• Ustawa o szczególnej ochr...
  21.09.2023

Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Stan prawny aktualny na dzień: 21.09.2023

Dz.U.2022.0.2687 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Obserwuj akt

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Ustawa reguluje:
1)
cenę maksymalną paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w 2023 r.;
2)
zasady i tryb przyznawania i wypłacania rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych przez podmiot uprawniony, zwanej dalej „rekompensatą”;
3)
zasady i tryb refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych;
4)
zasady i tryb wprowadzenia obowiązku przekazywania gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny – przedsiębiorcę zajmującego się wydobywaniem gazu ziemnego na podstawie posiadanej koncesji na wydobywanie węglowodorów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504 i 2185);
2)
hurtowy rynek paliw gazowych – rynek, na którym jest prowadzony obrót produktami energetycznymi sprzedawanymi:
a) przez giełdy towarowe w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 170, 1488 i 1933), rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243 i 2370), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, zorganizowaną platformę obrotu w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 44a ustawy – Prawo energetyczne prowadzoną przez spółkę prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej giełdę towarową w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
b) w ramach umów sprzedaży paliw gazowych, w których jedną ze stron jest przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny, oraz w ramach umów sprzedaży paliw gazowych zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi;
3)
umowa sprzedaży paliw gazowych – umowę, której przedmiotem jest sprzedaż paliw gazowych, zawartą:
a) na hurtowym rynku paliw gazowych, gdzie jedną ze stron jest przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny albo przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi,
b) między przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi albo przedsiębiorstwem wydobywającym gaz ziemny a odbiorcą końcowym w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 13a ustawy – Prawo energetyczne;
4)
gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny – kwotę środków finansowych podlegającą przekazaniu przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.), zwany dalej „Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny”;
5)
podmiot uprawniony – przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 12 ustawy – Prawo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych;
6)
podatek VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.);
7)
gospodarstwo domowe – osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe);
8)
grupa kapitałowa – grupę kapitałową w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 oraz z 2022 r. poz. 2581 i 2640).

Rozdział 2 Cena maksymalna oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych oraz zasady i tryb przyznawania i wypłacania rekompensat

1.
W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. podmiot uprawniony stosuje w rozliczeniach z odbiorcami paliw gazowych, o których mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, zwanymi dalej „odbiorcami uprawnionymi”, cenę wynoszącą 200,17 zł/MWh, zwaną dalej „ceną maksymalną paliw gazowych”.
2.
Jeżeli w umowach zawartych pomiędzy podmiotem uprawnionym a odbiorcami uprawnionymi, w okresie dostaw paliw gazowych następującym po dniu 31 grudnia 2022 r. są ustalone ceny korzystniejsze dla tych odbiorców niż cena maksymalna paliw gazowych, stosuje się ceny zgodnie z umowami, do czasu zakończenia ich obowiązywania. W takim przypadku rekompensata nie przysługuje.
3.
Jeżeli podmiot uprawniony stosuje w 2023 r. taryfę w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 17 ustawy – Prawo energetyczne dla paliw gazowych zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, w której ustalono ceny paliw gazowych na poziomie niższym niż cena maksymalna paliw gazowych, stosuje się te ceny. W takim przypadku rekompensata nie przysługuje.
4.
W przypadku zmiany taryfy w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 17 ustawy – Prawo energetyczne w okresie, o którym mowa w ust. 1, podmiot uprawniony może wystąpić z wnioskiem o wypłatę rekompensaty za okres od dnia obowiązywania zmienionej taryfy, z uwzględnieniem art. 14 wniosek o zmianę taryfy w zakresie obniżenia cen paliw gazowych ustalonych w taryfie ust. 4. W tym przypadku rekompensatę oblicza się proporcjonalnie do okresu stosowania zmienionej taryfy.
5.
W przypadku odbiorcy uprawnionego, dla którego operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemu dystrybucyjnego gazowego w rozumieniu odpowiednio art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 24 i 25 ustawy – Prawo energetyczne zawarł ze sprzedawcą rezerwowym w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 29a tej ustawy umowę sprzedaży rezerwowej, o której mowa w art. 5aa obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usługi ust. 6 tej ustawy, albo umowę kompleksową na zasadach określonych w art. 5ab umowa kompleksowa tej ustawy, przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio.
6.
Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi w rozliczeniach z odbiorcami stosuje stawki opłat inne niż cena paliwa gazowego, w wysokości nie wyższej niż obowiązujące w dniu 1 stycznia 2022 r. Stawki te stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r. Z tytułu stosowania stawek rekompensata nie przysługuje.
7.
Podmiot uprawniony wykonujący działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych na potrzeby odbiorców uprawnionych, posiadający zatwierdzoną i obowiązującą taryfę dla paliw gazowych, w taryfie przeznaczonej do stosowania w 2023 r. lub jego części uwzględnia do stosowania w rozliczeniach usług dystrybucji paliw gazowych świadczonych w 2023 r. dla odbiorców uprawnionych, również stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji uwzględnione w ostatniej taryfie dla usług dystrybucji paliw gazowych stosowanej w 2022 r.
8.
Podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 7, stosuje stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji paliw gazowych, o których mowa w ust. 7, w rozliczeniach z:
1)
odbiorcami uprawnionymi, posiadającymi zawartą odrębną umowę o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych,
2)
podmiotami uprawnionymi, o których mowa w ust. 1 – w przypadku odbiorców uprawnionych posiadających zawartą umowę kompleksową, o której mowa w art. 5 umowy w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne
– na podstawie zestawienia tych odbiorców i podmiotów przekazanego przez podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1.
9.
Podmiot uprawiony, o którym mowa w ust. 1, przekazuje podmiotowi uprawionemu, o którym mowa w ust. 7, informację o zmianach w zakresie zestawienia odbiorców uprawnionych i podmiotów uprawnionych, o których mowa w ust. 8, w terminie 10 dni roboczych od zakończenia miesiąca kalendarzowego.
10.
Podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, stosuje stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji paliw gazowych, o których mowa w ust. 7, w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi posiadającymi zawartą umowę kompleksową, o której mowa w art. 5 umowy w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne.
11.
W przypadku odbiorcy uprawnionego, dla którego operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemu dystrybucyjnego gazowego w rozumieniu odpowiednio art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 24 i 25 ustawy – Prawo energetyczne zawarł ze sprzedawcą rezerwowym w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 29a tej ustawy umowę sprzedaży rezerwowej, o której mowa w art. 5aa obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usługi ust. 6 tej ustawy, albo umowę kompleksową na zasadach określonych w art. 5ab umowa kompleksowa tej ustawy, podmiot uprawiony, o którym mowa w ust. 7, przekazuje zestawienie, o którym mowa w ust. 8, sprzedawcy rezerwowemu bądź sprzedawcy z urzędu wraz z informacją o zawartej umowie.
1.
Podmiot uprawniony stosuje cenę maksymalną paliw gazowych również w rozliczeniach z odbiorcami, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 pojęcie przedsiębiorcy ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221), którzy na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych lub Fundusz Solidarnościowy i którzy na dzień 31 grudnia 2022 r.:
1)
prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 10.71.Z lub
2)
prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem 10.71.Z, w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648), lub
3)
prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem 10.71.Z, i których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanych przez tych przedsiębiorców pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek
– którzy do prowadzenia tej działalności gospodarczej wykorzystują piece ogrzewane paliwami gazowymi i dysponują limitem pomocy de minimis co najmniej w wysokości odpowiadającej kwocie należnej, o której mowa w art. 14a zwrot kwoty należnej z odsetkami za opóźnienie ust. 1, jeżeli rozliczenia te dotyczą paliw gazowych dostarczonych w okresach wskazanych we wniosku, o którym mowa w ust. 2, zawierających się w okresie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem złożenia tego wniosku.
2.
Warunkiem stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie przez odbiorcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej Zakładem wniosku o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych we wskazanym przez tego odbiorcę okresie, zwanego dalej wnioskiem o cenę maksymalną
3.
Odbiorca, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek o cenę maksymalną za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład, zwanego dalej profilem informacyjnym w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępnionego bezpłatnie przez Zakład w systemie teleinformatycznym.
4.
Wniosek o cenę maksymalną składa się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury za dostarczone przez podmiot uprawniony paliwa gazowe. Okres wskazany przez odbiorcę, o którym mowa w ust. 1, we wniosku o cenę maksymalną musi zawierać się w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy ta faktura. Każdy wniosek o cenę maksymalną może dotyczyć wyłącznie jednej faktury.
5.
Wniosek o cenę maksymalną zawiera co najmniej:
1)
oznaczenie odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, zawierające: NIP, REGON i nazwę skróconą;
2)
oznaczenie podmiotu uprawnionego;
3)
oznaczenie umowy zawartej pomiędzy podmiotem uprawnionym a odbiorcą, o którym mowa w ust. 1;
4)
wskazanie okresu, w którym ma być stosowana cena maksymalna paliw gazowych;
5)
oświadczenie o wykorzystywaniu przez odbiorcę, o którym mowa w ust. 1, pieca ogrzewanego paliwami gazowymi do prowadzenia działalności gospodarczej;
6)
oświadczenie o tym, że odbiorca, o którym mowa w ust. 1:
a) posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pojęcie przedsiębiorcy ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, oraz
b) prowadził na dzień 31 grudnia 2022 r.:
– działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 10.71.Z i wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. albo
– działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem 10.71.Z i wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. i jego przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku o cenę maksymalną pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanych przez tego odbiorcę pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek, oraz
c) nie zalega na dzień złożenia wniosku z regulowaniem zobowiązań podatkowych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.
