• Art. 31zzca. - Przepisy ...
  05.02.2023
Obserwuj akt

Art. 31zzca. COVID-19


Przepisy przejściowe

1.
Rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2020 r. lub w 2021 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie.
2.
W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, o której mowa w ust. 1, może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę:
1)
za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.;
2)
za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.
3.
Termin wniesienia opłaty należnej w:
1)
2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.;
2)
2021 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2021 r.
4.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Art. 31zzca. Przepisy przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...