• Dobre Praktyki Autoryzowa...
  21.02.2024

Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców NewConnect

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Autoryzowany Doradca prowadzi stronę internetową, która zawiera w
szczególności informacje na temat zakresu prowadzonych usług oraz
doświadczenia Autoryzowanego Doradcy, ze wskazaniem podmiotów wobec których Doradca pełni (pełnił) funkcję Autoryzowanego Doradcy lub wykonuje(wykonywał) usługi doradcze w zakresie prawa, rachunkowości/finansów lub usługi ogólnego doradztwa gospodarczego.
W umowie z emitentem Autoryzowany Doradca powinien w przejrzysty sposób sprecyzować zakres umowy oraz obowiązki Doradcy i emitenta.
Na potrzeby wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu na NewConnect oraz sporządzenia dokumentu informacyjnego, Autoryzowany Doradca powinien przeprowadzić rzetelną analizę emitenta i rynku, na którym działa emitent (badanie due dilligence).
Umowa Autoryzowanego Doradcy z emitentem, dotycząca wykonywania
przynajmniej przez okres 1 roku obowiązków, o których mowa w
§ 782_18, ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
(współdziałanie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz
doradzanie emitentowi w zakresie funkcjonowania jego instrumentów
finansowych w obrocie na NewConnect), powinna przewidywać przeszkolenie
zarządu oraz kluczowych pracowników emitenta w zakresie regulacji oraz
standardów obowiązujących na tym rynku, ze szczególnym uwzględnieniem
obowiązków informacyjnych. Szkolenie takie powinno zostać przeprowadzone
przed złożeniem przez emitenta wniosku o wprowadzenie instrumentów
finansowych do obrotu na rynku NewConnect.
W przypadku zawarcia przez Autoryzowanego Doradcę umowy o współdziałanie
w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz doradzania emitentowi
w zakresie funkcjonowania jego instrumentów finansowych w obrocie na
NewConnect, w umowie powinny zostać wyraźnie sprecyzowane zasady współpracy oraz zadania emitenta i Doradcy w zakresie wypełniania obowiązków
informacyjnych. W szczególności Autoryzowany Doradca powinien monitorować
raporty bieżące i okresowe publikowane przez emitenta.
Autoryzowany Doradca powinien utrzymywać bieżące kontakty z
przedstawicielami emitenta, dla zapewnienia prawidłowego wypełniania przez
emitenta standardów i obowiązków informacyjnych obowiązujących na rynku
NewConnect.
Autoryzowany Doradca powinien służyć emitentowi doradztwem w zakresie
interpretacji oraz sposobu stosowania zasad zawartych w Zbiorze „Dobre praktyki
spółek notowanych na NewConnect”, dokładając zarazem starań, aby wdrożenie
w spółkach, wobec których pełni on funkcję Autoryzowanego Doradcy, zasad
zawartych w Zbiorze „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”,
odbywało się w jak najszerszym zakresie.
Autoryzowany Doradca powinien zapewnić, aby emitent, dokonując oferty
prywatnej instrumentów finansowych w związku z zamiarem ich wprowadzenia do
obrotu na NewConnect, dokonał tej oferty w sposób zapewniający rozproszenie
tych instrumentów, umożliwiające jak najwyższą płynność obrotu nimi na rynku
NewConnect.
Autoryzowany Doradca, współpracując z emitentem przy przeprowadzaniu oferty
papierów wartościowych, powinien zapewnić, aby oferta była kierowana również
do inwestorów kwalifikowanych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów
wpisanych do rejestru inwestorów kwalifikowanych, prowadzonego przez Komisję
Nadzoru Finansowego.
Autoryzowany Doradca powinien zapewnić, aby dokument informacyjny emitenta
prowadzącego działalność krócej niż przez okres pełnego roku obrotowego,
którego prawnym poprzednikiem nie była inna osoba prawna lub nie nastąpiła
zmiana formy prawnej (wyłączenie okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt
3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu), zawierał
sprawozdania finansowe za okres od dnia rejestracji emitenta do ostatniego dnia
drugiego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wprowadzenie
instrumentów finansowych do obrotu na NewConnect, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali
międzynarodowej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...