6.
Odbiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zamiast oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 6 lit. b, składa oświadczenie o tym, że prowadził na dzień 31 grudnia 2022 r., w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem 10.71.Z i wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
7.
Do wniosku o cenę maksymalną dołącza się:
1)
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie odbiorca, o którym mowa w ust. 1, otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2)
informacje określone w odpowiednich przepisach wydanych na podstawie art. 37 wymogi formalne wniosku o pomoc de minimis ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807);
3)
kopię faktury, o której mowa w ust. 4.
8.
W przypadku składania przez odbiorcę, o którym mowa w ust. 1, kolejnego wniosku o cenę maksymalną nie dołącza się dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, jeżeli zawarte w nich informacje nie uległy zmianie lub uległy zmianie wyłącznie ze względu na rozpatrzenie wcześniej złożonego wniosku o cenę maksymalną. W takim przypadku do wniosku o cenę maksymalną dołącza się oświadczenie o tym fakcie.
9.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 6, ust. 6, ust. 7 pkt 1 oraz ust. 8, są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
10.
Główny Urząd Statystyczny jest obowiązany przekazać Zakładowi wykaz przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pojęcie przedsiębiorcy ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2022 r. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodem 10.71.Z. Wykaz zawiera imię i nazwisko albo nazwę skróconą podmiotu prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, NIP, REGON wraz z kodem PKD przeważającej działalności.
11.
Zakład ustala prawo i okres stosowania wobec odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, ceny maksymalnej paliw gazowych i przekazuje informację o tym oraz o wartości udzielonej pomocy publicznej do:
1)
oznaczonego we wniosku o cenę maksymalną podmiotu uprawnionego,
2)
odbiorcy, o którym mowa w ust. 1,
3)
Zarządcy Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311), zwanego dalej zarządcą rozliczeń”
– w terminie 5 dni roboczych od dnia ustalenia tego prawa.
12.
Odmowa ustalenia prawa do stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych następuje w drodze decyzji.
13.
Zakład ustala z podmiotem uprawnionym i zarządcą rozliczeń formę, tryb i zasady wymiany informacji.
14.
Decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacje i inne pisma w sprawie prawa do ceny maksymalnej Zakład doręcza odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej na profilu informacyjnym. Informacja o umieszczeniu na profilu informacyjnym decyzji, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacji lub innego pisma w sprawie prawa do ceny maksymalnej może zostać przesłana przez Zakład na wskazany na profilu informacyjnym adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
15.
Decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacje i inne pisma, o których mowa w ust. 14, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Zakładu albo zamieszcza się w nich imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do ich wydania.
16.
W przypadku, o którym mowa w ust. 14, decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacje i inne pisma w sprawie prawa do ceny maksymalnej uznaje się za doręczone:
1)
w momencie ich odbioru na profilu informacyjnym;
2)
po upływie 14 dni od dnia umieszczenia decyzji, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacji lub innego pisma w sprawie ceny maksymalnej na profilu informacyjnym – w przypadku ich nieodebrania.
17.
Zakład jest uprawniony do kontroli prawidłowości i rzetelności danych, informacji i oświadczeń przekazanych przez odbiorcę, o którym mowa w ust. 1, we wniosku o cenę maksymalną, w tym także przed ustaleniem lub odmową ustalenia prawa do stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych. Przepisy rozdziału 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 47 zakres kontroli ust. 1, art. 48 wszczęcie kontroli ust. 1, art. 54 ograniczenia w zakresie prowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy ust. 1 oraz art. 55 czas trwania kontroli przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie stosuje się.
18.
Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 17, Zakład stwierdzi brak spełnienia warunków będących podstawą wcześniejszego ustalenia prawa do stosowania ceny maksymalnej, cofa w drodze decyzji prawo do stosowania ceny maksymalnej. Po uprawomocnieniu tej decyzji Zakład przekazuje o tym informację do właściwego podmiotu uprawnionego i zarządcy rozliczeń.
19.
W zakresie nieuregulowanym w ust. 2–9, 11 i 12, 14–16 oraz 18 stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).
20.
Od decyzji, o których mowa w ust. 12 lub 18, przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.) dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przepisy art. 83 przepis przejściowy ust. 5–7 i art. 83a przesłanki zmiany decyzji ostatecznej ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio.
21.
Zakład wraz z odwołaniem przekazuje do sądu akta sprawy w postaci wydruków z systemu teleinformatycznego. Wydruki zastępują dokumenty elektroniczne.
22.
Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis w wysokości kwoty należnej, ustalanej zgodnie ze wzorem określonym w art. 14a zwrot kwoty należnej z odsetkami za opóźnienie ust. 2, udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub innym rozporządzeniu Komisji w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis wydanym na podstawie art. 2 kompetencje UE i Państw Członkowskich rozporządzenia Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. UE L 248 z 24.09.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 311 z 07.12.2018, str. 8).
23.
Zaświadczenie o pomocy de minimis zamiast danych osoby upoważnionej do jego wydania zawiera treść Zakład Ubezpieczeń Społecznych
24.
Przychód odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, wynikający ze stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych zamiast ceny określonej w umowie między tym odbiorcą a podmiotem uprawnionym, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
25.
Podmiot uprawniony doręcza odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, fakturę korygującą, uwzględniającą zastosowanie wobec niego ceny maksymalnej paliw gazowych w danym okresie.
26.
Zarządca rozliczeń może wystąpić do Zakładu z wnioskiem o udzielenie informacji o ustalonych przez Zakład prawach do stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych we wskazanym przez zarządcę rozliczeń okresie w zakresie niezbędnym do weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w ust. 1.
27.
Do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład, w związku z realizacją zadań związanych z ustaleniem prawa do stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.
28.
Zakład jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych.
29.
Koszty obsługi zadań Zakładu są finansowane z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.
1.
Podmiotowi uprawnionemu przysługuje rekompensata z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych, za każdy miesiąc kalendarzowy.
2.
Podmiotowi uprawnionemu, stosującemu cenę maksymalną paliw gazowych, przysługuje rekompensata, ustalana zgodnie ze wzorem:

???? = ∑(???????????? ∗ (???????????? − ????????????)) ,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
R – kwotę rekompensaty (zł),
Ipz – ilość paliw gazowych dostarczonych lub prognozowanych do dostarczenia w danym miesiącu kalendarzowym stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych do odbiorców uprawnionych, w danej grupie taryfowej (MWh),
Cpt – cenę paliwa gazowego dla danej grupy taryfowej wynikającą z taryfy (zł/MWh),
Cpm – cenę maksymalną paliw gazowych (zł/MWh).
3.
Podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w art. 3 stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych ust. 7, stosującemu stawki opłat za usługi dystrybucji paliw gazowych dla odbiorców uprawnionych, przysługuje rekompensata stanowiąca różnicę między wysokością opłat naliczonych za usługi dystrybucji paliw gazowych wynikających ze stawek opłat taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych na 2023 r. a wysokością opłat naliczonych za usługi dystrybucji paliw gazowych wynikających ze stawek opłat z ostatniej stosowanej w 2022 r. taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych dla odbiorców uprawnionych, dla ilości paliwa gazowego dostarczanego w 2023 r.
4.
Podmiotowi uprawnionemu, stosującemu cenę maksymalną paliw gazowych w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 3a warunki stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych ust. 1, przysługuje rekompensata, ustalana zgodnie ze wzorem:

WZÓR + OBJAŚNIENIA

5.
Do składania i rozpatrywania wniosków o wypłatę rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 3a warunki stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych ust. 1, oraz wniosków o rozliczanie tej rekompensaty, przepisy art. 5 wniosek o wypłatę rekompensaty–8 stosuje się odpowiednio.
1.
Rekompensata jest wypłacana za każdy miesiąc kalendarzowy na wniosek podmiotu uprawnionego.
2.
Podmiot uprawniony składa wniosek o wypłatę rekompensaty do zarządcy rozliczeń do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, dla którego składany jest wniosek o wypłatę rekompensaty. Jeżeli termin na złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
2a.
Podmiot uprawniony składa wniosek o wypłatę odrębnie rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych ust. 1, oraz rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 3a warunki stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych ust. 1.
3.
Wniosek za styczeń 2023 r. składa się nie wcześniej niż od dnia 15 lutego 2023 r.
4.
Podmiot uprawniony oblicza wysokość rekompensaty. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 2 lub 3, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
5.
Wniosek o wypłatę rekompensaty oraz wniosek o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 7 termin składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, zawierają:
1)
oznaczenie podmiotu, do którego kierowany jest wniosek;
2)
nazwę podmiotu uprawnionego i adres jego siedziby;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu uprawnionego;
4)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
5)
adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego;
6)
dla każdej grupy taryfowej:
a) ilość paliw gazowych dostarczonych lub prognozowanych do dostarczenia, stanowiących podstawę do wyliczenia rekompensaty w danym miesiącu kalendarzowym, do odbiorców paliw uprawnionych, zakwalifikowanych dla danej grupy taryfowej,
b) cenę paliw gazowych wynikającą z taryfy lub stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych,
c) grupę taryfową,
d) liczbę odbiorców w danej grupie taryfowej;
7)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata rekompensaty;
8)
wnioskowaną wysokość rekompensaty – w przypadku wniosku o wypłatę rekompensaty;
9)
oznaczenie okresu, za który składany jest wniosek;
10)
inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty rekompensaty lub rozliczenia rekompensaty;
11)
dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby podpisującej wniosek do reprezentowania podmiotu uprawnionego.
