• Europejska Karta Samorząd...
  25.02.2024

Europejska Karta Samorządu Lokalnego

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.1994.124.607 - Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r.

Obserwuj akt

CZĘŚĆ II PRZEPISY RÓŻNE

1.
Każda ze Stron zobowiązuje się do uznania za wiążące co najmniej dwudziestu ustępów zawartych w części I Karty, z których co najmniej dziesięć zostanie wybranych spośród następujących ustępów:
- art. 2 podstawa konstytucyjna i prawna samorządu lokalnego,
- art. 3 koncepcja samorządu lokalnego ustępy 1 i 2,
- art. 4 zakres działania samorządu lokalnego ustępy 1, 2 i 4,
- art. 5 ochrona granic społeczności lokalnych,
- art. 7 warunki wykonywania uprawnień na szczeblu lokalnym ustęp 1,
- art. 8 kontrola administracyjna działalności społeczności lokalnych ustęp 2,
- art. 9 zasady finansowe społeczności lokalnych ustępy 1, 2 i 3,
- art. 10 prawo społeczności lokalnych do zrzeszania się ustęp 1,
- art. 11 prawna ochrona samorządu lokalnego.
2.
Każde umawiające się państwo, w chwili składania dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia, powiadamia Sekretarza Generalnego Rady Europy o wybranych ustępach, zgodnie z przepisem ustępu 1 niniejszego artykułu.
3.
Każda ze Stron może w jakimkolwiek późniejszym terminie powiadomić Sekretarza Generalnego, iż uznaje za wiążący każdy z pozostałych ustępów niniejszej Karty, którego dotychczas jeszcze nie przyjęła, zgodnie z przepisem ustępu 1 niniejszego artykułu. Te późniejsze zobowiązania będą uznane za integralną część ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia Strony składającej powiadomienie i będą miały ten sam skutek począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia przez Sekretarza Generalnego.
Zasady samorządności lokalnej zawarte w niniejszej Karcie mają zastosowanie do wszystkich kategorii społeczności lokalnych istniejących na terytorium Strony. Jednakże każda ze Stron może - w momencie składania dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia - wskazać te kategorie społeczności lokalnych lub regionalnych, do których zamierza ograniczyć stosowanie niniejszej Karty, lub te, do których Karta nie będzie miała zastosowania. Strona może również włączyć inne kategorie społeczności lokalnych lub regionalnych do zakresu stosowania Karty w drodze późniejszego powiadomienia o tym Sekretarza Generalnego Rady Europy.
Każda Strona przekazuje Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy wszelkie informacje dotyczące przepisów prawnych oraz innych rozwiązań, które zostały zastosowane w celu dostosowania się do postanowień niniejszej Karty.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...