• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  29.09.2022
Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2021-09-19
Dz.U. uchylający akt: 2020.0.471

Rozdział 3. Tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.
Tablica informacyjna zawiera:
1)
określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;
2)
numer pozwolenia na budowę albo numer zgłoszenia oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
3)
imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora;
4)
imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych;
5)
imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
a) kierownika budowy,
b) kierowników robót,
c) inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) projektantów;
6)
numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia;
7)
numer telefonu okręgowego inspektora pracy.
2.
Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.
3.
Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.
1.
Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 obowiązki inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.
2.
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych;
2)
maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach;
3)
informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...