6.
Wraz z wnioskiem o wypłatę rekompensaty podmiot uprawniony składa oświadczenie o dokonaniu rozliczeń z odbiorcami paliw gazowych o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 fałszywe zeznania § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że ceny i stawki opłat, za okres objęty wnioskiem o wypłatę rekompensaty, stosowane względem odbiorców uprawnionych lub podmiotów uprawnionych, zostały zastosowane zgodnie z art. 3 stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
7.
W przypadku wniosków o wypłatę rekompensaty, gdy niemożliwe jest uzyskanie rzeczywistych danych dotyczących ilości paliwa gazowego dostarczonego do danego odbiorcy paliw gazowych, dopuszcza się podanie ilości paliwa gazowego prognozowanej do dostarczenia dla tego odbiorcy.
8.
W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, rekompensata za okres objęty wnioskiem o wypłatę rekompensaty nie przysługuje.
1.
Zarządca rozliczeń weryfikuje wniosek o wypłatę rekompensaty pod względem jej wysokości, prawidłowości dokonanych obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów i prawidłowego reprezentowania na podstawie podanych we wniosku danych i dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania, biorąc pod uwagę posiadane środki na wyodrębnionym rachunku bankowym zwanym dalej „rachunkiem rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych”.
2.
W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty zarządca rozliczeń zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty rekompensaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.
3.
Zatwierdzenie wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
4.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę rekompensaty zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe lub budzi uzasadnione wątpliwości zarządcy rozliczeń co do zgodności ze stanem rzeczywistym, zarządca rozliczeń, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa podmiot uprawniony do usunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych lub do usunięcia wątpliwości, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia. W zakresie, w jakim kwota rekompensaty nie budzi wątpliwości, kwota ta jest wypłacana przez zarządcę rozliczeń zgodnie z ust. 2.
5.
W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty zarządca rozliczeń odmawia zatwierdzenia tego wniosku, informując podmiot uprawniony o przyczynie tej odmowy. Odmowa zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
6.
W przypadku nieusunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych zawartych we wniosku o wypłatę rekompensaty lub wątpliwości zarządcy rozliczeń, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia, zarządca rozliczeń odmawia zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty w zakresie, w jakim kwota rekompensaty budzi wątpliwości lub nie przysługuje, informując podmiot uprawniony o przyczynie tej odmowy. Odmowa zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
7.
Odmowa, o której mowa w ust. 5 i 6, nie pozbawia podmiotu uprawnionego możliwości ponownego złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty w zakresie, w jakim zarządca rozliczeń odmówił jej wypłaty, z wyjątkiem przypadku, gdy rekompensata nie przysługuje. Wnioski o wypłatę rekompensaty niezatwierdzone przed dniem złożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 7 termin składania wniosku o rozliczenie rekompensaty ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania. Przepisy ust. 1–6 oraz art. 5 wniosek o wypłatę rekompensaty ust. 1–8 stosuje się odpowiednio.
8.
Zarządca rozliczeń może żądać od podmiotu uprawnionego przedłożenia dokumentów lub informacji uzasadniających wysokość wypłaconej rekompensaty w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r.
9.
Jeżeli podmiot uprawniony nie przedłożył dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 8, albo wynika z nich, że część lub całość kwoty rekompensaty została wypłacona nienależnie, zarządca rozliczeń wzywa ten podmiot do jej zwrotu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wypłaty rekompensaty.
10.
W przypadku gdy podmiot uprawniony nie dokona zwrotu, o którym mowa w ust. 9, zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty rekompensaty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty rekompensaty naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia jej otrzymania.
11.
Jeżeli podmiot uprawniony w okresie 12 miesięcy od dnia wypłaty rekompensaty za ostatni miesiąc zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub w zakresie usług dystrybucji paliw gazowych lub wypowiedział umowy zawarte z więcej niż z połową odbiorców uprawnionych, którzy korzystali w 2023 r. w rozliczeniach z tym podmiotem uprawnionym z ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych, kwotę rekompensaty wypłaconą temu podmiotowi uznaje się za pobraną nienależnie i podmiot uprawniony jest obowiązany do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia otrzymania rekompensaty.
12.
W przypadku gdy nie zostanie dokonany zwrot, zarządca rozliczeń wzywa podmiot uprawniony do zwrotu nienależnie otrzymanych środków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a w przypadku zaniechania zwrotu środków, zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu.
1.
Podmiot uprawniony składa do zarządcy rozliczeń wniosek o rozliczenie rekompensaty nie wcześniej niż od dnia 15 marca 2024 r. i nie później niż do dnia 30 kwietnia 2024 r.
2.
Zarządca rozliczeń dokonuje weryfikacji rekompensat należnych podmiotowi uprawnionemu na podstawie wniosku o rozliczenie rekompensaty i informuje o jej wynikach Prezesa URE w terminie 21 dni od dnia dokonania weryfikacji. Do weryfikacji rekompensat należnych podmiotowi uprawnionemu przepisy art. 5 wniosek o wypłatę rekompensaty ust. 5 oraz art. 6 weryfikacja wniosku o wypłatę rekompensaty ust. 1 i 3–6 stosuje się odpowiednio.
3.
W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o rozliczenie rekompensaty zarządca rozliczeń zatwierdza wniosek i określa kwotę ostatecznej rekompensaty w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
4.
W przypadku gdy kwota rekompensaty wypłaconej zgodnie z art. 4 ustalanie rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych jest niższa niż ostateczna kwota rekompensaty wynikająca z rozliczenia, zarządca rozliczeń dokonuje wyrównania tej różnicy na rzecz podmiotu uprawnionego w terminie 30 dni od dnia określenia ostatecznej kwoty rekompensaty, biorąc pod uwagę posiadane środki na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych oraz limity, o których mowa w art. 85 przepis przejściowy. W przypadku braku środków na rachunku termin wyrównania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może zostać wydłużony najpóźniej do dnia 31 października 2024 r.
5.
W przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty w terminie, o którym mowa w ust. 1, wypłaconą rekompensatę uznaje się za otrzymaną nienależnie i podmiot uprawniony jest obowiązany do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od daty otrzymania rekompensaty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nienależnie pobranych środków.
6.
Jeżeli z wniosku o rozliczenie rekompensaty wynika zwrot kwoty nadpłaconej rekompensaty, uznaje się ją za otrzymaną nienależnie i podmiot uprawniony zwraca ją w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku przez zarządcę rozliczeń.
7.
W przypadku gdy podmiot uprawniony nie zwrócił nienależnie otrzymanej rekompensaty, zarządca rozliczeń wzywa ten podmiot do jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
8.
W przypadku gdy podmiot uprawniony nie zwrócił rekompensaty zgodnie z ust. 5 lub 7, zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty rekompensaty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty rekompensaty nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia jej otrzymania.
1.
Składanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o wypłatę rekompensaty oraz wniosków o rozliczenie rekompensaty, a także korespondencja z zarządcą rozliczeń odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski składa się do zarządcy rozliczeń przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez zarządcę rozliczeń i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu uprawnionego.
2.
Zarządca rozliczeń na swojej stronie internetowej udostępnia:
1)
wzór wniosku o:
a) wypłatę rekompensaty,
b) rozliczenie rekompensaty;
2)
instrukcje składania wniosków, o których mowa w pkt 1.
3.
W sprawach decyzji administracyjnych wydawanych przez zarządcę rozliczeń organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego jest minister właściwy do spraw energii.
4.
Zarządca rozliczeń informuje Prezesa URE o wypłaconych podmiotowi uprawnionemu kwotach rekompensat w terminie 21 dni od dnia dokonania wypłaty.
5.
Podmiot uprawniony jest obowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z wnioskowaną rekompensatą przez okres 5 lat kalendarzowych począwszy od dnia, w którym została wypłacona lub zwrócona kwota wynikająca z wniosku o rozliczenie rekompensaty.
1.
Rekompensata jest wypłacana przez zarządcę rozliczeń.
2.
Zarządca rozliczeń otrzymuje środki na wypłatę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustalanie rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych ust. 2–4, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), zwanego dalej Funduszem COVID-19 w ramach limitu określonego na ten cel w planie finansowym Funduszu COVID-19 na wyodrębniony rachunek rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych, prowadzony przez zarządcę rozliczeń.
3.
Wniosek o przekazanie środków na wypłaty rekompensat, o których mowa w art. 4 ustalanie rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych ust. 2–4, dla podmiotów uprawnionych zarządca rozliczeń składa co kwartał do ministra właściwego do spraw energii, określając łączną wysokość wnioskowanej kwoty i numer rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych.
4.
Minister właściwy do spraw energii przekazuje środki na wypłaty rekompensat zarządcy rozliczeń w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania środków z Funduszu COVID-19 z uwzględnieniem ust. 5.
5.
Minister właściwy do spraw energii przekaże kwotę przeznaczoną na wypłatę rekompensaty za styczeń 2023 r., po uzyskaniu jej z Funduszu COVID-19, na rachunek rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych. Wypłata rekompensaty może nastąpić po upływie wskazanego terminu.
6.
