• Art. 31a. -
  22.02.2024
Obserwuj akt

Art. 31a. COVID-19


1.
W celu umożliwienia realizacji zadań, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g1 , art. 15ga ust. 1, art. 15gg ust. 1 oraz art. 15gga ust. 1, minister właściwy do spraw pracy - dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dokona zmiany w planie finansowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2020 poprzez zwiększenie kosztów Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15ga ust. 1, art. 15gg ust. 1 i art. 15gga ust. 1, oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
1a.
Zadania, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g1 , art. 15ga ust. 1, art. 15gg ust. 1, art. 15gga ust. 1 oraz art. 15gga1 ust. 1, są finansowane od dnia 1 stycznia 2021 r. ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub środkami budżetu państwa, po dokonaniu odpowiednich zmian w planie finansowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
1b.
Zadania, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g1 , art. 15ga ust. 1 oraz art. 15gg ust. 1, są finansowane do dnia 30 czerwca 2021 r.
1c.
Zadania, o których mowa w art. 15gga ust. 1 i art. 15gga1 ust. 1, są finansowane po roku 2021 ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wydatki poniesione ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych podlegają zwrotowi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub z budżetu państwa.
2.
W celu umożliwienia realizacji zadań, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g1 , art. 15ga ust. 1 oraz art. 15gg ust. 1, minister właściwy do spraw pracy - dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może w roku 2020 zaciągnąć nieoprocentowaną pożyczkę ze środków Funduszu Pracy.
3.
W przypadku zaciągnięcia pożyczki, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw pracy - dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dokona zmiany w planie finansowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w terminie 14 dni od dnia wpływu pożyczki przez zwiększenie planowanych zadań, kosztów realizacji zadań oraz środków pieniężnych i zobowiązań w stanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na koniec roku.
4.
Minister właściwy do spraw pracy - dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może przekazać wojewódzkim urzędom pracy środki na finansowanie kosztów obsługi realizacji rozwiązań przewidzianych dla podmiotów, o których mowa w art. 15g ust. 1-2, art. 15g1 , art. 15ga ust. 1 i 5, art. 15gg ust. 1 i 2, art. 15gga ust. 1 oraz art. 15gga1 ust. 1, w wysokości maksymalnie do 0,5% kwoty przekazanej przez dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na realizację tych zadań.
4a.
Koszty realizacji rozwiązań przewidzianych dla podmiotów, o których mowa w art. 15g ust. 1–2, art. 15g1 , art. 15ga ust. 1 i 5, art. 15gg ust. 1 i 2, art. 15gga ust. 1 oraz art. 15gga1 ust. 1, w roku 2022 i latach następnych są finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem ust. 1c.
4aa.
Koszty obsługi realizacji rozwiązań, o których mowa w ust. 4, w roku 2022 i latach następnych są finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych podlegają zwrotowi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub z budżetu państwa.
4b.
Kwota środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczona na finansowanie kosztów obsługi, o których mowa w ust. 4 i 4aa, nie przekracza łącznie wysokości określonej w ust. 4.
4c.
Koszty rozbudowy systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw pracy, wykorzystywanych do przyznawania i rozliczania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g1 , art. 15ga ust. 1, art. 15gg ust. 1, art. 15gga ust. 1 oraz art. 15gga1 ust. 1, są finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
5.
Do przekazania środków na koszty obsługi, o których mowa w ust. 4, postanowienia art. 27 zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7) w zakresie środków, o których mowa w art. 31 utracił moc ust. 3 tej ustawy, stosuje się odpowiednio.
6.
Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazane wojewódzkim urzędom pracy na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g1 , art. 15ga ust. 1, art. 15gg ust. 1 oraz art. 15gga ust. 1, niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r., pozostają na wyodrębnionych rachunkach bankowych wojewódzkich urzędów pracy z przeznaczeniem na finansowanie tych zadań w roku 2021.
6a.
Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazane wojewódzkim urzędom pracy na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15gga ust. 1 i art. 15gga1 ust. 1, niewykorzystane do końca roku budżetowego pozostają na wyodrębnionych rachunkach bankowych wojewódzkich urzędów pracy z przeznaczeniem na finansowanie tych zadań w roku następnym.
7.
Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazane wojewódzkim urzędom pracy na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g1 , art. 15ga ust. 1 oraz art. 15gg ust. 1, niewykorzystane w okresie realizacji zadania, podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w terminie 2 miesięcy od zakończenia okresu realizacji zadania.
8.
Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazane wojewódzkim urzędom pracy w roku 2020 i latach następnych na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15gga ust. 1 i art. 15gga1 ust. 1, niewykorzystane w okresie realizacji zadań, podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia okresu realizacji zadań.
9.
Środki zwrócone przez podmioty korzystające ze świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g1 , art. 15ga ust. 1, art. 15gg ust. 1, art. 15gga ust. 1 oraz art. 15gga1 ust. 1, w danym miesiącu na rachunek bankowy wojewódzkiego urzędu pracy, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w terminie do 10. dnia następnego miesiąca.
10.
Minister właściwy do spraw pracy – dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może przeprowadzać w wojewódzkich urzędach pracy kontrole realizacji zadań, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g1 , art. 15ga ust. 1, art. 15gg ust. 1, art. 15gga ust. 1 oraz art. 15gga1 ust. 1. Do przeprowadzania kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art 39a–39d ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Art. 31a. - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...