• Rozporządzenie Ministra S...
  05.08.2021

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Stan prawny aktualny na dzień: 05.08.2021

Dz.U.1999.74.836 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Rozdział 3. Remont budynku

1.
Dane zawarte w protokołach kontroli, o których mowa w § 4, powinny stanowić podstawę do sporządzenia zestawienia robót remontowych budynku.
2.
Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać podział robót na:
1)
roboty konserwacyjne,
2)
naprawy bieżące,
3)
naprawy główne.
3.
Zestawienie napraw bieżących i głównych stanowi podstawę do sporządzenia planu robót remontowych.
4.
Plan robót remontowych powinien być sporządzony z zachowaniem pierwszeństwa dla robót mających na celu:
1)
eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób trzecich,
2)
zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
3)
spełnienie wymagań ochrony środowiska,
4)
zachowanie zapobiegawczego charakteru remontu.
1.
Przy remontach budynku należy zapewnić:
1)
realizację robót w kolejności wynikającej z opracowanego planu remontów,
2)
bezpieczeństwo użytkowników i osób trzecich w trakcie prowadzenia robót,
3)
stosowanie rozwiązań technicznych, materiałowych i technologicznych ograniczających uciążliwość użytkowania lokali oraz podnoszących walory użytkowe lokali.
2.
Wszelkie zmiany w stosunku do istniejących rozwiązań, dokonywane w związku z wykonywaniem robót remontowych, nie powinny powodować pogorszenia stanu technicznego i właściwości użytkowych elementów budynku oraz naruszać interesów użytkowników lokali lub osób trzecich.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...