• Ustawa o Krajowej Szkole ...
  25.09.2023

Ustawa o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2023

Dz.U.2023.0.1952 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Obserwuj akt
1.
Krajową Szkołę Administracji Publicznej, utworzoną na podstawie przepisów o jednostkach badawczo-rozwojowych, przekształca się w państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą "Krajowa Szkoła Administracji Publicznej", z siedzibą w Warszawie.
1a.
Krajowej Szkole Administracji Publicznej, o której mowa w ust. 1, nadaje się nazwę „Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego”.
2.
Zadaniem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, zwanej dalej „Szkołą”, jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej.
2a.
Szkoła realizuje również zadania w zakresie szkoleń dla pracowników administracji publicznej.
3.
Szkoła ma osobowość prawną.
Orzeczenia: 1
1.
Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje Szkole statut określający jej ustrój i organizację, zakres działania, zasady kształcenia, prawa i obowiązki słuchaczy oraz inne sprawy dotyczące jej działania, nieuregulowane w ustawie, uwzględniając rolę szkoły w systemie administracji państwa.
2.
Szkołą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor Szkoły, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów.
3.
Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad Szkołą w zakresie zgodności jej działania z przepisami ustawowymi i statutem.
Do mienia i finansów Szkoły stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące uczelni publicznych. Uprawnienia ministra właściwego w rozumieniu tych przepisów w odniesieniu do Szkoły wykonuje Prezes Rady Ministrów.
1.
Dysponent części budżetowej może zlecić Szkole realizację szkolenia dla pracowników urzędu obsługującego dysponenta lub jednostek podległych temu dysponentowi lub nadzorowanych przez niego.
2.
Szef Służby Cywilnej może zlecić Szkole realizację szkoleń centralnych, o których mowa w art. 106 szkolenia w służbie cywilnej ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195).
3.
Zlecenie szkolenia, o którym mowa w ust. 2, następuje po wcześniejszym zawarciu porozumienia między dyrektorem Szkoły a Szefem Służby Cywilnej, określającego zakres, warunki i tryb realizacji szkolenia.
4.
Na realizację szkoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, Szkoła może otrzymać dotację celową ze środków, o których mowa w art. 111 zasady pokrywania kosztów szkoleń w służbie cywilnej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, lub ze środków pochodzących z części budżetowej będącej w dyspozycji właściwego dysponenta części budżetowej.
1.
Słuchacze Szkoły są wyłaniani w drodze postępowania rekrutacyjnego spośród osób, które nie ukończyły 32 lat i posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra lub równorzędnym.
2.
Zasady i tryb przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, powoływania komisji rekrutacyjnej oraz zasady i tryb wnoszenia odwołań od wyniku tego postępowania określa statut Szkoły.
1.
Słuchacze Szkoły składają zobowiązanie do podjęcia i wykonywania, przez okres nie krótszy niż pięć lat od daty jej ukończenia, pracy w urzędach administracji na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.
2.
Słuchacze Szkoły odbywający w urzędzie administracji praktykę wykonują zadania przewidziane dla urzędników tego urzędu.
1.
Słuchacz Szkoły w okresie kształcenia w kraju otrzymuje stypendium krajowe.
1a.
Stypendium krajowe nie przysługuje:
1)
za dni nieusprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach, przy czym za dzień nieobecności uważa się także nieobecność na 6 godzinach zajęć w okresie miesiąca kalendarzowego;
2)
za dni usprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach z przyczyn innych niż wynikające ze stanu zdrowia, jeżeli okres tej nieobecności trwa nieprzerwanie dłużej niż 7 dni zajęć lub przekracza 7 dni zajęć w okresie miesiąca kalendarzowego.
2.
Urzędnicy i inni pracownicy administracji publicznej na okres kształcenia w Szkole otrzymują urlop bezpłatny w urzędzie.
3.
Słuchacze Szkoły oraz ich niepracujący współmałżonkowie i dzieci są uprawnieni do korzystania ze świadczeń zakładów społecznej służby zdrowia na zasadach ustalonych dla pracowników i ich rodzin.
