• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  23.07.2024

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2008.11.66 - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2014-03-19
Dz.U. uchylający akt: 2014.0.266

Na podstawie art. 197 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
organizację Komisji Odpowiedzialności Zawodowej;
2)
sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości;
3)
regulamin działania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej;
4)
sposoby ustalania i rodzaje kosztów postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej;
5)
wysokość wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i obrońców z urzędu oraz sposób jego ustalania.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
2)
ministrze – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
3)
osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć osobę, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości albo licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Rozdział 2. Organizacja Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

1.
W ramach Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, zwanej dalej "Komisją", działają trzy sekcje, odpowiednio dla:
1)
rzeczoznawców majątkowych;
2)
pośredników w obrocie nieruchomościami;
3)
zarządców nieruchomości.
2.
W skład Komisji wchodzą:
1)
przewodniczący;
2)
trzech wiceprzewodniczących, odpowiednio dla sekcji:
a) rzeczoznawców majątkowych,
b) pośredników w obrocie nieruchomościami,
c) zarządców nieruchomości;
3)
pozostali członkowie.
3.
Osoby wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 tworzą Prezydium Komisji.
Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje minister.

Rozdział 3. Sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej

1.
O wszczęciu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej minister zawiadamia osobę uprawnioną, której to postępowanie dotyczy, zwaną dalej "osobą, wobec której wszczęto postępowanie", i przekazuje sprawę do Komisji.
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 194 postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej, ust. 1b ustawy, o wszczęciu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej i przekazaniu sprawy do Komisji zawiadamia się sąd.
1.
Przewodniczący Komisji przekazuje sprawę, o której mowa w § 5, ust. 1, właściwemu wiceprzewodniczącemu Komisji.
2.
Wiceprzewodniczący Komisji, każdy w zakresie swej właściwości, przygotowuje sprawę do rozpatrzenia przez Komisję, w tym:
1)
wyznacza skład zespołu do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zwanego dalej "zespołem", i powołuje przewodniczącego zespołu;
2)
przekazuje zespołowi dotychczas zgromadzoną dokumentację w tej sprawie;
3)
wyznacza pierwszy termin posiedzenia zespołu, zawiadamiając o tym ministra, członków zespołu oraz osobę, wobec której wszczęto postępowanie.
3.
Do składu zespołu wyznacza się trzy osoby, w tym przewodniczącego zespołu.
4.
Do składu zespołu może być wyznaczony przewodniczący lub właściwy wiceprzewodniczący Komisji.
5.
Do składu zespołu nie mogą być wyznaczone osoby bliskie osobie, wobec której wszczęto postępowanie, a także osoby, które pozostają z tą osobą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności ustaleń członków zespołu w trakcie postępowania wyjaśniającego.
6.
Członek Komisji jest obowiązany powiadomić wiceprzewodniczącego Komisji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 5.
1.
Skład zespołu zostaje zmieniony, jeżeli:
1)
wobec członka zespołu wszczęto postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej;
2)
po wyznaczeniu składu zespołu wyszły na jaw okoliczności, o których mowa w § 6, ust. 5.
2.
Skład zespołu może zostać zmieniony, jeżeli:
1)
członek zespołu zgłosił niemożność uczestniczenia w wyznaczonym posiedzeniu zespołu;
2)
członek zespołu nie uczestniczył w wyznaczonym posiedzeniu zespołu.
1.
Termin pierwszego posiedzenia zespołu nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia osobie, wobec której wszczęto postępowanie, zawiadomienia o wszczęciu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
2.
Ustalając termin pierwszego posiedzenia zespołu, uwzględnia się w szczególności:
1)
możliwość dojazdu na posiedzenie osób uczestniczących w posiedzeniu;
2)
przewidywany czas trwania posiedzenia.
3.
W zawiadomieniu o pierwszym posiedzeniu zespołu osobie, wobec której wszczęto postępowanie, wyznacza się termin do złożenia wyjaśnień, a także informuje o możliwości ustanowienia obrońcy lub o możliwości wystąpienia do przewodniczącego Komisji o wyznaczenie obrońcy z urzędu.
1.
