• Oświadczenie o odrzuceniu...
  14.04.2024

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

spadki

|

oświadczenia


Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Oświadczenie o odrzuceniu spadku - spadkobierca może odrzucić spadek poprzez oświadczenie złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania. Jeżeli w w/w terminie spadkobierca nie złoży oświadczenia o odrzuceniu spadku przyjmuje się, że przyjął go w sposób prosty. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna wówczas brak oświadczenia spadkobiercy w w/w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Co do zasady odrzucić można cały spadek. Jednakże odrzucenie udziału spadkowego przypadającego spadkobiercy z tytułu podstawienia może nastąpić niezależnie od odrzucenia udziału spadkowego, który temu spadkobiercy przypada z innego tytułu. Spadkobierca może odrzucić udział spadkowy przypadający mu z tytułu przyrostu, a przyjąć udział przypadający mu jako spadkobiercy powołanemu. Oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważne. Oświadczenie to nie może być również odwołane. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się PRZED SĄDEM (tj. w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie bądź przed sądem spadku w toku postępowania spadkowego) lub PRZED NOTARIUSZEM. Zgodnie z art. 1018 kodeksu cywilnego można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Jednakże zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego I CSK 228/06 złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem wymaga formy aktu notarialnego. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie wraz z załącznikami do sądu spadku. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym. Oświadczenie o odrzuceniu spadku powinno zawierać: 1) imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania; 2) tytuł powołania do spadku; 3) treść złożonego oświadczenia. Oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów. Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone. Jeżeli oświadczenie złożono ustnie, z oświadczenia sporządza się protokół. Jeżeli oświadczenie składane jest w formie pisemnej do sądu spadku w toku postępowania spadkowego – powinno zawierać sygnaturę akt sprawy. Spadkobierca, który złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Złożenie oświadczenia przed notariuszem - maksymalna stawka taksy notarialnej to 50 zł VAT opłata za wypisy, a przed sądem - ustnie - 50 zł, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym - 50 zł opłata za poświadczenie podpisu u notariusza (maksymalna stawka taksy notarialnej to 20 zł). Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w mieniu małoletniego wymaga zgody sądu rodzinnego.
Spadkobierca, Spadkodawca , Spadek, Oświadczenie o odrzuceniu spadku
Kup dokument
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...