• Art. 34a. -
  05.02.2023
Obserwuj akt

Art. 34a. COVID-19


1.
Starosta, a w przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w art. 15zzb ust. 20, art. 15zzc ust. 18, art. 15zzd ust. 20, art. 15zzd a ust. 19, art. 15zze ust. 20, art. 15zze2 ust. 21 i art. 15zze4 ust. 14e, dyrektor powiatowego urzędu pracy sporządzają sprawozdania dotyczące decyzji wydanych w sprawach:
1)
umorzenia w całości albo w części,
2)
odroczenia terminów spłaty,
3)
rozłożenia na raty spłaty
– należności z tytułu otrzymanego wsparcia, o którym mowa w art. 15zzb ust. 1, art. 15zzc ust. 1, art. 15zzd ust. 1, art. 15zzd a ust. 1, art. 15zze ust. 1, art. 15zze2 ust. 1, art. 15zze4 ust. 1 oraz art. 15zze4a ust. 1, zwanych dalej „należnościami”.
2.
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są sporządzane za każdy kwartał danego roku kalendarzowego.
3.
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje o:
1)
liczbie wszczętych z urzędu postępowań w sprawach odpowiednio umorzenia należności w całości lub w części, odroczenia terminów spłaty należności, rozłożenia na raty spłaty należności;
2)
liczbie wniosków w sprawach odpowiednio umorzenia należności w całości lub w części, odroczenia terminów spłaty należności, rozłożenia na raty spłaty należności;
3)
liczbie wydanych decyzji w sprawach:
a) umorzenia należności w całości lub w części,
b) odroczenia terminów spłaty należności,
c) rozłożenia na raty spłaty należności,
d) odmowy odpowiednio umorzenia należności w całości lub w części, odroczenia terminów spłaty należności, rozłożenia na raty spłaty należności;
4)
łącznej kwocie umorzenia należności w danym kwartale.
4.
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, starosta, a w przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w art. 15zzb ust. 20, art. 15zzc ust. 18, art. 15zzd ust. 20, art. 15zzd a ust. 19, art. 15zze ust. 20, art. 15zze2 ust. 21 i art. 15zze4 ust. 14e, dyrektor powiatowego urzędu pracy przekazują właściwemu wojewodzie w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, którego dotyczy sprawozdanie.
5.
Wojewoda, na podstawie otrzymanych sprawozdań dotyczących decyzji, o których mowa w ust. 1, sporządza zbiorcze zestawienie informacji, o których mowa w ust. 3, w odniesieniu do obszaru województwa.
6.
Zbiorcze zestawienie informacji wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału, którego dotyczy sprawozdanie.
Art. 34a. - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...