• § 35. - Zawiadomienie o ...
  28.05.2024
Obserwuj akt

§ 35 ewid.gruntów i bud.


Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencyjnych

1.
O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta, w terminie 14 dni od dokonania zmiany w ewidencji, zawiadamia:
1)
organy podatkowe – w przypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego;
2)
wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego – w przypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych;
3)
właściwe podmioty ewidencyjne, o których mowa w § 11 pkt 7 oraz § 12 pkt 1 – w przypadku, gdy zmiana została dokonana na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 24 aktualizacja i udostępnianie danych z ewidencji gruntów ust. 2a pkt 2 ustawy, lub w trybie czynności materialno--technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dotyczyła:
a) pola powierzchni działki ewidencyjnej,
b) rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych,
c) rodzaju budynku,
d) numeru działki ewidencyjnej.
2.
Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, zawierają:
1)
oznaczenie dokumentu, który stanowił podstawę zmiany, oraz datę wprowadzenia zmiany;
2)
oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów, budynków i lokali, w których nastąpiły zmiany;
3)
zestawienie odpowiednich danych ewidencyjnych przed zmianą i po zmianie;
4)
oznaczenie organu oraz imię i nazwisko osoby, która dokonała aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
3.
Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza się w postaci dokumentu elektronicznego i doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
4.
Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się w postaci dokumentu elektronicznego i doręcza się za pomocą zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b zintegrowany system informacji o nieruchomościach ustawy, a w przypadku gdy warunki techniczne uniemożliwiają przesłanie do sądów zawiadomienia wraz z dokumentami w postaci elektronicznej, zawiadomienia i dokumenty sporządza się i doręcza się w postaci papierowej.
5.
Na wniosek lub za zgodą podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych doręcza się w postaci dokumentów elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§ 35 Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencyjnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...