4.
(uchylony)
5.
Absolwentom Szkoły okres kształcenia w tej Szkole zalicza się w zakresie wszelkich uprawnień pracowniczych, z wyjątkiem przypadków, gdy absolwent został zobowiązany do zwrotu stypendium i innych kosztów kształcenia.
1.
Słuchacz Szkoły, w okresie przebywania poza granicami kraju w związku z odbywaniem stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia, przez okres dłuższy niż miesiąc, otrzymuje stypendium zagraniczne obejmujące:
1)
25% kwoty stypendium krajowego;
2)
50% kwoty, o której mowa w pkt 1, na każdego członka rodziny pozostającego na wyłącznym utrzymaniu słuchacza;
3)
środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą.
2.
Stypendium zagraniczne, w części o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie przysługuje albo ulega obniżeniu, jeżeli koszty związane z odbywaniem poza granicami kraju stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia pokrywa, w całości lub w części, instytucja zagraniczna.
Za członków rodziny słuchacza uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci przysposobione oraz inne osoby pozostające ze słuchaczem we wspólnym gospodarstwie domowym, a także osoby, na rzecz których słuchacz został zobowiązany orzeczeniem sądowym lub ugodą zawartą przed sądem do świadczeń alimentacyjnych.
Stypendium krajowe podlega zwrotowi w całości w przypadku skreślenia słuchacza z listy słuchaczy w okresie pierwszych ośmiu miesięcy kształcenia z przyczyn innych niż nieobecność słuchacza na zajęciach wynikająca ze stanu zdrowia słuchacza albo z konieczności sprawowania przez słuchacza osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo z konieczności sprawowania przez słuchacza samotnie wychowującego dziecko opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
1.
Koszty kształcenia słuchacza w Szkole obejmują stypendium krajowe, stypendium zagraniczne, składki na ubezpieczenie społeczne słuchacza oraz proporcjonalny udział w innych kosztach poniesionych przez Szkołę na działalność dydaktyczną i na bieżące funkcjonowanie Szkoły.
2.
Koszty kształcenia słuchacza podlegają zwrotowi w przypadku:
1)
skreślenia słuchacza z listy słuchaczy po pierwszych ośmiu miesiącach kształcenia albo niepodjęcia przez absolwenta pracy w urzędach administracji na stanowiskach, o których mowa w art. 5 zobowiązanie do podjęcia i wykonywania pracy w urzędach administracji państwowej, ust. 1 ustawy - w kwocie równej podwójnej wysokości stypendium krajowego za okres kształcenia w Szkole, albo
2)
rezygnacji przez absolwenta z pracy w urzędach administracji na stanowiskach, o których mowa w art. 5 zobowiązanie do podjęcia i wykonywania pracy w urzędach administracji państwowej, ust. 1 ustawy - w kwocie równej podwójnej wysokości stypendium krajowego za okres kształcenia w Szkole, w części proporcjonalnej do liczby dni nieprzepracowanych w urzędach, albo
3)
skreślenia słuchacza z listy słuchaczy z powodu prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe albo z powodu rażącego uchybienia godności słuchacza lub zachowania godzącego w dobre imię Szkoły - w pełnej wysokości.
3.
Kwota równa podwójnej wysokości stypendium krajowego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przewyższyć kosztów kształcenia słuchacza w Szkole.
4.
Koszty kształcenia słuchacza nie podlegają zwrotowi w przypadku:
1)
skreślenia słuchacza z listy słuchaczy z powodu nieobecności słuchacza na zajęciach wynikającej ze stanu zdrowia słuchacza albo z konieczności sprawowania przez słuchacza osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo z konieczności sprawowania przez słuchacza samotnie wychowującego dziecko opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo
2)
niepodjęcia pracy lub rezygnacji z pracy w urzędach administracji przez absolwenta, z powodu jego stanu zdrowia albo konieczności sprawowania przez absolwenta osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo konieczności sprawowania przez absolwenta samotnie wychowującego dziecko opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, albo
3)
niepodjęcia pracy lub rezygnacji z pracy przez absolwenta w urzędach administracji za zgodą Prezesa Rady Ministrów.