Zarządca rozliczeń przedstawia ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorcze rozliczenie środków oraz przekazuje niewykorzystane środki do Funduszu COVID-19 w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.
7.
Zarządca rozliczeń może, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, przekazać na czas określony, nie dłuższy niż 45 dni, środki z rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych na rachunek Funduszu COVID-19.
8.
Środki oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych nie stanowią przychodu zarządcy rozliczeń w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 i 2640).
9.
Zarządca rozliczeń przeznacza całość odsetek od środków zgromadzonych na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych na wypłatę rekompensat.
10.
Środki przekazane przez zarządcę rozliczeń na rzecz podmiotów uprawnionych, środki przekazane na podstawie ust. 7 oraz wydatki i koszty finansowane ze środków, o których mowa w ust. 8, nie stanowią u zarządcy rozliczeń kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy wymienionej w ust. 8.
11.
Szczegółowe zasady współpracy ministra właściwego do spraw energii oraz zarządcy rozliczeń w zakresie przekazywania środków na rachunek rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych oraz wymiany dokumentów i informacji określa umowa.
12.
Środki wypłacone w ramach rekompensaty, które zostały pobrane nienależnie, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych, a w przypadku jego likwidacji – do budżetu państwa.
13.
Zarządca rozliczeń nie pobiera wynagrodzenia za realizację zadań wynikających z ustawy, a koszty z tym związane pokrywa w ramach kosztów działalności, o której mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.
1.
Jeżeli podmiot uprawiony należy do jednej grupy kapitałowej z przedsiębiorstwem wydobywającym gaz ziemny, przedsiębiorstwo to może zawrzeć z podmiotem uprawnionym umowę, zwaną dalej „umową o wypłatę rekompensat”, na podstawie której będzie ono bezpośrednio wypłacało podmiotowi uprawnionemu rekompensatę.
2.
Umowa o wypłatę rekompensat może zostać zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2023 r., ale nie dłuższy niż do dnia 31 lipca 2024 r.
3.
Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny informuje zarządcę rozliczeń o zawarciu umowy o wypłatę rekompensat w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia oraz przekazuje mu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy.
4.
Na mocy umowy o wypłatę rekompensat:
1)
podmiot uprawniony informuje przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny o wyniku weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty za dany miesiąc, o którym mowa w art. 6 weryfikacja wniosku o wypłatę rekompensaty ust. 1; formę i termin przekazania informacji określa umowa o wypłatę rekompensat;
2)
przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny przekazuje podmiotowi uprawnionemu przysługującą mu część lub całość kwoty rekompensaty za dany miesiąc; maksymalna wysokość kwoty rekompensaty oraz termin jej wypłaty określone są w umowie o wypłatę rekompensat.
5.
Umowa o wypłatę rekompensat może przewidywać również możliwość wypłaty podmiotowi uprawnionemu przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny zaliczki na poczet rekompensaty za dany miesiąc. W przypadku, w którym kwota zaliczki na poczet rekompensaty wypłaconej za dany miesiąc okaże się wyższa niż kwota gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w danym miesiącu, nadwyżka podlega rozliczeniu z należną podmiotowi uprawnionemu rekompensatą w kolejnych miesiącach, aż do pełnego rozliczenia. Kwota zaliczki na poczet rekompensaty za dany miesiąc nie może przekroczyć 50% szacowanej kwoty gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w 2023 r.
6.
Zaliczka na poczet rekompensaty wypłacona zgodnie z ust. 5, pomniejsza rekompensatę należną podmiotowi uprawnionemu za dany miesiąc kalendarzowy na mocy umowy o wypłatę rekompensat.
7.
Jeżeli na mocy umowy o wypłatę rekompensat, podmiot uprawniony nie otrzymał od przedsiębiorstwa wydobywającego gaz ziemny rekompensaty lub zaliczki na poczet rekompensaty, która w pełni pokrywa wysokość rekompensaty za dany miesiąc, pozytywnie zweryfikowanej przez zarządcę rozliczeń zgodnie z art. 6 weryfikacja wniosku o wypłatę rekompensaty ust. 1, niewypłaconą część kwoty rekompensaty wypłaca mu zarządca rozliczeń, zgodnie z art. 6 weryfikacja wniosku o wypłatę rekompensaty ust. 2.
8.
Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny pomniejsza przekazywaną w danym miesiącu kwotę gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny o:
1)
kwotę zaliczki na poczet rekompensaty przekazanej za dany miesiąc podmiotowi uprawnionemu, jeżeli taka zaliczka przewidziana jest w umowie o wypłatę rekompensat;
2)
kwotę rekompensaty lub rekompensat przekazaną podmiotowi uprawnionemu w danym miesiącu zgodnie z zawartą umową o wypłatę rekompensat.
9.
Jeżeli łączna kwota pomniejszenia, o której mowa w ust. 8, jest wyższa niż kwota gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za dany miesiąc, przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny pomniejsza kwotę gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kolejnych miesiącach o różnicę pomiędzy tymi kwotami, aż do jej pełnego rozliczenia.
10.
Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny informuje zarządcę rozliczeń:
1)
o wypłacie zaliczki na poczet rekompensaty oraz rekompensaty podmiotowi uprawnionemu na podstawie umowy o wypłatę rekompensat niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wypłaty;
2)
o pomniejszeniach, o których mowa w ust. 8 i 9, niezwłocznie po ich dokonaniu, nie później jednak niż w ostatnim dniu roboczym przed upływem terminu na przekazanie gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.
11.
Łączne rekompensaty przekazane w ramach umowy o wypłatę rekompensat nie mogą przekroczyć rocznego należnego gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny pomniejszonego o środki wpłacone jako gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.
12.
W terminie 14 dni od dnia przekazania podmiotowi uprawionemu ostatniej rekompensaty należnej mu na mocy umowy o wypłatę rekompensaty, przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny przedkłada zarządcy rozliczeń zbiorcze zestawienie wypłaconych rekompensat, zaliczek na poczet rekompensat oraz dokonanych pomniejszeń, o których mowa w ust. 9 i 10.
13.
Rekompensata wypłacana podmiotowi uprawnionemu na mocy umowy o wypłatę rekompensaty rozliczana jest zgodnie z art. 7 termin składania wniosku o rozliczenie rekompensaty.
1.
W przypadku gdy środki na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych są niewystarczające na wypłatę rekompensaty, zarządca rozliczeń wstrzymuje wypłaty do czasu zapewnienia środków na ten cel. Za okres wstrzymania wypłaty nie nalicza się odsetek za opóźnienie.
2.
W przypadku gdy środki na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych nie umożliwią wypłaty rekompensaty, o której mowa w art. 4 ustalanie rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych ust. 2 i 3, w całości do dnia 31 października 2024 r., zarządca rozliczeń informuje o tym fakcie Prezesa URE do dnia 8 listopada 2024 r., wskazując podmiot uprawniony oraz kwotę rekompensaty niewypłaconej temu podmiotowi.
3.
Niewypłaconą wysokość rekompensaty, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy zatwierdzeniu kolejnych taryf po dniu 8 listopada 2024 r., dla odbiorców uprawnionych.
4.
Korektę uwzględnia się w okresie nieprzekraczającym 36 miesięcy począwszy od dnia 8 listopada 2024 r.
5.
W przypadku gdy środki na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych nie umożliwią wypłaty rekompensaty, o której mowa w art. 4 ustalanie rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych ust. 4, w całości do dnia 31 października 2024 r., zarządca rozliczeń informuje o tym fakcie ministra właściwego do spraw gospodarki.
1.
Kwoty rekompensat nie stanowią dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a podstawa opodatkowania usług i dostawy towarów ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2.
Kwoty rekompensat stanowią przychód podmiotu uprawnionego.
3.
Cena maksymalna paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych nie zawierają podatku VAT oraz podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236).
Kwoty rekompensat zalicza się do kategorii drugiej należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości, o której mowa w art. 342 kategorie należności zaspokajanych z funduszów masy upadłości ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520).
1.
W przypadku zmiany zewnętrznych warunków wykonywania działalności gospodarczej przez podmiot uprawniony, które wpływają na spadek ceny paliw gazowych wynikających z taryfy zatwierdzonej na 2023 r. lub część tego roku, w tym zmiany dotyczącej warunków zakładanych przy kalkulacji tej taryfy, podmiot uprawniony występuje do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę taryfy w zakresie obniżenia cen paliw gazowych ustalonych w taryfie, w terminie 14 dni od tej zmiany.
2.
W przypadku gdy mimo wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, podmiot uprawniony nie wystąpił do Prezesa URE o obniżenie cen paliw gazowych w taryfie, Prezes URE może wezwać podmiot uprawniony do złożenia wniosku o zmianę taryfy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
3.
W przypadku gdy mimo wezwania podmiot uprawniony nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub nie uzupełni wniosku w terminie lub uzupełniony wniosek dalej zawiera braki formalne lub merytoryczne uniemożliwiające zatwierdzenie zmiany taryfy zgodnie z art 44–46 ustawy – Prawo energetyczne, zarządca rozliczeń wstrzymuje wypłatę rekompensat po otrzymaniu informacji o tym fakcie od Prezesa URE.
4.
W przypadku zatwierdzenia zmiany taryfy, o której mowa w ust. 1 albo 2, zawierającej obniżoną cenę paliwa gazowego, do ustalenia wysokości rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych, jako cenę paliw gazowych wynikających z taryfy stosuje się – od dnia złożenia do Prezesa URE wniosku o zmianę taryfy – cenę ze zmienionej taryfy. Prezes URE niezwłocznie informuje o złożeniu wniosku o zmianę taryfy zarządcę rozliczeń.
