• Rozporządzenie Ministra S...
  05.08.2021

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Stan prawny aktualny na dzień: 05.08.2021

Dz.U.1999.74.836 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Rozdział 7. Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych

1.
Kanały i przewody spalinowe w okresie ich użytkowania powinny zapewniać możliwość odprowadzania spalin powstałych w procesie spalania paliw, zgodnie z założonymi warunkami.
2.
Kanały i przewody dymowe powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość odprowadzania dymu powstałego w procesie spalania paliw stałych, zgodnie z założonymi warunkami.
1.
Kanały i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie.
2.
W okresie użytkowania kanałów i przewodów, o których mowa w ust. 1, należy zapewniać:
1)
ich drożność oraz szczelność,
2)
realizację planu remontów przez osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania, ust. 6 ustawy,
3)
nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,
4)
realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,
5)
w razie uzasadnionej potrzeby - kontrolę stanu technicznego tych kanałów i przewodów.
Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kanałach i przewodach spalinowych lub dymowych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...