• Ustawa o systemie teleinf...
  26.09.2023

Ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów

Stan prawny aktualny na dzień: 26.09.2023

Dz.U.2022.0.2754 - Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów

Obserwuj akt
1.
Ustawa określa zasady obsługi w systemie teleinformatycznym umów, o których mowa w:
1)
art. 734 istota umowy zlecenia i art. 750 świadczenie usług - odpowiednie stosowanie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339),
2)
10_art. 25 wejście ustawy w życie § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140),
3)
art. 50 pojęcie niani i umowa uaktywniająca ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, 1383 i 2140)
– zwanych dalej „umową”.
2.
Przez obsługę w systemie teleinformatycznym umowy należy rozumieć zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umowy albo wygaśnięcie umowy oraz dokonywanie innych czynności niezbędnych do realizacji praw i obowiązków wynikających z takiej umowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do obsługi umów.
3.
Umowy, o których mowa w:
1)
art. 734 istota umowy zlecenia i art. 750 świadczenie usług - odpowiednie stosowanie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz w art. 25 umowa o pracę na okres próbny § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, mogą być obsługiwane w systemie teleinformatycznym w przypadku, gdy zleceniodawca lub pracodawca jest:
a) mikroprzedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), albo podmiotem niebędącym mikroprzedsiębiorcą zatrudniającym nie więcej niż 9 osób, zwanymi dalej „podmiotem zatrudniającym”,
b) rolnikiem, o którym mowa w art. 6 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933, 1155 i 2140), zwanym dalej „rolnikiem”,
c) osobą fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pojęcie przedsiębiorcy ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców ani rolnikiem;
2)
art. 50 pojęcie niani i umowa uaktywniająca ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą być obsługiwane w systemie teleinformatycznym w przypadku, gdy jedną ze stron umowy są rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko w rozumieniu art. 3 ustawowe rozumienie pojęcia "rodzice" tej ustawy, zwani dalej „rodzicami”.
4.
Pracodawca, zleceniodawca albo rodzice wprowadzają do systemu teleinformatycznego do obsługi umów, zwanego dalej „Systemem”, informację o zmianie w zakresie statusu, o którym mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności powodujących taką zmianę.
5.
Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do podmiotu niebędącego mikroprzedsiębiorcą zatrudniającego nie więcej niż 9 osób.
1.
Minister właściwy do spraw pracy prowadzi i udostępnia System.
2.
Dostęp do Systemu następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego umożliwiającego wnoszenie wniosków w postaci elektronicznej do publicznych służb zatrudnienia, o którym mowa w art. 4 zadania ministrów właściwych do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.), lub systemu Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 51 Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541), po uwierzytelnieniu.
3.
Uwierzytelnienie następuje:
1)
zgodnie z metodami wymienionymi w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087) albo
2)
z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).
1.
Minister właściwy do spraw pracy jest administratorem danych pracodawcy, pracownika, zleceniodawcy, zleceniobiorcy, rodziców i niani, zwanych dalej „stronami umowy”, uwierzytelnionych w Systemie.
2.
Minister właściwy do spraw pracy przetwarza dane osobowe w Systemie w celach określonych w ustawie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu.
3.
Dla celów statystycznych minister właściwy do spraw pracy przetwarza w Systemie dane zanonimizowane.
4.
Minister właściwy do spraw pracy w celu realizacji obowiązków, o których mowa w art. 4 rola Systemu ust. 1 pkt 9 i 10, umożliwia za pośrednictwem Systemu przekazywanie właściwemu organowi Krajowej Administracji Skarbowej danych:
1)
o których mowa w art. 6 umowy obsługiwane za pośrednictwem Systemu ust. 1–3;
2)
niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, 2687 i 2745) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, 2640 i 2745).
5.