5.
W przypadku gdy cena paliw gazowych w kolejnej zatwierdzonej taryfie jest niższa niż w taryfie dotychczas obowiązującej, do ustalenia wysokości rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych jako cenę paliw gazowych wynikających z taryfy, przyjmuje się – od dnia zakończenia obowiązywania dotychczasowej taryfy – cenę z kolejnej zatwierdzonej taryfy.
6.
W przypadku gdy podmiot uprawniony, za okres po dniu złożenia do Prezesa URE wniosku o zmianę taryfy polegającą na obniżeniu cen paliw gazowych, otrzymał rekompensatę wyliczoną na podstawie ceny paliwa gazowego wyższej niż cena paliw gazowych w zatwierdzonej zmianie taryfy, wartość kolejnej rekompensaty lub rekompensat pomniejsza się odpowiednio z uwzględnieniem różnicy między ceną paliw gazowych przyjętą do wyliczenia rekompensaty za ten okres a obniżoną ceną paliw gazowych zatwierdzoną w zmianie.
7.
W przypadku gdy podmiot uprawniony za okres od dnia upływu terminu obowiązywania taryfy, na jaki została zatwierdzona decyzją Prezesa URE taryfa, która obowiązywała w dniu złożeniu wniosku o zatwierdzenie kolejnej taryfy, otrzymał rekompensatę wyliczoną na podstawie ceny paliw gazowych wyższej niż cena paliw gazowych w zatwierdzonej nowej taryfie, wartość kolejnej rekompensaty lub rekompensat pomniejsza się odpowiednio z uwzględnieniem różnicy między ceną paliw gazowych przyjętą do wyliczenia rekompensaty za ten okres a obniżoną ceną paliw gazowych zatwierdzoną w nowej taryfie.
1.
Jeżeli w wyniku zastosowania ceny maksymalnej paliw gazowych w rozliczeniach z odbiorcą, o którym mowa w art. 3a warunki stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych ust. 1, dochodzi do naruszenia warunków określonych w art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, odbiorca ten jest zobowiązany do zwrotu podmiotowi uprawionemu kwoty należnej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339 oraz z 2023 r. poz. 326). Zwrot dokonywany jest w ramach rozliczeń w kolejnych okresach rozliczeniowych.
2.
Kwota należna, o której mowa w ust. 1, jest ustalana zgodnie z wzorem:

WZÓR + OBJAŚNIENIA

3.
Podmiot uprawniony dokonuje przekazania zwróconych kwot należnych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na zasadach określonych w art. 7 termin składania wniosku o rozliczenie rekompensaty dla zwrotu nienależnie otrzymanej rekompensaty.
1.
Przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające paliwa gazowe za pomocą gazociągu lub sieci gazociągów, o których mowa w art. 4ia zmiana przeznaczenia gazociągu bezpośredniego lub sieci gazociągów kopalnianych na sieć dystrybucyjną gazową ustawy – Prawo energetyczne stosuje:
1)
w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych ust. 1, oraz
2)
po uwzględnieniu informacji przekazanych przez Zakład, w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 3a warunki stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych ust. 1, spełniającym warunki do uzyskania pomocy de minimis co najmniej w wysokości odpowiadającej kwocie należnej, o której mowa w art. 14a zwrot kwoty należnej z odsetkami za opóźnienie ust. 1 – w okresach wskazanych we wniosku, zawierających się pomiędzy dniem 1 kwietnia 2023 r. a dniem 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, o którym mowa w art. 3a warunki stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych ust. 1
– cenę paliw gazowych nie wyższą niż cena maksymalna paliw gazowych.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy art. 3a warunki stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych i art. 14a zwrot kwoty należnej z odsetkami za opóźnienie stosuje się odpowiednio.
1.
Podmiot uprawniony dokonujący sprzedaży paliw gazowych do odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, lub świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych na podstawie umowy dystrybucji paliw gazowych, jest obowiązany do przekazywania informacji o wpływie ustawy na cenę paliw gazowych lub stawki opłat świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych dla tych odbiorców poprzez jej każdorazowe dołączenie do faktury, a w przypadku braku faktury w 2023 r. – do innego dokumentu wysyłanego do tych odbiorców.
2.
Odbiorcy paliw gazowych, o których mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. b oraz c ustawy – Prawo energetyczne, przekazują informację, o której mowa w ust. 1, osobom zużywającym paliwo gazowe na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, niebędącymi odbiorcami, o których mowa w art. 45a opłaty za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, wraz z rozliczeniami zużycia paliwa gazowego przez te osoby w 2023 r., zgodnie z obowiązującą umową albo dotychczasową praktyką w zakresie tych rozliczeń, wystawionymi po dniu 1 stycznia 2023 r.
3.
Minister właściwy do spraw energii udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór informacji, o której mowa w ust. 1.
1.
Podmiot uprawniony, który nie stosuje się do obowiązku wskazanego w art. 3 stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych ust. 1–3 i 7, podlega karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 000 000 zł i nie wyższej niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
2.
Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1 Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na kierownika podmiotu uprawnionego, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.
3.
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 2, wymierza Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej.
4.
Do kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy art. 56 przesłanki nałożenia kary pieniężnej ust. 4 i 6–7a ustawy – Prawo energetyczne.
W przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne:
1)
wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ... ust. 1 tej ustawy;
2)
jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę
– przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury i informacji, o których mowa w art. 18a obowiązek załączenia do faktury informacji o ilości paliw gazowych dostarczonych w 2023 r., dokumentujących dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwana dalej „refundacją podatku VAT”.
1.
Przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 12 ustawy – Prawo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, do faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w 2023 r. i obejmującej dostarczenie paliw gazowych w więcej niż jednym roku kalendarzowym załącza informację dotyczącą ilości paliw gazowych dostarczonych w 2023 r., określoną na podstawie danych rzeczywistych dotyczących zużycia paliw gazowych, a także ich prognoz, na podstawie danych historycznych dotyczących zużycia paliw gazowych danego odbiorcy, do odbiorcy paliw gazowych, o którym mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, do którego wysyłana jest taka faktura.
2.
W przypadku, w którym faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych w 2023 r. i obejmująca dostarczenie paliw gazowych w więcej niż jednym roku kalendarzowym, została dostarczona do odbiorcy paliw gazowych, o którym mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, bez informacji, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 12 ustawy – Prawo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, informację dotyczącą ilości dostarczonych paliw gazowych w 2023 r. załącza do kolejnej faktury wysyłanej do tego odbiorcy, a w przypadku jej braku w 2023 r. do innego dokumentu wysyłanego do tego odbiorcy w 2023 r.
1.
Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, składają wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
2.
Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
3.
Minister właściwy do spraw energii udostępnia w Biuletynie Informacji publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.
1.
Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
2.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o refundację podatku VAT, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
3.
Do ustalenia przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta prawa do refundacji podatku VAT, o którym mowa w art. 18 refundacja podatku VAT, stosuje się odpowiednio art. 411 finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ust. 10k–10o oraz 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556).
4.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, weryfikuje wniosek o refundację podatku VAT w zakresie:
1)
zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
2)
wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w art. 18 refundacja podatku VAT pkt 2, zgodnie z ust. 3
– jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne.
5.
Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.
6.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.
7.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku o refundację podatku VAT za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).
8.
Wniosek o refundację podatku VAT złożony przy użyciu aplikacji mObywatel opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu składającego oświadczenie z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel. W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT przy użyciu aplikacji mObywatel do tego wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w ust. 1.
9.
W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1)
wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
2)
do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w ust. 1.
1.
Do postępowania w sprawie refundacji podatku VAT przepisy art. 23 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego ust. 12 i 13, art. 30 zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz art. 32 zmiana lub uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej ust. 1–1d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i 1265) stosuje się odpowiednio, przy czym ilekroć w tych przepisach jest mowa o rodzinie, rozumie się przez to gospodarstwo domowe wymienione w art. 18 refundacja podatku VAT pkt 2.
2.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) – dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT.
3.
W sprawach refundacji podatku VAT nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
4.
Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
1.
Refundacja podatku VAT jest zadaniem zleconym gminie. Refundację podatku VAT wypłacają gminy.
2.
Wojewodowie przekazują środki gminom w granicach kwot określonych na realizację refundacji podatku VAT w Funduszu COVID-19.
3.
Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie środków co miesiąc, począwszy od lutego 2023 r. do stycznia 2025 r., do 10 dnia każdego miesiąca.
4.
Przy ustalaniu wysokości środków na realizację refundacji podatku VAT uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, refundacji podatku VAT, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
5.
Wniosek o przekazanie środków na refundację podatku VAT dla gmin wojewoda składa do ministra właściwego do spraw energii co miesiąc, począwszy od lutego 2023 r. do stycznia 2025 r., do 20 dnia każdego miesiąca.
6.
Środki na dany miesiąc są przekazywane gminom przez wojewodę na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3. Nadpłata środków może być zaliczana na poczet kwoty należnej w miesiącu następnym, z wyjątkiem nadpłaty za grudzień 2024 r., która podlega przekazaniu na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.
7.
Jeżeli w wyniku połączenia lub podziału gmin nastąpiły zmiany w podstawie obliczania kwoty środków, wojewoda uwzględnia te zmiany od pierwszego dnia następnego miesiąca po ich wejściu w życie.