Osoba, wobec której wszczęto postępowanie, która ustanowiła obrońcę, jest obowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu zespołu zawiadomić Komisję o ustanowieniu obrońcy, wskazując imię i nazwisko obrońcy, jego adres do korespondencji oraz oświadczenie obrońcy o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji. Oświadczenie nie jest wymagane, jeżeli obrońcą jest adwokat lub radca prawny.
2.
Osoba, wobec której wszczęto postępowanie, która nie ustanowiła obrońcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu zespołu może zwrócić się do przewodniczącego Komisji o wyznaczenie obrońcy z urzędu.
3.
Na uzasadniony wniosek osoby, wobec której wszczęto postępowanie, lub jej obrońcy z urzędu przewodniczący Komisji może wyznaczyć nowego obrońcę z urzędu w miejsce dotychczasowego.
4.
Obrońca z urzędu może bronić kilku osób, wobec których wszczęto postępowania, jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności.
1.
Posiedzenie zespołu przygotowuje się i przeprowadza w taki sposób, aby podczas pierwszego posiedzenia można było wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy.
2.
W posiedzeniu zespołu uczestniczą wszyscy członkowie zespołu.
3.
Za zgodą przewodniczącego zespołu przebieg posiedzenia może być utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, o czym należy uprzedzić osoby uczestniczące w posiedzeniu.
4.
Z każdego posiedzenia sporządza się protokół odzwierciedlający jego przebieg. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu.
W przypadku gdy podczas pierwszego posiedzenia zespołu nie można wyjaśnić wszystkich okoliczności sprawy, wiceprzewodniczący Komisji wyznacza termin kolejnego posiedzenia zespołu. Przy wyznaczaniu terminu kolejnego posiedzenia przepisy § 6, ust. 2 pkt 3 i § 8, ust. 2 stosuje się odpowiednio. O terminie kolejnego posiedzenia zawiadamia się także obrońcę, o ile został ustanowiony lub wyznaczony z urzędu.
1.
Przewodniczący zespołu kieruje pracami zespołu, a w szczególności:
1)
organizuje posiedzenia zespołu oraz zapewnia ich sprawny i niezakłócony przebieg;
2)
zapoznaje członków zespołu z dokumentacją dotyczącą postępowania;
3)
informuje osobę, wobec której wszczęto postępowanie, o jej prawach i obowiązkach;
4)
przedstawia na posiedzeniu zespołu zarzuty wobec osoby, wobec której wszczęto postępowanie, oraz okoliczności mające znaczenie w postępowaniu;
5)
gromadzi dokumentację z przebiegu postępowania.
2.
W przypadku zmiany składu zespołu przewodniczący zespołu informuje nowo powołanego członka zespołu o dotychczasowym przebiegu postępowania.
1.
Postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem protokołu końcowego, który zawiera:
1)
oznaczenie miejsca i daty przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego;
2)
imiona i nazwiska członków zespołu;
3)
imię i nazwisko osoby, wobec której wszczęto postępowanie, oraz obrońcy, o ile został ustanowiony lub wyznaczony z urzędu;
4)
podstawę wszczęcia postępowania wyjaśniającego;
5)
zarzuty postawione osobie, wobec której wszczęto postępowanie;
6)
opis przebiegu postępowania wyjaśniającego, w tym informację o wyjaśnieniach oraz dokumentach złożonych przez osobę, wobec której wszczęto postępowanie;
7)
ocenę zasadności zarzutów oraz innych okoliczności sprawy wraz ze wskazaniem, które zarzuty zostały udokumentowane, a które zostały odrzucone, oraz ze wskazaniem, jakie przepisy prawne zostały naruszone przez osobę, wobec której wszczęto postępowanie;
8)
wniosek o zastosowanie jednej z kar dyscyplinarnych, o których mowa odpowiednio w art. 178 odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego, ust. 2, art. 183 uchylony, ust. 2 oraz art. 188 uchylony, ust. 2 ustawy, albo o umorzenie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej;
9)
podpisy członków zespołu;
10)
datę sporządzenia protokołu końcowego;
11)
inne informacje istotne dla sprawy będącej przedmiotem postępowania.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, podejmowany jest większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.
3.
Członek zespołu w zakresie wnioskowanej kary może złożyć do protokołu zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.
1.
Zespół przekazuje właściwemu wiceprzewodniczącemu Komisji dokumentację z postępowania wyjaśniającego, w tym protokół końcowy, nie później niż 30 dni od dnia ostatniego posiedzenia zespołu.
2.
Wiceprzewodniczący Komisji sprawdza kompletność dokumentacji z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, podpisuje protokół końcowy, a następnie niezwłocznie przekazuje dokumentację ministrowi.
3.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub błędów w dokumentacji z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego minister zwraca wiceprzewodniczącemu Komisji tę dokumentację w celu jej uzupełnienia lub poprawy.

