• § 11. - Sposoby rozwiązy...
  02.10.2023
Obserwuj akt

§ 11 egz.komorniczy


Sposoby rozwiązywania zadań egzaminacyjnych

1.
Zadania z egzaminu komorniczego są rozwiązywane odręcznie lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.
2.
Nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu komorniczego przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje zdających o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z egzaminu komorniczego, uniemożliwiającym przekaz lub odbiór informacji, przez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych poszczególnych rad izb komorniczych lub pisemnie.
3.
Zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu komorniczego składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu komorniczego odręcznie albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w ust. 4 i 5. Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór odręcznego sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu komorniczego.
4.
Zdający ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, wiążące się z brakiem możliwości rozwiązania zadań z egzaminu komorniczego. W takim przypadku zdający może przystąpić do rozwiązywania zadania odręcznie, jednakże czas trwania danej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony, co odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu komorniczego.
5.
W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu komorniczego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego zdający sporządza pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu komorniczego.
6.
Zdający, rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu komorniczego może zrezygnować z tego sposobu rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony. W takim przypadku przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje zdającego o możliwości i sposobie odbioru od zdającego dotychczas sporządzonej pracy zawierającej rozwiązanie zadania, jeżeli została zapisana przez zdającego, w celu kontynuowania rozwiązania zadania odręcznie. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu komorniczego.
7.
W przypadku rozwiązywania części zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający dołącza część pracy zawierającej rozwiązanie zadania sporządzoną odręcznie do części pracy zawierającej rozwiązanie zadania sporządzonej przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.
8.
Zdający ponosi ryzyko właściwego skompletowania całości rozwiązanego zadania. Kompletując całość rozwiązanego zadania, zdający numeruje strony pracy zawierającej rozwiązanie zadania.
9.
W przypadku gdy pomimo wyboru rozwiązywania zadań z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, ze względu na treść zadania nie może ono zostać opracowane w całości przy użyciu tego sprzętu, zdający w tej części rozwiązuje zadanie odręcznie.
§ 11 Sposoby rozwiązywania zadań egzaminacyjnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...