8.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta, w terminie do 1. dnia każdego miesiąca, w którym może być wypłacana refundacja podatku VAT, informuje właściwego wojewodę o wysokości niewykorzystanych środków przekazanych przez wojewodę na refundację podatku VAT.
9.
W terminie wskazanym przez wojewodę wójt, burmistrz, prezydent miasta zwracają niewykorzystane środki przekazane na refundację podatku VAT, w wysokości wskazanej przez wojewodę, na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego.
1.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia wojewodzie, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po półroczu, rozliczenie dotacji z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych refundacji podatku VAT, sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dane półrocze.
2.
Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorcze rozliczenie dotacji do końca miesiąca następującego po każdym półroczu.
3.
Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorcze rozliczenie środków oraz przekazują niewykorzystane środki do Funduszu COVID-19, do dnia 28 lutego 2025 r.

Rozdział 3 Gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny przekazuje gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.
1.
Maksymalna wysokość gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przekazywanego przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny nie może przekraczać równowartości średniej ceny ważonej wolumenem zawartych transakcji w kontraktach rocznych na TGE Y-23 w okresie od początku notowania tego instrumentu do dnia wejścia w życie ustawy na giełdzie towarowej w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
2.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, biorąc pod uwagę konieczność równoważenia interesów uczestników rynku gazu ziemnego w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 54 ustawy – Prawo energetyczne.
1.
Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny, którego zobowiązania zostały objęte gwarancją Skarbu Państwa, o której mowa w art. 14 wniosek o zmianę taryfy w zakresie obniżenia cen paliw gazowych ustalonych w taryfie ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692, 1723, 2127 i 2687) powiększa jednorazowo gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, o wysokość opłaty wyrównawczej.
2.
Opłatę wyrównawczą, o której mowa w ust. 1, ustala się zgodnie ze wzorem:
OW = WNO x 0,587%
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
OW – opłata wyrównawcza [zł],
WNO – wartość gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, które przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1, przekazało za wydobycie gazu ziemnego w okresie styczeń-maj 2023 r. [zł].
3.
Opłatę wyrównawczą przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1, wnosi wraz z gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny należnym za miesiąc następujący po miesiącu wejścia w życie ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1785).
4.
Przepisów art. 10 umowa o wypłatę rekompensat nie stosuje się do opłaty wyrównawczej, o której mowa w ust. 1.
1.
Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny przekazuje na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za dany miesiąc kalendarzowy w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia. Termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie.
2.
W przypadku gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, który nie został w całości rozliczony w terminie, o którym mowa w ust. 1, brakującą kwotę uwzględnia się w gazowym odpisie na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za kolejny miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpi rozliczenie.
3.
Gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przekazany przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny stanowi dla tego podmiotu koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
4.
Zarządca rozliczeń przekazuje na rachunek Funduszu COVID-19 środki finansowe zgromadzone z gazowych odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kwocie nie wyższej niż prognozowane zapotrzebowanie na środki finansowe na wypłaty rekompensat i prognozowanych nadwyżek, o których mowa w art. 28 korekta sprawozdania ust. 3 pkt 2 lit. b oraz art. 31 kontrola zgodności informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu potwierdzającym gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ust. 7 pkt 2 lit. b, w terminie do 30. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia.
5.
Zarządca rozliczeń przekazuje po raz pierwszy środki pieniężne, o których mowa w ust. 4, na rachunek Funduszu COVID-19 po zmianie planu finansowego Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.
1.
Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny przekazuje do zarządcy rozliczeń w terminie do 25. dnia każdego miesiąca sprawozdanie potwierdzające gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za poprzedni miesiąc. Termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie.
2.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie przedsiębiorstwa wydobywającego gaz ziemny – jego firmę, siedzibę i adres poczty elektronicznej;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny taki numer posiada, albo numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji albo numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3)
oznaczenie okresu, którego dotyczy sprawozdanie;
4)
łączny wolumen wydobytego gazu ziemnego, wyrażony w MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w okresie objętym sprawozdaniem;
5)
sumę należnego gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, za miesiąc kalendarzowy objęty sprawozdaniem;
6)
oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 1 zakres regulacji_ 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte w niniejszym sprawozdaniu są kompletne i zgodne z prawdą.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
1.
Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny, składa korektę sprawozdania do zarządcy rozliczeń, w przypadku gdy gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny:
1)
został niepoprawnie obliczony w związku z błędami obliczeniowymi, lub
2)
zaistniała konieczność korekty gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w wyniku korekty rozliczenia z odbiorcą będącego podstawą do obliczenia tego odpisu
– w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub 2.
2.
Korektę sprawozdania, o której mowa w ust. 1, składa się do dnia otrzymania informacji o rozpoczęciu przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 31 kontrola zgodności informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu potwierdzającym gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ust. 1, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2024 r.
3.
W przypadku stwierdzenia na podstawie korekty sprawozdania, o której mowa w ust. 1, zaakceptowanej przez zarządcę rozliczeń, że przekazana na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny wartość gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny jest:
1)
zaniżona – przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny, w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty sprawozdania, przekazuje na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny kwotę stanowiącą różnicę między gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny obliczonym zgodnie ze skorygowanym sprawozdaniem a gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 27 sprawozdanie potwierdzające gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ust. 1;
2)
zawyżona – przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny:
a) pomniejsza gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została zaakceptowana przez zarządcę rozliczeń korekta sprawozdania, będąca podstawą do obliczenia kwoty pomniejszenia równa różnicy między gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny obliczonym w korekcie sprawozdania a gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 27 sprawozdanie potwierdzające gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ust. 1,
b) składa wniosek do zarządcy rozliczeń o zwrot przekazanej nadwyżki, w przypadku gdy ta kwota dotyczy ostatniego miesiąca objętego obowiązkiem, o którym mowa w art. 18 refundacja podatku VAT, albo kiedy korekta sprawozdania została wydana po okresie trwania tego obowiązku.
4.
Do korekt sprawozdań, o których mowa w ust. 1, przepisy art 29–31 stosuje się odpowiednio.
1.
Zarządca rozliczeń weryfikuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 27 sprawozdanie potwierdzające gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ust. 1, pod względem kompletności przekazanych danych i prawidłowości dokonanych obliczeń w zakresie danych zawartych w sprawozdaniu.
2.
W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w art. 27 sprawozdanie potwierdzające gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ust. 1, zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe lub budzi uzasadnione wątpliwości zarządcy rozliczeń co do zgodności ze stanem rzeczywistym, zarządca rozliczeń, w terminie 20 dni od dnia otrzymania sprawozdania, wzywa przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny, do usunięcia braków formalnych, błędów obliczeniowych lub wątpliwości zarządcy rozliczeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia.
3.
W przypadku:
1)
nieusunięcia braków formalnych, błędów obliczeniowych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 27 sprawozdanie potwierdzające gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ust. 1, lub uzasadnionych wątpliwości zarządcy rozliczeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia, lub
2)
negatywnej weryfikacji sprawozdania, o którym mowa w art. 27 sprawozdanie potwierdzające gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ust. 1
– zarządca rozliczeń przekazuje Prezesowi URE wniosek o przeprowadzenie kontroli zgodności informacji i oświadczeń złożonych w tym sprawozdaniu ze stanem faktycznym oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie.
1.
Złożenie i weryfikacja sprawozdania, o którym mowa w art. 27 sprawozdanie potwierdzające gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ust. 1, a także korespondencja z zarządcą rozliczeń odbywają się w formie elektronicznej.
2.
Sprawozdanie, o którym mowa w art. 27 sprawozdanie potwierdzające gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ust. 1, składa się do zarządcy rozliczeń przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez zarządcę rozliczeń i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
3.
Zarządca rozliczeń w uzgodnieniu z Prezesem URE udostępnia wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 27 sprawozdanie potwierdzające gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ust. 1, na swojej stronie internetowej.
4.
Zarządca rozliczeń jest obowiązany do udostępnienia Prezesowi URE sprawozdania, o którym mowa w art. 27 sprawozdanie potwierdzające gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego sprawozdania.
1.
Prezes URE przeprowadza kontrolę zgodności informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 27 sprawozdanie potwierdzające gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ust. 1, ze stanem faktycznym z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządcy rozliczeń.
2.
Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się w siedzibie:
1)
Prezesa URE, na podstawie dokumentów i wyjaśnień dotyczących przekazanego gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, złożonych na piśmie na jego żądanie, lub
2)
przedsiębiorstwa wydobywającego gaz ziemny.
3.
Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa URE.
4.
Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, są uprawnione do:
1)
wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, należących do przedsiębiorstwa wydobywającego gaz ziemny;
2)
żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub danych zawartych na innych nośnikach informacji, mających związek z przedmiotem kontroli, oraz udostępnienia ich.
5.
Z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 1, sporządza się protokół zawierający ocenę zgodności ze stanem faktycznym informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 27 sprawozdanie potwierdzające gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ust. 1.
6.
Podmiot podlegający kontroli, o której mowa w ust. 1, może wnieść zastrzeżenia do protokołu, o którym mowa w ust. 5, w terminie wyznaczonym przez Prezesa URE. Termin do złożenia zastrzeżeń nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia protokołu.
7.