Minister właściwy do spraw pracy w celu realizacji obowiązków, o których mowa w art. 4 rola Systemu ust. 2, umożliwia za pośrednictwem Systemu przekazywanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych danych:
1)
o których mowa w art. 6 umowy obsługiwane za pośrednictwem Systemu ust. 1–3;
2)
najbliższych członków rodziny pracownika, zleceniobiorcy oraz niani w rozumieniu art. 50 pojęcie niani i umowa uaktywniająca ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanej dalej „nianią”, w zakresie wymaganym:
a) do uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 i 2674) oraz ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.) lub w przypadku utraty tych uprawnień,
b) do skorzystania z uprawnień, o których mowa w dziale ósmym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
1.
System umożliwia pracodawcy, zleceniodawcy i rodzicom:
1)
zawarcie umowy;
2)
zmianę umowy;
3)
rozwiązanie umowy;
4)
obsługę wygaśnięcia umowy;
5)
obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi;
6)
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji:
a) w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, zwanej dalej „dokumentacją pracowniczą”,
b) dotyczącej osób wykonujących pracę na podstawie umów, o których mowa w art. 734 istota umowy zlecenia i art. 750 świadczenie usług - odpowiednie stosowanie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny albo art. 50 pojęcie niani i umowa uaktywniająca ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanej dalej „dokumentacją umowy”;
7)
wydanie świadectwa pracy;
8)
dostęp do dokumentacji pracowniczej i dokumentacji umowy;
9)
obliczanie należności podatkowych pracownika, zleceniobiorcy oraz niani;
10)
przekazywanie do urzędu skarbowego informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, o których mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2.
System umożliwia pracodawcy, zleceniodawcy i rodzicom przekazanie do systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem zdrowotnym pracownika, zleceniobiorcy, niani i członków ich rodzin, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
3.
Dane ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 2, są przekazywane na profilu informacyjnym pracodawcy, zleceniodawcy albo rodziców utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli pracodawca, zleceniodawca albo rodzice nie posiadają profilu informacyjnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakłada ten profil po autoryzacji dostępu do systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4.
Za pośrednictwem Systemu:
1)
pracodawca jest powiadamiany o obowiązkach wynikających z art. 29 elementy umowy o pracę i tryb zawarcia umowy § 3–33 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
2)
osoba, z którą umowa została rozwiązana, jest powiadamiana o warunkach nabycia zasiłku dla bezrobotnych i uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego.
1.
Przed zawarciem umowy:
1)
pracodawca, zleceniodawca, rodzice oraz osoby ubiegające się o zawarcie umowy są powiadamiani za pośrednictwem Systemu o warunkach obsługi umowy w Systemie;
2)
pracodawca, zleceniodawca i rodzice informują osoby ubiegające się o zawarcie umowy o zamiarze obsługi umowy za pośrednictwem Systemu.
2.
Do obsługi umowy za pośrednictwem Systemu jest wymagana zgoda stron umowy, która nie może zostać odwołana.
3.
W celu zapewnienia obsługi umowy za pośrednictwem Systemu konieczne jest wprowadzenie do Systemu danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz wypełnienie formularza umowy udostępnionego w Systemie. Za prawidłowość danych wprowadzanych do Systemu odpowiadają strony umowy w zakresie, w jakim wprowadziły te dane.
4.
Zawarcie umowy obsługiwanej za pośrednictwem Systemu następuje z chwilą opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym przez strony umowy.
5.
Opatrzenie umowy podpisem osobistym albo podpisem zaufanym wywołuje skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.
6.
Zmiana umowy obsługiwanej za pośrednictwem Systemu albo jej rozwiązanie następują przy wykorzystaniu formularza udostępnionego w Systemie. Przepisy ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.
7.
Wydanie świadectwa pracy w przypadku umowy obsługiwanej za pośrednictwem Systemu następuje przy wykorzystaniu formularza świadectwa pracy udostępnionego w Systemie. Pracodawca wypełnia formularz świadectwa pracy oraz opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Opatrzenie świadectwa pracy podpisem osobistym albo podpisem zaufanym wywołuje skutek równoważny podpisowi własnoręcznemu.
8.
Minister właściwy do spraw pracy udostępnia w Systemie formularze, o których mowa w ust. 3, 6 i 7, uwzględniające zakres danych niezbędnych do prawidłowego zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy oraz wydania świadectwa pracy, wymaganych przepisami prawa pracy, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny lub ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Przepisu art. 19b centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne nie stosuje się.
