• Art. 75. - Protokół kont...
  29.03.2023

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Stan prawny aktualny na dzień: 29.03.2023

Dz.U.2022.0.905 t.j. - Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

Obserwuj akt

Art. 75. dystryb.ubezpieczeń


Protokół kontroli

1.
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli.
2.
Protokół kontroli zawiera:
1)
nazwę i siedzibę podmiotu kontrolowanego;
2)
datę i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz jego zmiany;
3)
miejsce i datę przeprowadzenia czynności kontrolnych;
4)
w przypadku kontroli zakładu ubezpieczeń ‒ wskazanie jednostek organizacyjnych objętych kontrolą;
5)
imiona i nazwiska inspektorów przeprowadzających kontrolę;
6)
określenie zakresu kontroli;
7)
imiona i nazwiska wraz ze wskazaniem stanowisk służbowych osób składających oświadczenia oraz udzielających informacji i wyjaśnień w toku kontroli;
8)
opis dokonanych czynności oraz ustalenia stanu faktycznego;
9)
wzmiankę o poinformowaniu podmiotu kontrolowanego o przysługujących mu prawach i obowiązkach;
10)
wykaz załączników;
11)
miejsce i datę sporządzenia protokołu.
3.
Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz inspektor kierujący zespołem inspekcyjnym lub w jego zastępstwie inny inspektor wchodzący w skład zespołu inspekcyjnego przeprowadzającego kontrolę doręcza brokerowi ubezpieczeniowemu, brokerowi reasekuracyjnemu, agentowi ubezpieczeniowemu lub agentowi oferującemu ubezpieczenia uzupełniające albo przekazuje zakładowi ubezpieczeń.
4.
Przed doręczeniem lub przekazaniem protokołu kontroli podmiotowi kontrolowanemu inspektor kierujący zespołem inspekcyjnym podpisuje oba egzemplarze protokołu kontroli.
5.
Do doręczenia protokołu kontroli działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji oraz działalności agencyjnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) dotyczące doręczeń.
6.
Osoba upoważniona przez zakład ubezpieczeń potwierdza odbiór protokołu kontroli na jednym egzemplarzu protokołu podpisanym przez inspektora kierującego zespołem inspekcyjnym. Osoby te parafują każdą stronę protokołu.
7.
Jeżeli zakład ubezpieczeń odmawia odebrania protokołu kontroli lub uchyla się od jego odebrania, organ nadzoru wzywa ten zakład na piśmie do odebrania protokołu kontroli, wyznaczając termin do dokonania tej czynności nie krótszy niż 7 dni. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu protokół kontroli uważa się za doręczony z dniem upływu tego terminu.
Art. 75. Protokół kontroli - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...