy pieniężnej pkt 2-4, z tytułu świadczeń, o których mowa w ust. 1, dla pracowników tych zakładów, określają strony w umowie.
5.
Pracownik, o którym mowa w art. 48 uprawnienia do odprawy pieniężnej, ma prawo do bezpłatnego doradztwa zawodowego i społecznego w okresie, o którym mowa w ust. 1.
6.
PKP, PKP SA organizuje i finansuje doradztwo zawodowe i społeczne dla pracowników, o których mowa w ust. 5.

Art. 57. Upoważnienie PKP lub PKP SA do prowadzenia pośrednictwa pracy i kierowania do pracy za granicą

1.
Prezes Krajowego Urzędu Pracy, na wniosek PKP albo PKP SA, wyda upoważnienie do prowadzenia przez PKP lub PKP SA pośrednictwa pracy, a także kierowania do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
2.
Jeżeli warunki i obowiązki określone w upoważnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie są przestrzegane, Prezes Krajowego Urzędu Pracy może cofnąć upoważnienie.
3.
Przy udzielaniu lub cofnięciu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
4.
Prowadzenie pośrednictwa pracy lub kierowania do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, w celu osiągnięcia zysku, jest zakazane.

Art. 58. świadczenia przedemerytalne

1.
Świadczenia przedemerytalne dla osób zatrudnionych w PKP na podstawie stosunku pracy nawiązanego przed dniem 7 września 1999 r., a następnie w okresie po dniu 18 maja 2000 r. przed dniem 1 stycznia 2001 r. zwolnionych z PKP z przyczyn dotyczących zakładu pracy, ustalone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, od dnia 1 stycznia 2009 r., są finansowane z Funduszu Pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
PKP SA refinansuje Funduszowi Pracy za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych równowartość 10 % kwoty świadczeń przedemerytalnych, o których mowa w ust. 1.
3.
Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania przez PKP SA na rachunek bankowy Funduszu Pracy środków, o których mowa w ust. 2, mając na uwadze zapewnienie terminowości przekazywania tych środków.
4.
Zobowiązania PKP SA wobec Funduszu Pracy z tytułu finansowania świadczeń przedemerytalnych, o których mowa w ust. 1, powstałe do dnia 31 grudnia 2002 r., podlegają spłacie przez PKP SA do dnia 31 grudnia 2003 r.
5.
W okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia spłaty zobowiązań, o których mowa w ust. 4, nie nalicza się odsetek od tych zobowiązań.

Rozdział 9. Fundusz Własności Pracowniczej PKP

Art. 59. Tworzenie Funduszu Własności Pracowniczej

1.
W celu utworzenia Funduszu Własności Pracowniczej, zwanego dalej "Funduszem", i zarządzania nim PKP SA:
1)
ogłasza przetarg na wybór towarzystwa funduszy inwestycyjnych albo
2)
tworzy towarzystwo funduszy inwestycyjnych.
2.
Uczestnikami przetargu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być wyłącznie towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1523, 1488 i 1933).
3.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest przedstawienie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych projektu statutu Funduszu.
4.
PKP SA powołuje komisję przetargową, w której uczestniczy przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu.
5.
Wybór towarzystwa funduszy inwestycyjnych wymaga zgody ministra właściwego do spraw transportu.
6.
Koszty utworzenia Funduszu finansuje PKP SA.
7.
Koszty zarządzania Funduszem do dnia jego przekształcenia w fundusz inwestycyjny otwarty pokrywa PKP SA.

Art. 60. Odesłanie do przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Do towarzystwa i Funduszu stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Art. 60a. Czynności prawne wymagające zgody na przejęcie zarządzania Funduszem

1.
Do Funduszu nie stosuje się przepisu art. 113a obowiązek zwołania zgromadzenia uczestników funduszu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
2.
Rada inwestorów wyraża zgodę na:
1)
przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
2)
przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 10c ustawy, o której mowa w ust. 1.

Art. 61. Fundusz Własności Pracowniczej jako fundusz otwarty

1.
Fundusz utworzony będzie jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty.
2.
Statut Funduszu może określić inną niż przewidziana w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, liczbę jednostek uczestnictwa uprawniających do uczestnictwa w radzie inwestorów, jak również inne kryteria uczestnictwa w radzie inwestorów.
3.
Rada inwestorów może podjąć uchwałę o przekształceniu Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty dopiero po wniesieniu przez PKP SA wszystkich wpłat przewidzianych przepisami ustawy, chyba że statut stanowi inaczej. Po podjęciu uchwały przez radę inwestorów towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające Funduszem zobowiązane jest do przekazania wniosku o przekształcenie Funduszu do Komisji Nadzoru Finansowego.

