• AKT ARCHIWALNY -Rozporząd...
  05.03.2024

AKT ARCHIWALNY -Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2017.0.2487 - AKT ARCHIWALNY -Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) zarządza się, co następuje:

Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii (Dz. U. poz. 134).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 29.12.2017 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 2487]


Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 28 grudnia 2017 r. (poz. 2487)

 

 

STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII

 

§ 1.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, zwany dalej „Urzędem”, jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Głównego Geodetę Kraju, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

 

§ 2.

1. Główny Geodeta Kraju kieruje Urzędem przy pomocy zastępców, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3.

2. Główny Geodeta Kraju może tworzyć i znosić komisje, rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-

-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, zakres zadań, tryb pracy oraz zasady obsługi tych organów, nazwę i skład.

 

§ 3.

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

        1)    Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej;

        2)    Departament Informacji o Nieruchomościach;

        3)    Departament Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;

        4)    Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;

        5)    Departament Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych;

        6)    Departament Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej;

        7)    Biuro Dyrektora Generalnego;

        8)    Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...