• Świadectwo pracy
  21.06.2024

Świadectwo pracy

praca

,

przedsiębiorca

|

oświadczenia

,

zaświadczenia


Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Świadectwo pracy - dokument, który pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. W świadectwie pracy powinny znaleźć się informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w ramach postępowania egzekucyjnego. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. Szczegółową treść świadectwa pracy, tryb jego wydawania i prostowania określa Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie. Niewydanie pracownikowi świadectwa pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny. W ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy pracownik może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku przysługuje mu w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. Ponadto pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek nie wydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
stosunek pracy, pracownik, pracodawca, Świadectwo pracy
Kup dokument
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...