Art. 62. Prawo do uczestniczenia w Funduszu Własności Pracowniczej

1.
Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie następujący, uprawnieni pracownicy:
1)
osoby będące pracownikami PKP w dniu, w którym stało się skuteczne wykreślenie PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych,
2)
osoby, które przepracowały w PKP co najmniej 10 lat, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych w art. 1 przesłanki i zakres stosowania ustawy, ust. 1 i art. 10 rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 50 warunki otrzymania odprawy pieniężnej, ust. 2,
3)
osoby, które po okresie zatrudnienia w PKP co najmniej 10 lat zostały przejęte przez innych pracodawców w trybie art. 231 przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Kodeksu pracy,
4)
osoby, które przepracowały łącznie co najmniej 10 lat w PKP lub w podmiocie gospodarczym utworzonym lub współutworzonym przez PKP przed dniem, w którym stało się skuteczne wykreślenie PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych w art. 1 przesłanki i zakres stosowania ustawy, ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 50 warunki otrzymania odprawy pieniężnej, ust. 2, albo zostały przejęte przez innych pracodawców w trybie art. 231 przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Kodeksu pracy,
z tym że nie wyłącza się uprawnienia do dziedziczenia jednostek uczestnictwa.
2.
Uczestnikiem Funduszu nie może być osoba, która skorzystała z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji Skarbu Państwa na podstawie odrębnych przepisów.
3.
Uprawnieni pracownicy mogą skorzystać z prawa do uczestniczenia w Funduszu, o ile w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym stał się skuteczny wpis PKP SA do rejestru handlowego, złożą pisemne oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w Funduszu. Niezłożenie oświadczenia w terminie powoduje utratę prawa do uczestniczenia w Funduszu.
4.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady podziału uprawnionych pracowników na grupy ze względu na okresy zatrudnienia w PKP i PKP SA i ustalenia liczby jednostek uczestnictwa przypadających na każdą z tych grup.
5.
PKP SA zobowiązana jest do przekazania towarzystwu funduszy inwestycyjnych listy osób uprawnionych do uczestniczenia w Funduszu oraz liczby jednostek uczestnictwa przypadających na jednego uczestnika, w celu utworzenia rejestru uczestników Funduszu.

Art. 63. Wpłaty do Funduszu Własności Pracowniczej

1.
Wpłat do Funduszu, niezbędnych do jego utworzenia, dokonuje się w drodze wniesienia przez PKP SA środków pieniężnych.
2.
PKP SA przekazuje do Funduszu 15% środków finansowych pochodzących z każdej sprzedaży akcji lub udziałów spółek utworzonych przez PKP SA, sprzedaży nieruchomości i praw z nimi związanych oraz innych składników majątkowych tej spółki, z wyłączeniem środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
3.
Każda kolejna wpłata dokonywana przez PKP SA do Funduszu powiększa wartość jednostek uczestnictwa Funduszu przysługujących jego uczestnikom, na zasadach określonych w statucie Funduszu.
4.
Łączna wartość środków finansowych przekazanych przez PKP SA do Funduszu nie może być większa niż iloczyn liczby uprawnionych pracowników oraz kwoty 18 średnich wynagrodzeń miesięcznych w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z zysku, obliczonych z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym PKP SA zbyło pierwsze akcje lub udziały jednej ze spółek, o których mowa w art. 14 spółki przewozowe lub w art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek, na zasadach ogólnych.

Art. 64. Rozwiązanie Funduszu Własności Pracowniczej i umarzanie jednostek uczestnictwa

1.
Do dnia 31 grudnia 2010 r. statut nie może przewidywać rozwiązania Funduszu, a decyzja o rozwiązaniu Funduszu nie może być podjęta przez radę inwestorów.
2.
Jednostki uczestnictwa nie mogą być umarzane przed upływem 2 lat od dnia, w którym PKP SA zbyło pierwsze akcje lub udziały jednej ze spółek, o których mowa w art. 14 spółki przewozowe lub w art. 19 prawo tworzenia przez PKP innych spółek, na zasadach ogólnych.

Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 65. Zmiana rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. poz. 512, z późn. zm.): (zmiany pominięte).

Art. 66. Zmiana ustawy o przedsiębiorstwach państwowych

W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. poz. 80, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 67. Zmiana ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 408, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 68. Zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. poz. 561, z późn. zm.): (zmiany pominięte).

Art. 69. Zmiana ustawy o transporcie kolejowym

W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 591, z 1998 r. poz. 668 i z 1999 r. poz. 934) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 70. Zmiana ustawy o służbie medycyny pracy

W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. poz. 593 i z 1998 r. poz. 668): (zmiany pominięte).

Art. 71. Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. poz. 769, z późn. zm.): (zmiany pominięte).

Art. 72. Zmiana ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej

W ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. poz. 668, z późn. zm.): (zmiany pominięte).

Art. 73. Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 1118, z późn. zm.): (zmiany pominięte).

Art. 74. Przepis przejściowy

1.
Byłemu pracownikowi kolejowemu pobierającemu emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, przyznaną na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin lub przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. poz. 144, z późn. zm. ) albo przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 i 1504), a także członkom rodziny tego pracownika pobierającym po nim rentę rodzinną przyznaną na podstawie wymienionych przepisów, przysługuje prawo do deputatu węglowego w ilości 1800 kg węgla kamiennego rocznie, w formie ekwiwalentu pieniężnego.
2.
Za podstawę ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się przeciętną średnioroczną cenę detaliczną 1000 kg węgla kamiennego z roku poprzedzającego rok, w którym ekwiwalent ma być wypłacany, ogłaszaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", skorygowaną o przewidywany w ustawie budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na rok planowany.
3.
Świadczenie określone w ust. 1 przysługuje również emerytowi lub renciście, który pobiera emeryturę lub rentę z tytułu zatrudnienia w okresach równorzędnych z okresami zatrudnienia na kolei, oraz osobie, której przyznano kolejową emeryturę lub rentę w drodze wyjątku.
4.
Prawo do deputatu węglowego nie przysługuje jednak emerytowi lub renciście, jeżeli nie przysługiwało mu w okresie zatrudnienia, z tytułu którego powstało prawo do emerytury lub renty.
5.
Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1, przyznaje i wypłaca w dwóch terminach wraz z wypłatą emerytury lub renty: w marcu - za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i we wrześniu - za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych z dotacji celowej z budżetu państwa.
6.
W przypadku przyznania emerytury lub renty po terminie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, ekwiwalent należny od dnia przyznania emerytury lub renty do końca półrocznego okresu, o którym mowa w ust. 5, wypłaca się łącznie z pierwszą należnością z tytułu emerytury lub renty.
7.
W przypadku przyznania renty rodzinnej po emerycie lub renciście ekwiwalent pieniężny z tytułu tej renty przysługuje dopiero po upływie okresu, za który został wypłacony emerytowi lub renciście.
8.
Emerytom lub rencistom przebywającym w domach pomocy społecznej ekwiwalent pieniężny wypłaca się miesięcznie wraz z wypłatą emerytury lub renty.
9.
W przypadku gdy rentę rodzinną pobiera więcej niż jedna osoba, wszystkim tym osobom przysługuje łącznie jeden ekwiwalent. W razie podziału renty rodzinnej ekwiwalent pieniężny ulega podziałowi w częściach równych, odpowiednio do liczby uprawnionych.
10.
Emeryci i renciści nabywają prawo do ekwiwalentu pieniężnego z dniem przyznania emerytury lub renty.
11.
Prawo do pobierania ekwiwalentu pieniężnego ustaje lub ulega zawieszeniu wraz z ustaniem prawa do emerytury lub renty.

Art. 74a. Przepis przejściowy

1.
Działalność socjalną dla emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami PKP i ich rodzin prowadzą, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923), spółki utworzone na podstawie art. 14 spółki przewozowe, 15 i 19 oraz spółki, o których mowa w art. 78a przepis przejściowy, z wyłączeniem PKP PR. Przepis art. 5 wysokość odpisu podstawowego na Fundusz ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stosuje się odpowiednio.
2.
Działalność, o której mowa w ust. 1, przejmuje spółka, która przejęła działalność jednostki organizacyjnej PKP, w której pracownik był zatrudniony bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę.

