• Art. 74. - Zasady prowad...
  28.05.2024

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2023.0.1111 t.j. - Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

Obserwuj akt

Art. 74. dystryb.ubezpieczeń


Zasady prowadzenia kontroli

1.
Ustaleń kontroli dokonuje się na podstawie dowodów.
2.
Do dowodów zalicza się:
1)
dokumenty;
2)
dane i informacje znajdujące się w systemach informatycznych podmiotu kontrolowanego;
3)
dowody rzeczowe;
4)
oświadczenia, informacje i wyjaśnienia złożone przez upoważnionych pracowników zakładu ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych lub ich upoważnionych pracowników;
5)
oświadczenia osób trzecich;
6)
opinie ekspertów;
7)
wyniki oględzin;
8)
inne materiały będące przedmiotem kontroli, które mogą przyczynić się do stwierdzenia stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą.
2a.
Dowody utrwalone w postaci elektronicznej doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych.
3.
Organ nadzoru przed podpisaniem protokołu, o którym mowa w art. 75 protokół kontroli ust. 1, zapewnia podmiotowi kontrolowanemu możliwość zapoznania się z materiałami będącymi dowodami w kontroli, które nie zostały uzyskane w toku jej przeprowadzenia, oraz możliwość ustosunkowania się do tych materiałów.
4.
Dowody uzyskane w toku kontroli są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich bez zgody inspektora kierującego zespołem inspekcyjnym. Ograniczenie to nie dotyczy inspektorów wchodzących w skład zespołu inspekcyjnego.
5.
Zebrane w toku kontroli dowody mogą być zabezpieczane przez:
1)
oddanie na przechowanie za pokwitowaniem zarządowi zakładu ubezpieczeń, upoważnionemu przez zarząd pracownikowi zakładu ubezpieczeń, a w przypadku podmiotu wykonującego działalność agencyjną lub działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji ‒ przedsiębiorcy prowadzącemu taką działalność lub upoważnionemu przez niego pracownikowi;
2)
przechowanie w siedzibie podmiotu kontrolowanego w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu;
3)
zabranie z siedziby podmiotu kontrolowanego za pokwitowaniem.
Art. 74. Zasady prowadzenia kontroli - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...