Rozdział 4. Regulamin działania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

1.
Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję i kieruje całokształtem spraw związanych z realizacją zadań Komisji, w szczególności:
1)
zwołuje, za zgodą ministra, posiedzenia Prezydium Komisji oraz posiedzenia plenarne Komisji;
2)
przekazuje członkom Komisji informacje niezbędne dla jej działalności;
3)
wyznacza i odwołuje obrońców z urzędu do poszczególnych spraw;
4)
z upoważnienia ministra zwraca się do organów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji i osób o udzielenie informacji niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
5)
rozpatruje skargi na działalność zespołów lub członków Komisji;
6)
wnioskuje do ministra o przeprowadzenie szkoleń dla członków Komisji i obrońców z urzędu;
7)
przedstawia ministrowi wnioski o wypłatę wynagrodzeń dla członków Komisji i obrońców z urzędu oraz wnioski o refundację innych wydatków związanych z przeprowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi;
8)
sporządza roczne sprawozdania z działalności Komisji i przekazuje je ministrowi w terminie do dnia 31 marca roku następnego.
2.
W razie nieobecności przewodniczącego Komisją kieruje wyznaczony przez przewodniczącego Komisji wiceprzewodniczący Komisji lub inny członek Komisji.
1.
Wiceprzewodniczący Komisji kieruje bezpośrednio odpowiednią sekcją, w szczególności:
1)
informuje członków odpowiedniej sekcji o ustaleniach podjętych na posiedzeniach Prezydium Komisji;
2)
dba o sprawny i niezakłócony przebieg postępowania wyjaśniającego;
3)
zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą postępowań wyjaśniających i przekazuje ją zespołowi;
4)
wyznacza składy zespołów;
5)
wyznacza terminy posiedzeń zespołów i zawiadamia o wyznaczonych terminach: ministra, członków zespołów, osoby, wobec których wszczęto postępowanie, oraz obrońców, o ile zostali ustanowieni lub wyznaczeni z urzędu;
6)
prowadzi korespondencję związaną z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi;
7)
przekazuje ministrowi dokumentację dotyczącą postępowania wyjaśniającego;
8)
sporządza roczne sprawozdania z działalności sekcji i przekazuje je przewodniczącemu Komisji w terminie do dnia 28 lutego roku następnego.
2.
W razie nieobecności wiceprzewodniczącego Komisji odpowiednią sekcją kieruje przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez przewodniczącego Komisji inny członek tej sekcji.
1.
Posiedzenia plenarne Komisji zwołuje się w celu omówienia spraw związanych z organizacją i przebiegiem postępowań wyjaśniających, w tym problemów wynikających z prowadzonej działalności Komisji, a także w celu przeprowadzenia szkoleń członków Komisji.
2.
Posiedzenia plenarne zwoływane są dla wszystkich członków Komisji lub dla członków poszczególnych sekcji.
3.
Posiedzenia Prezydium Komisji zwoływane są w razie potrzeby, w celu przygotowania posiedzeń plenarnych Komisji, a także w innych sprawach niewymagających udziału wszystkich członków Komisji.
4.
Przewodniczący Komisji sporządza sprawozdania z posiedzeń Prezydium Komisji lub z posiedzeń plenarnych wszystkich członków Komisji.
5.
Wiceprzewodniczący Komisji sporządza sprawozdania z posiedzeń plenarnych członków poszczególnych sekcji.