Art. 74b. Przepis przejściowy

Spółki, o których mowa w art. 74a przepis przejściowy, wykupują dla emerytów i rencistów byłych pracowników PKP i ich rodzin uprawnienia do ulgowych kolejowych świadczeń przejazdowych, na zasadach określonych w zakładowym układzie zbiorowym obowiązującym w spółce.

Art. 75. Przepis przejściowy

1.
Z dniem wpisu PKP SA do rejestru handlowego właściwe organy koncesyjne określone odrębnymi przepisami dokonają przeniesienia na rzecz tej spółki uprawnień wynikających z koncesji otrzymanych przez PKP na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na: zarządzaniu liniami kolejowymi, wykonywaniu przewozów kolejowych osób i rzeczy, obrocie energią elektryczną, przesyłaniu i dystrybucji energii elektrycznej oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do przeniesienia uprawnień wynikających z koncesji otrzymanych przez apteki i hurtownie farmaceutyczne PKP na apteki i hurtownie farmaceutyczne prowadzone przez PKP SA.
3.
Przepis ust. 1 stosuje się także do spółek powstałych w wyniku restrukturyzacji PKP SA, o których mowa w art. 2 komercjalizacja PKP w rozumieniu ustawy ust. 3 pkt 1, odpowiednio do ustalonego dla nich zakresu i obszaru działalności gospodarczej, jeżeli spełniają one warunki do otrzymania stosownych koncesji.
4.
Za przeniesienie uprawnień z koncesji, o których mowa w ust. 1-3, nie pobiera się opłat.

Art. 76. Przepis przejściowy

1.
Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy otrzymali koncesję na podstawie przepisów o transporcie kolejowym, wystąpią w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia jej w życie do organu koncesyjnego z wnioskiem o zmianę koncesji stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Do czasu wydania decyzji w tej sprawie przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w dotychczasowym zakresie.
2.
Niezłożenie wniosku w terminie określonym w ust. 1 powoduje wygaśnięcie koncesji z mocy prawa.
3.
Organ koncesyjny, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wyda decyzję, o której mowa w ust. 1.
4.
Niespełnienie warunków wymaganych do zmiany koncesji, o której mowa w ust. 1, powoduje jej wygaśnięcie.
5.
Niepodjęcie przez przedsiębiorcę, do dnia wejścia w życie ustawy, działalności gospodarczej określonej w koncesji powoduje jej wygaśnięcie z dniem wejścia w życie ustawy, z mocy prawa. Organ koncesyjny stwierdza z urzędu wygaśnięcie koncesji.
6.
Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 5, może wystąpić z wnioskiem o ponowne udzielenie koncesji nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia koncesji.

Art. 77. Przepis przejściowy

Minister właściwy do spraw transportu może czasowo zawiesić w okresie do dnia 1 stycznia 2001 r. lub ograniczyć przedmiotowo i obszarowo udzielanie koncesji ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa, a także inny ważny interes publiczny, ogłaszając o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Art. 78. Przepis przejściowy

1.
Minister właściwy do spraw transportu, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym liczbę koncesji i ich zasięg terytorialny na zarządzanie liniami kolejowymi i wykonywanie przewozów kolejowych, uwzględniając specyfikę przewozu osób i rzeczy.
2.
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1)
określenie przedmiotu, zakresu działalności gospodarczej i obszaru, na który ma być wydana koncesja,
2)
szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być wydana koncesja,
3)
termin składania wniosków o udzielenie koncesji,
4)
wymagane dokumenty i informacje dodatkowe.
3.
Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 69 zmiana ustawy o transporcie kolejowym, w tym przepisy dotyczące treści wniosku o koncesję.

Art. 78a. Przepis przejściowy

1.
Spółki utworzone przez PKP do dnia, w którym skuteczny stał się wpis PKP SA do rejestru handlowego, mogą za zgodą ministra właściwego do spraw transportu prowadzić jednocześnie działalność w zakresie wykonywania przewozów kolejowych i zarządzania liniami kolejowymi oznaczeniu lokalnym, gdy jest to uzasadnione ważnym interesem społecznym lub gospodarczym.
2.
Do przekazania mienia spółkom, o których mowa w ust. 1, w tym linii kolejowych oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania liniami kolejowymi stosuje się odpowiednio zasady, warunki i tryb określone w art. 17 wniesienie przez PKP SA do spółek wkładów niepieniężnych.