9.
Zakres danych zawartych w formularzach, o których mowa w ust. 3, 6 i 7, uzgadnia się z:
1)
Ministrem Sprawiedliwości – w zakresie umów, o których mowa w art. 734 istota umowy zlecenia i art. 750 świadczenie usług - odpowiednie stosowanie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
2)
ministrem właściwym do spraw rodziny – w zakresie umów, o których mowa w art. 50 pojęcie niani i umowa uaktywniająca ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
3)
ministrem właściwym do spraw gospodarki – w zakresie umów, których stroną jest mikroprzedsiębiorca, o którym mowa w art. 7 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
1.
W przypadku obsługi za pośrednictwem Systemu umowy, o której mowa w art. 25 umowa o pracę na okres próbny § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracodawca wprowadza do Systemu:
1)
dane pracownika, o których mowa w art. 221 zakres danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
2)
dane pracodawcy:
a) imię i nazwisko, nazwę lub firmę,
b) adres:
– o którym mowa w art. 5 zakres danych podlegających wpisowi do CEIDG ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy – w przypadku osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą,
– miejsca zamieszkania – w przypadku osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej,
– siedziby – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
c) NIP – w przypadku osoby prawnej albo w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
d) numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej, a w przypadku jego braku – rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
e) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli podmiot zatrudniający podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru lub do tej ewidencji;
3)
rodzaj umowy;
4)
datę zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy oraz datę wygaśnięcia i rozwiązania umowy;
5)
warunki pracy i płacy, o których mowa w art. 29 elementy umowy o pracę i tryb zawarcia umowy § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
6)
informacje, o których mowa w art. 29 elementy umowy o pracę i tryb zawarcia umowy § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – jeżeli umowę o pracę zawarto na czas określony w celu lub w przypadku określonym w tym przepisie.
2.
W przypadku obsługi za pośrednictwem Systemu umów, o których mowa w art. 734 istota umowy zlecenia i art. 750 świadczenie usług - odpowiednie stosowanie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zleceniodawca wprowadza do Systemu:
1)
dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczące zleceniodawcy;
2)
dane dotyczące zleceniobiorcy:
a) imię i nazwisko,
b) adres:
– o którym mowa w art. 5 zakres danych podlegających wpisowi do CEIDG ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy – w przypadku osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą,
– miejsca zamieszkania – w przypadku osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej,
– siedziby – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
c) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3)
datę zawarcia, rozpoczęcia i wygaśnięcia umowy;
4)
przedmiot zlecenia;
5)
wysokość wynagrodzenia;
6)
informację, czy zleceniobiorca posiada inny tytuł do ubezpieczenia społecznego, wraz ze wskazaniem tego tytułu.
3.
W przypadku obsługi za pośrednictwem Systemu umowy, o której mowa w art. 50 pojęcie niani i umowa uaktywniająca ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, rodzice wprowadzają do Systemu dane, o których mowa w art. 50 pojęcie niani i umowa uaktywniająca ust. 4 tej ustawy.
4.
Pracodawca, zleceniodawca i rodzice mogą wprowadzić do Systemu szczególne warunki umowy uzgodnione między stronami umowy.
5.
Pracodawca, zleceniodawca i rodzice wprowadzają do Systemu dane:
1)
wymagane przepisami dotyczącymi dokumentacji pracowniczej albo dokumentacji umowy;
2)
niezbędne do rozwiązania umowy lub wydania świadectwa pracy.
6.
W celu zapewnienia prawidłowej obsługi umowy strony umowy wprowadzają do Systemu numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
7.
Dane, o których mowa w ust. 6, wprowadzone do Systemu przez pracownika, zleceniobiorcę albo nianię nie są udostępniane pracodawcy, zleceniodawcy albo rodzicom.
1.
Pracownik, zleceniobiorca i niania mogą składać za pośrednictwem Systemu:
1)
oświadczenia woli, w tym oświadczenia dotyczące danych osobowych, zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie;
2)
wnioski dotyczące w szczególności korzystania z opieki nad dzieckiem do lat 14 lub urlopu okolicznościowego, lub urlopu bezpłatnego;
3)
inne dokumenty dotyczące umowy.
