• Oświadczenie współmałżonk...
  21.02.2024

Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

sprzedaż

,

rzeczy ruchome

,

małżeństwo

|

oświadczenia


Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - oświadczenie jednego z małżonków zawierające zgodę na dokonanie określonej czynności przez drugiego małżonka. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Co do zasady każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, jednakże ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia w tym zakresie. Dla dokonania niektórych czynności przez jednego z małżonków wymagana jest bowiem zgoda drugiego małżonka. Do czynności wymagających w/w zgody należą: czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzące do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków; czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal; czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa; darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna. Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności, albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny. Zgody współmałżonka wymaga również zaciągnięcie zobowiązania, w ramach którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia wierzytelności z majątku wspólnego małżonków. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia tylko z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich lub pokrewnych, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Forma oświadczenia o wyrażeniu zgody uzależniona jest od rodzaju dokonywanej czynności. W przypadku gdy do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie tej czynności powinno być złożone w tej samej formie.
oświadczenie, Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Kup dokument
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...