• Art. 40. - Komisja Egzam...
  25.05.2024
Obserwuj akt

Art. 40. dystryb.ubezpieczeń


Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

1.
W skład Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, zwanej dalej „Komisją”, wchodzą:
1)
przewodniczący;
2)
zastępca przewodniczącego;
3)
sekretarz;
4)
dwóch członków.
2.
Osoby wchodzące w skład Komisji powinny posiadać wyższe wykształcenie oraz wyróżniać się wysokim poziomem wiedzy z dziedziny ubezpieczeń osobowych i majątkowych.
3.
Osoby wchodzące w skład Komisji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw instytucji finansowych na wniosek organu nadzoru.
4.
Osobom wchodzącym w skład Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w egzaminie, opracowanie pytań testowych, przygotowanie testów egzaminacyjnych oraz udział w posiedzeniu Komisji.
5.
W pracach Komisji może brać udział dwóch obserwatorów wyłonionych wspólnie przez ogólnopolskie organizacje brokerów.
6.
Osoba przystępująca do egzaminu ponosi opłatę egzaminacyjną.
6a.
Obsługę Komisji zapewnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
7.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
regulamin działania Komisji;
2)
wysokość wynagrodzenia osób wchodzących w skład Komisji;
3)
sposób przeprowadzania egzaminu oraz terminy przyjmowania zgłoszeń;
4)
zakres obowiązujących tematów egzaminu;
5)
sposób i tryb uznawania studiów wyższych zgodnie z art. 34 zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji ust. 10;
6)
sposób i tryb zwalniania z egzaminu;
7)
wysokość opłaty egzaminacyjnej i sposób jej uiszczania.
8.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 7, uwzględni:
1)
konieczność zapewnienia odpowiedniego sprawdzenia wiedzy kandydatów, sprawnego przeprowadzenia egzaminu oraz sprawnego i skutecznego działania Komisji;
2)
aby wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji, mając na uwadze nakład ich pracy i zakres obowiązków, nie była wyższa niż:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie egzaminu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 ogłoszenie w "Monitorze Polskim" pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” ‒ za udział w egzaminie,
b) 10% przeciętnego wynagrodzenia ‒ za udział w posiedzeniu Komisji oraz za przygotowanie testów egzaminacyjnych,
c) 2% przeciętnego wynagrodzenia ‒ za opracowanie pytania testowego;
3)
aby wysokość opłaty egzaminacyjnej nie była wyższa niż 20% przeciętnego wynagrodzenia;
4)
konieczność przeprowadzania egzaminu nie rzadziej niż 2 razy w roku;
5)
możliwość weryfikacji przez Komisję uznania studiów wyższych, o którym mowa w art. 34 zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji ust. 10.
Art. 40. Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczenio... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...