W przypadku stwierdzenia na podstawie kontroli, o której mowa w ust. 1, że przekazana na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny wartość gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny jest:
1)
zaniżona, Prezes URE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, wydaje decyzję administracyjną o obowiązku przekazania na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny, kwoty stanowiącej różnicę między gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny obliczonym przez Prezesa URE a gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 27 sprawozdanie potwierdzające gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ust. 1, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji;
2)
zawyżona, Prezes URE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie:
a) pomniejszenia gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została wydana ta decyzja, o kwotę stanowiącą dodatnią różnicę między gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny obliczonym przez Prezesa URE a gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 27 sprawozdanie potwierdzające gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ust. 1,
b) przekazania z rachunku Funduszu COVID-19, na wniosek zarządcy rozliczeń na rzecz przedsiębiorstwa wydobywającego gaz ziemny, kwoty stanowiącej dodatnią różnicę między gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny obliczonym przez Prezesa URE a gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 27 sprawozdanie potwierdzające gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ust. 1 – w przypadku gdy nadwyżka dotyczy ostatniego miesiąca objętego obowiązkiem, o którym mowa w art. 18 refundacja podatku VAT, albo kiedy decyzja została wydana po okresie obowiązywania tego obowiązku, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
8.
Od kwoty, o której mowa w ust. 7 pkt 1, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia otrzymania przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny decyzji administracyjnej, o której mowa w tym przepisie.
9.
Prezes URE przekazuje:
1)
zarządcy rozliczeń decyzję administracyjną, o której mowa w ust. 7 pkt 1 i pkt 2 lit. a, lub kopię tej decyzji;
2)
przedsiębiorstwu wydobywającemu gaz ziemny decyzję administracyjną, o której mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b, lub kopię tej decyzji.
10.
Do postępowań przed Prezesem URE stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
11.
Od decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 7, służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
12.
Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 7, toczy się według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.) o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.
13.
W sprawach dotyczących kontroli, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570).

Rozdział 4 Zmiany w przepisach

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457, 1079, 1250, 1604, 2185 i 2515): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243 i 2370): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315, 1576, 1967 i 2411): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1537 i 1723): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846 i 2185): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504 i 2185): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 515, 1604 i 2185): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383 i 2370): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, 1576 i 1967): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. poz. 1361 oraz z 2019 r. poz. 1527): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 i 1260): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1403, z 2020 r. poz. 2361 oraz z 2021 r. poz. 2151): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1050): (zmiany pominięte).
(Art. 53 zmiana ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych pkt 8 i 9 wchodzą w życie z dniem 01.01.2024 r.)
W ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1642): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1728): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202 i 1692): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692, 1723 i 2127): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, 1967 i 2236): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, 2127, 2185, 2236 i 2243): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 2370): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 i 2243): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243): (zmiany pominięte).

Rozdział 5 Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Odbiorca, o którym mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. d tiret dziewiętnaste ustawy zmienianej w art. 37 zmiana ustawy – Prawo energetyczne, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składa po raz pierwszy oświadczenie, o którym mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 ustawy zmienianej w art. 37 zmiana ustawy – Prawo energetyczne, sprzedawcy paliw gazowych, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, na mocy umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej dostarcza paliwo gazowe temu odbiorcy, w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Złożenie przez odbiorcę, o którym mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. d tiret dziewiętnaste ustawy zmienianej w art. 37 zmiana ustawy – Prawo energetyczne, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oświadczenia, o którym mowa w art. 62bb oświadczenie innych odbiorców paliw gazowych przed zawarciem umowy sprzedaży paliwa gazowego ust. 1 ustawy zmienianej w art. 37 zmiana ustawy – Prawo energetyczne, w terminie określonym w ust. 1, zobowiązuje sprzedawcę paliw gazowych do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej paliw gazowych ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 r.
3.
Złożenie przez odbiorcę, o którym mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. d tiret dziewiętnaste ustawy zmienianej w art. 37 zmiana ustawy – Prawo energetyczne, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oświadczenia, o którym mowa w art. 62bb oświadczenie innych odbiorców paliw gazowych przed zawarciem umowy sprzedaży paliwa gazowego ust. 1 ustawy zmienianej w art. 37 zmiana ustawy – Prawo energetyczne, po upływie terminu określonego w ust. 1 zobowiązuje sprzedawcę paliw gazowych do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej paliw gazowych ze skutkiem od dnia następującego po dniu złożenia oświadczenia.
Podmiot uprawniony, o który mowa w art. 3 stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych ust. 1, po raz pierwszy przekazuje podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w art. 3 stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych ust. 7, zestawienie odbiorców uprawnionych oraz podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 3 stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych ust. 8, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
1.
Pozwolenia, o których mowa w art. 23 pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń ust. 1 ustawy zmienianej w art. 34 zmiana ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, dotyczące morskiej farmy wiatrowej, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają przedłużeniu do dnia, w którym upłynie 30 lat od dnia, w którym rozpoczęto wykorzystanie morskiej farmy wiatrowej.
2.
Pozwolenia, o których mowa w art. 26 terminy przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ust. 1, i uzgodnienia, o których mowa w art. 27 układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej ust. 1 ustawy zmienianej w art. 34 zmiana ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, dotyczące zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych lub jego elementów, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają przedłużeniu do dnia, w którym upłynie 30 lat od dnia, w którym rozpoczęto wykorzystanie morskiej farmy wiatrowej, z której wyprowadzana jest moc za pomocą tego zespołu urządzeń lub jego elementów.
Organ, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wszczął postępowanie w sprawach, o których mowa w art. 82 właściwość organów administracji architektoniczno-budowlanej ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 36 zmiana ustawy – Prawo budowlane, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przekazuje daną sprawę organowi właściwemu, o którym mowa w art. 82c właściwość organów w sprawach obiektów i robót budowlanych na terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego tej ustawy.
Przedsiębiorca, który przed dniem 1 stycznia 2023 r. prowadził działalność w zakresie wytwarzania, transportu, magazynowania, wprowadzania do obrotu lub gromadzenia w stacji zakładowej wodoru, a także przedsiębiorca prowadzący hurtownię wodoru, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii informację, o której mowa w art. 27b obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wytwarzającego, transportującego, magazynującego lub wprowadzającego do obrotu wodór ustawy zmienianej w art. 39 zmiana ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Certyfikaty jakości wodoru wystawione na podstawie dokumentacji z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria, o których mowa w art. 37b przepis epizodyczny ustawy zmienianej w art. 39 zmiana ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, pozostają ważne również po dniu 1 stycznia 2025 r.
W przypadku gdy wodór został wytworzony i wydany przez jego wytwórcę przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej potwierdzonej w dokumentacji producenta, która skutkowała trwałym wyzbyciem się tego wodoru przed dniem 1 stycznia 2023 r., przedsiębiorca który transportuje, magazynuje, wprowadza do obrotu lub gromadzi w stacji zakładowej ten wodór lub przedsiębiorca który posiada w swojej hurtowni ten wodór, nie podlega karze, o której mowa w art. 31b przepis karny ust. 1 ustawy zmienianej w art. 39 zmiana ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
1.
Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na magazynowanie paliw gazowych w instalacjach magazynowych występuje do Prezesa URE z wnioskiem, o którym mowa w art. 9h operator systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania, skraplania gazu ziemnego lub systemu połączonego3 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 37 zmiana ustawy – Prawo energetyczne, w terminie do dnia 3 listopada 2023 r.
2.
Pozostają w mocy decyzje o wyznaczeniu operatora systemu magazynowania wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
1.
Wytwórca w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwarzający energię elektryczną, zwany dalej „wytwórcą energii elektrycznej”, któremu wydano postanowienie na podstawie art. 70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu dotychczasowym, może złożyć do Prezesa URE oświadczenie o korekcie przedłużonego terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d albo w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, oraz okresu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c albo w art. 74 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, zgodnie z art. 70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jednak nie później niż przed upływem terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d albo art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a, oraz okresu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c albo w art. 74 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu dotychczasowym, wydłużonego o dodatkowy okres wynikający z postanowienia Prezesa URE wydanego na podstawie art. 70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, w brzmieniu dotychczasowym.
3.
Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wytwórca energii elektrycznej dołącza:
1)
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. e albo w art. 75 ust. 5 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, dostosowany do okresu wydłużanego na podstawie ust. 4;
2)
zaktualizowaną gwarancję bankową, o której mowa w art. 70b ust. 6 albo w art. 78 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, o ile została ustanowiona dla danej instalacji, której ważność została dostosowana do okresu wydłużanego na podstawie ust. 4;
3)
zaktualizowane oświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii – w przypadku wytwórcy energii elektrycznej, o którym mowa w art. 70b ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii.
4.
Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3, wydłuża, z mocy prawa, termin spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d albo w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a, oraz okres, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c albo w art. 74 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, w brzmieniu dotychczasowym, łącznie do 18 miesięcy, licząc od dnia upływu terminu tych zobowiązań, z uwzględnieniem postanowienia wydanego na podstawie art. 70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, w brzmieniu dotychczasowym.
5.
W przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie złożone z uchybieniem terminu określonego w ust. 2 lub wytwórca energii elektrycznej nie dołączył załączników, o których mowa w ust. 3, termin spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d albo w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, oraz okres, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c albo w art. 74 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, nie ulegają zmianie.
6.
Prezes URE informuje wytwórcę energii elektrycznej o zmienionym terminie spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d albo w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, oraz okresie, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c albo w art. 74 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3.
7.
