• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  23.07.2024

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2003.162.1571 - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2013-12-01
Dz.U. uchylający akt: 2013.0.941

Na podstawie art. 36idx4 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. 363) zarządza się, co następuje:

1.
Tworzy się Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, która jest komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości.
2.
Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych, zwana dalej "Centralną Informacją", składa się z centrali, zwanej dalej "centralą Centralnej Informacji", oraz ekspozytur przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym, zwanych dalej "ekspozyturami Centralnej Informacji".
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
księdze wieczystej - należy przez to rozumieć księgę wieczystą prowadzoną w systemie informatycznym;
2)
odpisie zwykłym księgi wieczystej - należy przez to rozumieć dokument urzędowy, wydany przez Centralną Informację, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, kasacjach i wszczęciu postępowań z urzędu;
3)
odpisie zupełnym księgi wieczystej - należy przez to rozumieć dokument urzędowy, wydany przez Centralną Informację, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej i wpisy wykreślone oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, kasacjach i wszczęciu postępowań z urzędu, ujawnione począwszy od chwili przeniesienia treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym;
4)
zaświadczeniu o zamknięciu księgi wieczystej - należy przez to rozumieć dokument urzędowy wydany przez Centralną Informację, zawierający informację, że księga wieczysta o wskazanym przez wnioskodawcę numerze jest zamknięta.
1.
Wniosek o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej, odpisu zupełnego księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej składa się bezpośrednio albo korespondencyjnie w centrali Centralnej Informacji lub ekspozyturze Centralnej Informacji.
2.
Wniosek złożony korespondencyjnie w ekspozyturze Centralnej Informacji przekazuje się do centrali Centralnej Informacji, po uprzednim zarejestrowaniu zlecenia wydania dokumentu, o którym mowa w ust. 1.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy wniosek dotyczy dotychczasowej księgi wieczystej.
1.
Wniosek, o którym mowa w § 3, ust. 1, składa się na urzędowym formularzu, który udostępnia się nieodpłatnie w centrali Centralnej Informacji i ekspozyturach Centralnej Informacji.
2.
Wzór wniosku, o którym mowa w § 3, ust. 1, udostępnia się również za pośrednictwem Internetu na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
3.
Wniosek, uzyskany za pośrednictwem Internetu, drukuje się w kolorze czarno-białym i wypełnia się czcionką o prostym kroju, o rozmiarze nie mniejszym niż 10 pkt. Wniosek ten powinien odzwierciedlać strukturę i formę urzędowego formularza wniosku (układ i wielkość poszczególnych pól).
4.
Wniosek sporządzony w sposób, o którym mowa w ust. 3, uważa się za złożony na urzędowym formularzu.
1.
Do wniosku złożonego w centrali Centralnej Informacji dołącza się oryginalny dowód wniesienia opłaty na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku złożonego w ekspozyturze Centralnej Informacji dołącza się oryginalny dowód wniesienia opłaty na wskazany rachunek bankowy sądu, przy którego wydziale ksiąg wieczystych prowadzona jest ekspozytura, lub do kasy tego sądu. Dowód wniesienia opłaty, po potwierdzeniu na nim faktu wydania dokumentu, zwraca się wnioskodawcy.
2.
Do wniosku złożonego korespondencyjnie w centrali Centralnej Informacji lub ekspozyturze Centralnej Informacji dołącza się kopię dowodu wpłaty na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości.
3.
W przypadku dołączenia do wniosku dowodu wniesienia opłaty w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca w nim kwota stanowi opłatę za składany wniosek.
4.
Dowodu wniesienia opłaty w formie kopii lub wydruku nie zwraca się wnioskodawcy.
Wniosek, o którym mowa w § 3, ust. 1, rejestruje się w prowadzonej w centrali Centralnej Informacji lub ekspozyturach Centralnej Informacji ewidencji wniosków, zamieszczając w niej dane o chwili wpływu wniosku, rodzaju wniosku oraz chwili i sposobie jego załatwienia.
1.
Wniosek niezłożony na urzędowym formularzu, nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, a także wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, lub złożony z naruszeniem § 4a, ust. 1-3, pozostawia się bez nadania biegu, o czym zawiadamia się wnioskodawcę, wraz z podaniem przyczyny.
2.
Jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia braki, o których mowa w ust. 1, zostaną usunięte, wydaje się żądany dokument.
1.
Dokumenty wydawane przez Centralną Informację są opatrzone pieczęcią urzędową i podpisem upoważnionego pracownika, zawierają oznaczenie sygnatury, a także oznaczenie i liczbę stron oraz miejsce i chwilę sporządzenia dokumentu.
2.
Niezależnie od treści złożonego wniosku Centralna Informacja wydaje zawsze dokument opisujący rzeczywisty stan w zakresie prowadzenia księgi wieczystej.
1.
Odpis zwykły księgi wieczystej, odpis zupełny księgi wieczystej i zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej wydawane są bezpośrednio wnioskodawcy przez centralę Centralnej Informacji lub ekspozytury Centralnej Informacji.
2.
Jeżeli we wniosku zawarte jest żądanie doręczenia odpisu lub zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, centrala Centralnej Informacji przesyła dokument pod wskazany we wniosku adres.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się także w razie zaistnienia przeszkód uniemożliwiających wydanie dokumentu przez ekspozyturę Centralnej Informacji.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...