• Dobre Praktyki Spółek Not...
  30.11.2023

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Stan prawny aktualny na dzień: 30.11.2023

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno
z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii,
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji.
Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić
odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie
obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny
sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),
3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której
emitent uzyskuje najwięcej przychodów,
3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na
tym rynku,
3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,
3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej,
informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem
dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu spółki,
3.6. dokumenty korporacyjne spółki,
3.7. zarys planów strategicznych spółki,
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz
z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz
akcji znajdujących się w wolnym obrocie,
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje
inwestorskie oraz kontakty z mediami,
3.11. roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej,
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych,
dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz
konferencji prasowych,
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy,
oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po
stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad
przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w
terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,
3.15. informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz
projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także inne dostępne materiały
związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed
wyznaczoną datą zgromadzenia,
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane
przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane
pytania,
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany
terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach
zarządzenia przerwy,
3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o
świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu
strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty
elektronicznej Doradcy,
3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,
3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu
ostatnich 12 miesięcy,
3.22. w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na
akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych
kosztów, jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem.
Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób
umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać
aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku
pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany
informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać
przeprowadzona niezwłocznie.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w
języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być
zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym
następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.
Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza
swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki
sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.
Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami
Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania
swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę
odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.
W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma
istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich
obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego
Doradcę.
Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich
dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków
Autoryzowanego Doradcy.
Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków
zarządu i rady nadzorczej,
9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy
otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w
każdym zakresie.
Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego
zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi
na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy,
powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i
mediami.
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna
precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do
tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w
terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego
odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia
korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z
tych zdarzeń korporacyjnych.
Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być
tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w
każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu
pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może
zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem
ustalenia prawa do dywidendy.
Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.
Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:
• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym
emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki
dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie
raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w
części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu
widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów
okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji,
spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji
raportu analitycznego.
Publikowane przez Emitentów raporty półroczne powinny obejmować co najmniej:
• bilans,
• rachunek zysków i strat,
• dane porównywalne za półrocze roku poprzedniego,
• komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe,
• informacje na temat aktywności emitenta w obszarze badań i rozwoju, w
tym w zakresie pozyskiwania licencji i patentów.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...