• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  23.07.2024

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2003.177.1731 - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2014-01-02
Dz.U. uchylający akt: 2012.0.1529
Na podstawie art 37 ust. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe;
2)
usytuowanie oddawczych skrzynek pocztowych;
3)
warunki dostępu dla operatorów do oddawczych skrzynek pocztowych.
1.
Konstrukcja oddawczej skrzynki pocztowej, zwanej dalej "skrzynką", oraz materiał, z którego jest wykonana, powinny zapewniać ochronę umieszczanych w niej przesyłek listowych.
2.
Minimalny poziom ochrony, o której mowa w ust. 1, w zakresie poufności, wodoszczelności, zabezpieczenia przeciwpożarowego, przed korozją oraz kradzieżą przesyłek listowych określają odpowiednie Polskie Normy.
2a.
Elementy konstrukcyjne otworu wrzutowego skrzynki nie powinny mieć ostrych krawędzi.
3.
Elementy skrzynki ulegające uszkodzeniu w trakcie użytkowania wykonuje się w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę lub uzupełnienie.
4.
Skrzynka instalowana na zewnątrz budynku powinna posiadać zabezpieczenie, które zapewnia ochronę znajdujących się wewnątrz przesyłek listowych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
1.
Wielkość skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę formatu C4 (229 mm x 324 mm) określonego w normie PN-ISO 269.
2.
Pojemność skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłek listowych o łącznej grubości co najmniej 60 mm.
3.
Wymiary otworu wrzutowego skrzynki powinny wynosić:
1)
szerokość:
a) nie mniej niż 230 mm i nie więcej niż 280 mm - w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są krótszą krawędzią przesyłki,
b) nie mniej niż 325 mm i nie więcej niż 400 mm - w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są dłuższą krawędzią przesyłki;
2)
wysokość - nie mniej niż 20 mm i nie więcej niż 40 mm.
4.
Konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki powinna zabezpieczać przed wyjęciem przesyłki listowej.
1.
Skrzynki instalowane dla budynku wielorodzinnego powinny być oznaczone cyframi arabskimi odpowiadającymi numerom samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres, zwanych dalej "lokalami".
2.
W przypadku instalowania skrzynki dla budynku jednorodzinnego lub zestawu skrzynek dla budynku wielorodzinnego w miejscu utrudniającym ich jednoznaczne przyporządkowanie do budynku lub jego części, skrzynka ta lub zestaw powinny być oznaczone w sposób umożliwiający takie przyporządkowanie.
3.
Skrzynki, o których mowa w ust. 1, przeznaczone dla adresata będącego osobą niewidomą lub ociemniałą powinny być oznaczone w sposób umożliwiający temu adresatowi identyfikację numeru lokalu.
1.
Skrzynka powinna być zamykana niepowtarzalnym kluczem w celu zagwarantowania dostępu do zawartości skrzynki wyłącznie adresatowi.
2.
Klucz do skrzynki adresat otrzymuje od właściciela lub współwłaściciela nieruchomości albo jego upoważnionego przedstawiciela z chwilą uzyskania uprawnień do korzystania z danego lokalu.
1.
Skrzynki lub ich zestawy powinny być umieszczane w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów.
2.
W budynku wielorodzinnym posiadającym kilka wejść przy każdym z nich może być zainstalowany zestaw lub zestawy skrzynek w liczbie odpowiadającej liczbie lokali znajdujących się w danej części budynku.
3.
Skrzynki lub ich zestawy powinny być instalowane w sposób trwały, nie niżej niż 700 mm, mierząc od podłoża do dolnej krawędzi skrzynki, i nie wyżej niż 1.600 mm, mierząc od podłoża do górnej krawędzi ostatniej skrzynki.
4.
W budynku wielorodzinnym skrzynki znajdujące się najniżej w zestawie powinny być przydzielane osobom poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego.
Dla operatorów miejscem dostępu do skrzynki jest otwór wrzutowy, o którym mowa w § 3 ust. 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzynki do doręczania korespondencji, oraz zasad zakładania i użytkowania tych skrzynek (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 6).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...