• Art. 15zzf[1]. -
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 15zzf1. COVID-19


1.
W przypadku realizacji zadań, o których mowa w art. 11 uprawnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy ust. 2, art. 12a środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, art. 13 dofinansowanie działalności gospodarczej albo prowadzenia gospodarstwa rolnego, art. 26 zwrot kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, art. 26d zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnemu w pracy, art. 26e zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, art. 26g środki z Funduszu na utworzenie i utrzymywanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, art. 32 pomoc ze środków Funduszu dla prowadzącego zakład pracy chronionej, art. 35 zadania samorządu województwa realizowane w ramach ustawy ust. 1 pkt 5, art. 35a zadania powiatu ust. 1 pkt 7, art. 36 zlecanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, art. 40 kierowanie osób niepełnosprawnych na szkolenie, finansowanie kosztów szkolenia, art. 41 szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę і art. 47 przeznaczanie środków Funduszu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 organy i podmioty powołane do zawierania umów mogą, na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, zmienić jej warunki, w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.
2.
Środki przeznaczone na realizację zadań określonych w ust. 1, niewykorzystane w 2020 r., pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych organów i podmiotów powołanych do zawierania umów, o ile nie zostaną wykorzystane w 2021 r., podlegają zwrotowi na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
Art. 15zzf1. - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...