• Wyszukiwarka:
  16.10.2021
Akty prawne
Znaleziono: 30
Orzeczenia
Znaleziono: 1258288
Dokumenty
Znaleziono: 0
Interpretacje
Znaleziono: 27704
Orzeczenia (1258288):
(wyniki: 1 - 30) Dalej
(wyniki: 1 - 30) Dalej
Interpretacje (27704):
(wyniki: 1 - 30) Dalej
Postanowienie o zakresie stosowania przepisw prawa podatkowego z dnia 25 sierpnia 2006 RO-XV/430/SD-354/413/JS/06
Pytanie podatnika: Czy z chwil? przyj?cia darowizny, za?o?enie sp?ki cywilnej i zarejestrowanie jej w celu prowadzenia dzia?alno?ci zgodnie ze z?o?onym o?wiadczeniem b?dzie prawid?ow? form? prowadzenia dzia?alno?ci z uwagi na konieczno?? zachowania prz ...
Decyzja o zakresie stosowania przepisw prawa podatkowego z dnia 25 stycznia 2006 PD I-42181/I/25/MC/05
Pytanie podatnika: Dotyczy mo?liwo?ci zaliczenia wydatkw na nabycie wierzytelno?ci oraz innych zwi?zanych z t? transakcj? wydatkw do ceny nabycia przedsi?biorstwa. D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, dzia?aj?c na podstawie art. ...
Decyzja o zakresie stosowania przepisw prawa podatkowego z dnia 6 czerwca 2005 PDII-43071/1/AS/05
Pytanie podatnika: Dotyczy podatku od czynno?ci cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od towarw i us?ug. D E C Y Z J A Dzia?aj?c na podstawie art.14b 5 i art. 233 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. ...
Postanowienie o zakresie stosowania przepisw prawa podatkowego z dnia 7 lipca 2006 1472/ROP?1/423?130/218/06/RM
Pytanie podatnika: Jak ustali? przychd z tytu?u przeniesienia prawa u?ytkowania wieczystego dzia?ki gruntu wraz z w?asno?ci? znajduj?cych si? na nim budynkw i budowli w trybie art. 231 2 Kodeksu cywilnego w zwi?zku z wybudowaniem przez dzier?awc? na dzi ...
Decyzja o zakresie stosowania przepisw prawa podatkowego z dnia 1 sierpnia 2005 PI/005-131/05/P/04
Pytanie podatnika: Czy zbywaj?c budynek wraz z jednoczesnym ustanowieniem u?ytkowania wieczystego gruntu nale?y pobra? podatek VAT od ceny obejmuj?cej prawo wieczystego u?ytkowania gruntu i budynek? D E C Y Z J ADyrektor Izby Skarbowej ...
Decyzja o zakresie stosowania przepisw prawa podatkowego z dnia 26 lipca 2005 PPB1-443/434/2005
Pytanie podatnika: Czy Ochotnicza Stra? Po?arna jest zwolniona z p?acenia podatku VAT z tytu?u wieczystego u?ytkowania gruntw, ustanowionego na podstawie decyzji administracyjnej? DECYZJADyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dzia?aj?c na ...
Decyzja o zakresie stosowania przepisw prawa podatkowego z dnia 9 wrze?nia 2005 1401/VR/4407/14-75/05/JM
Pytanie podatnika: Czy umowa cesji dotycz?ca przeniesienia cz??ci zobowi?za?, nale?no?ci i ?rodkw trwa?ych oraz obrotowych na osob? trzeci?, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i us?ug?. D E C Y Z J ANa podstawie art. 233 1 pkt 1 w ...
Postanowienie o zakresie stosowania przepisw prawa podatkowego z dnia 29 sierpnia 2006 RO ?XV/443/SD-332/419/RF/06
Pytanie podatnika 1. Jak interpretowa? zapis art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadkw i darowizn "pod warunkiem, ?e zak?ad ten b?dzie prowadzony przez nabywc? w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat"? Co nale?y bra? pod uwag? przy ...
(wyniki: 1 - 30) Dalej
Dokumenty (0)
Nie znaleźliśmy takiego dokumentu w naszej bazie.
Napisz do nas a my przygotujemy go dla Ciebie.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...