• Art. 40. - Komisja Egzam...
  29.03.2023
Obserwuj akt

Art. 40. dystryb.ubezpieczeń


Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

1.
W skład Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, zwanej dalej „Komisją”, wchodzą:
1)
przewodniczący;
2)
zastępca przewodniczącego;
3)
sekretarz;
4)
dwóch członków.
2.
Osoby wchodzące w skład Komisji powinny posiadać wyższe wykształcenie oraz wyróżniać się wysokim poziomem wiedzy z dziedziny ubezpieczeń osobowych i majątkowych.
3.
Osoby wchodzące w skład Komisji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw instytucji finansowych na wniosek organu nadzoru.
4.
Osobom wchodzącym w skład Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w egzaminie, opracowanie pytań testowych, przygotowanie testów egzaminacyjnych oraz udział w posiedzeniu Komisji.
5.
W pracach Komisji może brać udział dwóch obserwatorów wyłonionych wspólnie przez ogólnopolskie organizacje brokerów.
6.
Osoba przystępująca do egzaminu ponosi opłatę egzaminacyjną.
7.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
regulamin działania Komisji;
2)
wysokość wynagrodzenia osób wchodzących w skład Komisji;
3)
sposób przeprowadzania egzaminu oraz terminy przyjmowania zgłoszeń;
4)
zakres obowiązujących tematów egzaminu;
5)
sposób i tryb uznawania studiów wyższych zgodnie z art. 34 zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji ust. 10;
6)
sposób i tryb zwalniania z egzaminu;
7)
wysokość opłaty egzaminacyjnej i sposób jej uiszczania.
8.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 7, uwzględni:
1)
konieczność zapewnienia odpowiedniego sprawdzenia wiedzy kandydatów, sprawnego przeprowadzenia egzaminu oraz sprawnego i skutecznego działania Komisji;
2)
aby wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji, mając na uwadze nakład ich pracy i zakres obowiązków, nie była wyższa niż:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie egzaminu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 ogłoszenie w "Monitorze Polskim" pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” ‒ za udział w egzaminie,
b) 10% przeciętnego wynagrodzenia ‒ za udział w posiedzeniu Komisji oraz za przygotowanie testów egzaminacyjnych,
c) 2% przeciętnego wynagrodzenia ‒ za opracowanie pytania testowego;
3)
aby wysokość opłaty egzaminacyjnej nie była wyższa niż 20% przeciętnego wynagrodzenia;
4)
konieczność przeprowadzania egzaminu nie rzadziej niż 2 razy w roku;
5)
możliwość weryfikacji przez Komisję uznania studiów wyższych, o którym mowa w art. 34 zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji ust. 10.
Art. 40. Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczenio... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...