• Art. 68. - Kontrola dzia...
  29.03.2023

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Stan prawny aktualny na dzień: 29.03.2023

Dz.U.2022.0.905 t.j. - Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

Obserwuj akt

Art. 68. dystryb.ubezpieczeń


Kontrola działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów

1.
Organ nadzoru może przeprowadzić kontrolę działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.
2.
W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, badaniu podlega zgodność działalności z przepisami prawa. Kontrola obejmuje w szczególności:
1)
prawidłowość zawierania umów agencyjnych, postanowienia umów agencyjnych oraz postanowienia udzielanych pełnomocnictw;
2)
terminowość składania wniosków o wpis do rejestru agentów podmiotów, z którymi została zawarta umowa agencyjna;
3)
terminowość składania wniosków o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze agentów;
4)
terminowość występowania do organu nadzoru z wnioskami o wykreślenie podmiotów z rejestru agentów;
5)
prawidłowość danych dotyczących agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, przekazanych do organu nadzoru przez zakład ubezpieczeń wraz z wnioskiem o wpis do rejestru agentów, zmianę wpisu w rejestrze agentów albo wykreślenie z rejestru agentów;
6)
przestrzeganie przez agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające wymogu wykonywania czynności agencyjnych przez osoby fizyczne spełniające warunki określone w art. 19 wymogi wobec osoby wykonującej czynności agencyjne i dystrybucyjne w zakresie ubezpieczeń ust. 1;
7)
w przypadku korzystania przez zakład ubezpieczeń z usług podmiotów, o których mowa w art. 43 podjęcie przez podmiot zagraniczny działalności agencyjnej na terytorium RP przez oddział ust. 1 albo art. 47 powiadomienie organu nadzoru o zamiarze podjęcia na terytorium RP działalności agencyjnej w inny sposób niż przez oddział ust. 1 ‒ sprawdzenie, czy podmioty te wykonują działalność agencyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie odpowiednio z art. 43 podjęcie przez podmiot zagraniczny działalności agencyjnej na terytorium RP przez oddział albo art. 47 powiadomienie organu nadzoru o zamiarze podjęcia na terytorium RP działalności agencyjnej w inny sposób niż przez oddział;
8)
spełnianie przez agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające wymogu określonego w art. 19 wymogi wobec osoby wykonującej czynności agencyjne i dystrybucyjne w zakresie ubezpieczeń ust. 3 i 4.
3.
Organ nadzoru może przeprowadzić kontrolę działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 wyłączenie stosowania przepisów ustawy.
4.
W ramach kontroli, o której mowa w ust. 3, sprawdzeniu podlega zgodność działalności z wymogami określonymi w art. 2 wyłączenie stosowania przepisów ustawy.
5.
W przypadku zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, wykonującego działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów rozdziału 8 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, na potrzeby kontroli i nadzoru nad działalnością tego zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające oraz przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 wyłączenie stosowania przepisów ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy art. 214 uprawnienia organu nadzoru w przypadku nieprzestrzegania prawa przez zagraniczny zakład ubezpieczeń i reasekuracji oraz art. 333 kontrola działalności i stanu majątkowego oddziału krajowego zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji ust. 4‒8 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Art. 68. Kontrola działalności zakładu ubezpieczeń w zakr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...