2.
Pracodawca, zleceniodawca i rodzice dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 3, składają za pośrednictwem Systemu.
3.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być składane przy wykorzystaniu udostępnionego w Systemie formularza. Przepisy art. 5 obsługa umowy za pośrednictwem Systemu ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.
4.
Minister właściwy do spraw pracy może udostępnić w Systemie formularze dokumentów, o których mowa w ust. 1, uwzględniające zakres danych niezbędnych do prawidłowego złożenia tych dokumentów, wymaganych przepisami prawa pracy, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny lub ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Przepisu art. 19b centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne nie stosuje się.
5.
Zakres danych zawartych w formularzach, o których mowa w ust. 4, uzgadnia się z Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw rodziny oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki.
1.
W przypadku obsługi umowy za pośrednictwem Systemu dokumentacja tej umowy jest prowadzona i przechowywana w Systemie w postaci elektronicznej.
2.
W przypadku dokumentu utworzonego w postaci papierowej pracodawca, zleceniodawca albo rodzice wprowadzają do Systemu odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu i opatrują go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym. W takim przypadku dokumentem stanowiącym dokumentację pracowniczą albo dokumentację umowy jest dokument umieszczony w Systemie.
3.
Do prowadzenia i przechowywania dokumentacji określającej sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia oraz potwierdzającej liczbę tych godzin przepis art. 8c okres przechowywania dokumentów dotyczących liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) stosuje się odpowiednio.
1.
System zawiadamia strony umowy o:
1)
zmianie w zakresie danych, o których mowa w art. 6 umowy obsługiwane za pośrednictwem Systemu,
2)
otrzymaniu dokumentów, o których mowa w art. 7 oświadczenia i wniosku składane za pośrednictwem Systemu ust. 1
– przez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w Systemie wraz z pouczeniem dotyczącym sposobu odbioru i potwierdzenia doręczenia dokumentów w Systemie.
2.
Strony umowy mogą być informowane o otrzymaniu dokumentów, o których mowa w art. 7 oświadczenia i wniosku składane za pośrednictwem Systemu ust. 1, przez wysłanie zawiadomienia w postaci krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na wskazany w Systemie numer telefonu.
3.
Datę złożenia dokumentów, o których mowa w art. 7 oświadczenia i wniosku składane za pośrednictwem Systemu ust. 1, System potwierdza automatycznie.
4.
Datą doręczenia dokumentów, o których mowa w art. 7 oświadczenia i wniosku składane za pośrednictwem Systemu ust. 1, adresatowi jest data potwierdzenia w Systemie zapoznania się przez niego z ich treścią. W przypadku braku takiego potwierdzenia dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od dnia wysłania wiadomości na adres poczty elektronicznej.
1.
Strony umowy mogą pobrać z Systemu dokumentację pracowniczą lub dokumentację umowy.
2.
Pracownik albo były pracownik może pobrać z Systemu dokumentację pracowniczą w terminie, o którym mowa w art. 946 informacje o dokumentacji pracowniczej przekazywane pracownikowi wraz ze świadectwem pracy pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
3.
W przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika osobom, o których mowa w art. 949 obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie dokumentacji pracowniczej § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przysługuje prawo odbioru od pracodawcy dokumentacji pracowniczej pobranej
z Systemu.
1.
Minister właściwy do spraw pracy lub osoba przez niego upoważniona umożliwia dostęp do Systemu:
1)
nowemu pracodawcy – w przypadku, o którym mowa w art. 231 przejście zakładu pracy na innego pracodawcę ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
2)
zarządcy sukcesyjnemu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), albo osobie, o której mowa w art. 14 uprawnienie do zarządzania przedsiębiorstwem w spadku do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego lub wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego tej ustawy – w przypadku śmierci pracodawcy.
2.
Dostęp do Systemu następuje na wniosek podmiotów wskazanych w ust. 1.
3.
W sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku po pracodawcy będącym podmiotem zatrudniającym podmioty wskazane w ust. 1 pkt 2 mogą zawierać nowe umowy za pośrednictwem Systemu na takich samych zasadach jak podmiot zatrudniający.
Obsługa umowy w Systemie kończy się po upływie:
1)
okresu przechowywania, o którym mowa w art. 94 katalog podstawowych obowiązków pracodawcy pkt 9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w przypadku dokumentacji pracowniczej;
2)
10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła – w przypadku dokumentacji umowy.
Minister właściwy do spraw pracy niszczy w Systemie dokumentację pracowniczą albo dokumentację umowy w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści:
1)
w terminie, o którym mowa w art. 947 niszczenie dokumentacji pracowniczej po upływie terminu do jej odbioru ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w przypadku dokumentacji pracowniczej;
2)
po upływie terminu, o którym mowa w art. 12 koniec obsługi umowy w Systemie pkt 2 – w przypadku dokumentacji umowy.
1.
W przypadku utraty przez pracodawcę, zleceniodawcę albo rodziców statusu, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ust. 3, umowa jest obsługiwana w Systemie nie dłużej niż przez okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia zaistnienia tych okoliczności.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty wchodzące w skład dokumentacji pracowniczej albo dokumentacji umowy będą przechowywane w Systemie do czasu zniszczenia tej dokumentacji zgodnie z art. 13 niszczenie w Systemie dokumentacji pracowniczej albo dokumentacji umowy.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do podmiotu niebędącego mikroprzedsiębiorcą zatrudniającego nie więcej niż 9 osób.
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 oraz z 2022 r. poz. 2140 i 2243): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. poz. 700 oraz z 2020 r. poz. 875): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569 i 1002): (zmiany pominięte).
1.
W roku akademickim 2022/2023 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, o której mowa w art. 87 stypendium socjalne ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), od dnia 1 stycznia 2023 r. nie może być:
1)
mniejsza niż 1,30 kwoty określonej w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o pomocy społecznej;
2)
większa niż 1,60 sumy kwot określonych w art. 5 wysokość dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego ust. 1 i art. 6 wysokość zasiłku rodzinnego i okres jego przysługiwania ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140).
2.
W przypadku gdy wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, ustalona zgodnie z ust. 1, jest większa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 wysokość dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego ust. 1 i art. 6 umowy obsługiwane za pośrednictwem Systemu ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, stypendium socjalne może być przyznane z uwzględnieniem tej wysokości i wypłacane od dnia 1 stycznia 2023 r.
Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przyznane w formie dotacji celowej na rok 2022, na realizację zadań, o których mowa w art. 365 przeznaczenie środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę pkt 2b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pozostają w dyspozycji podmiotu, któremu zostały przyznane, i mogą zostać wykorzystane w roku 2023 na finansowanie realizacji zadań, na które zostały przyznane.
Roszczenia z tytułu umów o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, a także umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, o jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy lub o finansowanie spółdzielni socjalnej kosztów wynagrodzenia, nieprzedawnione w dniu wejścia w życie art. 16 zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pkt 8, ulegają przedawnieniu zgodnie z art. 76 zwrot nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego ust. 3b ustawy zmienianej w art. 16 zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
1.
Tworzy się System.
2.
Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki udostępni System w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy.
3.
Minister właściwy do spraw pracy ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnienie Systemu. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 30 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgłosi ministrowi właściwemu do spraw pracy gotowość systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do przyjmowania danych ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 4 rola Systemu ust. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 15 zmiana ustawy o pomocy społecznej, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
2)
art. 16 zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pkt 1–7 i 10, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 10 listopada 2022 r.;
3)
art. 16 zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pkt 8 i art. 22 przepis przejściowy, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia;
4)
art. 17 zmiana ustawy o Karcie Dużej Rodziny, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2022 r.;
5)
art. 18 zmiana ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, art. 19 zmiana ustawy o doręczeniach elektronicznych pkt 1 i art. 21 przepis przejściowy, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
6)
art. 19 zmiana ustawy o doręczeniach elektronicznych pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2022 r.;
7)
art. 20 przepis przejściowy, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...