W przypadku gdy złożony wniosek, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 albo w art. 79a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu dotychczasowym, nie został rozpatrzony do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wytwórca energii elektrycznej w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jednak nie później niż przed upływem terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d albo w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, oraz okresu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c albo w art. 74 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, może dokonać zmiany wniosku w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wydłużenia tego terminu oraz okresu, o okres łącznie do 18 miesięcy, licząc od dnia upływu terminu tych zobowiązań.
8.
W przypadku, o którym mowa w ust. 7, przepisy art. 70ba ust. 2–4 i art. 79a ust. 2–4 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii stosuje się odpowiednio.
9.
W przypadkach, o których mowa w ust. 4 albo 7, wytwórca energii elektrycznej, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dokonał aktualizacji oferty na podstawie art. 79 ust. 9–12 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, może ponownie jednokrotnie dokonać tej aktualizacji, w terminie i na zasadach określonych w tych przepisach.
Do wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii, których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
1.
Wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie energię promieniowania słonecznego, którego oferta wygrała aukcję rozstrzygniętą przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, przed upływem terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu dotychczasowym, z uwzględnieniem przedłużenia tego terminu zgodnie z art. 79a ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu dotychczasowym, może złożyć oświadczenie o zmianie terminu spełnienia tego zobowiązania, określając ten termin zgodnie z art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wytwórca energii elektrycznej składa do Prezesa URE.
3.
Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wytwórca energii elektrycznej dołącza:
1)
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w art. 75 ust. 5 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, dostosowany do okresu wydłużanego na podstawie ust. 1;
2)
zaktualizowaną gwarancję bankową, o której mowa w art. 78 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, o ile została ustanowiona dla tej instalacji, której ważność została dostosowana do okresu wydłużanego na podstawie ust. 1.
4.
Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3, zmienia, z mocy prawa, termin spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu dotychczasowym, na termin spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
5.
W przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie złożone z uchybieniem terminu określonego w ust. 1 lub wytwórca energii elektrycznej nie dołączył załączników, o których mowa w ust. 3, termin spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu dotychczasowym, nie ulega zmianie.
6.
O zmianie terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, zgodnie z ust. 1, Prezes URE informuje wytwórcę energii elektrycznej, sprzedawcę zobowiązanego oraz operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, w terminie 21 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3.
7.
Przedłużenie terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, zgodnie z ust. 1, nie wyklucza skorzystania przez wytwórcę energii elektrycznej z możliwości przedłużenia terminu spełnienia zobowiązania na podstawie art. 79a ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz na podstawie art. 72 przepis przejściowy niniejszej ustawy.
8.
W przypadku gdy zmiany terminu spełnienia zobowiązania zgodnie z ust. 1 dokonał wytwórca energii elektrycznej, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dokonał aktualizacji oferty na podstawie art. 79 ust. 9–12 ustawy zmienianej w art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, może on ponownie jednokrotnie dokonać tej aktualizacji, w terminie i na zasadach określonych w tych przepisach.
Przepis art. 72 tryb wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ust. 4b ustawy zmienianej w art. 41 zmiana ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przed wejściem w życie niniejszej ustawy.
Decyzje, wydane na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 53 zmiana ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, pozostają w mocy.
(Art. 76 przepis przejściowy wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.)
Oświadczenia, o których mowa w art. 5 oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych ust. 1 ustawy zmienianej w art. 63 zmiana ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.
1.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 53 zmiana ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 53 zmiana ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy i mogą być zmieniane na podstawie przepisów upoważniających w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 62 zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 62 zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej i mogą być zmieniane na podstawie przepisów upoważniających w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych ust. 8 ustawy zmienianej w art. 63 zmiana ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych ust. 8 ustawy zmienianej w art. 63 zmiana ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i mogą być zmieniane na podstawie przepisów upoważniających w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
4.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 obliczanie odpisu na Fundusz ust. 3 ustawy zmienianej w art. 63 zmiana ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 obliczanie odpisu na Fundusz ust. 3 ustawy zmienianej w art. 63 zmiana ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.
Do postępowań w sprawie zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego dla podziemnych zakładów górniczych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 34 zmiana koncesji ust. 2a ustawy zmienianej w art. 42 zmiana ustawy – Prawo geologiczne i górnicze i art. 108 plan ruchu zakładu górniczego ust. 3 ustawy zmienianej w art. 42 zmiana ustawy – Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
1.
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego, o których mowa w przepisach ustawy zmienianej w art. 62 zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, złożone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 62 zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, podlegają rozpatrzeniu.
2.
Do wyczerpania zapasów wydrukowanych formularzy mogą być stosowane wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego według wzoru określonego w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 62 zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, po ich skorygowaniu w celu dostosowania do art. 31 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 62 zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
1.
Obowiązek, o którym mowa w art. 24 odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, wykonuje się w odniesieniu do okresu wydobycia gazu ziemnego od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
2.
Towarowa Giełda Energii S.A. publikuje wartość średniej ceny, o której mowa w art. 25 maksymalna wysokość gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ust. 1, na swojej stronie internetowej w terminie do dnia 5 stycznia 2023 r.
Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, o których mowa w art. 43 ustawy zmienianej w art. 48 zmiana ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, obowiązujące w dniu wejścia w życie art. 48 zmiana ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych pkt 1 i 2 niniejszej ustawy, zachowują moc do czasu ich aktualizacji przez Radę Ministrów.
Przepis art. 5 oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych ust. 5 ustawy zmienianej w art. 63 zmiana ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do oświadczeń złożonych w terminie, o którym mowa w art. 5 oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych ust. 2 ustawy zmienianej w art. 63 zmiana ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, odrzuconych lub nierozpatrzonych przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 3 stosowanie maksymalnej ceny energii elektrycznej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi ust. 1 ustawy zmienianej w art. 63 zmiana ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, z powodu błędów, omyłek pisarskich lub rachunkowych lub braków formalnych, w tym złożenia niezgodnie z art. 5 oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych ust. 3 lub ust. 4 lub art. 6 rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń ust. 2 ustawy zmienianej w art. 63 zmiana ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.
1.
W roku 2022 środki uzyskane z należności celnych mogą zostać przekazane w całości lub w części przez ministra właściwego do spraw budżetu, na wniosek Rady Ministrów, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
2.
Środki, o których mowa w ust. 2, nie stanowią dochodu budżetu państwa.
1.
Maksymalny limit wydatków Funduszu będący skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi:
1)
w 2023 r. w zakresie:
a) rekompensaty, o której mowa w art. 4 ustalanie rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych ust. 2 i 3 – 28 000 000 000,00 zł,
b) refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 refundacja podatku VAT – 612 000 000,00 zł;
2)
w 2024 r. w zakresie:
a) rekompensaty, o której mowa w art. 4 ustalanie rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych ust. 2 i 3 – 1 000 000 000,00 zł,
b) refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 refundacja podatku VAT – 306 000 000,00 zł;
3)
w 2025 r. – w zakresie refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 refundacja podatku VAT – 102 000 000,00 zł;
4)
w latach 2026–2032 – 0 zł.
1a.
Maksymalny limit wydatków Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji będący skutkiem finansowym niniejszej ustawy w zakresie rekompensaty, o której mowa w art. 4 ustalanie rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych ust. 4, wynosi w:
1)
2023 r. – 366 000 000,00 zł;
2)
2024 r. – 50 000 000,00 zł.
2.
Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 80% środków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii informuje o tym fakcie ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Rady Ministrów.
2a.
Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1a. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 80% środków, o których mowa w ust. 1a, minister właściwy do spraw gospodarki informuje o tym fakcie ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Rady Ministrów.
3.
Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy opracowuje, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, projekt zmiany planu finansowego Funduszu i przedstawia go do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów.
4.
Prezes Rady Ministrów zatwierdza zmianę planu finansowego w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu tej zmiany.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji nałożonych zadań związanych z wykonywaniem ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta może wprowadzić niezbędne zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.
1.
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa URE wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:
1)
2023 r. – 1 878 000,00 zł.;
2)
2024 r. – 1 927 000,00 zł.;
3)
2025 r. – 1 996 000,00 zł.;
4)
2026 r. – 2 061 000,00 zł.;
5)
2027 r. – 2 120 500,00 zł.;
6)
2028 r. – 2 180 500,00 zł.,
7)
2029 r. – 2 241 500,00 zł.;
8)
2030 r. – 2 304 500,00 zł.;
9)
2031 r. – 2 369 500,00 zł.;
10)
2032 r. – 2 436 500,00 zł.
2.
Prezes URE monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.
3.
W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.
4.
W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.
Przy ustalaniu w latach 2023–2024 obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 274 podmioty podlegające audytowi wewnętrznemu ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), od kwot ujętych w uchwale budżetowej odejmuje się środki przekazane gminom na realizację:
1)
refundacji podatku VAT, o których mowa w art. 22 wypłacanie refundacji podatku VAT przez gminy;
2)
wypłat dodatku węglowego, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, 1967 i 2236).
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 46 zmiana ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw i art. 48 zmiana ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.;
2)
art. 39 zmiana ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, art. 44 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii pkt 3, art. 48 zmiana ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych pkt 1 i 2, art. 54 zmiana ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, art. 62 zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, art. 63 zmiana ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, art. 68 przepis przejściowy, art. 74 przepis przejściowy oraz art. 82 przepis przejściowy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
3)
art. 53 zmiana ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych pkt 8 i 9 oraz art. 76 przepis przejściowy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 20.12.2022 r. - Dz. U. z 2022 r. poz. 2687]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...