• Art. 31zy. - Przepisy pr...
  05.02.2023
Obserwuj akt

Art. 31zy. COVID-19


Przepisy przejściowe

1.
Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić inne okresy zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, niż określone w art. 31zo przepisy przejściowe ust. 1-3 dla wszystkich albo niektórych płatników składek, którzy byli uprawnieni do zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek na podstawie art. 31zo przepisy przejściowe ust. 1-3, lub objąć tym zwolnieniem innych płatników składek, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, skutki nimi wywołane, ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikające z tych stanów oraz obszary życia gospodarczego i społecznego w szczególny sposób dotknięte konsekwencjami COVID-19.
2.
Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może ustalać krąg płatników składek zwolnionych z tytułu nieopłaconych składek, poprzez określenie:
1)
innych niż wskazane w przepisach:
a) art. 31Izo ust. 1 i 1a liczb ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych,
b) art. 31zo przepisy przejściowe ust. 1-1b okresów, w których byli zgłoszeni jako płatnicy składek,
c) art. 31Izo ust. 2-2b okresów prowadzenia działalności,
d) art. 31zq przepisy przejściowe warunków;
2)
kodów, którymi oznaczona była, na dzień wskazany w rozporządzeniu, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, pozarolnicza działalność gospodarcza płatników składek zwalnianych z tytułu nieopłaconych składek;
3)
obniżenia przychodu z działalności, rodzaju działalności, z której przychód stanowi podstawę ustalenia, czy wystąpiło obniżenie przychodu, lub okresu porównawczego stanowiących warunki ubiegania się o zwolnienie.
3.
Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może także określać:
1)
inną niż wskazana w art. 31zo przepisy przejściowe ust. 1a wysokość łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek, których dotyczy zwolnienie;
2)
inny niż wskazany w przepisie art. 31zp przepisy przejściowe ust. 1 termin składania wniosków;
3)
inne niż wskazane w przepisie art. 31zp przepisy przejściowe ust. 2 pkt 2-2c 2e i 2f oświadczenia;
4)
inne niż wskazane w art. 31zu przepisy przejściowe ust. 4 warunki obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, których dotyczyło zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek;
5)
termin przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za miesiąc, którego dotyczy zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek.
4.
W przypadku wydania rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, zawierającego określenie kodów, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Główny Urząd Statystyczny jest obowiązany przekazać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wykaz płatników składek, którzy na dzień wskazany w tym rozporządzeniu prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wskazanymi w tym rozporządzeniu. Wykaz zawiera imię i nazwisko albo nazwę skróconą płatnika składek, NIP, REGON oraz kod PKD.
5.
Główny Urząd Statystyczny przekazuje wykaz, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.
6.
Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie określenia kodów, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
Art. 31zy. Przepisy przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...