• Rozporządzenie Ministra P...
  17.08.2022

Rozdział 6. Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków oraz taczek

1.
Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać następujących wartości:

Lp.Warunki przemieszczaniaładunkówMężczyźniKobiety
wózki 2-kołowewózki 3-i więcej kołowewózki 2-kołowewózki 3-i więcej kołowe
123456
1Przemieszczanie po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5%350 kg450 kg140 kg180 kg
2Przemieszczanie po terenie o nachyleniu większym niż 5%250 kg350 kg100 kg140 kg


2.
W przypadku przemieszczania ładunku na wózkach po nawierzchni nierównej lub nieutwardzonej – dopuszczalna masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 60% wartości określonych w ust. 1.
3.
Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po terenie o nachyleniu większym niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m.
4.
Wózki powinny zapewniać stabilność przy załadunku i rozładunku.
5.
Wózki przemieszczane na szynach oraz wózki kołowe przemieszczane na pochyleniach powinny posiadać sprawnie działające hamulce.
1.
Masa ładunku przemieszczanego na wózku szynowym, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać na jednego pracownika przy przemieszczaniu po terenie o nachyleniu:
1)
nieprzekraczającym 2% – 600 kg dla mężczyzn i 240 kg dla kobiet;
2)
większym niż 2% – 450 kg dla mężczyzn i 180 kg dla kobiet.
2.
(uchylony)
3.
Niedopuszczalne jest przemieszczanie ładunków na wózkach szynowych na pochyleniach torów większych niż 4% oraz na odległość przekraczającą 400 m.
4.
Odległość między pojedynczymi wózkami na pochyleniach torów powinna wynosić co najmniej 25 m, a pomiędzy zestawami złożonymi z kilku wózków - co najmniej 50 m.
5.
Hamulce wózków szynowych przemieszczanych w zestawie powinny być sprawne, tak aby gwarantowały szybkie zatrzymanie zestawu. Wszystkie wózki wchodzące w skład zestawu powinny być ze sobą połączone.
6.
Wózki-wywrotki powinny posiadać sprawnie funkcjonujące urządzenia zabezpieczające przed przypadkowym przechyleniem się koleby lub skrzyni oraz urządzenia do unieruchomienia wózków w czasie przechylania koleby lub skrzyni.
1.
Sposób ładowania oraz rozmieszczenia ładunków na wózkach i taczkach powinien zapewniać ich równowagę i stabilność podczas przemieszczania.
2.
Przedmioty przewożone na wózkach nie powinny wystawać poza obrys wózka i przysłaniać pola widzenia. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przewożenie przedmiotów w warunkach niespełnienia tych wymagań, o ile praca odbywa się pod nadzorem zapewniającym bezpieczne jej wykonanie.
1.
Masa ładunku przemieszczanego na wózku jednokołowym (taczce), łącznie z masą taczki, nie może przekraczać przy przemieszczaniu:
1)
po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni o nachyleniu:
a) nieprzekraczającym 5% – 100 kg dla mężczyzn i 40 kg dla kobiet,
b) większym niż 5% – 75 kg dla mężczyzn i 30 kg dla kobiet;
2)
po terenie o nierównej lub nieutwardzonej nawierzchni – 60% wartości określonych w pkt 1.
2.
Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na taczce po terenie o nachyleniu większym niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...