• Art. 31qa. -
  05.02.2023
Obserwuj akt

Art. 31qa. COVID-19


1.
Zadania, o których mowa w art. 15zzb -15zze oraz art. 15zze2 , oraz koszty ich obsługi są finansowane od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub środkami budżetu państwa, po dokonaniu odpowiednich zmian w planie finansowym Funduszu Pracy.
2.
Zadania, o których mowa w art. 15zzb , art. 15zzc i art. 15zze , mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, o których mowa w art. 2 wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
3.
Finansowanie zadań, o których mowa w art. 15zzb , art. 15zzc i art. 15zze , ze środków Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego odbywa się w ramach umów, o których mowa w art. 109 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W takim przypadku nie jest wymagana zmiana zawartych umów.
4.
Zadania, o których mowa w art. 15zze4 i art. 15zze4a , oraz koszty ich obsługi są finansowane w latach 2020 i 2021 ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, po dokonaniu odpowiednich zmian w planie finansowym Funduszu Pracy.
4a.
Zadania, o których mowa w art. 15zze4 i art. 15zze4a , oraz koszty ich obsługi są finansowane po roku 2021 ze środków Funduszu Pracy. Wydatki poniesione ze środków Funduszu Pracy podlegają zwrotowi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub z budżetu państwa.
5.
Na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, 2, 4 i 4a, oraz kosztów ich obsługi przeznacza się środki Funduszu Pracy w ramach kwot środków (limitów) ustalonych dla samorządów powiatów przez ministra właściwego do spraw pracy.
6.
Kwoty środków (limity), o których mowa w ust. 5, są ustalane przez ministra właściwego do spraw pracy na pisemny wniosek starosty (prezydenta miasta) zaopiniowany przez marszałka województwa.
7.
Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4 i 4a, przekazane samorządom powiatów i niewykorzystane do końca roku budżetowego pozostają na wyodrębnionych rachunkach bankowych samorządów powiatów, z przeznaczeniem na finansowanie w roku następnym zadań oraz kosztów obsługi, o których mowa w ust. 4 i 4a.
8.
Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz w art. 31q przepisy przejściowe ust. 9, przekazane samorządom powiatów i niewykorzystane w okresie realizacji zadania, podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy w terminie 2 miesięcy od zakończenia okresu realizacji zadania.
8a.
Dysponent Funduszu Pracy może dokonać wypłaty środków Funduszu Pracy na wypłatę wsparcia, o którym mowa w art. 31zzn ust. 3 i 4, do dnia 31 grudnia 2021 r.
9.
Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4, 4a i 7, przekazane samorządom powiatów w roku 2020 i latach następnych, niewykorzystane w okresie realizacji zadań, o których mowa w art. 15zze4 i art. 15zze4a , podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia okresu realizacji zadań.
10.
Przepisy art. 31q przepisy przejściowe ust. 1a, 1b i 7 stosuje się odpowiednio.
11.
Środki zwrócone przez podmioty korzystające ze wsparcia, o którym mowa w art 15zzb–15zze, art. 15zze2 , art. 15zze4 i art. 15zze4a , na rachunek bankowy samorządu powiatu, rozliczone przez powiatowy urząd pracy w danym miesiącu, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy w terminie do 10. dnia następnego miesiąca.
12.
Koszty realizacji zadań, o których mowa w art 15zzb–15zze, art. 15zze2 , art. 15zze4 i art. 15zze4a , ww roku 2022 i latach następnych są finansowane ze środków Funduszu Pracy.
13.
Koszty rozbudowy systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw pracy, wykorzystywanych do przyznawania i rozliczenia wsparcia, o którym mowa w ar. 15zzb–15zze, art. 15zze2 , art. 15zze4 i art. 15zze4a , są finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Ten artykuł budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...