Art. 79. Uchylony

Art. 80. Przepis przejściowy

1.
W sprawach wszczętych na podstawie przepisów art. 13a -13f ustawy, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1, przed dniem wykreślenia PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
2.
W sprawach, o których mowa w art. 34 prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w posiadaniu PKP-37, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy.

Art. 81. Przepis przejściowy

1.
W okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. PKP SA przekaże gminom niesprzedane, z powodu niezłożenia pisemnych oświadczeń woli, w trybie art. 43 zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach PKP SA, przez osoby, o których mowa w art. 42 prawo do nabycia lokalu mieszkalnego w zasobach PKP SA, budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne wraz z prawem do odpowiedniej przynależnej do nich części gruntu oraz towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej, zwane dalej "nieruchomościami".
2.
Przekazaniu mogą podlegać nieruchomości, w stosunku do których PKP SA w okresie, o którym mowa w ust. 1, złoży gminom właściwym ze względu na miejsce położenia tych nieruchomości oświadczenia o zamiarze ich przekazania wraz z:
1)
pełnymi odpisami z ksiąg wieczystych, urządzonych dla przekazywanych nieruchomości, a w szczególności potwierdzającymi prawo przekazującego do gruntów oraz własność położonych na nich budynków i innych urządzeń;
2)
dokumentacją budowy i dokumentacją powykonawczą budynków i urządzeń, a także książką obiektu budowlanego, a w razie ich braku - inwentaryzacją budynków i urządzeń;
3)
informacją o tym, kiedy i jakie remonty lub modernizacje zostały w przekazanych obiektach przeprowadzone w okresie ostatnich 10 lat.
3.
Nieruchomość może być też przekazana w razie braku dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2. W tym przypadku gminie przysługuje roszczenie wobec przekazującego nieruchomość o zwrot uzasadnionych kosztów sporządzenia inwentaryzacji budynków i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości, której nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.
4.
Przekazania nieruchomości dokonuje się w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
5.
(utracił moc)
6.
Sprawy, o których mowa w ust. 5, rozpoznaje sąd właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
7.
Przekazanie nieruchomości jest nieodpłatne i pomniejsza z dniem przekazania majątek PKP SA, a także kapitał zapasowy o wartość bilansową przekazywanego mienia, w następnej kolejności może być pomniejszony kapitał rezerwowy oraz kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. Pomniejszenie kapitału zapasowego i rezerwowego następuje z zachowaniem warunków określonych w art. 427 § 4 i 5 Kodeksu handlowego.
8.
Od dnia zawarcia umowy przechodzą na gminę wierzytelności związane z przekazywanymi nieruchomościami, w tym wierzytelności z tytułu zaległych czynszów.
9.
Kaucje mieszkaniowe wniesione przez najemców przekazujący wypłaca gminie najpóźniej w dniu zawarcia umowy w takiej wysokości, w jakiej należałoby je zwrócić najemcom w tym dniu.
10.
Umowy najmu lokali mieszkalnych, mieszczących się w przekazanych gminie budynkach, przekształcają się, z mocy prawa, z dniem przekazania - w umowy najmu zawarte na czas nieoznaczony. Do umów tych mają zastosowanie przepisy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Art. 82. Utrata mocy ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe"

1.
Traci moc ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. poz. 474, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2, z wyjątkiem art. 46a nieodpłatne przekazanie gminie budynków mieszkalnych lub niesprzedanych lokali mieszkalnych, który obowiązuje do dnia 31 grudnia 2000 r.
2.
Do dnia wykreślenia PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych PKP działa na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Art. 83. Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
rozdziału 7, art 65-67, art. 70 zmiana ustawy o służbie medycyny pracy, które wchodzą w życie w terminie, o którym mowa w art. 8 wpis PKP SA do rejestru handlowego ust. 3;
2)
art. 69 zmiana ustawy o transporcie kolejowym pkt 10, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2000 r.;
3)
art. 69 zmiana ustawy o transporcie kolejowym pkt 9 i pkt 21 oraz art. 74 przepis przejściowy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.;
4)
art. 71 zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który wchodzi w życie w terminie, o którym mowa w art. 8 wpis PKP SA do rejestru handlowego ust. 3, jednak nie wcześniej niż dnia 2 stycznia 2001 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 12.10.2000 r. - Dz.U. z 2000 r. poz. 948]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...