• Art. 59. - Elementy wpis...
  21.03.2023

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Stan prawny aktualny na dzień: 21.03.2023

Dz.U.2022.0.905 t.j. - Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

Obserwuj akt

Art. 59. dystryb.ubezpieczeń


Elementy wpisu do rejestru brokerów

1.
Rejestr brokerów zawiera, w odniesieniu do brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych, będących osobami fizycznymi:
1)
numer wpisu;
2)
dane osobowe, obejmujące:
a) imię lub imiona i nazwisko,
b) numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) miejsce zamieszkania,
d) siedzibę i adres,
e) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
f) firmę, pod którą broker wykonuje działalność;
3)
numer i datę wydania zezwolenia;
4)
datę i przyczynę cofnięcia zezwolenia;
5)
w przypadku brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego wykonujących działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług:
a) wykaz państw członkowskich Unii Europejskiej, w których czynności są wykonywane przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług,
b) adres oddziału brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonuje on tę działalność przez oddział;
6)
rodzaj działalności brokerskiej;
7)
wykaz osób fizycznych, przy pomocy których broker ubezpieczeniowy lub broker reasekuracyjny wykonują czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji, zawierający ich dane osobowe, obejmujące:
a) imię lub imiona i nazwisko,
b) numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) miejsce zamieszkania;
8)
numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 28 obowiązek ubezpieczenia z tytułu wykonywania odpowiedzialności działalności brokerskiej ust. 1, termin obowiązywania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę.
2.
Rejestr brokerów zawiera, w odniesieniu do brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych, będących osobami prawnymi:
1)
numer wpisu;
2)
dane dotyczące brokera, obejmujące:
a) firmę,
b) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
c) dane osobowe osób wchodzących w skład zarządu, obejmujące:
– imię lub imiona i nazwisko,
– numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
– miejsce zamieszkania,
d) siedzibę i adres podmiotu,
e) numer i datę wydania zezwolenia;
3)
datę i przyczynę cofnięcia zezwolenia;
4)
w przypadku brokera wykonującego działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług:
a) wykaz państw członkowskich Unii Europejskiej, w których czynności są wykonywane przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług,
b) adres oddziału brokera w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonuje on tę działalność przez oddział;
5)
rodzaj działalności brokerskiej;
6)
wykaz osób fizycznych, przy pomocy których broker ubezpieczeniowy lub broker reasekuracyjny wykonują czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji, zawierający ich dane osobowe, obejmujące:
a) imię lub imiona i nazwisko,
b) numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) miejsce zamieszkania;
7)
numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 28 obowiązek ubezpieczenia z tytułu wykonywania odpowiedzialności działalności brokerskiej ust. 1, termin obowiązywania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę;
8)
tożsamość akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym brokera oraz wysokość tych udziałów, a w przypadku brokera będącego prostą spółką akcyjną – tożsamość akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% akcji tej spółki oraz stosunek liczby akcji przysługujących tym akcjonariuszom do ogólnej liczby akcji prostej spółki akcyjnej;
9)
tożsamość osób, które mają bliskie powiązania z brokerem.
3.
Rejestr brokerów zawiera także:
1)
datę i rodzaj egzaminu przeprowadzonego przez Komisję;
2)
dane osobowe osób, które zdały egzamin przed Komisją, obejmujące:
a) imię lub imiona i nazwisko,
b) numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) miejsce zamieszkania,
d) datę i miejsce urodzenia oraz imię ojca;
3)
dane osobowe osób, o których mowa w art. 34 zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji ust. 8 i 9, oraz osób, które zostały zwolnione z egzaminu zgodnie z art. 34 zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji ust. 11, obejmujące:
a) imię lub imiona i nazwisko,
b) numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) miejsce zamieszkania.
4.
Dane dotyczące brokera ubezpieczeniowego i brokera reasekuracyjnego wykreślonych z rejestru brokerów są przechowywane w rejestrze przez 10 lat.
5.
Tożsamość akcjonariuszy, udziałowców oraz osób, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 8 i 9, w odniesieniu do osób fizycznych obejmuje ich dane osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a w odniesieniu do osób prawnych ‒ ich dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, b i d.
Art. 59. Elementy wpisu do rejestru brokerów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...