1.
Zwrot stypendium krajowego albo kosztów kształcenia następuje na podstawie decyzji dyrektora Szkoły. W decyzji dyrektor określa wysokość i termin zwrotu nie krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
2.
Środki z tytułu zwrotu stypendium krajowego albo zwrotu kosztów kształcenia, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód Szkoły.
3.
W szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami ekonomicznymi lub społecznymi, dyrektor Szkoły może umorzyć w całości lub w części słuchaczowi albo absolwentowi Szkoły należność z tytułu zwrotu stypendium krajowego albo kosztów kształcenia.
4.
Od decyzji dyrektora Szkoły, o których mowa w ust. 1 i 3, służy odwołanie do Prezesa Rady Ministrów.
5.
W sprawach egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.).
Orzeczenia: 1
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wysokość stypendium krajowego słuchacza,
2)
sposób obliczania stypendium krajowego w przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach w Szkole,
3)
szczegółowy sposób obliczania i dokumentowania kosztów utrzymania za granicą, o których mowa w art. 6a stypendium zagraniczne, ust. 1 pkt 3,
4)
sposób obliczania kosztów kształcenia słuchacza,
5)
sposób i tryb wypłacania stypendium krajowego oraz stypendium zagranicznego
- kierując się potrzebą zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do kształcenia w Szkole, a także efektywnością i racjonalnością świadczeń przyznawanych słuchaczom Szkoły oraz uwzględniając, aby środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą pokrywały koszty noclegu, przejazdów, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą, opłat wizowych, oraz uzasadnionych kosztów związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia.
1.
Pracownikowi Szkoły przysługuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze za pracę stosownie do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz dodatek funkcyjny z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.
2.
Pracownikowi Szkoły przysługuje również dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych odpowiednio w art. 90 dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej ust. 1 i 2, art. 91 nagroda jubileuszowa ust. 1 i 2 oraz art. 92 dodatkowe wynagrodzenie roczne ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
3.
Pracownikowi Szkoły przysługuje jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości trzykrotnego ostatnio pobieranego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, nie mniejszej jednak niż w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika, obliczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
Pracownikowi Szkoły może zostać przyznany, na czas określony, dodatek służbowy. Wysokość dodatku służbowego uzależnia się od charakteru i złożoności powierzonych obowiązków.
1.
W ramach posiadanych przez Szkołę środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy, z przeznaczeniem na premie dla pracowników Szkoły.
2.
Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.
1.
Pracownikowi Szkoły, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej może zostać przyznana nagroda.
2.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wykaz stanowisk oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Szkoły niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, a także grupy zaszeregowań pracowników Szkoły,
2)
stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły,
3)
wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji,
4)
wysokość oraz sposób obliczania dodatku służbowego,
5)
sposób obliczania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej, a także sposób zaliczania okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej, a także warunki ich dokumentowania
- uwzględniając rodzaj zadań i charakter czynności wykonywanych przez pracowników Szkoły na poszczególnych stanowiskach oraz potrzebę posiadania przez nich odpowiednich umiejętności i doświadczenia, a także mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowej organizacji pracy w Szkole.
1.
Z dniem wejścia w życie ustawy:
1)
mienie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, utworzonej uchwałą nr 74 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (Monitor Polski poz. 167), staje się mieniem Szkoły,
2)
pracownicy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, o której mowa w pkt 1, stają się pracownikami Szkoły,
3)
słuchacze wyłonieni w 1991 r. w drodze postępowania rekrutacyjnego do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, o której mowa w pkt 1, stają się słuchaczami Szkoły.
2.
W 1991 r. finansowanie działalności Szkoły jest realizowane w ramach przyznanych na ten rok środków.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 15.07.1991 r. - Dz.U. z 1991 r. poz. 266]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...