• Art. 9. - Informacje prz...
  23.03.2023

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Stan prawny aktualny na dzień: 23.03.2023

Dz.U.2022.0.905 t.j. - Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

Obserwuj akt

Art. 9. dystryb.ubezpieczeń


Informacje przekazywane klientowi przez dystrybutora ubezpieczeń

1.
Dystrybutor ubezpieczeń przekazuje klientowi informacje:
1)
o produkcie ubezpieczeniowym, o którym mowa w art. 8 informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym ust. 1 i 4,
2)
o których mowa w art. 22 obowiązki informacyjne agenta ubezpieczeniowego lub oferującego ubezpieczenia uzupełniające przed zawarciem umowy ust. 1 pkt 2‒6 i ust. 2‒4 albo w art. 23 obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń przed zawarciem umowy, albo w art. 32 obowiązki informacyjne brokera ubezpieczeniowego przed zawarciem umowy ust. 1 pkt 1, 2 i 5‒8 oraz ust. 2, a także dotyczące umów ubezpieczenia, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
− w postaci papierowej, nieodpłatnie i w języku, o którym mowa w art. 7 zasady dystrybucji ubezpieczeń ust. 3, przy czym informacje te są jasne, rzetelne i nie wprowadzają w błąd.
2.
Informacje, o których mowa w art. 32 obowiązki informacyjne brokera ubezpieczeniowego przed zawarciem umowy ust. 1 pkt 4, broker ubezpieczeniowy przekazuje klientowi w formie pisemnej, nieodpłatnie i w języku, o którym mowa w art. 7 zasady dystrybucji ubezpieczeń ust. 3. Informacje te są jasne, rzetelne i nie wprowadzają w błąd.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przekazane za pomocą innego trwałego nośnika:
1)
na żądanie klienta, pod warunkiem że dystrybutor ubezpieczeń zapewnił mu wybór między informacjami w postaci papierowej a informacjami na innym trwałym nośniku, a w przypadku informacji, o których mowa w ust. 2 ‒ pod warunkiem że dystrybutor ubezpieczeń zapewnił mu wybór między przedstawieniem ich w formie pisemnej a przedstawieniem ich na innym trwałym nośniku, oraz
2)
w przypadku innego trwałego nośnika wymagającego dostępu do Internetu – jeżeli klient posiada regularny dostęp do Internetu.
4.
Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przekazane za pośrednictwem strony internetowej, jeżeli:
1)
są skierowane bezpośrednio do klienta lub
2)
zostały spełnione następujące warunki:
a) klient wyraził zgodę na przekazanie tych informacji za pośrednictwem strony internetowej,
b) klient posiada regularny dostęp do Internetu,
c) klient został powiadomiony drogą elektroniczną o adresie strony internetowej oraz miejscu na tej stronie, gdzie zostały udostępnione te informacje,
d) dystrybutor zapewni dostępność tych informacji na stronie internetowej w okresie, w którym klient może, w normalnych okolicznościach, mieć potrzebę zapoznania się z nimi.
5.
W przypadku przekazania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, w sposób, o którym mowa w ust. 3 lub 4, dystrybutor ubezpieczeń, na żądanie klienta, przekazuje mu je nieodpłatnie, w postaci papierowej, a w przypadku informacji, o których mowa w ust. 2 – przekazuje je nieodpłatnie, w formie pisemnej.
6.
Za dowód posiadania przez klienta regularnego dostępu do Internetu uznaje się w szczególności podanie przez niego, na potrzeby danej transakcji, adresu poczty elektronicznej.
7.
W przypadku dystrybucji ubezpieczeń za pomocą środków porozumiewania się na odległość, do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta o umowach dotyczących usług finansowych zawieranych na odległość.
8.
W przypadku umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej obejmujących duże ryzyka dystrybutor ubezpieczeń nie ma obowiązku przekazania klientowi informacji, o których mowa w ust. 1 i 2.
Art. 9. Informacje przekazywane klientowi przez dystrybut... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...