Rozdział 5. Sposoby ustalania i rodzaje kosztów postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej

 Koszty postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej obejmują w szczególności wydatki na:
1)
organizowanie posiedzeń Prezydium Komisji i posiedzeń plenarnych Komisji;
2)
organizowanie szkoleń dla członków Komisji i obrońców z urzędu;
3)
przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla działalności Komisji;
4)
nabycie niezbędnych dla działalności Komisji materiałów biurowych oraz publikacji specjalistycznych;
5)
wynagrodzenia członków Komisji i obrońców z urzędu;
6)
delegacje i koszty noclegów członków Komisji i obrońców z urzędu;
7)
usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne oraz powielanie materiałów związanych z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi.
Koszty, o których mowa w § 18, ustala się na podstawie:
1)
rachunków;
2)
biletów za przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego;
3)
potwierdzonych delegacji;
4)
wniosków o wypłatę wynagrodzeń;
5)
innych dowodów potwierdzających poniesione wydatki.
Członkom Komisji i obrońcom z urzędu przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów, z tym że:
1)
koszty podróży środkami publicznego transportu zbiorowego są zwracane w wysokości zapłaconej ceny biletu za przejazd określonym środkiem transportu;
2)
w razie przejazdu własnym samochodem lub przelotu samolotem koszty są zwracane w wysokości nieprzekraczającej ceny biletu za podróż środkami publicznego transportu zbiorowego;
3)
koszty noclegu w hotelu udokumentowane rachunkiem są zwracane w wysokości poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 350 zł za dobę hotelową.

Rozdział 6. Wysokość wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i obrońców z urzędu oraz sposób ich ustalania

Przewodniczącemu Komisji przysługuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 800 zł.
1.
Wiceprzewodniczącemu Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł za każdą przygotowaną sprawę będącą przedmiotem postępowania wyjaśniającego.
2.
Członkom zespołu i obrońcom z urzędu przysługuje wynagrodzenie za rozpatrzenie sprawy w postępowaniu wyjaśniającym.
3.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, wynosi:
1)
800 zł za sprawę - dla przewodniczącego zespołu;
2)
400 zł za sprawę - dla członka zespołu;
3)
400 zł za sprawę - dla obrońcy z urzędu.
4.
W przypadku zmiany składu zespołu lub obrońcy z urzędu w trakcie postępowania wyjaśniającego, wynagrodzenie ustala się w wysokości określonej w ust. 3, w proporcji zachodzącej między liczbą posiedzeń zespołu, w których uczestniczył członek zespołu lub obrońca z urzędu, a liczbą wszystkich posiedzeń zespołu.
5.
Obrońcy z urzędu, który złożył rezygnację z obrony osoby, wobec której wszczęto postępowanie, wynagrodzenie nie przysługuje.
6.
Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1-4, wypłaca się po zakończeniu postępowania wyjaśniającego i przekazaniu dokumentacji ministrowi.
Członkom Prezydium Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Prezydium Komisji w wysokości:
1)
400 zł - dla przewodniczącego Komisji;
2)
200 zł - dla pozostałych członków Prezydium.

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do czynności podejmowanych przez Komisję po tym dniu stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...