• Rozporządzenie Ministra G...
  27.02.2024

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.1993.96.438 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków

Obserwuj akt

Rozdział 8. Zbiorniki zamknięte

1.
Prace w zbiornikach zamkniętych wymagają specjalnych przygotowań organizacyjnych i technicznych, określonych w instrukcji eksploatacji.
2.
Prace w zbiornikach zamkniętych powinny być wykonywane na polecenie pisemne kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej.
3.
Polecenie wejścia do zbiornika lub pracy w nim powinno zawierać klauzulę "zezwalam na rozpoczęcie robót" oraz określać:
1)
miejsce i czas pracy (miesiąc, dzień, godzina),
2)
rodzaj i zakres pracy oraz - jeżeli zachodzi taka potrzeba - kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
3)
rodzaj zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas wykonywanej pracy, oraz sposób postępowania w razie ich wystąpienia,
4)
sposób sygnalizacji i porozumiewania się między pracującymi a ubezpieczającymi,
5)
drogi i sposoby ewakuacji,
6)
sposób prowadzenia akcji ratowniczej i udzielania pierwszej pomocy.
4.
W poleceniu należy podać osoby odpowiedzialne za przygotowanie i wykonanie pracy zarówno od strony wykonawcy, jak i służb eksploatacyjnych.
W przypadku prac wewnątrz zbiornika służby eksploatacyjne są obowiązane:
1)
opróżnić zbiornik i odłączyć go od innych instalacji i zabezpieczyć przed przypadkowym ich włączeniem lub uruchomieniem urządzeń wewnątrz zbiornika,
2)
przeprowadzić kontrolę składu powietrza wewnątrz zbiornika przed wejściem pracowników oraz zapewnić jego kontrolę podczas pracy.
Do obowiązków wykonawcy robót należy:
1)
zastosowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa i higieny pracy, które powinny być określone szczegółowo w projekcie organizacji robót,
2)
zabezpieczenie miejsca pracy przed pożarem,
3)
zapewnienie urządzeń zabezpieczających i środków ochrony indywidualnej.
Pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika powinien pracować w zespole co najmniej trzyosobowym oraz posiadać sprzęt zabezpieczający, jak:
1)
szelki bezpieczeństwa z linką ewakuacyjną,
2)
hełm ochronny,
3)
aparat powietrzny lub przewód doprowadzający powietrze,
4)
lampa bezpieczeństwa.
W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika powinny być otwarte wszystkie włazy, a jeżeli byłoby to niewystarczające dla utrzymania właściwej jakości powietrza, należy zastosować mechaniczny dopływ świeżego powietrza.
Jeżeli podczas wykonywania pracy wewnątrz zbiornika znajdują się materiały w stanie płynnym lub sypkim, zagrażające zasypaniem lub utonięciem pracownika, należy usunąć te zagrożenia lub zastosować odpowiednie zabezpieczenia, np. w postaci ruchomego pomostu opuszczanego.
Prace spawalnicze lub stosowanie otwartego płomienia wymagają zastosowania specjalnych warunków i środków, zabezpieczających przed wybuchem lub pożarem. Prace te powinny być wykonywane pod fachowym nadzorem oraz zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zakończenie pracy w zbiorniku powinno być potwierdzone przez osobę, która wydała to polecenie.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...