• Art. 15zzzj. -
  04.02.2023
Obserwuj akt

Art. 15zzzj. COVID-19


1.
Karze pieniężnej podlega ten, kto wbrew przepisowi art. 8b zakaz stosowania cen lub marż wyższych niż ustalone stosuje ceny lub marże wyższe niż ustalone zgodnie z obwieszczeniem, o którym mowa w art. 8 utracił moc, lub z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 8a rozporządzenie w sprawie ustalenia maksymalnych cen i maksymalnych marż handlowych.
2.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza się w wysokości od 5 000 do 5 000 000 zł.
3.
Karę pieniężną nakłada, w drodze decyzji, odpowiednio w zakresie swojej właściwości:
1)
(uchylony)
2)
wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
3)
(uchylony)
4)
wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.
4.
Karę uiszcza się w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 3, stała się ostateczna.
5.
Organ może nadać decyzji, o której mowa w ust. 3, rygor natychmiastowej wykonalności w całości lub w części, jeżeli wymaga tego ochrona bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
6.
Do decyzji nakładających karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 61 skarga a wykonywanie aktu lub czynności § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Art. 15zzzj. - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...